Cens electoral de l'any 1933

Un cop aprovada la Constitució es feia evident que una de les primeres lleis a realitzar era la llei electoral. El Decret de Maig de 1.931 a penes esmenava els més evidents desequilibris de la vella Llei de 1.907 i convenia refondre tota la legislació electoral en una llei amb les modificacions d'ampliació del cos electoral que parla aportat la Constitució.

Aquesta nova llei es va aprovar el 1933 i a partir d'ella es van elaborar els nous censos que havien d'incloure també a les dones.

Presentam en aquesta pàgina el cens de la Ciutat de Palma referit al districte 9, titulat Bellver. Aquest districte es dividia en quatre seccions i únicament les dues primeres són específiques de la nostra barriada. Malgrat això, anirem afegint el districte complet per les evidents relacions que en aquella època es produien.

Cens electoral 1933
Distrito núm 9 Nombre: Bellver
Arxiu Municipal de Palma lligall AH 2059
Domicili Nom Edat Professió Sap llegir i escriure?
14 de abril Josep Bernat Vaquer 41 litógrafo
s
14 de abril Maria Dolors Carreres Portes 30 sin
s
14 de abril Pompeyo Carreres Portes 32 ingeniero industrial
s
14 de abril Maria Barberán Suárez 59 cocinera
n
14 de abril Fábrica de Abonos Carme Portas Ascanio 59 sin
s
14 de abril Fábrica de Abonos Mercè Coll Ramon 36 labores
s
14 de abril, 1 Santiago Domínguez Herrera 70 profesor
s
14 de abril, 1 Josep Picornell Mateu 57 empleado
s
14 de abril, 1 Francisca Sastre Pizà 55 sirvienta
n
14 de abril, 10 Bartomeu Vich Canyelles 66 sacerdote
s
14 de abril, 10 Bartomeu Vich Ponsell 27 albañil
s
14 de abril, 10 Catalina Plomer Cifre 50 lavandera
n
14 de abril, 10 Magdalena Ponsell Parets 62 labores
s
14 de abril, 10 Margalida Vich Ponsell 40 labores
s
14 de abril, 10 Aïna Esteva Planas 80 labores
s
14 de abril, 10 Josep Roig Cavaller 23 sin
s
14 de abril, 10 Josep Roig Moragues 48 sin
s
14 de abril, 100 Úrsula Pereira 64 labores
s
14 de abril, 100 Joan Fullana Montserrat 63 jornalero
n
14 de abril, 102 Joaquim Casesnoves Bestard 24 albañil
s
14 de abril, 102 Bernat Casesnoves Bestard 26 albañil
s
14 de abril, 102 Andreu Casesnoves Bestard 28 cartero
s
14 de abril, 102 Joaquim Casesnoves Amorós 58 zapatero
s
14 de abril, 102 Maria Bestard Bosch 49 sin
s
14 de abril, 103 Antònia Alemany Fleixes 43 labores
s
14 de abril, 103 Bartomeu Morey Ferrà 40 sirvienta
s
14 de abril, 104 Antoni Muntaner Pericàs 38 delineante
s
14 de abril, 104 Francisca Pericàs Moyà 62 sin
s
14 de abril, 104 Isabel Atocha Romea 31 sin
s
14 de abril, 106 Maria Estarelles Quetgles 49 sin
n
14 de abril, 106 Guillem Colom Cerdà 23 delineante
s
14 de abril, 106 Francesc Colom Rosselló 50 carpintero
s
14 de abril, 119 María del Pilar Bobadilla Martínez de Arizala 59 sin
s
14 de abril, 119 Margarita Álvarez Estrada 24 labores
s
14 de abril, 119 Joan Rull Losada 33 ingeniero
s
14 de abril, 119 Tomasa Hernández Bulle 28 camarera
s
14 de abril, 119 Trinidad Vilches Fernández 28 labores
s
14 de abril, 119 Antonio Zayas Bobadilla 33 perito mercantil
s
14 de abril, 119 Inmaculada Zayas Bobadilla 29 sin
s
14 de abril, 119 Pilar Zayas Bobadilla 27 sin
s
14 de abril, 12 Maties Tous Martínez 46 sin
s
14 de abril, 12 Aïna Maria Avellà Juaneda 43 labores
s
14 de abril, 12 Antònia Moragues Juaneda 40 labores
s
14 de abril, 12 Pere Antoni Palmer Gallart 48 sin
s
14 de abril, 12 Bartomeu Palmer Moragues 23 mecánico
s
14 de abril, 12 Aïna Maria Juaneda Bosch 84 labores
s
14 de abril, 123 Pere Ramis Vicens 70 jornalero
s
14 de abril, 123 Micaela Ramis Vicens 70 sin
s
14 de abril, 127 Antoni Barceló Ramon 29 albañil
s
14 de abril, 127 Sebastiana Obrador Prohens 37 sin
n
14 de abril, 127 Margalida Riutort Ribas 31 labores
s
14 de abril, 127 Antoni Rayó Serra 43 albañil
s
14 de abril, 127 Maria Ribas Fluxà 62 labores
s
14 de abril, 129 Magdalena Martínez Ginard 37 labores
s
14 de abril, 129 Bernat Amengual Pallicer 42 comercio
s
14 de abril, 129 Joana Payeras Capó 41 labores
s
14 de abril, 129 Guillem Frau Capó 48 leñador
n
14 de abril, 132 Catalina Orell Busquets 57 sin
n
14 de abril, 132 Antònia José Móra 25 jornalera
n
14 de abril, 132 Miquel Planas Morro 68 sin
s
14 de abril, 132 Josep Ripoll Orell 35 carretero
n
14 de abril, 134 Ladislao López Bassa 27 militar
s
14 de abril, 134 Francisca Bassa Riera 62 labores
s
14 de abril, 137 Andreu Far Borràs 40 jornalero
s
14 de abril, 137 Bartomeu Cifre Palou 32 chófer
s
14 de abril, 137 Josep Carbonero Castanyer 37 mecánico
s
14 de abril, 137 Catalina Colom Mayol 39 jornalera
s
14 de abril, 137 Magdalena Carbonell 27 labores
s
14 de abril, 137 Maria Rosa Espinosa Garau 37 bordadora
s
14 de abril, 137 Severo García Pérez 35 montador
s
14 de abril, 137 Francisca Adrover Amengual 28 sin
n
14 de abril, 137 Bibiana Giménez Martín 26 labores
s
14 de abril, 138 Magdalena Morro Rubert 39 sin
s
14 de abril, 139 Dolores Sala Sala 31 labores
s
14 de abril, 139 Rafel Carratalà Ramon 36 empleado
s
14 de abril, 139 Bartomeu Florit Miralles 31 jornalero
s
14 de abril, 14 Josefa Pérez Morelló 49 sin
n
14 de abril, 14 Joan Bosch Palmer 57 marinero
s
14 de abril, 144 Antonio Amorós Amorós 31 sin
s
14 de abril, 144 Catalina Bota Coll 31 cocinera
s
14 de abril, 144 Catalina Gil Vives 23 camarera
s
14 de abril, 144 Irene Fryberg Nyreu 35 sin
s
14 de abril, 148 Margalida Arrom Amer 28 sin
n
14 de abril, 148 Cristòfol Gual Payeras 55 jornalero
s
14 de abril, 148 Antoni Martorell Mulet 32 jornalero
n
14 de abril, 15 Jeroni Gaspart Canyelles 22 oficial de telégrafo
s
14 de abril, 15 Assumpció Pou Moragues 37 labores
s
14 de abril, 15 Jeroni Llompart Ramis 54 jefe de telégrafos
s
14 de abril, 156 Maria Frontera Bover 39 sin
n
14 de abril, 156 Antònia Bover Frontera 76 sin
n
14 de abril, 156 Francesc Valldepadrines Pallicer 45 albañil
s
14 de abril, 156 Maria Seguí Morey 70 sin
n
14 de abril, 156 Antoni Estelrich Pasqual 46 campesino
n
14 de abril, 160 Bonifacia Álvarez Lage 31 labores
s
14 de abril, 160 Joan Julià Melià 31 jornalero
s
14 de abril, 162 Joan Rubí Campins 41 camarero
s
14 de abril, 162 Catalina Bernat Oliver 41 bordadora
s
14 de abril, 162 Catalina Bernat Bernat 69 labores
n
14 de abril, 162 Gabriel Martínez Perelló 72 ingeniero jubilado
s
14 de abril, 162 Antònia Oliver Roses 36 sin
s
14 de abril, 163 Ana Maria Huguet Salvador 27 labores
s
14 de abril, 19 Miquel Vallespir Torrens 35 comercio
s
14 de abril, 19 Maria Horrach Campaner 27 comercio
n
14 de abril, 2 Maria Cerdà Bauzà 25 sin
s
14 de abril, 2 Jaume Bauzà Mateu 25 jardinero
s
14 de abril, 20 Tomasa Oliver Oliver 35 planchadora
n
14 de abril, 20 Mateu Vicens Ramis 37 electricista
s
14 de abril, 20 Claudio Guerrero Padilla 26 industrial
s
14 de abril, 20 Antònia Riera Marí 26 labores
s
14 de abril, 22 Francisca Billon Estelrich 42 labores
s
14 de abril, 22 Josep Deyà Carner 42 militar
s
14 de abril, 23 Carme Sureda Gómez 50 labores
s
14 de abril, 23 Manuel Montis Allendesalazar 76 jubilado
s
14 de abril, 24 Antònia Llobera Martorell 28 labores
s
14 de abril, 24 Rafel Simó Palmer 30 albañil
s
14 de abril, 24 Antònia Terrassa Salleras 28 labores
s
14 de abril, 24 Margalida Moratinos Fiol 39 labores
n
14 de abril, 24 Manuel Ogazón Ballester 48 empleado
s
14 de abril, 25 Maria Tortella Amengual 39 labores
s
14 de abril, 25 Aïna Amengual Perelló 81 labores
s
14 de abril, 25 Miquel Bota Coll 32 albañil
s
14 de abril, 25 Joan Bestard Maura 38 empleado
s
14 de abril, 26 Antoni Felani Garau 40 cartero
s
14 de abril, 27 Ramon Moyà Camarero 34 mecánico
s
14 de abril, 27 Miquel Salvadó Torrevadella 24 sin
s
14 de abril, 27 Mercè Banyoles Alou 30 perito mercantil
s
14 de abril, 27 Maria Blanca Alou Ribot 49 labores
s
14 de abril, 27 Roser Banyoles Alou 25 perito mercantil
s
14 de abril, 27 Antoni Banyoles Passano 53 militar
s
14 de abril, 27 Concepció Banyoles Alou 28 perito mercantil
s
14 de abril, 27 César Banyoles Alou 23 estudiante
s
14 de abril, 27 Miquel Villalonga Riera 27 peluquero
s
14 de abril, 28 Maria Rigo Porcel 36 lavandera
s
14 de abril, 29 Víctor Díez Company 39 jornalero
s
14 de abril, 29 Maria Josepa Barceló Cifre 28 labores
s
14 de abril, 30 Joana Riera Estelrich 37 labores
s
14 de abril, 30 Maria Porcel Juan 54 labores
n
14 de abril, 30 Josefa Echeandía Gal 43 labores
s
14 de abril, 30 Luis López Becerra 43 militar
s
14 de abril, 30 Bartomeu Riera Truyols 82 sin
n
14 de abril, 30 Joan Llabrés Abraham 38 chófer
s
14 de abril, 31 Lluis Mascaró Vaquer 34 sin
s
14 de abril, 31 Joana Campos Salvà 25 labores
s
14 de abril, 31 Rosa Matheu Fonseré 43 sin
s
14 de abril, 31 Josep Juncadella Mayol 49 comerciante
s
14 de abril, 31 Teresa Sans Ferrer 53 labores
s
14 de abril, 31 Desdichado Iglesias Costa 60 militar
s
14 de abril, 31 Magdalena Salvà Marquès 59 labores
s
14 de abril, 31 Joaquim Mascaró Mateu 28 empleado
s
14 de abril, 31 Margalida Barceló Homar 57 labores
s
14 de abril, 31 Catalina Sans Ferrer 38 labores
s
14 de abril, 31 Pere Barceló Capó 74 jubilado
s
14 de abril, 31 Narcisa Gómez Mirla 60 labores
s
14 de abril, 31 Francesc Campos Salvà 25 escribiente
s
14 de abril, 31 Carlos Campos Bedmar 60 militar
s
14 de abril, 31 Eusebi Villaverde García 45 Militar retirado
s
14 de abril, 32 Maria Vilanova Campomar 44 comadrona
s
14 de abril, 32 Antònia Martorell Martorell 54 labores
n
14 de abril, 32 Nicolau Llobera Martorell 25 herrero
s
14 de abril, 32 Nicolau Llobera Baltasar 43 sin
s
14 de abril, 32 Vicens Llobera Martorell 27 sin
n
14 de abril, 33 Antònia Coll Fluxà 47 sin
s
14 de abril, 33 Ramon Palmer Mata 55 sin
s
14 de abril, 33 Petra Fluxà Figuerola 73 sin
s
14 de abril, 34 Guillem Borràs Salvà 36 albañil
s
14 de abril, 35 Antònia Gómez Mateu 23 sin
s
14 de abril, 35 Margalida Tomàs Barceló 67 labores
n
14 de abril, 35 Jaume Gómez Salamanca 48 estanco
s
14 de abril, 35 Joana Mateu Simonet 52 labores
s
14 de abril, 36 Gerònia Abraham Juan 43 labores
n
14 de abril, 36 Miquel Picornell Abraham 25 peluquero
s
14 de abril, 36 Maria Mesquida Rosselló 35 bordadora
s
14 de abril, 37 Margalida Riera Bonet 36 labores
s
14 de abril, 37 Ramona Prado de Torres 23 sin
s
