Agenda
data Català Castellano
2019-07-06 00:00:00 Denúncies a distints departaments de l'Ajuntament de Palma relacionades amb les queixes que alguns veïns han expressat a través del WhatsApp veïnal sobre els aldarulls que es donen les nits i matinades dels caps de setmana Denuncias a distintos departamentos del Ayuntamiento de Palma relacionadas con las quejas que algunos vecinos han expresado a través del WhatsApp vecinal sobre los disturbios que se dan las noches y madrugadas de los fines de semana
2019-07-05 00:00:00 Continuació de les converses amb veïns interessats a participar en les Festes d'El Terreno 2019 Continuación de las conversaciones con vecinos interesados en participar en las Fiestas de El Terreno 2019
2019-07-04 00:00:00 Reunió amb veïns implicats en la preparació de les Festes d'El Terreno 2019 Reunión con vecinos implicados en la preparación de las Fiestas de El Terreno 2019
2019-07-02 00:00:00 Contacte amb el tècnic d'Emaya responsable de les obres de conducció d'aigües a El Terreno sobre les previsions de cara al final de les mateixes i la seva calendarització. Contacto con el técnico de Emaya responsable de las obras de conducción de aguas a El Terreno sobre las previsiones de cara al final de las mismas y su calendarización.
2019-06-25 00:00:00 Reunió d'avaluació de la passada celebració de Sant Joan a El Terreno, amb la Treballadora Social del Terreno, Srv. Socials, Ajuntament de Palma, implicada en la participació juvenil a la mateixa Reunión de evaluación de la pasada celebración de Sant Joan a El Terreno, con la Trabajadora Social de El Terreno, Serv. Socials, Ayuntamiento de Palma, implicada en la participación juvenil en la misma
2019-06-21 00:00:00 Reunió restringida de Junta per abordar temes puntuals relacionats amb l'Assemblea Anual de Socis Reunión restringida de Junta para abordar temas puntuales relacionados con la Asamblea Anual de Socios
2019-06-18 00:00:00 Reunió amb la tècnica responsable d'una de les institucions soci educatives amb seu a El Terreno per definir possibles col·laboracions Reunión con la tecnica responsable de una de las instituciones socio educativas con sede en El Terreno para definir posibles colaboraciones
2019-06-17 00:00:00 Tramitades als departaments municipals que corresponen diverses denúncies que ens han fet arribar diversos veïns al whatsaap de l'Associació Tramitadas a los departamentos municipales que corresponen diversas denúncias que nos han hecho llegar varios vecinos al whatsaap de la Asociación
2019-06-16 00:00:00 Reiterada la denúncia per la mala col·locació de la bateria de contenidors situats davant de l'antic solar del Zivago Reiterada la denúncia por la mala colocación de la bateria de contenedores situados enfrente del antiguo solar del Zivago
2019-06-06 00:00:00 Dirigit escrit a Emaya en relació a observacions que ens fan veïns de la part alta del barri referents a les obres de conducció d'aigua. Dirigido escrito a Emaya en relación a observaciones que nos hacen vecinos de la parte alta del barrio referentes a las obras de conducción de agua.
2019-06-06 00:00:00 Reunions amb la TAULA D'ENTITATS del d'El Terreno, amb la Treballadora Social del barri i amb la responsable de l'equip de dinamització juvenil municipal, DINAMO, per a la millor coordinació de les diferents entitats amb les activitats que es duen a terme a El Terreno amb la col·laboració de l'Associació de Veïns Reuniones con la TAULA D'ENTITATS del d'El Terreno, con la Trabajadora Social del barrio i con la responsable del equipo de dinamización juvenil municipal, DINAMO, para la mejor coordinación de las distintas entidades con las actividades que se llevan a cabo en El Terreno con la colaboración de la Asociación de Vecinos
2019-06-05 00:00:00 Reunió ordinària de la Junta d'Alumnes de Primària d'El Terreno al Casal de Barri Reunión ordinária de la Junta de Alumnos de Primária de El Terreno en el casal de Barri
2019-06-03 00:00:00 Reiterada queixa a l'Ajuntament de Palma per l'estat de degradació que permet per la seva falta d'atenció a la Plaça Gomila Reiterada queja al Ayuntamiento de Palma por el estado de degradación que permite por su falta de atención a la Plaza Gomila
2019-06-03 00:00:00 Reunió amb el grup d'acció social GENT GRAN relacionada amb el projecte de celebració d'un esdeveniment per celebrar el Fi de Curs de les activitats dutes a terme pels majors d'El Terreno des de l'inici d'any. Reunión con el grupo de acción social GENT GRAN relacionada con el proyecto de celebración de un evento para festejar el Fin de Curso de las actividades llevadas a cabo por los mayores de El Terreno desde el inicio de año.
2019-05-29 00:00:00 Reunió amb els tècnics d'atenció a la infància i joventut de l'ajuntament de Palma, amb activitat en el nostre barri, en relació a la seva participació i col·laboració a la festa Sant Joan a El Terreno Reunión con los tecnicos de atención a la infáncia y juventud del ayuntamiento de Palma, con actividad en nuestro barrio, en relación a su participación y colaboración en la fiesta Sant Joan a El Terreno
2019-05-29 00:00:00 Reunió de treball amb el grup Voluntaris d'El Terreno per tractar aspectes relacionats amb la celebració anual de Sant Joan a El Terreno Reunión de trabajo con el grupo Voluntaris d'El Terreno para tratar aspectos relacionados con la celebración anual de Sant Joan a El Terreno
2019-05-22 00:00:00 Reunió amb el grup de treball Voluntaris d'El Terreno relacionats amb la celebració de la festa de Sant Joan a El Terreno Reunión con el grupo de trabajo Voluntaris d'El Terreno relacionados con la celebración de la fiesta de Sant Joan a El Terreno
2019-05-22 00:00:00 Reunió de l'equip econòmic de la junta amb el responsable de comptabilitat del l'Associació en relació a la presentació de comptes en la prevista Assemblea Anual de Socis Reunión del equipo económico de la junta con el responsable de contabilidad del la Asociación en relación a la presentación de cuentas en la prevista Asamblea Anual de Socios
2019-05-17 00:00:00 Inauguració al Casal de Barri d'una exposició de l'artista plàstica Almunt Dengl Inauguración en el Casal de Barri de una exposición de la artista plástica Almunt Dengl
2019-05-16 00:00:00 Reunió periòdica amb responsables de la Policia Nacional per intercanviar opinions en relació al nostre barri Reunión periódica con responsables de la Policia Nacional para intercambiar opiniones en relación a nuestro barrio
2019-05-15 00:00:00 Reunió del grup d'acció social GENT GRAN d'El Terreno en la que col-labora l'associació mitjançant la implicació de la Junta i el grup de treball Voluntaris d'El Terreno Reunión del grupo de acció social GENT GRAN de El Terreno en el que colabora la asociación mediante la implicación de la Junta y el grupo de trabajo Voluntarios de El Terreno
2019-05-13 00:00:00 Reunió amb tècnics responsables de Serveis Socials, de l'àrea de Joventut, de l'Ajuntament de Palma, per tractar temes referits a aquest col·lectiu al nostre barri. Reunión con tecnicos responsables de Servicios Sociales, del área de Juventut, del Ayuntamiento de Palma, para tratar temas concernientes a este colectivo en nuestro barrio.
