Objectius

castellano english

L'Associació de Veïnats "Bellver" de El Terreno es va constituir l'any 1979 amb l'objectiu, segons consta en el document fundacional, de "Defensar els interessos generals dels veïns" i marca com una de les seves línies mestres: "la cooperació entre els veïns de la zona per a l'obtenció dels objectius socials ".

Així mateix, en el seu article segon, 2.6, consta exactament: "Un objectiu essencial de l'Associació és el canviar la imatge del barri d'El Terreno, com a lloc d'oci i diversió, incidint en les seves característiques peculiars i en la seva història, contribuint-ne d'aquesta manera a la recuperació de la seva identitat ".

En el moment d'iniciar aquesta pàgina web el seu camí, més de 35 anys després de l'anterior enunciat, els veïns d'El Terreno segueixen dirigint el seu esforç cap al mateix objectiu.

El barri d'El Terreno ha sofert al llarg dels anys l'oblit, la marginació i la falta d'inversió dels consistoris de qualsevol color que han governat l'Ajuntament de Palma. Els veïns del nostre barri ens proposam, mitjançant una tasca de reclamació constant i argumentada, revertir aquesta situació ja que consideram que una ciutat no és exclusivament una zona d'ella, la ciutat és la totalitat del seu territori; tots els veïns de Palma contribueixen amb les seves càrregues fiscals al manteniment de les seves infraestructures, als normals projectes de millora i als estudis de plans de futur sempre necessaris per a un adequat planejament de necessitats a mitjà i llarg termini.

Essent així, que tots contribuïm, no és de justícia que la inversió es concentri en unes zones molt definides en detriment d'altres, com és el nostre barri. Amb la força dels nostres legítims arguments, tots units, sense defallir davant la desesperant burocratització de qualsevol gestió, els veïnats hem decidit posar fi a aquesta realitat viscuda i soferta.

Per tal d'aconseguir l'objectiu que anhelam, grups de veïns estam formant equips de treball que s'encarreguen d'àrees i tasques concretes. Hem d'ampliar, però, l'abast i temes a desenvolupar. Esperam en un curt termini anar sumant conveïns que col·laborin en la mesura que els sigui possible en aquests o nous equips, bé aportant part del temps lliure de què disposin o incorporant-se als grups que s'ocupen de temes que siguin del seu interès

Tenim al nostre abast aconseguir un barri meravellós. Hem de deixar enrere viure únicament de records. Hem de posar-nos a caminar, amb decisió, cap al futur.