14 de abril, 37 Nicolau Company Seguí 52 capitán marina
s
14 de abril, 37 Catalina Ferrer Campins 30 labores
s
14 de abril, 37 Eduardo Prada Vaquero 54 sin
s
14 de abril, 37 Amparo Lazarte Bionti 43 labores
s
14 de abril, 37 Eulàlia Marín Torres 27 sirvienta
n
14 de abril, 37 Valentina de Torres Patiño 43 labores
s
14 de abril, 38 Josep Moratinos Fiol 32 pescador
n
14 de abril, 39 Francesc Canyelles Mestre 30 sin
s
14 de abril, 39 Joana Aïna Juan Morey 59 labores
s
14 de abril, 39 Pau Fornés Tomàs 59 herrero
s
14 de abril, 39 Francesc Comes Campllonch 36 albañil
s
14 de abril, 39 Maria Fornés Juan 24 sin
s
14 de abril, 39 Maria Estelrich Móra 31 labores
n
14 de abril, 39 Miquel Reus Ramis 37 mozo hotel
s
14 de abril, 4 Jaume Comes Juan 45 carretero
n
14 de abril, 4 Maria Antònia Barceló Maimó 41 sirvienta
n
14 de abril, 4 Inés Fuster Ferrà 45 sirvienta
n
14 de abril, 4 Inés Catalina Ferrà 80 labores
s
14 de abril, 4 Sebastià Barceló Barceló 56 comerciante
s
14 de abril, 4 Antònia Sabater Castanyer 58 comercio
n
14 de abril, 40 Bartomeu Morro Cerdà 28 zapatero
s
14 de abril, 40 Antoni Barceló Prats 44 comerciante
s
14 de abril, 41 Gabriel Sastre Perelló 23 sin
s
14 de abril, 41 Antoni Lliteres Garau 58 agente comercial
s
14 de abril, 41 Magdalena Lliteres Quetgles 31 labores
s
14 de abril, 41 Antoni Parietti Coll 34 ingeniero
s
14 de abril, 41 Maria Vaquer Oliver 42 labores
n
14 de abril, 41 Francisca Perelló Bisquerra 45 labores
s
14 de abril, 42 Gregori Pujol Perelló 26 maquinista
s
14 de abril, 43 Catalina Quetgles Colom 37 sin
s
14 de abril, 44 Joan Campins Femenies 70 chófer
s
14 de abril, 44 Catalina Campins Rodrigo 29 labores
s
14 de abril, 44 Dolores Rodrigo Blasco 37 labores
n
14 de abril, 44 Ramona Campins Rodrigo 23 sin
s
14 de abril, 44 Miquel Tomàs Tomàs 47 obrero
s
14 de abril, 45 Concepción Capons Sabater 34 sirvienta
s
14 de abril, 45 Matilde Ciando Gautier 64 sin
s
14 de abril, 45 Bartomeu Homar Canyelles 68 sin
s
14 de abril, 45 Baltasar Ribas Marquès 29 médico
s
14 de abril, 46 Antònia Aïna Beltran Llabrés 55 dependienta
n
14 de abril, 46 Francisca Oliver Beltran 22 estudiante
s
14 de abril, 47 Guillem Vich Rosselló 40 químico
s
14 de abril, 47 Maria Prats Mir 31 sin
s
14 de abril, 5 Maria Forteza Miró 24 labores
s
14 de abril, 5 Jaume Forteza Aguiló 52 marmolista
s
14 de abril, 5 Magdalena Miró Pinya 59 labores
n
14 de abril, 50 Francisco Ortigosa Juan 23 sin
s
14 de abril, 50 Elena Juan Verger 55 labores
s
14 de abril, 50 Francisca Ortigosa Juan 26 labores
s
14 de abril, 50 Elena Ortigosa Juan 28 labores
s
14 de abril, 50 Antònia Ortigosa Juan 31 labores
s
14 de abril, 51 Maria Carmen Dezcallar Montaner 31 labores
s
14 de abril, 51 Fernando de Lecea Guijalba 38 Militar retirado
s
14 de abril, 51 Maria Ignàsia Puigserver Vives 36 labores
n
14 de abril, 51 Bartomeu Martorell Daviu 37 zapatero
s
14 de abril, 51 Maria Reynés Rebassa 39 labores
s
14 de abril, 52 Margalida Martí Alemany 40 sirvienta
n
14 de abril, 52 Francisca Carbonell Mir 31 labores
s
14 de abril, 52 Domenech Femenies Pont 38 farmacéutico
s
14 de abril, 54 Magdalena Pastor Amer 32 labores
n
14 de abril, 54 Maria Pastor Amer 37 labores
n
14 de abril, 54 Bernat Pastor Galmés 76 sin
n
14 de abril, 54 Catalina Amer Riera 58 labores
s
14 de abril, 54 Joan Pastor Amer 29 albañil
n
14 de abril, 54 Francisca Pallicer Cifre 29 labores
s
14 de abril, 54 Joan Juan Tur 36 peluquero
s
14 de abril, 54 Rosa Ramis Lladó 35 labores
s
14 de abril, 55 Aïna Galmès Pastor 23 sin
n
14 de abril, 57 Micaela Rigo Rigo 32 cocinera
s
14 de abril, 57 Pere Noguera Llull 40 comercio
s
14 de abril, 58 Sebastià Gelabert Oliver 72 sin
s
14 de abril, 58 Aïna Pons Seguí 40 labores
s
14 de abril, 59 Glòria Ortega Herrera 33 sin
s
14 de abril, 59 Antoni Barceló Duran 39 empleado
s
14 de abril, 6 Francisca Planas Lallana 63 sin
s
14 de abril, 6 Josefa Planas Lallana 61 labores
s
14 de abril, 60 Margalida Palmer Tomàs 41 labores
s
14 de abril, 60 Emma Escoubet Palmer 26 labores
s
14 de abril, 61 Joan Aleix Riera Castor 37 albañil
s
14 de abril, 61 Maria Magdalena Ferrer Campins 37 sin
s
14 de abril, 61 Magdalena Costa Bonet 26 jornalera
s
14 de abril, 62 Emigdio Ramonell Salvà 25 comercio
s
14 de abril, 62 Magdalena Ramonell Salvà 31 labores
s
14 de abril, 62 Francesc Ramonell Salvà 28 comercio
s
14 de abril, 62 Maria Lluïsa Salvà Marquès 63 labores
s
14 de abril, 62 Francisca Munar Ramis 31 sirvienta
s
14 de abril, 63 Maria Bauzà Tomàs 25 labores
s
14 de abril, 63 Joan Pomar Pomar 29 panadero
s
14 de abril, 63 Bàrbara Sampol Isern 41 criada
n
14 de abril, 63 Josep Rigo Porcel 30 carpintero
s
14 de abril, 63 Maria Torres Cardona 25 modista
s
14 de abril, 64 Pere Nicolau Pastor 56 comercio
s
14 de abril, 64 Margalida Cursach Cursach 40 comercio
s
14 de abril, 65 Sebastià Fornés Ripoll 32 dependiente
s
14 de abril, 65 Magdalena Palmer 31 sin
s
14 de abril, 65 Miquel Frau Capó 39 albañil
s
14 de abril, 66 Maria Tous Fullana 25 labores
s
14 de abril, 66 Antònia Aïna Fullana Valens 57 labores
n
14 de abril, 66 Catalina Barceló Oliver 61 sin
s
14 de abril, 66 Vicens Tous Martínez 56 carpintero
s
14 de abril, 67 María Panguel Gallera 41 sin
s
14 de abril, 67 Josefa Gallera Berat 78 sin
s
14 de abril, 68 Maria Tous Fullana 23 sin
s
14 de abril, 68 Fernando Arnal Sagreres 40 tintorero
s
14 de abril, 68 Úrsula Pons Capó 63 comercio
n
14 de abril, 68 Maria Mascaró Pons 33 labores
s
14 de abril, 68 Pau Mascaró Reus 67 comerciante
s
14 de abril, 69 Jordi Vich Ponsell 30 albañil
s
14 de abril, 69 Catalina Comes Campllonch 29 labores
s
14 de abril, 7 Antònia Orlandis Villalonga 35 sin
s
14 de abril, 7 Josep Bauzà de Mirabó Maroto 35 sin
s
14 de abril, 71 Francisca Avellana de Illa 56 sin
s
14 de abril, 71 Francisca Rigo Porcel 34 labores
s
14 de abril, 71 Francisco Illa Avellana 24 sin
s
14 de abril, 72 Joan Coll Triay 23 estudiante
s
14 de abril, 74 Catalina Bernat Tous 71 sin
n
14 de abril, 74 Francisca Tomàs Tomàs 51 costurera
n
14 de abril, 74 Maria Luis Bernat 43 sin
s
14 de abril, 75 Victòria Fernández Martín 49 jornalera
n
14 de abril, 76 Antònia Porcel Balaguer 42 labores
n
14 de abril, 76 Antoni Porcel Porcel 54 carretero
s
14 de abril, 76 Bartomeu Porcel Porcel 56 carretero
s
14 de abril, 76 Magdalena Ponsell Tomàs 25 costurera
s
14 de abril, 78 Miquel Llabrés Sureda 28 mecánico
s
14 de abril, 79 Miquel Massot Espases 40 empleado
s
14 de abril, 79 Joan Ensenyat Ensenyat 36 maestro enseñanza
s
14 de abril, 79 Sebastià Adrover Bennàssar 77 maestro
s
14 de abril, 79 Antoni Martorell Gomila 24 obrero
s
14 de abril, 79 Joan Ros Ramonell 50 empleado
s
14 de abril, 8 Catalina Mulet Camacho 26 labores
s
14 de abril, 8 Francesc Mulet Carrió 56 Militar retirado
s
14 de abril, 8 Magdalena Camacho Artigues 42 labores
s
14 de abril, 8 Josefa Camacho Artigues 57 labores
s
14 de abril, 8 Dolores de la Madrid Bover 31 sin
s
14 de abril, 8 Joana Mulet Camacho 23 sin
s
14 de abril, 82 Alfons Segura Vidal 72 jubilado
n
14 de abril, 82 Hilario Segura Barberan 29 mecánico
s
14 de abril, 82 Alfons Segura Barberà 23 panadero
s
14 de abril, 83 Andreu Buades Ferrer 41 comercio
s
14 de abril, 83 Francisca Salom Fullana 37 sin
s
14 de abril, 83 Magdalena Abraham Espases 22 sirvienta
s
14 de abril, 85 Enrique Giménez Porras 79 militar
s
14 de abril, 85 Raquel Giménez Martín 32 labores
s
14 de abril, 85 Adolfo Jiménez Martín 26 abogado
s
14 de abril, 88 Rosa Roggen Carbonell 23 labores
s
14 de abril, 88 Edmundo Jorge Gaspar 47 profesor
s
14 de abril, 88 Bartomeu Mestres Bennàssar 30 empleada
s
14 de abril, 88 Catalina Pons Capó 26 labores
n
14 de abril, 88 Manuel Rubio Escrig 29 teniente ingenieros
s
14 de abril, 88 Gabriel Sastre Perelló 26 representante
s
14 de abril, 9 Guillem Vich Ripoll 28 empleado
s
14 de abril, 90 Francesc Beltran Grimalt 31 carpintero
s
14 de abril, 90 Margalida Prats Costa 37 jornalera
n
14 de abril, 91 María de la Concepción Moreno Luque 56 labores
s
14 de abril, 91 Ricardo Fernández de Tamarit 59 Militar retirado
s
14 de abril, 91 María Luisa Fernández Moreno 23 labores
s
14 de abril, 93 Antònia Terrades Homar 53 sin
s
14 de abril, 93 Joaquim Torrebella Terrades 30 empleado
s
14 de abril, 93 Pilar Sarriego Pons 28 sin
s
14 de abril, 93 Joaquim Torrebella Publins 58 sin
s
14 de abril, 93 Eulàlia Suau Noguera 26 sirvienta
n
14 de abril, 93 Miquel Sureda Bujosa 28 cocinero
s
14 de abril, 93 Catalina Alcover Bennàssar 25 sirvienta
s
14 de abril, 93 Josep Sureda Bujosa 25 cocinero
s
14 de abril, 95 Ramon Servera Fàbregues 52 marino
s
14 de abril, 95 Antònia Calafell Pérez 27 sirvienta
s
14 de abril, 95 Antoni Tramullas Farando 86 sin
s
14 de abril, 95 Francisca Moyà Pou 40 sin
s
14 de abril, 95 Catalina Moyà Pou 48 sin
s
14 de abril, 95 Rosario Baquer García 32 labores
s
14 de abril, 95 Emilio Tramullas Perales 44 banca
s
14 de abril, 96 Irene Pasarisas Cirera 28 labores
s
14 de abril, 96 Rosa Pasqual Rosselló 42 sin
s
14 de abril, 96 Julio Rico Bou 33 alquilador películas
s
14 de abril, 98 Luisa González Fernández 36 labores
s
14 de abril, 98 Rogelio Altea Rizo 39 aydte Obras Públicas
s
14 de abril, 99 Margalida Sureda Bujosa 23 labores
s
14 de abril, 99 Antoni Sureda Bujosa 27 herrero
s
14 de abril, 99 Antoni Sureda Maria 61 jornalero
s
Atajo, 2 Maria Mercadal Nadal 68 comercio
n
Atajo, 2 Rafel Rosselló Terrassa 55 zapatero
s
Atajo, 2 Aïna Tudurí Garcías 45 sin
s
Atajo, 4 Catalina Bestard Alemany 41 sin
s
Atajo, 4 Monserrate Mestre Prats 46 empleado
s
Bellver, 2 Joana Juan Sansó 32 labores
s
Bellver, 2 Rafel Juan Roca 69 propietario
s
Bellver, 2 Catalina Sans Rullan 59 labores
s
Bellver, 4 Ferran Escales Vidal 50 jornalero
s
Bellver, 4 Maria Barceló Escales 45 sin
s
Bellver, 4 Arturo Urquiza Delz 41 empleado
s
Bellver, 8 Carme Victori Macías 35 labores
s
Bellver, 8 Lluis Coda Pons 55 comercio
s
Bonanov, 60 Bartomeu Bosch Sansó 40 catedrático
s
Bonanov, 60 Maria Bosch Sansó 46 sin
s
Bonanova Ca´n Vallori, 23 Joan Bonet Tur 28 jornalero
n
Bonanova Ca´n Vallori, 23 Maria Escandell Clapés 22 labores
n
Bonanova Son Vich Maria Alemany Frau 55 labores