2019-05-13 00:00:00 Reunió amb l'Educadora Social d'El Terreno, (Ajuntament de Palma), per tractar temes relacionats amb la seva responsabilitat al barri i en els què col·labora activament l'Associació Reunión con la Educadora Social de El Terreno, (Ajuntament de Palma), para tratar temas relacionados con su cometido en el barrio y en los que colabora activamente la Asociación
2019-05-10 00:00:00 Reunió amb tècnics d'Emaya, a petició de l'Associació, per tractar temes relacionats amb l'accés a la c.Polvorí i altres de la part alta del barri afectades per les obres de conducció d'aigües Reunión con técnicos de Emaya, a petición de la Asociación, para tratar temas relacionados con el acceso a la c.Polvorí y otras de la parte alta del barrio afectadas por las obras de conducción de aguas
2019-05-08 00:00:00 Presentat escrit de queixa a Emaya per la mala col·locació dels contenidors de fems situats en Robert Graves davant del solar buit de l'antic Zivago Presentado escrito de queja a Emaya por la mala colocación de los contenedores de basura ubicados en Robert Graves frente al solar vacio del antiguo Zivago
2019-05-08 00:00:00 Escrit de denúncia a Emaya per les queixes dels veïns relatives a l'estat i col·locació dels contenidors situats davant el solar de l'antic Zivago Escrito de denúncia a Emaya por las quejas de los vecinos relativas al estado y colocación de los contenedores situados delante el solar del antiguo Zivago
2019-05-03 00:00:00 Reunió amb els responsables de la regidoria d'Urbanisme per a un canvi d'impressions sobre el funcionament d'aquesta regidoria pel que fa a funcions de la seva competència Reunión con los responsables de la regiduria de Urbanismo para un cambio de impresiones sobre el funcionamiento de esta regiduria en lo que respecta a funciones de su competéncia
2019-04-30 00:00:00 Renion del grup VOLUNTARIS d'EL TERRENO per iniciar els preparatius de la festa de Sant Joan a El Terreno Renión del grupo VOLUNTARIS d'EL TERRENO para iniciar los preparativos de la fiesta de Sant Joan a El Terreno
2019-04-28 00:00:00 Denúncia a l'ajuntament per donar a conèixer les queixes d'uns veïns de Joan Miró referent a les molèsties que produeix un establiment d'oci ubicat en aquest carrer. Denúncia al ayuntamiento para dar a conocer las quejas de unos vecinos de Joan Miró al respecto de las molestias que produce un establecimiento de ocio ubicado en dicha calle.
2019-04-25 00:00:00 Reunió de la junta de l'associació amb el partit polític Més i a petició d'aquest, per donar-li a conèixer les reivindicacions dels veïns de cara a les pròximes eleccions municipals Reunión de la junta de la asociación con el partido político Més y a petición de este , para darle a conocer las reivindicaciones de los vecinos de cara a las próximas elecciones municipales
2019-04-24 00:00:00 Gestions amb Emaya referents a la recollida de fems al c. Georges Bernanos motivada per la retirada de contenidors de l'esmentat carrer Gestiones con Emaya referentes a la recogida de basura en la c. George Bernanos motivada por la retirada de contenedores de dicha calle
2019-04-24 00:00:00 Gestions amb Urbanisme referent a conèixer més detalls del projecte de la instal·lació esportiva de s'Aigo Dolça en considerar aquesta Associació que la documentació presentada als veïns és molt poc rellevant i precisa Gestiones con Urbanismo al respecto de conocer mayores detalles del proyecto de la instalación deportiva de s'Aigo Dolça al considerar esta Asociación que la documentación presentada a los vecinos es muy poco relevante y precisa
2019-04-24 00:00:00 Gestions amb l'ajuntament de Palma per tal de tenir coneixement més directe i precís de les notícies que apareixen als mitjans de comunicació sobre el major control de les llicències dels establiments d'oci d'El Terreno Gestiones con el ayuntamiento de Palma con el fin de tener conocimiento mas directo y preciso de las noticias que aparecen en los medios de comunicación sobre el mayor control de las licéncias de los establecimientos de ocio de El Terreno
2019-04-16 00:00:00 Gestions amb Emaya referents a les queixes dels veïns sobre deficiències en la recollides de fems a les zones on s'executen les obres de canalització d'aigua Gestiones con Emaya referentes a las quejas de los vecinos sobre deficiéncias en la recogidas de basuras en las zonas donde se ejecutan las obras de canalización de agua
2019-04-05 00:00:00 Realitzats contactes directes amb la direcció tècnica d'Emaya per informar de les queixes dels veïns en relació a l'obra de conducció d'aigua a la part alta del barri, així com l'inadequat comportament d'alguns obrers, amb especificació de les mateixes, perquè s'informi a l'empresa que realitza l'obra de la necessitat d'esmenar els motius que s'addueixen Realizados contactos directos con la dirección técnica de Emaya para informarle de las quejas de los vecinos en relación a la obra de conducción de agua a la parte alta del barrio, así como del inadecuado comportamiento de algunos obreros, con especificación de las mismas, para que se informe a la empresa que realiza la obra de la necesidad de subsanar los motivos que se aducen
2019-04-04 00:00:00 Reunió, a petició de diversos veïns del carrer Polvorí, per les molèsties que els causen les obres de conducció d'aigua a la part alta del barri. Reunión, a petición de varios vecinos de la calle Polvorín, por las molestias que les causan las obras de conducción de agua en la parte alta del barrio.
2019-04-03 00:00:00 Reunió de la Junta de l'Associació per tractar especialment temes d'organització interna així com l'enfocament de les activitats de cara al futur proper, així mateix fer constar a incorporació de dos veïns com a nous membres a la Junta Reunión de la Junta de la Asociación para tratar especialmente temas de organización interna así como el enfoque de las actividades de cara al futuro próximo, asimismo hacer constar la incorporación de dos vecinos como nuevos miembros a la Junta
2019-03-29 00:00:00 Realitzada denúncia, després de l'informe d'uns veïns, a l'Ajuntament de Palma, de l'estat en què ha quedat un carrer del nostre barri després de les obres en un edifici d'aquest carrer, danys causats per l'excessiu tonatge dels vehicles que han intervingut en l'obra i que han estat autoritzats pel departament municipal corresponent. Realizada denúncia, después del informe de unos vecinos, al Ayuntamiento de Palma, del estado en que ha quedado una calle de nuestro barrio después de las obras en un edificio de dicha calle, daños causados por el excesivo tonelaje de los vehículos que han intervenido en la obra y que han sido autorizados por el departamento municipal correspondiente.