s
Bonanova Son Vich, 12 Gabriel Roca Tomàs 57 colono
n
Bonanova Son Vich, 12 Maria Roca Morey 27 labores
s
Bonanova, 10 Magdalena Clar Valdés 34 sin
n
Bonanova, 100 Miquel Lladó Oliver 41 jornalero
n
Bonanova, 100 Magdalena Frau Palmer 38 labores
n
Bonanova, 104 Arnaldo Juan Jaume 50 tendero
s
Bonanova, 104 Margalida Abraham Oliver 50 tendera
s
Bonanova, 106 Antoni Canyelles Bernat 32 no consta
s
Bonanova, 11 Margalida Colomar Frau 49 sin
n
Bonanova, 11 Francesc Seguí Espases 24 jornalero
s
Bonanova, 118 Antònia Maria Florit Tugores 29 no consta
s
Bonanova, 118 Maria Dolors Florit Tugores 23 no consta
s
Bonanova, 118 Joan Florit Torres 54 Militar retirado
s
Bonanova, 12 Margalida Torres Mercant 63 sin
n
Bonanova, 12 Andreu Ferrer Roca 40 albañil
s
Bonanova, 12 Magdalena Palmer Tomàs 38 jornalera
s
Bonanova, 12 Margalida Verd Cerdà 57 sin
n
Bonanova, 15 Margalida Planas Morey 55 labores
n
Bonanova, 15 Maria Roca Planas 25 labores
s
Bonanova, 16 Maria Torres Torres 37 labores
n
Bonanova, 16 Miquel Torres Torres 40 jornalero
s
Bonanova, 16 Onofre Pericàs Garcías 43 marinero
n
Bonanova, 16 Onofre Pericàs Garcías 44 fogonero
s
Bonanova, 16 Francisca Frau Massot 40 costurera
s
Bonanova, 16 Jaume Frau Massot 30 marinero
s
Bonanova, 16 Maria Massot Morey 69 sin
n
Bonanova, 16 Maria Frau Massot 43 sin
n
Bonanova, 17 Anais Ripoll Muntaner 42 labores
s
Bonanova, 17 Bartomeu Sansaloni Gazà 44 Militar retirado
s
Bonanova, 17 Esperança Cabrer Salom 34 labores
s
Bonanova, 17 Francesc Llabrés Pasqual 81 sin
n
Bonanova, 17 Martina Llabrés Tomàs 48 jornalera
s
Bonanova, 17 Maria Puigserver Barceló 79 labores
n
Bonanova, 18 Margalida Cànoves Tomàs 49 jornalera
n
Bonanova, 18 Jerònima Morey Cànoves 24 modista
s
Bonanova, 19 Margalida Rigo Vallbona 27 sirvienta
n
Bonanova, 19 Josep Barceló Mir 67 sin
s
Bonanova, 19 Joan Garau Verd 29 estudiante
s
Bonanova, 19 Catalina Barceló Mir 48 sin
s
Bonanova, 19 Joan Garau Xamena 56 panadero
s
Bonanova, 19 Francisca Tomàs Espases 69 no consta
n
Bonanova, 19 Maria Nadal Tomàs 46 labores
s
Bonanova, 19 Domingo Juaneda Frau 53 jornalero
n
Bonanova, 19 Gabriel Juaneda Frau 26 herrero
s
Bonanova, 20 Bartomeu Bauzà Ginard 27 albañil
s
Bonanova, 20 Antoni Bauzà Ginard 24 albañil
s
Bonanova, 20 Isabel Cinard Martorell 68 labores
n
Bonanova, 20 Magdalena Bauzà Ginard 22 costurera
n
Bonanova, 20 Catalina Mesquida Abraham 25 sin
s
Bonanova, 20 Margalida Cifre Llabrés 26 sin
s
Bonanova, 20 Miquel Lluis Ripoll Magraner 47 empleado
s
Bonanova, 20 Catalina Servera Fàbregues 46 sin
s
Bonanova, 20 Llorenç Fluxà Estrany 58 sin
s
Bonanova, 20 Bartomeu Moranta Riutort 30 albañil
s
Bonanova, 21 Maria Maymó Maymó 43 sin
s
Bonanova, 21 Maria Planas Morey 52 sin
s
Bonanova, 21 Gabriel Bestard Alemany 49 zapatero
s
Bonanova, 21 José Romero Planas 23 electricista
s
Bonanova, 21 Joan Romero Rodríguez 53 marinero
s
Bonanova, 22 Josep Carreño Juan 34 chófer
s
Bonanova, 22 Maria Julià Campaner 60 sin
s
Bonanova, 22 Sebastià Fiol Russinyol 51 caminero
s
Bonanova, 22 Sebastiana Verger Cerdà 45 sin
s
Bonanova, 22 Mercedes Reixach Julià 34 sin
s
Bonanova, 22 Catalina Planas Frau 69 labores
n
Bonanova, 22 Miquel Capó Planas 45 barbero
s
Bonanova, 22 Antònia Alzamora Lliteres 37 labores
n
Bonanova, 23 Catalina Palmer Roca 61 costurera
s
Bonanova, 24 Margalida Martorell Idevil 48 sin
n
Bonanova, 24 Aïna Maria Alou Obrador 41 labores
s
Bonanova, 24 Francisca Canyelles Terrades 25 sin
s
Bonanova, 24 Joan Ferrer Campins 37 aserrador
s
Bonanova, 24 Magdalena Palmer Oliver 37 sin
n
Bonanova, 24 Maria Riera Porcel 33 sin
s
Bonanova, 24 Manuel Roca Murgiondo 30 camarero
s
Bonanova, 25 Coloma Reus Ramis 29 sin
s
Bonanova, 25 Josep Bestard Martí 23 dependiente
s
Bonanova, 25 Joan Bestard Pasqual 50 zapatero
n
Bonanova, 25 Joana Martí Gamundí 45 sin
n
Bonanova, 25 Miquel Comes Pons 29 camarero
s
Bonanova, 27 Bàrbara Servera López 58 comercio
n
Bonanova, 27 Julián Armeda Juárez 30 comercio
s
Bonanova, 27 Joan Clar Moner 59 lechero
n
Bonanova, 27 Miquel Moll Barceló 43 marinero
s
Bonanova, 27 Rosa Pocoví Galmés 33 sin
s
Bonanova, 27 Cristòfol Pol Tomàs 24 albañil
s
Bonanova, 27 Antoni Alemany Coll 24 jornalero
n
Bonanova, 27 Antònia Alemany Martínez 39 modista
n
Bonanova, 28 Joan Vicens Ferrando 51 jornalero
s
Bonanova, 28 Maria Roca Coll 34 sin
n
Bonanova, 29 Marià Oliver Segovia 43 jornalero
s
Bonanova, 29 Catalina Segarra 60 jornalera
s
Bonanova, 29 Antònia Oliver Montserrat 68 labores
n
Bonanova, 29 Jordi Alemany Coll 74 jornalero
n
Bonanova, 3 Maria Sánchez Crespo 37 sin
s
Bonanova, 3 Joana Moranta Riutort 25 labores
s
Bonanova, 30 Maria Rosa Sastre Bosch 24 peluquera
s
Bonanova, 30 Francisca Sastre Bosch 24 jornalera
s
Bonanova, 30 Francisca Bosch Barceló 48 sin
n
Bonanova, 30 Aïna Colom Capellà 37 sin
s
Bonanova, 30 Bartomeu Moranta Riutort 26 albañil
s
Bonanova, 30 Joan Montserrat Campins 43 carpintero
s
Bonanova, 30 Joan Moranta Riutort 26 albañil
s
Bonanova, 31 Carmen Bouzas Campana 38 sirvienta
s
Bonanova, 31 Maria Campomar Llompart 65 sin
n
Bonanova, 31 Mateu Bernat Palmer 48 carretero
n
Bonanova, 32 Antoni Estelrich Pasqual 45 albañil
s
Bonanova, 32 Maria Torres Lliteres 40 sirvienta
s
Bonanova, 33 Maria Llompart Pocoví 44 sin
s
Bonanova, 33 Francisca García Ordines 68 labores
s
Bonanova, 33 Sebastià Berga Riera 24 albañil
s
Bonanova, 33 Nicolau Company Porcel 45 empleado
s
Bonanova, 33 Enrique Barjay Barcló 48 curtidor
n
Bonanova, 33 Francisca Villaverde García 35 labores
s
Bonanova, 33 Josep Berga Tomàs 61 albañil
s
Bonanova, 33 Agustí Berga Riera 25 albañil
s
Bonanova, 33 Maria Riera Riera 49 labores
n
Bonanova, 34 Sara Tur Flores 39 sin
s
Bonanova, 34 Victorio Tur Monjo 37 propietario
s
Bonanova, 35 Francisca Florit Seguí 31 bordadora
s
Bonanova, 35 Francesc Florit Seguí 30 carpintero
s
Bonanova, 35 Catalina Florit Seguí 26 bordadora
s
Bonanova, 35 Joana Florit Seguí 34 sin
n
Bonanova, 35 Maria Florit Seguí 29 bordadora
s
Bonanova, 35 Jaume Florit Seguí 23 sin
s
Bonanova, 35 Maria Seguí Borràs 57 sin
s
Bonanova, 35 Francesc Florit Mir 67 carpintero
s
Bonanova, 36 Magdalena Torrandell Martorell 47 jornalera
n
Bonanova, 36 Pere Pons Sabater 59 jornalero
n
Bonanova, 36 Antònia Martorell Daviu 58 jornalera
n
Bonanova, 37 Carme Espases Avinyó 24 jornalera
s
Bonanova, 37 Jaume Espases Abraham 49 albañil
s
Bonanova, 37 Eudivigis Maria Teresa Avinyó Ferrer 46 sin
n
Bonanova, 37 Carme Espases Avinyó 22 modista
s
Bonanova, 4 Miquel Antich González 22 sin
s
Bonanova, 4 Joan Gorrías Piris 41 tranviario
s
Bonanova, 4 Joaquim Matas Mas 40 jardinero
n
Bonanova, 4 Miquel Ribas Salvà 42 tienda
s
Bonanova, 4 Maria Salvà Palmer 35 costurera
s
Bonanova, 4 Antònia Cardell Canyelles 34 sin
s
Bonanova, 4 Josefa Soler Campomar 41 sin
s
Bonanova, 4 Margalida Torres Rubert 37 camarero
s
Bonanova, 4 Inés González Salom 42 sin
s
Bonanova, 40 Mateu Rayó Serra 57 hornero
s
Bonanova, 40 Gaspar Rayó Serra 59 albañil
s
Bonanova, 40 Joana Aïna Rayó Serra 53 sin
n
Bonanova, 40 Margalida Gayà Capó 41 sin
n
Bonanova, 41 José López González 42 marinero
n
Bonanova, 41 Maria Cladera Roig 39 planchadora
s
Bonanova, 41 Mateu Roca Pujol 44 carpintero
s
Bonanova, 41 Maria Balaguer Juaneda 39 labores
s
Bonanova, 42 Antoni Servera Colomar 44 guardia urbano
s
Bonanova, 43 Catalina Tomàs Serra 39 labores
s
Bonanova, 43 Josep Ribot Martorell 45 jornalero
n
Bonanova, 43 Martí Roca Pujol 38 carpintero
s
Bonanova, 43 Josep Pons Llabrés 24 herrero
s
Bonanova, 45 Teresa Aguiló Pomar 61 maestro nacional
s
Bonanova, 45 Margalida Aguiló Pomar 49 sin
s
Bonanova, 45 Francisca Borràs Salvà 41 sin
s
Bonanova, 45 Joan Pons Cabrer 59 herrero
s
Bonanova, 46 Petra Llabrés Frau 48 labores
s
Bonanova, 47 Bartomeu Paul Crespí 22 chófer
s
Bonanova, 47 Gabriel Paul Amengual 50 jornalero
s
Bonanova, 47 Josefa Ledesma Arjona 54 sin
s
Bonanova, 47 Agustín Sánchez Ledesma 24 empleado
s
Bonanova, 47 Catalina Montserrat Jaume 79 sin
n
Bonanova, 48 Vicente Tejada García 58 catedrático
s
Bonanova, 48 Antoni Morey Llompart 46 labores
s
Bonanova, 49 Bartomeu Rubí Vidal 27 jornalero
s
Bonanova, 49 Catalina Campins Fiol 69 labores
n
Bonanova, 49 Francisca Rubí Vidal 23 labores
s
Bonanova, 49 Francisca Rubí Campins 25 labores
s
Bonanova, 49 Miquel Rubí Vidal 62 jornalero
s
Bonanova, 49 Catalina Roca Mercant 45 labores
n
Bonanova, 49 Guillem Rubí 22 jornalero
s
Bonanova, 50 Bernat Sastre Juaneda 49 obrero
n
Bonanova, 51 Pere Celià Martorell 23 maestro de escuela
s
Bonanova, 51 Jordi Ferrer Moragues 73 pescador
s
Bonanova, 51 Miquel Celià Gual 66 carpintero
s
Bonanova, 51 Francisca Martorell Reynés 57 sin
s
Bonanova, 51 Maria Magdalena Campins Simonet 71 sin
n
Bonanova, 51 Joana Aïna Bauzà Ginard 42 sin
s
Bonanova, 51 Margalida Arrom Moragues 42 sin
s
Bonanova, 51 Apol·lònia Ferrer Campins 41 modista
s
Bonanova, 51 Bartomeu Morro Vázques 54 mecánico
s
Bonanova, 51 Margalida Moragues Genestra 53 comerciante
n
Bonanova, 51 Jaume Mateu Campomar 25 maestro
s
Bonanova, 52 Mariano Pérez de Gracia 43 empleado
s
Bonanova, 52 Josepa Fontirroig Colom 43 labores
s
Bonanova, 52 Catalina Juan Palou 61 no consta
s
Bonanova, 54 Maria Canyelles Rigo 55 no consta
s
Bonanova, 54 Bartomeu Roca Morey 56 leñador
n
Bonanova, 54 Antònia Roca Canyelles 29 no consta
s
Bonanova, 54 Maria Borràs Salvà 35 bordadora
s
Bonanova, 54 Coloma Salvà Gamundí 78 sin
s
Bonanova, 55 Josep Abraham Espases 45 jardinero
s
Bonanova, 55 Maria Colomar Frau 46 sin
n
Bonanova, 56 Bartomeu Roig Rigo 41 mecánico
s
Bonanova, 56 Antoni Palmer Roca 55 sin
n
Bonanova, 56 Antoni Palmer Juan 26 jornalero
s
Bonanova, 56 Magdalena Salom Cladera 35 labores
n
Bonanova, 57 Coloma Obrador Tauler 71 sin
s
Bonanova, 57 Felip Pou Arrom 51 pintor
s
Bonanova, 57 Jordi Vaquer Obrador 57 músico
s
Bonanova, 58 Maria Martorell Conill 25 sin
n
Bonanova, 58 Bartomeu Terrassa Méndez 27 carretero
n
Bonanova, 58 Margalida Sabater Jaume 49 sin
s
Bonanova, 58 Aïna Maria Vidal Tomàs 62 jornalera
n
Bonanova, 58 Jaume Vila Nicolau 58 jornalero
n
Bonanova, 59 Magdalena Forcades Forcades 58 labores
s