2019-03-26 00:00:00 Reunió, a petició de diversos veïns, en la qual s'han tractat temes del barri que els afecten Reunión, a petición de varios vecinos, en la que se han tratado temas del barrio que les afectan
2019-03-21 00:00:00 Reunió a la regidoria d'Urbanisme amb el Gerent d'Urbanisme i altres tècnics perquè s'expliquin a l'Associació les característiques del projecte que ha estat nomenat guanyador en la convocatòria per a la instal·lació esportiva de s'Aigo Dolça Reunión en la regiduria de Urbanismo con el Gerente de Urbanismo y otros tecnicos para que se expliquen a la Associación las características del proyecto que ha sido nombrado ganador en la convocatória para la instalación deportiva de s'Aigo Dolça
2019-03-20 00:00:00 Reunió amb el grup promotor i voluntaris participants en el grup d'acció social per a majors SEMPRE ACOMPANYATS Reunión con el grupo promotor y voluntarios participantes en el grupo de acción social para mayores SEMPRE ACOMPANYATS
2019-03-15 00:00:00 Diverses reunions amb veïns relacionades amb temes del barri Diversas reuniones con vecinos relacionadas con temas del barrio
2019-03-14 00:00:00 Reunió amb diversos veïns d'El Terreno, a petició seva, per atendre temes del barri que tenien interès en donar a conèixer a l'Associació Reunión con varios vecinos de El Terreno, a petición suya, para atender temas del barrio que tenian interés en dar a conocer a la Asociación
2019-03-14 00:00:00 Reunió ordinària de la Junta de la Associació Reunión ordinaria de la Junta de la Asociación
2019-03-12 00:00:00 Reunió de treball entre diversos membres de la Junta per tractar temes relacionats amb el funcionament de l'Associació i de la pàgina web Reunión de trabajo entre varios miembros de la Junta para tratar temas relacionados con el funcionamiento de la Asociación y de la página web
2019-03-12 00:00:00 Reunió entre membres de l'equip de Comunicació de l'Associació amb un nou veí-voluntari que ha acceptat responsabilitzar-se de la creació d'una newsletter de l'Associació adreçada als socis i veïns interessats Reunión entre miembros del equipo de Comunicación de la Asociación con un nuevo vecino-voluntário que ha aceptado responsabilizarse de la creación de una newsletter de la Asociación dirigida a los socios y vecinos interesados
2019-02-28 00:00:00 Assistència al Ple Municipal mensual per donar suport a la intervenció d'uns veïns de la plaça Mediterrànea, en relació a les seves queixes i denúncies a causa dels problemes d'ordre públic que han de suportar els caps de setmana sense que l'ajuntament de solució a les seves queixes. Asisténcia al Pleno Municipal mensual para apoyar la intervención de unos vecinos de la plaça Mediterrànea, en relación a sus quejas y denúncias debido a los problemas de orden público que tienen que soportar los fines de semana sin que el ayuntamiento de solución a sus quejas.
2019-02-27 00:00:00 Acte, al teatre municipal Mar i Terra, de la signatura del protocol de participació en el projecte social per a majors en situació de solitud, SEMPRE ACOMPANYATS, en el qual hi participa, junt a altres entitats, l'Associació de Veïns del Terreno Acto, en el teatro municipal Mar i Terra, de la firma del protocolo de participación en el proyecto social para mayores en situación de soledad, SEMPRE ACOMPANYATS, en el que participa, junto a otras entidades, la Asociación de Vecinos de El Terreno
2019-02-26 00:00:00 Efectuades gestions amb Emaya en relació a queixes de veïns per les obres de conducció d'aigües a la part alta del barri Efectuadas gestiones con Emaya en relación a quejas de vecinos por las obras de conducción de aguas en la parte alta del barrio
2019-02-25 00:00:00 Escrit de denúncia dirigit a l'Ajuntament en relació al mal estat de la Plaça Gomila Escrito de denúncia dirigido al Ayuntamiento en relación al mal estado de la Plaza Gomila
2019-02-25 00:00:00 Escrit de denúncia a l'ajuntament en relació al mal estat dels carrers d'El Terreno Escrito de denúncia al ayuntamiento en relación al mal estado de las calles de El Terreno
2019-02-25 00:00:00 Escrit a l'Ajuntament reiterant la petició que s'estableixi limitació de velocitat en el trànsit rodat pel barri Escrito al Ayuntamiento reiterando la petición de que se establezca limitación de velocidad en el tráfico rodado por el barrio
2019-02-25 00:00:00 Escrit de denúncia a l'Ajuntament sol·licitant l'aplicació de l'ordenança municipal sobre Convivència Ciutadana a causa de la manca de control que s'observa durant el dia, tota la setmana, a la Plaça Gomila Escrito de denúncia al Ayuntamiento solicitando la aplicación de la ordenanza municipal sobre Convivéncia Ciudadana debido a la falta de control que se observa durante el dia, toda la semana, en la Plaza Gomila
2019-02-23 00:00:00 Assistència a la reunió periòdica de la Junta d'Alumnes de Primària de El Terreno Asisténcia la reunión periódica de la Junta de Alumnos de Primária de El Terreno
2019-02-21 00:00:00 Escrit de reclamació a l'Ajuntament reclamant el mateix tracte que s'ha concedit al barri de Santa Catalina en ser habilitat a l'efecte de trànsit de vehicles com a ZONA 30, cosa que l'Associació ha sol·licitat des de l'inici de la legislatura Escrito de reclamación al Ayuntamiento reclamando el mismo trato que se ha concedido al barrio de Santa Catalina al ser habilitado a efectos de tráfico de vehículos como ZONA 30, cosa que la Asociación ha solicitado desde el inicio de la legislatura
2019-02-19 00:00:00 DMS exposant a l'Ajuntament els problemes d'ordre públic que es generen els caps de setmana pels clients d'una discoteca situada a la Plaça Mediterrània DMS exponiendo al Ayuntamiento los problemas de orden público que se generan los fines de semana por los clientes de una discoteca ubicada en la Plaça Mediterrània
2019-02-18 00:00:00 Entrevista a la Cadena SER sobre el tema del projecte de l'equipament esportiu de s'Aigo Dolça Entrevista en la Cadena SER sobre el tema del proyecto del equipamiento deportivo de s'Aigo Dolça
2019-02-15 00:00:00 Reunió veïnal al Casal de Barri, amb assistència del regidor d'Urbanisme, en la qual s'ha presentat el projecte guanyador del concurs per a la realització d'un instal·lació esportiva al solar de les antigues piscinas de s'Aigo Dolça Reunión vecinal en el Casal de Barri, con asisténcia del regidor de Urbanismo, en la que se ha presentado el proyecto ganador del concurso para la realización de un instalación deportiva en el solar de las antiguas piscinad de s'Aigo Dolça
2019-02-07 00:00:00 Escrit a l'Ajuntament de Palma sol·licitant informació al respecte del solar buit que ha resultat després de la demolició de l'antiga discoteca Zivago Escrito al Ayuntamiento de Palma solicitando información al respecto del solar vacio que ha resultado después de la demolición de la antigua discoteca Zivago
2019-02-06 00:00:00 Realitzades entrevistes amb diversos mitjans de comunicació interessats en temes de l'actualitat d'El Terreno Realizadas entrevistas con diversos medios de comunicación interesados en temas de la actualidad de El Terreno
2019-01-31 00:00:00 Escrit de denúncia a l'Ajuntament de Palma reflectint l'ambient de conflictivitat que es genera, especialment els caps de setmana, segons les queixes dels veïns, a la Plaça Mediterrània. Escrito de denúncia al Ayuntamiento reflejando el ambiente de conflictividad que se genera, especialmente los fines de semana, segun las quejas de los vecinos, en la Plaça Mediterrànea.
2019-01-31 00:00:00 Remès escrit de sol·licitud d'entrevista amb la regidora de Sanitat de l'Ajuntament de Palma, per fer-li constància de la contínua vulneració al barri de l'ordenança municipal d Sorolls i Vibracions Remitido escrito de solicitud de entrevista con la regidora de Sanidad del Ayuntamiento de Palma, para dejarle constància la constante vulneración en el barrio de la ordenanza municipal de Ruidos y Vibraciones
2019-01-31 00:00:00 Reunió de treball amb un veí-voluntari per veure d'elaborar una anàlisi de les activitats de l'AVV que es reflecteixen en l'AGENDA, que es publica a la pàgina de inici, en la nostra pàgina web Reunión de trabajo con un vecino-voluntário para ver de elaborar un análisis de las actividades de la AVV que se reflejan en la AGENDA que se publica, en la página de inicio, en nuestra página web
2019-01-29 00:00:00 Reunió amb membres de l'equip de Voluntaris d'El Terreno per avaluar possibles millores en el funcionament del col·lectiu a la llum de l'experiència dels últims anys Reunión con miembros del equipo de Voluntarios de El Terreno para evaluar posibles mejoras en el funcionamiento del colectivo a la luz de la experiéncia de los últimos años
2019-01-28 00:00:00 Sol·licitada informació per escrit a l'Ajuntament de Palma en relació als pressupostos municipals dels darrers anys, tenint en compte que no consten a aquesta AVV accions que justifiquen el compliment de les partides assenyalades en ells. Aixì mateix informaciò al respecte de a que han destinades les partides econòmiques que constaven com a adreçades a millores del barri. Solicitada información por escrito al Ayuntamiento de Palma en relación a los presupuestos municipales de los últimos años, teniendo en cuenta que no constan a esta AVV acciones que justifiquen el cumplimiento de las partidas señaladas en ellos. Asimismo información al respecto de a que han sido destinadas las partidas ecoómicas que constaban como destinadas a mejoras en el barrio.
2019-01-25 00:00:00 Reunió amb membres de la junta de l'AVV per avaluar possibles millores en el funcionament de cara al nou any, tinent en compta la experiència dels darrers anys. Reunión con miembros de la junta de la Avv para evaluar posibles mejoras en el funcionamiento con miras al nuevo año, teniendo en cuenta la experiència de los últimos años
2019-01-16 00:00:00 Reunió del gup d'acció social SEMPRE ACOMPANYATS a la qual van assistir membres de VOLUNTARIS D'EL TERRENO, per a una avaluació de les accions dutes a terme durant el passat 2018 i programar els treballs a portar a terme en un proper futur Reunión del gupo de acción social SEMPRE ACOMPANYATS a la que asistieron miembros de VOLUNTARIS D'EL TERRENO, para una evaluación de las acciones llevadas a cabo durante el pasado 2018 y programar los trabajos a llevar a cabo en un próximo futuro
2019-01-04 00:00:00 Entrevista amb una periodista del Diari Ara en relació als problemes no solucionats del Terreno, així com la denúncia de la manca de compliment dels pressupostos municipals anuals dedicats a El Terreno. El reportatge a 2 pàgines va ser publicat i dia 5 de gener. Entrevista con una periodista del Diari Ara en relación a los problemas no solucionados de El Terreno, así como la denúncia de la falta de cumplimiento de los presupuestos municipales anuales dedicados a El Terreno. El reportaje a 2 páginas fué publicado e dia 5 de Enero.