Bonanova, 59 Josepa Forcades Forcades 27 labores
s
Bonanova, 59 Concepció Forcades Forcades 23 estudiante
s
Bonanova, 59 Joan Forcades Forcades 34 empleado
s
Bonanova, 6 Jerònima Calvo Llabrés 41 sin
n
Bonanova, 6 Jerónimo Calvo Figuerola 87 sin
n
Bonanova, 6 Francesc Julià Noguera 52 zapatero
n
Bonanova, 60 Margalida Juan Abraham 25 modista
s
Bonanova, 62 Catalina Abraham Oliver 54 no consta
n
Bonanova, 62 Joan Juan Palou 58 albañil
s
Bonanova, 62 Vicens Barceló Anckerman 22 maestro
s
Bonanova, 62 Concepción Anckermann Ribas 40 telegrafista
s
Bonanova, 62 Jorge Anckermann Ribas 51 profesor
s
Bonanova, 62 Margarita Anckermann Ribas 39 sin
s
Bonanova, 65 Sebastià Miralles Sbert 63 maestro música
s
Bonanova, 65 Maria Soledad Vaquer Obrador 34 sin
s
Bonanova, 66 Arturo Fernández Serra 47 empleado
s
Bonanova, 66 Jaume Femenies Celià 58 sin
s
Bonanova, 66 Magdalena Fernández Serra 58 sin
s
Bonanova, 66 Josep Soliva Serra 28 radiotelegrafista
s
Bonanova, 66 Carme Fernández Serra 40 sin
s
Bonanova, 66 Magdalena Fernández Serra 44 sin
s
Bonanova, 66 Tomàs Cuenca Roca 25 albañil
n
Bonanova, 66 Tomàs Cuenca Vallés 53 albañil
n
Bonanova, 68 Margalida Alemany Conill 83 labores
n
Bonanova, 68 Pere Alemany Alemany 43 jornalero
n
Bonanova, 69 Enrique Vargas Verger 66 ingeniero de minas
s
Bonanova, 69 Concepció Fernández García 42 sin
s
Bonanova, 70 Elisea Meyfren Pajarín 42 sin
s
Bonanova, 70 Bàrbara Mesquida Sancho 46 sin
n
Bonanova, 70 Melchor Llull Mesquida 27 clérigo
s
Bonanova, 71 Pere Palou Palou 56 bracero
n
Bonanova, 71 Joan Llabrés Calafell 62 criado
s
Bonanova, 71 Margalida Rayó Serra 62 sin
n
Bonanova, 71 Catalina Planells Ribas 46 jornalera
n
Bonanova, 72 Rafel Avellà Roca 61 albañil
s
Bonanova, 73 Aurelio Aguilar Lozano 57 Militar retirado
s
Bonanova, 73 Paz Aguilar Lozano 53 labores
s
Bonanova, 73 Rosa Sancho Sagaz 48 labores
s
Bonanova, 74 Joana Tous Frau 25 labores
n
Bonanova, 74 Jaume Tous Mas 58 marinero
n
Bonanova, 74 Margalida Frau Palmer 49 labores
n
Bonanova, 75 Aïna Llabrés Seguí 28 sirvienta
s
Bonanova, 77 Bartomeu Quetgles Puigrós 35 jornalero
n
Bonanova, 78 Miquel Mas Ginard 38 jornalero
s
Bonanova, 78 Margalida Capellà Garí 36 sin
n
Bonanova, 78 Maria Mercant Cabrer 77 labores
n
Bonanova, 78 Francisca Roca Mercant 28 labores
n
Bonanova, 79 Rosa Valldepadrines Pallicer 71 sin
n
Bonanova, 79 Coloma Roca Lladó 46 sin
s
Bonanova, 79 Rosa Bestard Valldepadrines 29 bordadora
s
Bonanova, 79 Jaume Oliver Pol 58 electricista
s
Bonanova, 8 Joana Sintes Salas 40 sin
s
Bonanova, 8 Antoni Quetgles Ripoll 45 comercio
s
Bonanova, 80 Fernando Tejero Martínez 23 chófer
s
Bonanova, 80 Maria Roca Oliver 24 bordadora
s
Bonanova, 80 Antònia Palmer Tomàs 50 labores
n
Bonanova, 80 Pere Roca Palmer 51 carretero
n
Bonanova, 80 Margalida Roca Palmer 23 costurera
s
Bonanova, 81 Antònia Alemany Oliver 46 labores
n
Bonanova, 81 Aïna Campllonch Bauzà 56 sin
n
Bonanova, 81 Miquel Comes Bosch 62 albañil
n
Bonanova, 84 Joan Estaràs Mayol 63 sin
s
Bonanova, 84 Bartomeu Bosch Abraham 78 pescador
s
Bonanova, 84 Margalida Rubí Palmer 49 sin
s
Bonanova, 84 Margalida Roca Palmer 25 jornalera
s
Bonanova, 84 Maria Moranta 55 sin
n
Bonanova, 85 Mateu Sánchez Picornell 33 zapatero
n
Bonanova, 85 Rosa Picornell Ripoll 31 jornalera
n
Bonanova, 88 Montserrat Frau Perelló 74 sin
n
Bonanova, 88 Sebastiana Frau Frau 28 bordadora
s
Bonanova, 88 Jaume Frau Juan 74 albañil
n
Bonanova, 9 Josep Roca Palmer 38
s
Bonanova, 92 Isabel Bauzà Ginard 32 bordadora
s
Bonanova, 92 Maria Alemany Martínez 34 labores
s
Bonanova, 92 Bartomeu Canyelles Bernat 36 albañil
s
Bonanova, 92 Maria del Carme Colomar Martorell 71 sin
n
Bonanova, 96 Bartomeu Pons Martorell 24 herrero
s
Bonanova, 96 Concepció Salvà Oliver 51 no consta
s
Bonet, 1 Margalida Porcel Palmer 33 sin
s
Bonet, 1 Gabriel Oliver Ferrer 31 zapatero
s
Bonet, 2 Antònia Canyelles Oliver 63 labores
n
Bonet, 2 Bartomeu Bonet Canyelles 34 carpintero
s
Bonet, 2 Antoni Bonet Planas 66 albañil
s
Bonet, 3 Antoni Massot Castanyer 27 albañil
s
Bonet, 4 Bartomeu Bonet Planas 56 jornalero
n
Bonet, 4 Catalina Berges Bonet 24 labores
s
Bonet, 4 Emilio Valenzuela Ortega 27 gomista
s
Bonet, 4 Maria Alemany Conill 55 sin
n
Bonet, 4 Catalina Verger Bonet 26 no consta
s
Bonet, 4 Antoni Verger Roca 57 guardia civil retira
s
Bonet, 4 Francisca Bonet Planas 59 labores
n
Bonet, 5 Montserrat Ferrer Roca 66 sin
s
Bonet, 5 Antònia Oliver Ferrer 23 labores
s
Boria, 11 Josefa Briñón Vidal 24 sin
s
Boria, 11 Aïna Maria Mercant Perelló 52 maestra
s
Boria, 11 Genaro Briñón Jover 53 comerciante
s
Boria, 14 Antoni Palmer Riutort 34 jornalero
s
Boria, 14 Miquela Bonet Perelló 67 sin
s
Boria, 14 Joan Fornés Ferrà 23 jornalero
s
Boria, 14 Maria Martorell Coll 26 jornalera
s
Boria, 14 Miquel Fornés Ferrà 25 jornalero
s
Boria, 14 Catalina Ferrà Mulet 45 labores
s
Boria, 14 Pau Fornés Bonet 55 carretero
s
Boria, 15 Isabel Garau Pieres 56 labores
s
Boria, 16 Maria Morlà Vidal 33 peinadora
s
Boria, 16 Gabriel Morlà Vidal 27 jardinero
n
Boria, 16 Filomena González Peire 55 lavandera
n
Boria, 16 Josep Far Borràs 45 albañil
s
Boria, 16 Rafel Mesquida Servera 35 chófer
s
Boria, 16 Francisca Aïna Vidal Ferrer 61 labores
n
Boria, 16 Andreu Avellà Juaneda 45 carretero
n
Boria, 16 Maria Font Pasqual 32 labores
s
Boria, 16 Eduardo Vives Salovero 54 camarero
s
Boria, 17 Jaume Mayans Florida 51 labrador
s
Boria, 19 Benita Hijosa Arena 46 sirvienta
n
Boria, 19 Maria Tur Hijosa 24 modista
s
Boria, 19 Joan Tur Torres 43 curtidor
s
Boria, 21 Maria Fiol Juan 57 labores
s
Boria, 21 Bartomeu Orfila Carreres 63 marinero
s
Boria, 22 Amèlia Morey Ferrer 26 labores
s
Boria, 22 Nicolau Morey Ferrer 73 empleado
s
Boria, 27 Guillem Mayans Caldentey 27 albañil
s
Boria, 27 Jaume Mayans Caldentey 24 carpintero
s
Boria, 27 Margalida Caldentey Grimalt 54 labores
n
Boria, 29 Magdalena Bosch Pujol 50 labores
s
Boria, 29 Joan Mascaró Bisquerra 66 sin
s
Boria, 29 Miquel Mascaró Sastre 24 albañil
n
Boria, 29 Antoni Garau Ródenas 36 albañil
n
Boria, 29 Miquel Garau Espases 67 sin
n
Boria, 29 Joan Sastre Bosch 24 albañil
s
Boria, 29 Marta Sastre Rosselló 60 labores
n
Boria, 29 Antoni Mascaró Sastre 23 albañil
s
Boria, 30 Damià Quintana Alomar 30 herrero
s
Boria, 30 Joan Roca Lladó 33 albañil
s
Boria, 30 Joan Coves Juaneda 70 sin
s
Boria, 30 Catalina Coves Seguí 41 sin
s
Boria, 32 Maria Magdalena Ramis Berga 28 sastresa
s
Boria, 32 Antònia Martorell Ginard 25 jornalera
s
Boria, 32 Antoni Pol Tomàs 29 fogonero
s
Boria, 34 Catalina Sastre Mulet 33 labores
s
Boria, 34 Apol·lònia Salom Vidal 35 sin
n
Boria, 34 Miquel Llabrés Vich 41 carnicero
s
Boria, 34 Joan Florit Fleixes 35 pescador
n
Boria, 36 Catalina Morey Morey 55 labores
n
Boria, 36 Margalida Morey Blanes 31 sin
s
Boria, 36 Aïna Maria Tomàs Mercant 59 sin
n
Boria, 36 Bartomeu Rigo Vicens 55 albañil
s
Boria, 36 Joan Pol Martí 57 jornalero
s
Boria, 36 Cristòfol Pol Tomàs 24 jornalero
s
Boria, 38 Guillem Seguí Borràs 46 maestro albañil
s
Boria, 38 Catalina Palmer Bonet 40 labores
s
Boria, 47 Maria Garau Vidal 35 sin
n
Boria, 5 Magdalena Marí Palmer 30 sin
n
Boria, 5 Maria Segura Barberan 33 jornalera
s
Boria, 5 Antònia Cladera Roig 33 costurera
s
Boria, 5 Bartomeu Bosch Abraham 38 panadero
s
Boria, 5 Miquel Reus Martí 59 jornalero
n
Boria, 5 Francisca Ramis Torrent 50 jornalera
n
Boria, 5 Margalida Bosch Cladera 24 sin
s
Boria, 6 Joana Aïna Prats Fullana 82 sin
n
Boria, 8 Carmen Castillo López 25 sirvienta
s
Boria, 8 Juan Martín Raudo 41 jornalero
s
Boria, 83 Joana Aïna Barceló Prats 43 labores
s
Boria, s/n Catalina Miralles Rossinyol 38 jornalera
s
Boria, s/n Guillem Mas Munar 28 jornalero
s
C. V. J. Porto Pi, 1 Apol·lònia Bernat Pons 25 jornalera
s
C. V. T. Porto Pi, 9 Maria Planas Planas 25 bordadora
s
Ca'n Baus Josep Pons Llabrés 67 sin
n
Ca'n Baus, 11 Josep Roca Oliver 59 jornalero
s
Ca'n Diumenge Josefa Parets Moralló 49 sin
s
Ca'n Diumenge Joan Bosch Palmer 59 marinero
n
Ca'n Pastor Magdalena Alcover Julià 30 sin
s
Ca'n Soler, 14 Sebastià Nadal Gelabert 25 jornalero
s
Ca'n Soler, 14 Antònia Gelabert Palou 49 sin
n
Ca'n Tàpera Pau Benejam Rotger 35 E. arbitrios
s
Ca'n Vey, 1 Miquel Massot Pujol 37 albañil
s
Ca'n Vey, 5 Catalina Juan Porcel 54 jornalero
n
Ca'n Vey, 7 Aïna Maria Romaguera Garau 72 no consta
s
Ca'n Vey, 7 Jaume Suau Vives 77 jornalero
s
Ca'n Vey, 9 Nicolau Porcel Castanyer 34 mecánico
s
Ca'n Vey, 9 Jaume Seguí Borràs 52 albañil
s
Ca'n Vey, 9 Francisca Seguí Planas 23 bordadora
s
Ca'n Vey, 9 Francisca Perelló Planas 32 bordadora
s
Camino Bonanova a Génova, 18 Jerònima Calafat Sabater 23 jornalera
n
Camino Bonanova a Génova, 60 Josep Riera Tur 28 cerrajero
s
Camino Bonanova a Génova, 7 Ignasi Roca Buades 81 sin
s
Camino Bonanova, 12 Josep Roca Morey 23 bracero
s
Camino Bonanova, 16 Gabriel Montserrat Salvà 57 sin
s
Camino Bonanova, 16 Antònia Planas Frau 58 sin
n
Camino Bonanova, 23 Francisca Sánchez Pujol 59 no consta
s
Camino Bonanova, 23 Antònia Sánchez Pujol 62 no consta
s
Camino Bonanova, 23 Maria Roca Palmer 34 bordadora
s
Camino Bonanova, 5 Mariana Villa Verde 72 sin
n
Camino Bonanova, 94 Onofre Morey Planas 30 albañil
s
Camino Bonanova, 98 Concepció Roca Salvà 27 no consta
s
Camino Bonanova, 98 Francisca Roca Salvà 33 no consta
s
Camino Génova a San Agustìn, 3 Maria Planas Vidal 29 sin
s
Camino Génova a San Agustìn, 3 Bartomeu Planas Estelrich 61 jornalero
s
Camino Génova a San Agustìn, 3 Onofre Planas Vidal 38 jornalero
s
Camino vecinal Bonanova Joana Busquets Maria 41 sin
n
Camino vecinal Bonanova, 1 Maria Roca Morey 59 labores
n
Camino vecinal Bonanova, 10 Sebastià Roca Tomàs 62 jornalero
n
Camino vecinal Bonanova, 106 Josepa Pons Munar 31 labores
s
Camino vecinal Bonanova, 106 Llorenç Pons Coll 60 no consta
s
Camino vecinal Bonanova, 106 Maria Munar Vanrell 60 labores
s
Camino vecinal Bonanova, 106 Antònia Aïna Pons Munar 29 no consta
s
Camino vecinal Bonanova, 106 Maria Pons Munar 27 labores
s
Camino vecinal Bonanova, 17 Llorenç Pons Moragues 51 albañil
s
Camino vecinal Bonanova, 22 Jaume Roca Tomàs 65 jornalero
s
Camino vecinal Bonanova, 9 Joana Font Jaubert 32 labores
n