2018-12-20 00:00:00 Presència d'associació a la visita del regidor d'Urbanisme per a la presentació pública de l'acte d'enderroc de l'edifici conegut per "Zivago ", a la qual va assistir també el batlle de Palma i altres membres del consistori Preséncia de asociación a la visita del concejal de Urbanismo para la presentación pública del acto derribo del edificio conocido por "Zivago", a la que asistió tabién el alcalde de Palma y otros miembros del consistório
2018-12-14 00:00:00 Coordinació de l'associació de la XOCOLATADA I TROBADA INTERCULTURAL DE COQUES DOLCES, a la plaça-mirador Remígia Caubet, amb participació de voluntaris de la Taula d'Entitats del Terreno Coordinación de la asociación de la XOCOLATADA Y ENCUENTRO INTERCULTURAL DE COCAS DULCES, en la plaza_mirador Remígia Caubet, con participación de voluntarios de la Mesa de Entidades de El Terreno
2018-12-05 00:00:00 Reunió amb la responsable de recollida des contenidors de fems d'Emaya per presentar-li les deficiències que s'observen en aquest aspecte al barri, unes que ens han comunicat els veïns mes altres que aporta l'associació i estudiar possibles solucions i alternatives Reunión con la responsable de recogida de basuras de Emaya para presentarle las deficiéncias que se observan en este aspecto en el barrio, que nos han comunicado los vecinos, mas otras que aporta la asociación y estudiar posibles soluciones y alternativas
2018-11-27 00:00:00 Reunió amb la coordinadora del Patronat Riba per conèixer l'evolució i projectes per al 2019 del Pla de Millora Litoral Ponent Reunió con la coordinadora del Patronat Riba para conocer la evolución y proyectos para el 2019 del Pla de Millora Litoral Ponent
2018-11-23 00:00:00 Reunió amb el batle de Palma, la regidora de Sanitat, la de Seguretat Ciutadana i Districte Ponent i el director general d'Urbanisme, a petició de l'associació, per tractar temes sense resoldre relacionats amb El Terreno Reunión con el alcalde de Palma, la regidora de Sanidad, la de Seguridad Ciudadana y Districte Ponent y eldirector general de Urbanismo, a petición de la asociación, para tratar temas sin resover relacionados con El Terreno
2018-11-19 00:00:00 Reunió amb el grup de la Taula d'Entitats d'El Terreno per tal de coordinar la Xocolatada i trobada de coques dolces intercultutal que se celebrarà al desembre Reunión con el grupo de la Mesa de Entidades de El Terreno con el fin de coordinar la Chocolatada y encuentro de cocas dulces intercultutal que se celebrará el próximo diciembre
2018-11-14 00:00:00 Assistència a la reunió de la Junta d'Alumnes de Primària del Terreno Asisténcia a la reunión de la Junta de Alumnos de Primária de El Terreno
2018-11-12 00:00:00 Reunió amb la coordinadora del centre per a joves Es Mussol per tal de conèixer les possibilitats de col·laboració entre les dues entitats Reunión con la coordinadora del centro para jovenes Es Mussol con el fin de conocer las posibilidades de colaboración entre las dos entidades
2018-11-08 00:00:00 Notificar a districte Ponent de les queixes dels veïns de Joan Miró referents a la manca de control de les activitats de locals d'oci a prop de la Plaça Gomila, així com de clients dels mateixos Notificar a districte Ponent de las quejas de los vecinos de Joan Miró referentes a la falta de control de las actividades de locales de ocio cercanos a la Plaza Gomila,así como de clientes de los mismos
2018-11-07 00:00:00 Intercanvi de comunicacions amb la responsable de la recollida de escombraries d'Emaya per concertar una entrevista per tal d'avaluar els resultats de l'última re-distribució de contenidors al barri Intercambio de comunicaciones con la responsable de la recogidade basuras de Emaya para concertar una entrevista con el fin de evaluar los resultados de la última re-distribución de contenedores en el barrio
2018-11-06 00:00:00 Reunió amb la coordinadora de DINAMO, servei municipal per a joves, per a coordinar accions amb la finalitat d'involucrar els joves en les activitats que es duguin a terme al barri Reunión con la coordinadora de DINAMO, servicio municipal para jóvenes, para coordinar acciones con el fin de involucrar a los jovenes en las actividades que se lleven a cabo en el barrio
2018-11-06 00:00:00 Gestions amb la policia municipal davant l'avís per part de veïns del tall del carrer Pedrera a les dues direccions amb senyalització molt deficient i sense autortzació a la vista Gestiones con la policia municipal ante el aviso por parte de vecinos del corte de la calle Pedrera en las dos direcciones con señalización muy deficiente y sin autorización a la vista
2018-11-05 00:00:00 Notificació a Emaya del problema que causa en alguns llocs del barri el recent canvi de col·locació dels contenidors de residus Notificación a Emaya del problema que causa en algunos lugares del barrio el reciente cambio de colocación de los contenedores de basura
2018-10-30 00:00:00 Entrevista a la Associació a IB3 Radio amb companya de dues voluntàries de la associació i del programa social SEMPRE ACOMPANYATS, per explicar els programes socials que es duen a terme al barri i la importància que està prenent el voluntariat entre els veínats Entrevista a la asociación en IB3 Radio en compañia de dos voluntarias de la Asociación y del programa social SEMPRE ACOMPANYATS, para explicar los programas sociales que se están llevando a cabo en el barrio y la importáncia que está tomando el voluntariado entre los vecinos
2018-10-30 00:00:00 Reunió de l'Associació amb el gerent d'IB Salut per tractar temes relacionats amb el servei de la Unitat Bàsica de Salut del Terreno Reunión de la Asociación con el gerente de IB Salud para tratar temas relacionados con el servicio de la Unidad Básica de Salud de El Terreno
2018-10-29 00:00:00 Reunió amb el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma per tal d'intercanviar opinions sobre diferents aspectes que preocupen a la nostra associació en el que fa referència a temes municipals, sent un dels principals l'aplicació de l'Ordenança de Renous i Vibracions vigent i del la qual no s'observa voluntat de instar als seu compliment per part de l'ajuntament de Palma. Reunión con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma con el fin de intercambiar opiniones sobre diferentes aspectos que preocupan a nuestra asociación en lo que hace referéncia a temas municipales, siendo uno de los principales la aplicación de la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones vigente y del la qual no se observa intención de hacerla cumplir por parte del ayuntamiento de Palma.
2018-10-26 00:00:00 Reunió a peu d'obra amb els responsables, tant d'Emaya com de l'empresa que està duent a terme les obres de conducció d'aigua a la part alta del barri, perquè el tram que correspon a l'aparcament de l'SMAP, als baixos de l' Casal, es dugui a terme de la manera més racional possible i afecti el mínim als usuaris d'aquesta instal·lació, per la incidència que tindrà en el barri augmentar la necessitat d'espai per a aparcament de vehicles Reunión a pié de obra con los responsables, tanto de Emaya como de la empresa que está llevando a cabo las obras de conducción de agua en la parte alta del barrio, para que el tramo que corresponde al aparcamiento de la SMAP, en los bajos del Casal,se lleve a cabo de la forma mas racional posible y afecte el mínimo a los usuários de dicha instalación, por la incidéncia que tendrá en el barrio el aumentar la necesidad de espacio para aparcamiento de vehículos
2018-10-24 00:00:00 Reunió de treball al Casal amb les coordinadores i voluntàries del programa social SEMPRE ACOMPANYATS per fer el seguiment i avaluació del mateix Reunión de trabajo en el Casal con las coordinadoras y voluntárias del programa social SEMPRE ACOMPANYATS para hacer el seguimiento y evaluación del mismo
2018-10-23 00:00:00 Assistència de membres de la junta de l'Associació a la presentació a l'antic complex de Son Dureta, a la qual vam ser convidats expressament per la Conselleria de Salut, del Govern Balear, del projecte per a l'execució del nou centre assistencial que s'alçarà en els terrenys de l'anterior Asisténcia de miembros de la junta de la Asociación a la presentación en el antíguo complejo de Son Dureta, a la que fuimos invitados expresamente por la Conselleria de Salud, del Govern Balear, del proyecto para la ejecución del nuevo centro asisténcial que se alzará en los terrenos del anterior
2018-10-18 00:00:00 Reunions individuals al Casal amb els tres equips responsables de la coordinació de diferents programes socials promoguts per l'ajuntament de Palma i que tenen el seu centre de l'activitat a El Terreno Reuniónes individuales en el Casal con los tres equipos responsables de la coordinación de diferentes programas sociales promovidos por el ayuntamiento de Palma y que tienen su centro de la actividad en El Terreno
2018-10-15 00:00:00 Comunicació a la regidora de Seguretat Ciutadana del sentiment de desprotecció que senten alguns veïns de Joan Miró pels desordres i falta de vigilància policial les nits i matinades dels caps de setmana Comunicación a la regidora de Seguridad Ciudadana del sentimiento de desprotección que sienten algunos vecinos de Joan Miró por los desordenes y falta de vigiláncia policial las noches y madrugadas de los fines de semana
2018-10-12 00:00:00 Lliurada DMS al regidor de la regidoria d'Urbanisme, Ajuntament de Palma, expressant la preocupació de l'Associació per l'obertura i projectes d'obertura de nous locals d'oci a El Terreno, sense que estiguin reueltas les reclamacions i avisos que se li han fet arribar referent a si els que actualment estan oberts al públic reuneixen les oportunes condicions. Enviada DMS al regidor de la regiduria de Urbanismo, ayuntamiento de Palma,expresando la preocupación de la Asociación por la abertura y proyectos de abertura de nuevos locales de ocio en El Terreno, sin que esten reueltas las reclamaciones y avisos que se le han hecho llegar al respecto de si los que actualmente están abiertos al público reunen las oportunas condiciones.
2018-10-12 00:00:00 Lliurada DMS a la regidoria de Participació Ciutadana per a donar-li a conèixer les deficiències que els usuaris del Casal ens han fet arribar, les principals fan referència a la manca de condicions adequades per al seu ús com a sala d'activitats de la sala polivalent per l'absència de climatització i els problemes de sonoritat que presenta. Enviada DMS a la regiduria de Participación Ciudadana para darle a conocer las deficiéncias que los usuarios del Casal nos han hecho llegar, las principales hacen referéncia a la falta de condiciones adecuadas para su uso como sala de actividades de la sala polivalente por la auséncia de climatización y los problemas de sonoridad que presenta.
2018-10-11 00:00:00 Reunió amb el grup de voluntaris AMICS DEL CASAL per tal d'unificar criteris d'actuació un cop represos els cursos i activitats al Casal Reunión con el grupo de voluntários AMICS DEL CASAL con el fin de unificar critérios de actuación una vez reprendidas los cursos i actividades en el Casal
2018-10-11 00:00:00 Reunió periòdica amb el policia de barri Reunión periódica con el poicia de barrio.
2018-10-11 00:00:00 Comunicació directa amb la responsable de la recollida de residus d'Emaya per transmetre algunes queixes i opinions que diversos veïns han fet arribar a l'Associació Comunicación directa con la responsable de la recogida de basuras de Emaya para trasmitirle algunas quejas y opiniones que diversos vecinos han hecho llegar a la Asociación
2018-10-10 00:00:00 Resposta de l'Associació a l'Ajuntament en relació a la consulta efectuada sobre prioritats de carrers del barri per arreglar. Com a conseqüència de la resposta veïnal a l'enquesta efectuada, s'ha contestat que tots els carrers del barri estan necessitades de millora de manera urgent ja que al llarg d'aquesta legislatura no s'ha emprès cap obra. Respuesta de la Asociación al Ayuntamiento en relación a la consulta efectuada sobre prioridades de calles del barrio para arreglar. Como consecuéncia de la respuesta vecinal a la encuesta efectuada, se ha contestado que todas las calles del barrio están necesitadas de mejora de forma urgente ya que a lo largo de esta legislatura no se ha acometido ninguma obra.
2018-10-09 00:00:00 Assistència i participació a la reunió ordinària de la Taula d'Entitats del barri Asisténcia y participación a la reunión ordinaria de la Mesa de Entidades del barrio
2018-10-09 00:00:00 Remés informe a la regidora de Districte Ponent i Seguretat Ciutadana, al respecte dels greus incidents i baralla que van tenir lloc aquest cap de setmana passat al carrer Joan Miró i que van ser reflectits i reproduïdes imatges dels fets pels mitjans de comunicació Remitido informe a la regidora de Districte Ponent y Seguridad Ciudadana, al respecto de los graves incidentes y pelea que tuvieron lugar este fin de semana pasado en la calle Joan Miró y que fueron reflejados y reproducidaslas imágenes por los medios de comunicación
2018-10-09 00:00:00 Reiterar la petició a Emaya referent a que es senti l'opinion de l'Associació, abans de prendre qualsevol decisió, referent a les queixes veïnals que li hem transmès, produïdes pel canvi d'ubicació de contenidors de fems Reiterada la petición a Emaya al respecto de que se oiga la opinion de la Asociación, antes de tomar cualquier decisión, al respecto de las quejas vecinales que le hemos transmitido, producidas por el cambio de ubicación de contenedores de basura
2018-10-08 00:00:00 Redactada i enviada a Districte Ponent una llista de problemes que persisteixen al barri, reiteradament i exposats i denunciats sense que s'hagi adoptat per l'ajuntament cap solució al llarg de la present legislatura. Redactada y enviada a Districte Ponent una lista de problemas que persisten en el barrio, reiteradamente y expuestos y denunciados sin que se haya adoptado por el ayuntamiento ninguna solución a lo largo de la presente legislatura.
2018-10-08 00:00:00 Realitzada petició urgent a l'alcalde de Palma per denunciar una vegada mes i mirar de solucionar els problemes d'ordre públic que es generen tots els caps de setmana. Se sol·licita a més que a la mateixa assisteixin els regidors de l'àrea de Seguretat Ciutadana, Urbanisme i Sanitat Realizada petición urgente al alcalde de Palma para denunciar una vez mas y mirar de solucionar los problemas de orden público que se generan todos los fines de semana. Se solicita además que a la misma asistan los concejales del área de Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Sanidad.
2018-10-08 00:00:00 Comunicació a Districte Ponent de l'avís que ens fan arribar uns veïns al respecte del que sembla l'okupació d'un habitatge a George Bernanos, així com que s'està manipulant el quadre elèctric del pal proper. Comunicación a Districte Ponent del aviso que nos hacen llegar unos vecinos al respecto de lo que parece la okupación de una vivienda en George Bernanos, asi como de que se está manipulando elcuadro eléctrico del poste cercano.