Camino vecinal Bonanova, s/n Maria Andreu Munar 40 sirvienta
n
Camino vecinal Génova Francisca Tugores Perelló 53 religiosa
s
Camino vecinal Génova Josep Roca Conill 73 sin
n
Camino vecinal Génova Antònia Roca Palmer 39 sin
n
Camino vecinal Génova Francesc Vich Matas 45 jornalero
n
Camino vecinal Génova Porto Pi Joan Pons Ramonell 32 militar
s
Camino vecinal Génova Porto Pi Bienvenida Mas Quetgles 31 religiosa
s
Camino vecinal Génova Porto Pi Jaume Planas Planas 25 herrero
s
Camino vecinal Génova Porto Pi Margalida Mercant Sagrera 46 labores
n
Camino vecinal Génova Porto Pi Maria Martínez Pujol 51 sin
s
Camino vecinal Génova Porto Pi, 1 Apol·lònia Bernat Pons 25 labores
n
Camino vecinal Génova Porto Pi, 12 Antònia Planas Sastre 53 jornalera
s
Camino vecinal Génova Porto Pi, 8 Sebastià Lladó Capó 57 jornalero
n
Camino vecinal Génova Porto Pi, 9 Jaume Planas Estelrich 56 sin
n
Camino vecinal Génova Porto Pi, 9 Leonardo Reus Martínez 24 albañil
s
Camino vecinal Génova Porto Pi, 9 Miquel Reus Martínez 24 mecánico
s
Camino vecinal Génova Porto Pi, 9 Lleonard Reus Vila 53 albañil
s
Camino vecinal Génova Porto Pi, 9 Maria Planas Planas 23 jornalera
s
Camino vecinal Génova, 1 Gabriel Mesquida Abraham 23 jornalero
s
Camino vecinal Génova, 1 Margalida Abraham Rada 66 sin
n
Camino vecinal Génova, 1 Gabriel Mesquida Pujol 61 jornalero
s
Camino vecinal Génova, 14 Isabel Daviu Matas 49 religiosa
s
Camino vecinal Génova, 14 Catalina Rosselló Mercadal 52 religiosa
n
Camino vecinal Génova, s/n Jaume Roig Caldentey 41 jornalero
n
Camino vecinal Génova, s/n Joan Vives Oliver 49 aserrador
n
Camino vecinal Génova, s/n Margalida Frau Roca 41 sin
n
Camino vecinal Porto Pi, 6 Francisca Gili Botella 28 sin
s
Camino viejo Bonanova, 20 Tomàs Henales Bernat Verí 34 oficial ayuntamiento
s
Cantina Fuerte San Carlos Sebastià Rigo Puigserver 46 comercio
s
Cantina Fuerte San Carlos Francisca Llabrés Abraham 40 comercio
s
Cantina Fuerte San Carlos Maria Pou Sastre 41 criada
n
Carretera Andratx Cuartel Carabineros Margalida Martorell Batlle 26 labores
s
Carretera Andratx Km 5 Cándida Castro Díaz de Escrivà 39 no consta
s
Carretera Andratx Puchet Margalida Terrades Fleixes 40 sin
n
Carretera Andratx Puchet Jaume Alemany Fleixes 50 jornalero
s
Carretera Andratx, 1 Rosa Pasqual Rosselló 42 sin
n
Carretera Andratx, 1 Rafael López Paroli 68 jornalero
n
Carretera Andratx, 10 Sebastià Moranta Torres 23 jornalero
n
Carretera Andratx, 10 Maria Moranta Riutort 22 modista
s
Carretera Andratx, 11 Catalina Noguera Seguí 46 sin
n
Carretera Andratx, 11 Joana Aïna Seguí 90 sin
s
Carretera Andratx, 17 Apol·lònia Huguet Escales 53 sin
s
Carretera Andratx, 17 Maria Huguet Salvador 32 labores
s
Carretera Andratx, 17 Francisca Mesquida Móra 51 comercio
s
Carretera Andratx, 17 Gabriel Mesquida Verd 31 sin
s
Carretera Andratx, 22 Guillem Buades Garau 71 sin
n
Carretera Andratx, 22 Magdalena Vallcaneres Pou 67 sin
n
Carretera Andratx, 3 Antoni Oliver Arbós 23 mozo café
s
Carretera Andratx, 3 Pere Palou Vivot 29 cocinero
s
Carretera Andratx, 3 Jerònima Calafat Sabater 49 sin
n
Carretera Andratx, 3 Maria Pujol Pujol 66 sin
n
Carretera Andratx, 3 Pedro Martínez Oliver 52 jornalero
s
Carretera Andratx, 3 Jerònima Castanyer Reynés 32 tejedora
s
Carretera Andratx, 3 Francesc Valls Forteza 35 mecánico
s
Carretera Andratx, 3 Gabriel Martí Fiol 23 camarero
s
Carretera Andratx, 3 Catalina Mestre Genovard 23 labores
s
Carretera Andratx, 3 Julià Marcús Canals 25 jornalero
s
Carretera Andratx, 3 Antoni Estelrich Pasqual 46 hortelano
n
Carretera Andratx, 38 Maria Munar Bergas 41 sin
n
Carretera Andratx, 39 Jaume Horrach Morey 38 jornalero
n
Carretera Andratx, 5 Isabel Reynés Escanelles 39 sin
n
Carretera Andratx, 5 José Deluque Morro 46 comercio
s
Carretera Andratx, 5 Francesc Buades Vallcaneres 45 jornalero
n
Carretera Andratx, 5 Joana Móra Pérez 39 sin
n
Carretera Andratx, 9 Margalida Mesquida Pons 51 sin
n
Carretera Andratx, 9 Katy Rosselló Noguera 22 sin
s
Carretera Andratx, Hotel Alfonso Gabriel Comes Ensenyat 28 chófer
s
Carretera Andratx, Hotel Alfonso Bartomeu Vich Amengual 30 cocinero
s
Carretera Andratx, s/n Francesc Rullan Garau 61 industrial
s
Caserío Bonanova, 23 Amparo Fernández Martínez 47 labores
s
Caserío Bonanova, 23 Catalina Roca Palmer 22 modista
s
Caserío vecinal Bonanova, 27 Teresa Horrach Garcías 41 labores
n
Castillo Bellver Antònia Vich Ordines 34 sin
s
Castillo Bellver Joana Ramis Martínez 73 sin
s
Castillo Bellver, 1 Miquel Bordoy Ramis 60 empleado
s
Castillo Bellver, 1 Magdalena Bordoy Ramis 38 sin
s
Ca´n Cans Joana Aïna Carbonell Canyelles 69 labores
s
Ca´n Cans, 12 Pere Josep Pons Llabrés 68 labrador
s
Ca´n Estades Camino Génova Francisca Frau Capó 45 sin
n
Ca´n Pastor s/n Gabriel Comes Bestard 34 albañil
s
Ca´n Soler, 14 Antoni Nadal Espases 54 jornalero
s
Ca´n Soler, 14 Maria Sastre Oliver 71 sin
n
Ca´n Vey, 1 Margalida Pujol Montserrat 71 labores
n
Ca´n Vey, 11 Magdalena Abraham Porcel 32 labores
n
Ca´n Vey, 3 Maria Suau Bernat 23 modista
s
Ca´n Vey, 3 Antònia Juan Bernat 25 modista
s
Ca´n Vey, 3 Joan Frau Palmer 56 jornalero
n
Ca´n Vey, 3 Maria Frau Bernat 24 modista
s
Ca´n Vey, 5 Margalida Abraham Espases 56 labores
n
Ca´n Vey, 5 Maria Roca Salvà 23 bordadora
s
Ca´n Vey, 5 Josep Martorell Roca 23 jornalero
s
Ca´n Vey, 5 Gabriel Montserrat Suau 38 jornalero
n
Ca´n Vey, 5 Catalina Salvà Montserrat 48 no consta
n
Ca´n Vey, 5 Josep Roca Salvà 23 albañil
s
Ca´n Vey, 7 Maria Bestard Romaguera 33 sin
s
Ca´n Vey, 7 Bartomeu Bestard Romaguera 29 jornalero
s
Ca´n Vey, 7 Gaspar Bestard Cluell 71 jornalero
s
Ca´n Vey, 7 Maria Suau Olivares 23 modista
s
Ca´n Vey, 7 Maria Servera Barceló 77 no consta
n
Ca´n Vey, 9 Maria Planas Abraham 48 criada
s
Cuartel Carabineros Paulin Rodríguez Valle 30 bordadora
s
Cuartel Carabineros Margarita Vega Sánchez 29 labores
s
Cuartel Carabineros Catalina Vaquer Sancho 31 labores
s
Cuartel Carabineros Porto Pi Amèlia Pérez García 33 sin
n
Cuartel Carabineros Porto Pi Ángeles Domínguez Martín 29 sin
s
Cuartel Carabineros Porto Pi Mercedes Cano Pérez 36 labores
s
Cuesta Bonanova, 24 Antoni Coves Fullana 39 conserje
s
Cuesta Bonanova, 44 Maria Palmer Bonet 27 labores
s
Cuesta Bonanova, 80 Miquel Palmer Mas 24 carretero
s
Cuesta Bonanova, 80 Francisca Amengual Frau 75 bordadora
s
Cuesta Bonanova, 90 Margalida Palmer Oliver 51 sin
n
Cuesta Bonanova, 96 Margalida Abraham Pol 67 no consta
s
Cuesta Bonanova, 96 Bartomeu Pons Coll 46 jornalero
n
Cuesta Bonanova, 98 Inés Costa Bonet 34 labores
n
Dos de Mayo, 13 Trinidad Ogazón Ballester 43 sin
s
Dos de Mayo, 13 Aurora Ogazón Ballester 33 sin
s
Dos de Mayo, 13 Antònia Ballester Garrell 68 sin
s
Dos de Mayo, 18 Josep Rotger Oliver 23 sin
s
Dos de Mayo, 18 Margalida Rotger Oliver 27 sin
s
Dos de Mayo, 18 Miquel Garau Ródenas 29 albañil
n
Dos de Mayo, 20 Antoni Llull Miquel 52 jornalero
n
Dos de Mayo, 20 Margalida Ferragut Verd 53 jornalera
n
Dos de Mayo, 21 Maria Rodríguez Santiago 60 labores
s
Dos de Mayo, 21 Antonio Crehuet Rodríguez 39 Militar retirado
s
Dos de Mayo, 21 Carmen Crehuet Rodríguez 26 labores
s
Dos de Mayo, 26 Gertrudis Salom Morey 46 labores
s
Dos de Mayo, 28 Francisca Capellà Ramon 52 sastresa
n
Dos de Mayo, 28 Rafel Abraham Capellà 24 escultor
s
Dos de Mayo, 28 Francisca Abraham Capellà 25 sastresa
s
Dos de Mayo, 28 Catalina Capellà Ramon 56 sastresa
s
Dos de Mayo, 28 Pere Antoni Colom Capellà 25 herrero
s
Dos de Mayo, 28 Guillem Abraham Capellà 22 herrero
s
Dos de Mayo, 3 Catalina Ramon Simó 43 cocinera
s
Dos de Mayo, 31 Gabriel Perelló Serra 25 sin
s
Dos de Mayo, 32 Pere Capellà Ramon 49 albañil
s
Dos de Mayo, 32 Aïna Maria Ramon Coll 85 sin
n
Dos de Mayo, 39 Marta Cardenal Pujals 41 labores
s
Dos de Mayo, 39 Antoni Salas Milans 59 ingeniero
s
Dos de Mayo, 4 María del Carmen Ramírez González 55 sirvienta
s
Dos de Mayo, 4 Paula Jaume Sastre 64 sin
s
Dos de Mayo, 4 Manuel Enrique Campano Guijarro 76 empleado jubilado
s
Dos de Mayo, 4 Luis Campano Jaume 30 oficial de correos
s
Dos de Mayo, 4 Matilde Campano Jaume 47 sin
s
Dos de Mayo, 4 Emilia Campano Jaume 43 sin
s
Dos de Mayo, 42 Dolores Sesima Montril 25 sin
n
Dos de Mayo, 42 Miquel Terrassa Alemany 64 pescador
s
Dos de Mayo, 42 Pere Servando Gordiola Grimalt 25 albañil
s
Dos de Mayo, 42 Josep Servera Alomar 42 albañil
n
Dos de Mayo, 42 Ramón Robles Tomillero 25 jornalero
s
Dos de Mayo, 42 Rosa Robles Tomillero 28 sin
n
Dos de Mayo, 42 Lucía Bermejo Rosel 53 sin
n
Dos de Mayo, 42 Juana Fernández Serrano 83 sin
n
Dos de Mayo, 42 Bartomeu Millán Fernández 56 jornalero
n
Dos de Mayo, 42 Francisca Santandreu Gamundí 40 labores
n
Dos de Mayo, 42 Antoni Miquel Díaz 26 albañil
s
Dos de Mayo, 42 Juana Millán Bermejo 27 sin
s
Dos de Mayo, 53 Magdalena Vadell Santandreu 53 sin
s
Dos de Mayo, 53 Micaela Vadell Santandreu 65 sin
n
Dos de Mayo, 6 Catalina Maria del Pilar Ribot Barral 55 sin
s
Dos de Mayo, 6 Antolina Duval Oliver 85 pensionista
s
Dos de Mayo, 7 Francesc Carrió Caselles 44 herrero
s
Dos de Mayo, 7 Catalina Colom Capellà 34 sin
s
Dos de Mayo, 82 Lucía Mermejo Rosell 47 labores
n
El Retiro, 16 Francisca Cabrer Llabrés 54 labores
n
El Retiro, 16 Onofre Planas Cabrer 26 labores
s
El Retiro, 16 Joan Planas Abraham 54 bracero
s
El Retiro, 16 Jaume Planas Morey 23 jornalero
s
El Retiro, 16 Magdalena Planas Cabrer 24 labores
s
El Retiro, 16 Jaume Planas Cabrer 22 albañil
s
Es comellà d'en Tafarell Cristòfol Juan Rodrigo 39 jornalero
s
Es comellà d'en Tafarell, 1 Margalida Sendra Moll 44 labores
n
Es comellà d'en Tafarell, 12 Maria Palmer Verdera 75 labores
n
Es comellà d'en Tafarell, 14 Bàrbara Oliver Tous 44 labores
n
Es comellà d'en Tafarell, 16 Joana Aïna Bauzà Ginard 35 labores
n
Es comellà d'en Tafarell, 4 Antònia Tugores Alzina 39 labores
n
Es comellà d'en Tafarell, 4 Antelm Canyelles Pujol 44 labores
n
Es comellà d'en Tafarell, 8 Pau Tomàs Perelló 27 jornalero
n
Es comellà d´en Tafarell Francesc Vicens Planas 35 jornalero
s
Es comellà d´en Tafarell, 1 Francesc Planas Morey 46 jornalero
n
Es comellà d´en Tafarell, 12 Maria Bernat Palmer 32 labores
n
Es comellà d´en Tafarell, 14 Rafel Palmer Roca 47 jornalero