2018-10-07 00:00:00 Comunicació a la regidora de Seguretat Ciutadana, Ajuntament de Palma, referent als desordres públics esdevinguts el cap de setmana amb dades aportades pels veïns Comunicación a la regidora de Seguridad Ciudadana, ayuntamiento de Palma, referente a los desordenes públicos acaecidos el fin de semana con datos aportados por los vecinos
2018-10-05 00:00:00 Redactat i lliurat informe per la regidora d'Emaya informant dels problemes que ocasiona un dels canvis d'ubicació d'alguns contenidors realitzats recentment, així mateix proposant algunes accions de millora i control Redactado y enviado informe para la regidora de Emaya informándola de los problemas que ocasiona uno de los cambios de ubicación de algunos contenedores realizados recientemente, asimismo proponiéndole algunas acciones de mejora y control
2018-10-05 00:00:00 S'ha sol·licitat als veïns la seva participació perquè remetin a l'associació imatges dels defectes o mala situació en què es troben els nostres carrers i voreres, amb la finalitat de respondre a una sol·licitud de ajuntament perquè l'associació defineixi prioritats per a l'execució de millores Se ha solicitado a los vecinos su participación para que remitan a la asociación imágenes de los defectos o mala situación en que se encuentran nuestras calles y aceras, con la finalidad de responder a una solicitud de ayuntamiento para que la asociación defina prioridades para la ejecución de mejoras
2018-10-05 00:00:00 Enviat informe a la regidoria de Districte Ponent referent a les queixes de veïns per l'existència d'un "botellón", diürn i diari per la mala imatge que dóna a la plaça i al barri, així mateix que l'espai interior la plaça Gomila ha estat pres pels camions de repartiment com a zona de càrrega i descàrrega. Enviado informe a la regiduria de Districte Ponent al respecto de las quejas de vecinos por la existencia de un "botellon",diurno y diário y la mala imagen que da a la laza y albarrio, asimismo de que el espacio interior la plaza Gomila ha sido tomado por los camiones de reparto como zona de carga y descarga.
2018-10-05 00:00:00 Realitzada entrevista a petició d'IB3 TV al respecte del problema que suposen per a les voreres i paviments les arrels dels arbres, l'Associació ha fet èmfasi en la inadequació d'algunes espècies arbòries a l'entorn, posant l'exemple de les queixes dels veïns del carrer Joan Miró als quals els arbres exerceixen una funció de mur davant les seves finestres i balcons. Realizada entrevista a petición de IB3 TV al respecto del problema que suponen para las aceras y pavimentos las raices de los arboles, la Asociación ha hecho incapié en la inadecuación de algunas especies arbóreas al entorno, poniendo el ejemplo de las quejas de los vecinos la calle Joan Miró a los cuales los árboles ejercen una funcin de muro ante sus ventanas y balcones.
2018-10-03 00:00:00 Gestions urgents amb Districte Ponent referent a un tall de circulació, aparentment sense autorització, al carrer Lacy que impedeix el pas als veïns de la part alta de barri Gestiones urgentes con Districte Ponent al respecto de un corte de circulación, aparentemente sin autorización, en la calle Lacy que impide el paso a los vecinos de la parte alta de el barrio
2018-10-03 00:00:00 Avis a Districte Ponent del tancament, sense autorització, de la circulació del carrer Josep Villalonga, per part d'un camió de càrrega Aviso a Districte Ponent del cierre, sin autorización, de la circulación de la calle José Villalonga por parte de un camión de carga
2018-10-02 00:00:00 Gestions relacionades amb un nou taller ofert per l'ajuntament basat en la AUTODEFENSA FEMINISTA, el qual ja es va impartir amb èxit el curs passat. En aquesta ocasió s'impartirà el curs d'iniciació i el de perfeccionament i tindran lloc els mesos de novembre i desembre Gestiones relacionadas con un nuevo taller ofrecido por el ayuntamiento basado en la AUTODEFENSA FEMINISTA, el cual ya se impartió con éxito el curso pasado. En esta ocasión se impartirá el curso de iniciación i el de perfeccionamiento y tendrán lugar los meses de noviembre y diciembre
2018-10-02 00:00:00 Sol·licitud a l'ajuntament per tal de conèixer les ordenances municiales en vigor, amb la finalitat de fer un seguiment al seu compliment Solicitud al ayuntamiento con el fin de conocer las ordenanzas municiales en vigor,con la finalidad de hacer un seguimiento a su cumplimiento
2018-10-01 00:00:00 Lliurat escrit a la regidoria de Infraestructures per reiterar desperfectes en el carrers del barri i a la plaça Gomila Enviado escrito a la regiduria de Infraestructuras para reiterar los desperfectos en las calles del barrio y en la plaza Gomila
2018-10-01 00:00:00 Sol·licitada informació per conèixer si la nova Ordenança Cívica està ja publicada i en vigor, donada la gran importància que pot tenir pel barri la seva posada en funcionament. Solicitada información para conocer si la nueva Ordenanza Cívica está ya publicada y en vigor, dada la gran importáncia que puede tener para el barrio.
2018-09-27 00:00:00 L'Associació ha establert contacte amb responsable de la recollida d'escombraries d'Emaya per donar-li a conèixer algunes queixes de veïns al respecte d'aquest servei La Asociación ha establecido contacto con responsable de la recogida de basuras de Emaya para darle a conocer algunas quejas de vecinos al respecto de este servicio
2018-09-27 00:00:00 Reunió amb la coordinadora del CMSS Ponent per ser informat al respecte de la posada en marxa, molt en breu, d'una sèrie de programes socials dirigits tant a grans com a joves del barri Reunión con la coordinadora del CMSS Ponent para ser informado al respecto de la puesta en marcha, muy en breve, de una serie de programas sociales dirigidos tanto a mayores como a jovenes del barrio
2018-09-26 00:00:00 Intervenció de la associació, en directe, al programa de la tarda d'IB3 TV relacionades amb la baralla multidunirària que ha tingut lloc aquest cap de setmana passat durant la matinada i les contínues alteracions de l'ordre públic que es produeixen al barri els caps de setmana Intervención de la asociación, en directo, en el programa de la tarde de IB3 TV relacionadas con la pelea multiduniraria que ha tenido lugar este fin de semana pasado durante la madrugada y las continuas alteraciones del orden público que se producen en nuestro barrio en los fines de semana
2018-09-24 00:00:00 Reunió amb l'equip econòmic de l'associació per a un estudi de la situació després de ls Festes del Terreno i regularitzar la incorporació de nous socis i pagaments de quotes Reunión con el euipo económico de la asociación para un estudio de la situación despues de ls Fiestas de El Terreno y regularizar la incorporación de nuevos socios y pagos de cuotas
2018-09-24 00:00:00 Reunió amb la Cap de Servei de CMSS Ponent, en la qual l'associació a estat informada de nous projectes socials que es pretén iniciar en breu i promoguts per l'ajuntament, que es duran a terme a El Terreno, dirigits especialment a grups vulnerables, tant per edat com per situació social Reunión con la Cap de Servei de CMSS Ponent, en la que la asociación a sido informada de nuevos proyectos sociales que se pretende iniciar en breve y promovidos por el ayuntamiento, que se llevarán a cabo en El Terreno, dirigidos especialmente a grupos vulnerables ,tanto por edad como por situación social