n
Es comellà d´en Tafarell, 6 Bartomeu Morey Font 43 albañil
s
Es comellà d´en Tafarell, 6 Catalina Canyelles Pujol 42 labores
n
Es comellà d´en Tafarell, 8 Maria Pujol Frontera 28 labores
n
Faro Porto Pi Margalida Vicens Bover 39 sin
s
Faro Porto Pi Vicente Martínez Pujol 71 vigía
s
Faro Porto Pi Josep Ballester Suau 51 torrero
s
Faro Porto Pi Mateu Moranta Bosch 58 jornalero
n
Faro Porto Pi Francisca Torres Bosch 57 sin
n
Faro Porto Pi Aïna Moranta Torres 24 modista
s
Faro, 1 Maria Moyà Maell 33 sin
n
Faro, 1 Joan Pons Servera 40 jornalero
s
Faro, 2 Rafaela Abad Ortiga 55 sin
n
Faro, 51 Josep Abraham 40 albañil
s
Francia, 2 Esperança Ponsell Parets 57 sin
n
Francia, 2 Antoni Mir Cerdà 67 empleado
n
Francia, 2 Jordi Mir Ponsell 25 sin
s
Francia, 5 Jerònima Oliver de Amengual 56 sin
s
Francia, 5 Joan Amengual Cifre 56 albañil
s
Francia, 7 Antònia Bisquerra Botines 47 labores
s
Francia, 7 Catalina Canyelles Roca 25 sirvienta
s
Francia, 7 Maria Cerdà Bisquerra 25 sin
s
Francia, 7 Miquel Cerdà Ramis 52 comercio
s
Francia, 7 Catalina Martínez Ginard 32 sirvienta
s
Fuerte San Carlos Maria del Pilar Truyols Dezcallar 27 sin
s
Fuster, 6 Bàrbara Juaneda Palmer 24 bordadora
n
Fuster, 6 Miquel Juaneda Tomàs 55 jornalero
n
Fuster, 6 Joan Juaneda 37 herrero
s
Fuster, 6 Maria Palmer Frau 53 labores
n
Fuster, 7 Magdalena Terrassa Marcús 55 labores
n
Fuster, 7 Onofre Planas Palmer 30 labores
n
Fuster, 7 Bartomeu Vicens Bosch 61 jornalero
n
Fuster, 7 Catalina Vicens Terrassa 26 labores
n
Gamundí, 2 Catalina Llabrés Marquès 66 labores
n
Gamundí, 2 Miquel Font Bauzà 66 jornalero
n
Garita, 11 Miquel Mercadal Pons 38 albañil
s
Garita, 11 Magdalena Siquier Sureda 34 sin
s
Garita, 11 Catalina Pidal Torrens 52 sin
s
Garita, 21 Guillem Tous Martínez 60 jornalero
s
Garita, 45 Antònia Oliver Roses 57 sin
n
Garita, 45 Catalina Bernat Bernat 78 sin
n
Garita, 45 Andreu Oliver Roses 45 sin
s
Guarda, 2 Joan Vidal Adrover 73 sin
s
Guarda, 2 Antònia Debac Hurtado 45 sin
s
Infanta, 11 Antoni Sastre Colomar 45 albañil
n
Infanta, 11 Margalida Sastre Florit 23 labores
s
Infanta, 11 Margalida Sastre Florit 22 sin
s
Infanta, 12 Aïna Estades Saimat 24 labores
s
Infanta, 12 Margalida Capó Campins 34 sirvienta
s
Infanta, 12 Joan Mas Amengual 40 jornalero
n
Infanta, 16 Bartomeu Planas Frau 63 carpintero
n
Infanta, 16 Gerònia Abraham Tous 70 labores
n
Infanta, 18 Maria Bosch Montserrat 27 sin
s
Infanta, 18 Antoni Alomar Tarongí 28 fogonero
s
Infanta, 2 Rodolfo Tormo de Rescio 61 Militar retirado
s
Infanta, 2 María de la Concepción Llacer Príncipe 51 labores
s
Infanta, 20 Bàrbara Prats Pizà 68 lavandera
n
Infanta, 4 Magdalena Brunet Bauzà 42 sirvienta
s
Infanta, 4 Valentí Schembri Campos 58 propietario
s
Infanta, 4 Joana Aïna Bonet Servera 22 estudiante
s
Infanta, 7 Joana Reynés Palmer 65 sin
n
Infanta, 7 Rafel Abad Rossell 62 camarero
s
José Villalonga, 1 Ubaldo Lloret Cremades 36 oficial de correos
s
José Villalonga, 1 Maria Cànoves Torres 25 labores
s
José Villalonga, 10 Micaela Vidal Salom 61 sin
n
José Villalonga, 10 Antònia Villa Triay 46 sin
n
José Villalonga, 10 Petra Vidal Vidal 73 sin
n
José Villalonga, 10 Jaume Vidal Burguera 74 sin
n
José Villalonga, 11 Jerònima Pujol Palmer 41 sin
n
José Villalonga, 11 Miquel Cabot Salas 44 jornalero
s
José Villalonga, 12 Catalina Rosselló Terrassa 63 labores
s
José Villalonga, 15 Teresa Casaponsa Solà 46 labores
s
José Villalonga, 15 Antonio González González 51 peón
s
José Villalonga, 15 Josep Far Valldepadrines 26 chófer
s
José Villalonga, 15 Rosario González Casaponsa 23 sirvienta
s
José Villalonga, 15 Coloma Far Vich 53 propietaria
n
José Villalonga, 15 Maria Far Vich 49 lavandera
n
José Villalonga, 15 Pau Far Vidal 65 sin
n
José Villalonga, 15 Antònia Valldepadrines Pallicer 67 labores
n
José Villalonga, 15 Miquel Vich Far 26 herrero
s
José Villalonga, 17 Trinidad de la Madrid Servia 53 cajera
s
José Villalonga, 17 Antoni Marroig Llompart 60 comercio
s
José Villalonga, 17 Concepció Bover de la Madrid 23 sin
n
José Villalonga, 17 Teresa Crespí Rosselló 49 sin
s
José Villalonga, 19 Antònia Far Valldepadrines 33 sin
s
José Villalonga, 19 Marcelle Chanut Dupuñy 29 comercio
s
José Villalonga, 19 Rafel Seguí Rotger 32 comercio
s
José Villalonga, 19 Bernat Rigo Canyelles 33 camarero
s
José Villalonga, 22 Prisca Vicenta Serrano Sánchez 77 sin
s
José Villalonga, 22 Basilisa Dolores Bello Serrano 45 sin
s
José Villalonga, 22 Bartomeu Prohens Martorell 31 chófer
s
José Villalonga, 22 Francisca Bello Serrano 40 sin
s
José Villalonga, 22 Gaspar Prohens Sastre 82 jornalero
n
José Villalonga, 26 Gertrudis Salom Morey 47 labores
s
José Villalonga, 26 Mateu Bosch Sansó 54 no consta
s
José Villalonga, 27 Josep Colom Marí 37 albañil
s
José Villalonga, 28 Isabel Alou Obrador 33 jornalera
n
José Villalonga, 28 Francisca Borràs Salvà 41 sin
s
José Villalonga, 29 Margalida Ros Amengual 48 sin
s
José Villalonga, 29 Concepció Puig Ros 25 labores
s
José Villalonga, 29 Victòria Puig Ros 29 labores
s
José Villalonga, 29 Antoni Escubés Girona 47 escritor
s
José Villalonga, 29 Vicens Roig Rigo 34 sin
s
José Villalonga, 29 Rosa Vives Ribas 34 sin
s
José Villalonga, 3 Francisca Prohens Martorell 51 sin
s
José Villalonga, 3 Mateu Ramonell Prohens 34 tranviario
s
José Villalonga, 30 Joan Rubert Mulet 46 albañil
s
José Villalonga, 30 Catalina Abraham Juan 36 labores
s
José Villalonga, 30 Catalina Llabrés Abraham 26 bordadora
s
José Villalonga, 31 Joan Berga Ferrer 32 jardinero
s
José Villalonga, 31 Magdalena Ramis Cladera 35 labores
s
José Villalonga, 37 Dolores Abal Vázquez 35 labores
s
José Villalonga, 37 Júlia Ogazón Abal 27 labores
s
José Villalonga, 43 Bàrbara Picornell Conill 39 sirvienta
s
José Villalonga, 45 Joan Barceló Andreu 48 militar
s
José Villalonga, 48 Joan Torrens Moreno 48 carpintero
s
José Villalonga, 49 Leandro Pérez Ginard 43 empleado
s
José Villalonga, 5 Francisco Elciondo Lecumberri 47 carpintero
s
José Villalonga, 5 Pere Josep Genestar Coll 79 labrador
n
José Villalonga, 5 Josefa Belindo Genestra 22 sastresa
s
José Villalonga, 59 Maria García Bonet 46 sin
s
José Villalonga, 6 Antònia Genestar Martorell 34 sirvienta
n
José Villalonga, 62 Margalida Buades Ferragut 38 labores
s
José Villalonga, 62 Jaume Llull Miquel 49 albañil
n
José Villalonga, 65 Micaela Cladera Roig 36 sin
s
José Villalonga, 65 Guillem Massot Jover 36 sin
s
José Villalonga, 7 Bartomeu Bestard Serra 47 maestro albañil
s
José Villalonga, 7 Maria Terrassa Riera 46 sin
s
José Villalonga, 7 Miquel Montserrat Salvà 22 estudiante
s
José Villalonga, 87 María Escobio Andraca 43 labores
s
José Villalonga, 87 Joan Llinàs Font 31 vigilante
n
José Villalonga, 87 Catalina Morro Font 36 labores
s
José Villalonga, 87 Eliseo Soler Dordal 46 catedrático
s
José Villalonga, s/n Aïna Martorell Ginard 35 sin
s
José Villalonga, s/n Assumpció Dethorey Camps 39 sin
s
José Villalonga, s/n Maria Cauló Llabrés 41 sin
s
José Villalonga, s/n Tomàs Cladera Verdera 45 jornalero
n
José Villalonga, s/n Catalina Juan Perelló 61 sin
s
José Villalonga, s/n Joan Comes Juan 35 mecánico
s
José Villalonga, s/n Pere Joan Ferrer Gibert 59 empleado
s
Laboratorio, 23 Antoni Ramonell Ibar 48 militar
s
Laboratorio, 25 Catalina Moranta Bosch 68 sin
n
Laboratorio, 25 Coloma Francisco Móra 26 labores
n
Laboratorio, 25 Antoni Ordines Coll 52 vigilante
s
Laboratorio, 25 Catalina Camps Moranta 45 sin
s
Laboratorio, 25 Marco Francisco Anckermann 23 comercio
s
Laboratorio, 5 Consuelo Coromines Wynn 36 labores
s
Lanuza, 12 Maria del Carme Luis Obrador 22 estudiante
s
Lanuza, 12 Josep Fuster Bonnin 22 empleado
s
Lanuza, 12 Jaume Aguiló Valls 33 Hojalatero
s
Lanuza, 12 Margalida Millet Obrador 27 oficinista
s
Lanuza, 12 Maria Fuster Bonnin 31 modista
s
Lanuza, 5 Josep Rotger Barceló 55 zapatero
s
Lanuza, 5 Catalina Obrador Barceló 57 sin
s
Lanuza, 5 Joana Aïna Barceló Roig 73 propietaria
s
Lanuza, 5 Enric Segalà Marcet 37 perito químico
s
Lanuza, 9 Apol·lònia Moragues Garcías 78 labores
n
Lanuza, 9 Josep Roig Salvà 80 marinero
s
León, 1 Álvaro Porcel Bouché 41 industrial
s
León, 1 Jeroni Moragues Magraner 36 labores
s
Luis Fàbregas, 12 Catalina Terrassa Riera 24 sin
s
Luis Fàbregas, 12 Pere Terrassa Calafat 23 estudiante
s
Mar y sol Rosa Colom Bernat 25 sin
s
Marivent Rosa Colom Bernat 24 labores
s
Menéndez Pelayo, 1 Llorenç Mercadal Sintes 41 camarero
s
Menéndez Pelayo, 1 Joana Sánchez Picornell 31 camarera
n
Menéndez Pelayo, 10 Miquel Riera Bosch 23 albañil
s
Menéndez Pelayo, 10 Joan Riera Riera 41 albañil
s
Menéndez Pelayo, 11 Francisca Boyeras Picó 49 sin
n
Menéndez Pelayo, 14 Jerònima Galmès Nadal 53 sin
s
Menéndez Pelayo, 14 Francesc Amengual Garcias 37 sacerdote
s
Menéndez Pelayo, 15 Aïna Morro Rubert 47 sin
s
Menéndez Pelayo, 15 Francisca Morro Rubert 43 sin
s
Menéndez Pelayo, 4 Catalina Martí Mir 48 sin
s
Menéndez Pelayo, 4 Pere Vich Sorà 74 guardia
s
Menéndez Pelayo, 5 Joana Mut Vaquer 27 sin
s
Menéndez Pelayo, 5 Maciana Vaquer Obrador 61 sin
n
Menéndez Pelayo, 5 Bartomeu Colom Llabrés 28 sin
s
Menéndez Pelayo, 6 Luis Ganigui Salerno 51 comercio
s
Menéndez Pelayo, 6 Lucía Ganigui de Viesel 29 sin
s
Menéndez Pelayo, 6 Maria Tomàs Tomàs 52 sastresa
n
Menéndez Pelayo, 6 Francesc Martorell Mulet 40 cantero
n
Menéndez Pelayo, 6 Joan Palmer Marroig 63 sin
s
Menéndez Pelayo, 8 Maria Morey Blanes 40 sin
n
Menéndez Pelayo, 8 Benet Morey Colomina 30 colchonero
s
Menéndez Pelayo, 8 Josep Mascaró Massanet 39 electricista
s
Menéndez Pelayo, 8 Antònia Mir Porcel 27 labores
s
Menéndez Pelayo, 9 Maria Soler Juan 29 sin
s
Menéndez Pelayo, 9 Jaume Montserrat Planas 34 albañil
s
Menéndez Pelayo, 9 Joana Móra Pérez 44 jornalero
n
Menéndez Pelayo, 9 Josep Fontirroig Colom 35 jornalero
s
Menéndez Pelayo, 9 Margalida Fontirroig Colom 43 sin
s
Méjico, 12 Joan Barrera Torres 44 sin
n
Méjico, 12 Joana Barrera Torres 40 labores
s
Méjico, 12 Antoni Escandell Torres 39 albañil
s
Méjico, 2 Francisca Barceló Mas 82 sin
n
Méjico, 2 Francisca Ferrer Campins 46 sin
n
Méjico, 2 Jaume Borràs Salvà 51 zapatero
s
Méjico, 22 Maria Bestard Valldepadrines 38 labores
s
Méjico, 22 Bartomeu Roig Moragues 43 ebanista
s
Méjico, 26 Antonio Ramírez Navarro 38 panadero
s
Méjico, 26 Francisca Garí Mesquida 31 sin
s
Méjico, 28 Francisco Cuerda 27 sin
s
Méjico, 28 Carmen Cuerda 32 obrera
s
Méjico, 28 Magdalena Ferrer Coll 33 labores
s
Méjico, 28 Joan Prohens Martorell 41 jornalero
s
Méjico, 28 Ramona Carmen Verdaguer 64 sin
s
Méjico, 3 Margalida Mas Vicens 41 religiosa
s
Méjico, 3 Esperança Canyelles Garau 64 religiosa
s
Méjico, 3 Catalina Canyelles Roca 54 religiosa
s
Méjico, 3 Maria Cardell Vicens 32 religiosa
s
Méjico, 3 Joana Maria Santandreu Gayà 49 religiosa
s
Méjico, 3 Apol·lònia Caldentey Maimó 45 religiosa
s
Méjico, 3 Maria Rosselló Vadell 41 religiosa
s
Méjico, 3 Catalina Ensenyat Ballester 42 religiosa
s
Méjico, 3 Joana Maria Real Colom 30 religiosa
s
Méjico, 3 Maria Gomila Adrover 63 religiosa
s
Méjico, 3 Antònia Mateu Mateu 32 religiosa
s
Méjico, 3 Isabel Seguí Torrandell 61 religiosa
s
Méjico, 32 Maria Massanet Gelabert 34 sin
s
Méjico, 32 Antoni Ferrer Campins 34 pescador
s
Méjico, 32 Joana Massanet Gelabert 22 bordadora
s
Méjico, 5 Josep Campins Bonet 60 sin
s
Neptuno, 12 Maria Frau Espases 76 labores
n
Neptuno, 14 Maria Palmer Roca 61 sin
s
Neptuno, 14 Antoni Roca Tomàs 61 albañil
s
Neptuno, 15 Vicente Martínez Tomàs 30 albañil
s
Neptuno, 16 Catalina Verger Salvà 51 labores
s
Neptuno, 16 Gabriel Martínez Pujol 64 albañil
s
Neptuno, 5 Catalina Vich Torres 32 labores
s
Neptuno, 5 Jaume Tomàs Frau 38 zapatero
s
Neptuno, 8 Francisca Jaume Planas 30 costurera
s
Neptuno, 8 Antònia Planas Carbonell 58 labores
s
Neptuno, 8 Arnau Jaume Bernat 55 sin
s
Neptuno, 8 Magdalena Carbonell Roca 84 labores
n
Patrimonio, 10 Francisca Ivadria Nicasia 41 labores
s
Patrimonio, 10 Antoni Bernat Plomer 37 jornalero
s
Patrimonio, 2 Isabel Bennàssar Capó 63 sin
n
Patrimonio, 2 Francisca Crespí Bennàssar 35 camarera
s
Patrimonio, 2 Antoni Crespí Serra 68 sin
s
Patrimonio, 6 Joana Comes Brunet 37 sin
n
Patrimonio, 6 Catalina Mir Puig 47 jornalera
n
Plaza Cuarentena, 4 Isabel Reus Jofre 28 labores
s
Plaza Cuarentena, 5 Pere Ramis Ferrer 28 escribiente
s
Plaza Cuarentena, 6 Francisca Berga Tomàs 58 sastresa
s
Plaza Cuarentena, 6 Catalina Rotger Plomer 66 labores
n
Plaza Cuarentena, 6 Bartomeu Miquel Rotger 27 mecánico
s
Plaza Cuarentena, 6 Àngela Miquel Rotger 28 labores
s
Plaza Cuarentena, 6 Gaspar Palmer Roca 34 chófer
s
Plaza Cuarentena, 6 Guillem Mesquida Rosselló 32 cartero
s
Plaza Cuarentena, 6 Guillem Ramis Marroig 54 empleado
s
Plaza Cuarentena, 6 Margalida Homar Coll 34 sin
s
Plaza Cuarentena, 6 Jaume Ramis Berga 26 mecánico
s
Plaza Cuarentena, 7 Magdalena Siquier Amengual 35 labores
s
Plaza Cuarentena, 7 Bartomeu Salort Escandell 37 cocinero
s
Plaza Cuarentena, 8 Antoni Servera Fàbregues 47 farmacéutico
s
Plaza Cuarentena, 8 Felipa Abellanas Cebollero 29 labores
s
Plaza Cuarentena, 9 Francisca Porcel Juan 67 lavandera
n
Plaza Cuarentena, 9 Margalida Rigo Porcel 39 planchadora
s
Plaza Cuarentena, 9 Bartomeu Rigo Vicens 73 jornalero
n
Plaza Gomila, 2 Carme Porcel Bouché 45 labores
s
Plaza Gomila, 2 Maria Porcel Bouché 49 labores
s
Plaza Gomila, 3 Catalina Miquel Bestard 44 sin
s
Plaza Gomila, 3 Francesc Gil Llopis 55 empleado
s
Plaza Gomila, 4 Margalida Gil Llopis 58 sin
s
Plaza Gomila, 5 Magdalena Clar Amengual 47 sin
s
Plaza Gomila, 5 Magdalena Móra Clar 33 sin
s
Plaza Gomila, 5 Francesc Rosselló Pericàs 42 comerciante
s
Plaza Gomila, 8 Francisca Amengual Garcias 73 sin
s
Plaza Gomila, 8 Mª Josefa Calatayud Amengual 33 sin
s
Plaza Gomila, 8 Antoni Cifre Borràs 37 chófer
s
Plaza Iglesia, 20 Margalida Castell Jordà 33 no consta
s
Plaza Iglesia, 20 Salvador Carreres Canals 33 pintor
s
Polvorín, 11 Magdalena Capellà Palou 22 bordadora
s
Polvorín, 11 Josefa Terrassa Giménez 27 sin
n
Polvorín, 11 Antoni Capellà Palou 25 marmolista
s
Polvorín, 11 Margalida Marí Ribas 36 sin
s
Polvorín, 11 Jaume Capellà Garau 47 obrero
n
Polvorín, 11 Maria Palou Reynés 45 sin
n
Polvorín, 11 Martín Millán Bermejo 31 jornalero
n
Polvorín, 11 Àngel Segura Barberà 33 obrero
n
Polvorín, 16 Catalina Oliver Amengual 49 jornalera
s
Polvorín, 16 Jerònima Amengual Campins 75 sin
n
Polvorín, 17 Francesc de Paula Seguí Solivelles 74 propietario
s
Polvorín, 17 Maria Rosselló Amengual 37 propietaria
s
Polvorín, 17 Gabriel Fiol Fiol 63 impresor
s
Polvorín, 17 Antònia Rosselló Amengual 56 propietaria
s
Polvorín, 17 Josep Real Cabanelles 45 comerciante
s
Polvorín, 17 Aïna Marí Marí 66 sin
s
Polvorín, 18 Miquel Quetgles Oliver 39 jornalero
n
Polvorín, 18 Isabel Llabrés Morro 35 sin
n
Polvorín, 20 Baltasar Porcel Juan 25 hornero
s
Polvorín, 23 Antoni Munar Llabrés 34 jornalero
s
Polvorín, 23 Magdalena Vallespir Martí 33 sin
n
Polvorín, 24 Catalina Pujol 28 labores
s
Polvorín, 24 Bernat Pastor Amer 37 hornero
s
Polvorín, 25 Leocadia Fiol Coll 56 sin
s
Polvorín, 25 Domingo Balanzat Bonet 27 empleado
s
Polvorín, 25 Francesc Miquel Vicens 51 albañil
s
Polvorín, 25 Francisca Miquel Rotger 37 bordadora
s
Polvorín, 29 Maria Laín Elizalde 23 labores
s
Polvorín, 3 Leandro Sánchez Cáceres 49 tranvias
s
Polvorín, 3 Antoni Rigo Vicens 47 albañil
s
Polvorín, 3 Antònia Rigo Vicens 49 sin
n
Polvorín, 4 Joana Aïna Bibiloni Amengual 42 jornalera
n
Polvorín, 4 Joan Abraham Colomar 35 albañil
n
Polvorín, 5 Maria Llompart Alou 55 sin
s
Polvorín, 5 Mateu Cabot Homar 53 subalterno
s
Polvorín, 6 Bartomeu Colom Magraner 57 comercio
s
Polvorín, 6 Francisca Pons Ferrer 44 sin
s
Polvorín, 6 Catalina Ferrer Lladó 56 sin
s
Polvorín, 7 Concepció Bujosa Bauzà 49 sin
s
Polvorín, 7 Magdalena Bujosa Bauzà 46 sin
s
Polvorín, 7 Francisca Bauzà Bauló 81 sin
s
Polvorín, 8 Catalina Pinya Mayol 57 bordadora
s
Polvorín, 9 Maria Candelària Pastor Borràs 37 sin
s
Polvorín, 9 Antoni Pastor Villalonga 67 sin
s
Polvorín, 9 Maria Candelària Pastor Borràs 65 sin
s
Porras, 1 Catalina Villalonga Ballester 27 sin
s
Porras, 1 Antoni Villalonga Ballester 31 empleado
s
Porras, 1 Teodora Villalonga Ballester 34 sin
s
Porras, 1 Francesc Villalonga Ballester 24 empleado
s
Porras, 1 Margalida Villalonga Ballester 29 sin
s
Porras, 1 Maria Emília Villalonga Ballester 22 sin
s
Porras, 1 Maria del Carme Villalonga Ballester 25 sin
s
Porras, 1 Catalina Ballester Aloy 54 labores
s
Porras, 1 Adrià Sastre Cladera 23 hornero
s
Porras, 1 Francisca Cladera Roig 43 jornalera
n
Porras, 1 Miquel Cladera Roig 29 peón
s
Porras, 2 Maria Antem Juan 45 jornalera
s
Porras, 2 Jaume Gil Lliteres 61 guardia civil retira
s
Porto Pi, 20 Catalina Llinàs Carbonell 60 labores
s
Porto Pi, 20 Gabriel Bujosa Lladó 65 jornalero
s
Pradera, 2 Margalida Sastre Riera 38 labores
n
Pradera, 2 Anselm Cardona Olmo 36 albañil
s
Pradera, 6 Maria Cardona Rosselló 69 sin
s
Pradera, 6 Joan Torres Torres 71 sin
n
Principal Alfonso Antoni Bonet Francolí 23 camarero
n
Principal Alfonso Joana Ripoll Mulet 28 camarera
s
Principal Alfonso Rafel Segura Nicolau 23 camarero
s
Principal Alfonso Marc Pujol Barceló 24 cocinero
s
Principal Alfonso Pere Pujol Company 23 cocinero
s
Rafaletas, 11 Antònia Pastor Ribot 57 sin
n
Rafaletas, 11 Maria Tous Sancho 79 sin
n
Rafaletas, 11 Antònia Pastor Ribot 55 labores
n
Rafaletas, 11 Francisca Duran Tous 60 café
n
Rafaletas, 11 Maria Tous Sancho 81 sin
n
Rafaletas, 11 Antoni Duran Pastor 30 aserrador
n
Rafaletas, 13 Maria Móra Vaquer 60 sin
n
Rafaletas, 2 Francisca Riutort Ribas 25 jornalera
s
Rafaletas, 2 Bartomeu Estelrich Móra 26 albañil
s
Rafaletas, 3 Asensio Odienzia Castejón 28 marinero
s
Rafaletas, 3 Isabel Tortella Bisquerra 40 jornalera
s
Rafaletas, 3 Jaume Gamundí Bennàssar 40 jornalero
n
Rafaletas, 3 Rosa Ray Martínez 26 sin
n
Rafaletas, 3 Josefina Bernabé Soler 25 sin
n
Rafaletas, 3 Llorenç Capó Moreno 26 maquinista
s
Rafaletas, 4 Aïna Estelrich Móra 57 labores
n
Rafaletas, 4 Joan Ginard Oliver 57 jornalero
s
Rafaletas, 4 Antoni Soler Juan 27 jornalero
s
Rafaletas, 4 Catalina Jaume Morey 39 sin
s
Rafaletas, 4 Antoni Soler González 74 jornalero
n
Rafaletas, 5 Juan Panterro Cardona 26 camarero
s
Rafaletas, 5 Miguel Baeza Molina 38 camarero
s
Rafaletas, 5 Antònia Boyra Beses 32 sin
s
Rafaletas, 7 Rafael Sánchez Prada 46 jornalero
s
Rafaletas, 7 Jerònima Frontera Campomar 26 criada
n
Rafaletas, 7 Catalina Campomar Torrandell 54 sin
n
Rafaletas, 7 Josep Frontera Campomar 22 chófer
s
Rubert, 18 Miquel Calafell Portell 58 jornalero
n
Rubert, 18 Francisca Castillo Bauzà 57 sin
s
Rubert, 18 Maria Cucheri Portell 69 sin
s
Rubert, 18 Hercelia Solà Cuschieri 45 sin
s
Rubert, 18 Francisca Pons Bosch 25 doméstica
n
Sa Miranda Cala Mayor, 12 José Celdrán 23 camarero
s
Sa Miranda Cala Mayor, 12 Carme Bouses Campomar 41 criada
s
Sa Miranda Cala Mayor, 12 Jerònima Frontera Campomar 27 criada
s
Salud, 1 Margalida Sintes Moll 28 sin
s
Salud, 1 Apol·lònia Bennàssar Rigo 38 cocinera
s
Salud, 1 Francesc Vallés Guzmán 35 médico
s
Salud, 10 Miquel Felani Moll 59 peón
s
Salud, 10 Catalina Felani Garau 33 bordadora
s
Salud, 10 Maria Cavaller Cortès 44 labores
s
Salud, 11 Antònia Ferrer Tomàs 25 bordadora
s
Salud, 11 Antònia Tomàs Sacarès 48 sin
n
Salud, 12 Catalina Ferrer Tomàs 29 bordadora
s
Salud, 12 Francisca Calafat Jaume 47 sin
s
Salud, 12 Gabriel Cabot Salas 41 peón
s
Salud, 12 Margalida Pujol Palmer 36 sin
s
Salud, 14 Antònia Barceló Martí 25 sin
n
Salud, 14 Margalida Rotger Morro 37 sirvienta
n
Salud, 14 Francisca Torres Barceló 35 sin
s
Salud, 14 Margalida Castelló Sureda 65 sirvienta
s
Salud, 14 Antoni Rotger Oliver 70 maestro albañil
n
Salud, 14 Josep Far Vich 45 fogonero
n
Salud, 19 Francisca Pinya Forteza 34 sin
s
Salud, 19 Jaume Cortès Forteza 40 sin
s
Salud, 2 Federico Kleber Katillo 23 dependiente
s
Salud, 2 Pere Josep Terrassa Pujol 53 empleado
s
Salud, 20 Antoni Pons Tomàs 55 jornalero
s
Salud, 22 Concepció Colom Llambies 27 sin
s
Salud, 22 Mateu Colom Llambies 23 empleado
s
Salud, 22 Esperança Llambies Salom 57 sin
s
Salud, 22 Carme Colom Llambies 26 sin
s
Salud, 22 Esperança Colom Llambies 32 sin
s
Salud, 23 Jaume Palmer Juan 26 jornalero
s
Salud, 23 Antònia Ensenyat Pujol 24 jornalera
s
Salud, 25 Magdalena Planas Roca 53 sin
s
Salud, 25 Andreu Far Gordiola 83 sin
s
Salud, 26 Andreu Palmer Tomàs 41 albañil
s
Salud, 26 Catalina Gomila Riera 37 sin
n
Salud, 26 Antoni Felani Far 29 dependiente
s
Salud, 27 Maria Llompart Jaume 38 labores
s
Salud, 27 Vicens Barceló Reynés 54 propietario
s
Salud, 28 Antoni Far Bibiloni 73 sin
s
Salud, 28 Maria Far Estarelles 29 sin
s
Salud, 28 Joana Pasqual Estarelles 51 propietaria
s
Salud, 28 Margalida Estarelles Creus 71 sin
n
Salud, 28 Nicolau Bennàssar Salas 60 empleado
s
Salud, 29 Miquel Coves Fullana 34 comercio
s
Salud, 29 Francisca Alou Obrador 44 labores
s
Salud, 29 Catalina Obrador Puigrós 68 labores
s
Salud, 30 Eduard Rullan Sastre 62 sin
s
Salud, 32 Josefa Baraibar Aguirre 31 labores
s
Salud, 32 Cecília Gross Gross 56 sirvienta
s
Salud, 32 Jerònima Ribot Mascaró 26 labores
n
Salud, 32 Isabel Bernat Coll 67 sirvienta
n
Salud, 34 Magdalena Rigo Vicens 75 sin
n
Salud, 35 Isabel Roig Segura 51 sirvienta
n
Salud, 40 Maria Isabel Mir Puig 65 propietaria
s
Salud, 40 Catalina Mir Puig 70 propietaria
s
Salud, 42 Gabriel Ferrer Porcel 24 carpintero
n
Salud, 42 Antònia Porcel Juan 57 labores
n
Salud, 45 Margalida Tomàs Roca 59 sin
s
Salud, 45 Antoni Fullana Rubí 63 albañil
s
Salud, 45 Apol·lònia Martínez Pons 28 bordadora
s
Salud, 45 Petra Fullana Tomàs 34 modista
s
Salud, 45 Antoni Fullana Tomàs 30 albañil
s
Salud, 53 Bartomeu Font Crespí 63 ebanista
s
Salud, 53 Jaume Font Bordoy 27 mecánico
s
Salud, 53 Margalida Bordoy Perelló 55 sin
s
Salud, 54 Jaume Pou Vidal 43 barbero
s
Salud, 54 Margalida Balaguer Juaneda 37 labores
s
Salud, 54 Francisca Avilés Ricart 37 labores
s
Salud, 62 Antònia Tomàs Bestard 69 sin
s
Salud, 62 Ana García Vega 34 labores
s
Salud, 62 Jaume Pons Tomàs 37 guardia urbano
s
Salud, 65 Pere Ramis Ramis 38 camarero
s
Salud, 65 Margalida Casesnoves Bestard 27 bordadora
s
Salud, 67 Maria Luisa Ariza Aguilar 36 labores
s
Salud, 67 Joan Aguilar Lozano 56 Militar retirado
s
Salud, 68 Margalida Olives Vich 24 labores
s
Salud, 72 Francisca Tous Martínez 48 sirvienta
s
Salud, 72 Maria Tous Martínez 28 modista
s
Salud, 72 Josep Sastre Colomar 48 jornalero
n
Salud, 72 Margalida Prohens Martorell 42 labores
n
Salud, 72 Josep Calatayud Amengual 52 electricista
n
Salud, 84 Antonio Oquendo Ramón 31 jornalero
s
Salud, s/n Ana Cuxat Osul 69 sin
s
Salud, s/n Teresa Fàbregas Cuxart 42 sin
s
Salud, s/n Lluís Fàbregas Cuxart 27 comerciante
s
Salud, s/n Aïna Fàbregas Cuxart 33 sin
s
San Agustín, 3 Mariana Vidal Pericàs 68 sin
n
San Agustín, 3 Gerònia Clar Tomàs 38 sin
n
San Agustín, 5 Sebastià Castell Simó 33 cocinero
s
San Agustín, 5 Francisca Colomar Ensenyat 26 sin
n
San Agustín, 9 Miquel Bordoy Nadal 59 albañil
s
San Agustín, 9 Esperança Bordoy Cabot 30 sin
s
San Agustín, 9 Antònia Cabot Coll 55 sin
s
San Agustín, 9 Maria Rosselló Noguera 24 sin
s
San Agustín, 9 Miquel Llinàs Santandreu 41 ebanista
s
San Carlos (Porto Pi) José Francisco Isasi González 30 militar
s
Santa Rita (Villa Rosa) Maria Porcel Borràs 58 labores
s
Santa Rita (Villa Rosa) Margalida Porcel Font 55 sin
s
Santa Rita (Villa Rosa) Jaume Mas Porcel 24 profesor de piano
s
Santa Rita, 1 Antònia Arjona Trujillo 54 labores
n
Santa Rita, 1 José Martín Arjona 26 jornalero
s
Santa Rita, 1 Juan Martín Trujillo 64 guardabosques
s
Santa Rita, 10 Miquel Perona Pasqual 39 marinero
s
Santa Rita, 10 Maria Frau Salvà 73 sin
n
Santa Rita, 10 Antònia Frau Frau 36 doméstica
n
Santa Rita, 4 Carmen Dezcallar Gual 33 sin
s
Santa Rita, 4 Francesc Serrat Izquierdo 72 sin
s
Santa Rita, 4 Maria Dezcallar Gual 36 sin
s
Santa Rita, 8 Carmen Andrés Castillo 31 sin
s
Santa Rita, 8 Margalida Bauzà Gimeno 25 sin
s
Santa Rita, 8 Josep Riera Feyner 53 comercio
s
Santa Rita, 8 Maria Rosselló Pasqual 32 sin
s
Santa Rita, 8 Maria Albert Pla 43 labores
s
Santa Rita, 8 Cosme Bauzà Gimeno 23 mecánico
s
Santa Rita, 8 Dolores Sánchez Carrasco 76 sin
s
Santa Rita, 8 Jaume Bauzà Coves 57 maquinista
s
Santa Rita, 8 Jaume Pericàs Gelabert 41 labrador
s
Santa Rita, 8 Santos Esquivias Urquiola 42 empleado
s
Santa Rita, 8 Emilio Pou González Moro 36 empleado
s
Santa Rita, 8 Maria Fernanda Cotoner Verí 42 sin
s
Santa Rita, 8 Maria Noguera Marí 29 sirvienta
s
Santa Rita, 8 José Manuel Ramírez Navarro 47 empleado
s
Santa Rita, 8 Pilar Sevilla García 36 labores
s
Santa Rita, 8 Dolors Bauzà Gimeno 22 sin
s
Santa Rita, 9 Margalida Cirer Lladó 49 labores
n
Santa Rita, 9 Joana de la Madrid Bover 31 sin
s
Santa Rita, 9 Esperança de la Madrid Bover 36 sin
s
Santa Rita, 9 Bartomeu Juan Coll 48 albañil
s
Santa Rita, s/n Josep Picornell Porcel 23 empleado
s
Santa Rita, s/n Gertrudis Picornell Porcel 26 labores
s
Son Balet, 14 Justina Tierno Aziña 25 criada
n
Son Balet, 14 Gabriela Calafat Juan 29 criada
n
Son Buit, 18 Antònia Calafat Mas 40 sin
n
Son Buit, 18 Maria Calafat Mas 55 sin
n
Son Buit, 18 Margalida Calafat Mas 35 criada
n
Son Buit, 18 Rafel Morey Planas 25 jornalero
s
Son Buit, 18 Rafel Morey Roca 67 jornalero
n
Son Catleret, 4 Francisca Reynés Abraham 55 labores
s
Son Catleret, 4 Josep Jaume Albertí 35 herrero
n
Son Ferrer Mateu March March 29 jornalero
s
Son Ferrer Antònia Canyelles Pizà 29 sin
s
Son Getra, 6 Francisca Frau Roca 79 labores
n
Son Llagosta Josepa Pujol Frontera 93 labores
s
Son Llagosta, 1 Francisca Morey Roca 23 bordadora
s
Son Llagosta, 1 Andreu Jaume Palou 32 tendero
n
Son Llagosta, 1 Bartomeu Abraham Calafell 30 barbero
s
Son Llagosta, 13 Vicente Martínez Tomàs 55 fogonero
s
Son Llagosta, 13 Catalina Martínez Roca 22 bordadora
s
Son Llagosta, 13 Manuel Martínez Roca 24 herrero
s
Son Llagosta, 13 Maria Roca Palmer 55 jornalera
s
Son Llagosta, 14 Antònia Roca Mercant 39 labores
n
Son Llagosta, 14 Miquel Esteva Sitjar 38 jornalero
n
Son Llagosta, 15 Margalida Roca Pujol 40 labores
n
Son Llagosta, 16 Margalida Palmer Lozano 24 labores
n
Son Llagosta, 16 Pere Palmer Lozano 29 jornalero
s
Son Llagosta, 16 Pere Palmer Roca 55 jornalero
n
Son Llagosta, 16 Juana Lozano Palezi 49 labores
n
Son Llagosta, 16 Josep Jaume Roca 51 jornalero
n
Son Llagosta, 16 Maria Palmer Lozano 23 labores
n
Son Llagosta, 17 Bernat Roca Pujol 40 jornalero
n
Son Llagosta, 17 Maria Alemany Oliver 39 labores
n
Son Llagosta, 2 Ramon Rosselló Jaume 28 tendero
s
Son Llagosta, 2 Margalida Jaume Roca 55 labores
s
Son Llagosta, 2 Aïna Rosselló Jaume 24 labores
s
Son Llagosta, 22 Francisca Riera Tur 39 labores
n
Son Llagosta, 22 Lluc Puig Bauzà 48 jornalero
n
Son Llagosta, 23 Josep Ignacio Roca 60 jornalero
n
Son Llagosta, 23 Margalida Palmer Pujol 54 labores
n
Son Llagosta, 24 Bartomeu Roca Salvà 29 albañil
n
Son Llagosta, 24 Margalida Ignacio Palmer 23 labores
n
Son Llagosta, 27 Magdalena Jaume Lladó 26 labores
n
Son Llagosta, 27 Pere Bernat Palmer 44 jornalero
n
Son Llagosta, 27 Catalina Alemany Oliver 42 labores
n
Son Llagosta, 29 Aïna Lladó Rosselló 56 jornalera
n
Son Llagosta, 29 Jaume Massot Roca 30 jornalero
s
Son Llagosta, 5 Francisca Ramon Palmer 40 labores
s
Son Llagosta, 5 Catalina Ramon Bosch 77 labores
n
Son Llagosta, 5 Antoni Ferrer Tugores 45 albañil
s
Son Llagosta, 7 Pere Francesc Morey Morey 67 albañil
n
Son Llagosta, 7 Elvira Font Martínez 68 labores
n
Son Llagosta, 7 Rosa Morey Font 40 labores
n
Son Llagosta, 7 Joan Bernat Vicens 40 albañil
n
Son Llagosta, 9 Julià Ferrer Montserrat 40 jornalero
n
Son Llagosta, 9 Joana Coll Tomàs 37 labores
n
Son Llagosta, s/n Joan Munar Aloy 28 campesino
s
Son Pere Nofre Andreu March Ribas 59 colono
s
Son Pere Nofre Joana Maria March Martorell 49 no consta
n
Son Romaní Porto Pi Joana Planas Singala 53 sin
s
Son Romaní Porto Pi Antònia Binimelis Planas 30 sin
s
Son Romaní Porto Pi Catalina Pons Munar 26 sin
s
Son Romaní Porto Pi Catalina Planas Singala 57 sin
s
Son Toellas Andreu March Martorell 51 jornalero
s
Son Toellas Joana Tomàs Pesets 66 sin
n
Son Toellas, s/n Úrsula Garau Tomàs 34 sin
s
Son Toellas, s/n Domingo Parera Amer 45 jornalero
n
Son Tàpera Nou Maria Moll Martorell 48 sin
n
Son Tàpera Nou Mateu March March 23 jornalero
n
Son Tàpera Nou Antònia Alcover Oliver 24 sin
s
Son Vallori, 22 Sebastià Nadal Espases 61 jornalero
n
Torre Pelaires, 5 Juan Espineta Ballester 31 jornalero
s
Torre Pelaires, 5 Andreu Ballester Serra 56 jornalero
s
Torre Pelaires, 5 Maria Martorell Riera 51 jornalera
s
Torre Pelaires, 5 Josepa Ballester Martorell 24 jornalera
s
Torre Pelaires, 5 Nadal Clar Vicens 61 camarero
n
Torre Pelaires, 5 Maria Martorell Riera 53 sin
n
Torre Pelaires, 5 Juan Espineta Ballester 30 jornalero
s
Torre Pelaires, 7 Joan Perelló Quetgles 68 jornalero
s
Torre Pelaires, 7 Joana Maria Servera Noguera 64 sin
n
Urano, 1 Magdalena Coll Estarelles 23 bordadora
s
Urano, 1 Catalina Estarelles Roca 60 jornalera
s
Urano, 1 Antònia Coll Estarelles 33 bordadora
s
Urano, 13 Montserrat Pujol Planas 89 labores
n
Urano, 14 Miquel Pujol Frontera 34 jornalero
n
Urano, 14 Miquel Pujol Frontera 58 jornalero
n
Urano, 14 Catalina Frontera Frau 59 jornalera
n
Urano, 14 Antònia Torres Bosch 60 jornalera
n
Urano, 15 Catalina Tomàs Nadal 85 labores
n
Urano, 17 Mateu Berga Tomàs 48 jornalero
n
Urano, 17 Francisca Pujol Seguí 35 labores
n
Urano, 3 Francisca Frau Palmer 45 jornalera
n
Urano, 3 Joan Seguí Espases 44 albañil
n
Urano, 4 Francesc Vich Riutort 65 jornalero
n
Urano, 5 Lluis Salvador Roca Palmer 49 sin
n
Urano, 5 Antònia Pujol Oliver 47 labores
n
Urano, 6 Margalida Montserrat Salvà 76 labores
n
Urano, 6 Antoni Nadal Tomàs 48 jornalero
n
Versalles Porto Pi, 3 Francisca Álvarez Mesa 33 jornalero
s
Versalles Porto Pi, 3 Rita Aguilera Gómez 46 jornalera
n
Versalles, 1 Aïna Ginard Ginard 33 ama
s
Versalles, 4 Carmen García Torres 32 sin
n
Versalles, 4 Joan Bosch Pérez 23 albañil
s
Versalles, 4 Margalida Sastre Florit 24 jornalera
s
Versalles, 4 Juan Bon Niguita 60 jornalero
s
Versalles, 4 Maria Lirola Aguilera 30 jornalera
n
Versalles, 4 Antònia Vilanova Campomar 49 sin
n
Versalles, 5 Francisca Estelrich Franch 23 cocinera
s
Villa Enriqueta Josefa Juncosa Iglesias 24 sin
s
Vista Alegre, 1 Luisa Cheretier Villot 60 labores
s
Vista Alegre, 1 Guillem Montcada Massó Peregrin 61 propietario
s
Vista Alegre, 1 Peregrin Montcada Massó 60 no consta
s