2018-09-19 00:00:00 Reunió de Junta de l'associació per acordar els temes a emprendre després de la temporada estival Reunión de Junta de la asociación para acordar los temas a acometer después de la temporada estival
2018-09-18 00:00:00 Reunió de treball amb el responsable de la pàgina web per a la millora dels serveis als socis Reunión de trabajo con el responsable de la página web para la mejora de los servicios a los socios
2018-09-17 00:00:00 Reunió de treball amb una veïnada que te una empresa de events, que proposa poder presentar idees que fomentin la dinamització de qualitat del barri Reunión de trabajo con una vecina que regenta una empresa de eventos que propone poder presentar ideas para el fomento de una dinamización de calidad del barrio
2018-09-14 00:00:00 Reunió de treball amb un veí del barri que proposa un seguit de conferències formatives per celebrar al Casal aquesta tardor sobre temes que ha investigat són de l'interès general Reunión de trabajo con un vecino del barrio que propone una serie de conferéncias formativas para celebrar en el Casal este otoño acerca de temas que ha investigado son del interés general
2018-09-11 00:00:00 Comunicació directa amb un responsable d'Emaya sobre les molèsties que ocasiona el nou emplaçament d'un grup de contenidors en Robert Graves Comunicación directa con un responsable de Emaya acerca de las molestias que ocasiona el nuevo emplazamiento de un grupo de contenedores en Robert Graves
2018-09-10 00:00:00 Presentat escrit a l'ajuntament amb documentació gràfica sobre anomalies detectades per un veí en un establiment d'oci del carrer Joan Miró Presentado escrito con documentación gráfica sobre anomalias detectadas por un vecino en un establecimiento de ocio de la calle Joan Miró
2018-09-06 00:00:00 Reunió de treball amb un veí del barri, artista i pedagog, per tal de rebre informació sobre un projecte que ha preparat dirigit als joves del barri Reunión de trabajo con un vecino del barrio, artista y pedagogo, con el fin de recibir información sobre un proyecto que ha preparado dirigido a los jovenes del barrio
2018-08-31 00:00:00 S'inicien gestions per aconseguir que el Centre de Salut d'El Terreno disposi d'un servei de pediatria bàsic per atendre la població infantil del barri Se inician gestiones para conseguir que el Centro de Salud de El Terreno disponga de un servicio de pediatria básico para atender a la población infantil del barrio
2018-08-30 00:00:00 Al llarg d'aquest mes s'han succeït els contactes entre els membres del grup VOLUNTARIS d'EL TERRENO en relació als preparatius de les Festes del Terreno que es preparen per a l'nici del mes de setembre, així mateix amb tots els que s'encarregan de la preparació del material per a la difusió dels edeveniments A lo largo de este mes se han sucedido los contactos entre los miembros del grupo VOLUNTARIS d'EL TERRENO en relación a los preparativos de las Fiestas de El Terreno que se preparan para el inicio del mes septiembre, asimismo con todo el equipo que se encarga de los temas de difusión de los actos
2018-08-28 00:00:00 Deixar constància de diverses reunions individuals que hem tingut al llarg d'aquest mes d'agost, a petició de diversos veïns, que plantegen a l'associació els problemes que tenen a les seves zones i que no aconsegueixen, malgrat les seves denúncies, una solució per part de l'ajuntament. Dejar constància de diversa reuniones individuales que hemos tenido, a lo largo de este mes de agosto, a petición de varios vecinos, que plantean a la asociación los problemas que tienen en sus zonas y que no consiguen a pesar de sus denúncias una solución por parte de el ayuntamiento.
2018-08-17 00:00:00 Presentada queixa a la Policia Local per la concessió de permisos per tancament de carrers, amb motiu d'obres o mudances, sense tenir en compte la senyalització de rutes alternatives. Presentada queja a la Policia Local por la concesión de permisos para cierre de calles, con motivo de obras o mudanzas, sin tener en cuenta la señalización de rutas alternativas.
2018-08-13 00:00:00 Reunió a petició de la Associació amb el representant de la regidora de districte Ponent, per posar-lo al corrent dels problemes que han anat sorgint o agreujant al llarg de l'estiu, perquè els transmeti tant a la regidora com l'alcalde, absents per vacances. Reunión a petición de la Asociación, con el representante de la regidora de distrito Ponent, para ponerle al corriente de los problemas que han ido surgiendo o agravando a lo largo del verano, para que los transmita tanto a la regidora como al alcalde, ausentes por vacaciones.
2018-08-11 00:00:00 Presentada queixa a Disticte Ponent referent a establiments que vulneren totes les normes de convivència establertes, amb l'agreujant que havent-se donat la circumstància que un establecmiento que ha estat precintat per la policia local, exerceixi la mateixa acividad en un altre local dels voltants , amb resultat de baralles i desordres, l'associació emprendrà accions per evitar més incompliments i l'acció de l'autoritat Presentada queja a Disticte Ponent al respecto de establecimientos que vulneran todas las normas de convivéncia establecidas , con el agravante de que habiéndose dado la circunstáncia de que un establecmiento que ha sido precintado por la policia local , ejerza la misma acividad en otro local de los alrededores, con resultado de peleas y desordenes, la asociación emprenderá acciones para evitar mas incumplimientos y la acción de la autoridad
2018-08-07 00:00:00 Reunió amb tècnics responsables d'Emaya en la qual la associació ha estat informada per aquests de la represa de les obres de condució d'aigües en la part alta del barri, que havien estat paralitzades des de feia més d'un any Reunión con tecnicos responsables de Emaya en la que la asociación ha sido informada por estos de la reanudación de las obras de condución de aguas en la parte alte del barrio, que habian estado paralizadas desde hacia mas de un año
2018-08-07 00:00:00 Reunió amb tècnics del departament de joventut de l'ajuntament de Palma referent a la seva participació en les Festes del Terreno, 2018. Reunión con tecnicos del departamento de juventut del ayuntamiento de Palma al respecto de su participación en las Fiestas de El Terreno, 2018.
2018-08-06 00:00:00 Escrit de denúncia a l'ajuntament en el qual s'indica l'estat de deixadesa municipal i de degradació de la Plaça Gomila, amb falta de cura en la part que correspon a Infraestructures, com la permissivitat en permetre l'aparcament a la mateixa plaça, així mateix es denúncia el "botellot" que es porta a terme a la llum de dia i diàriament a la mateixa plaça Escrito de denúncia al ayuntamiento en el que se indica el estado de dejadez municipal y de degradación de la Plaza Gomila, con falta de cuidado enla parte que corresponde a Infraestructuras, como la permisividad en permitir el aparcamiento en la misma plaza, asimismo se denúncia el "botellón" que se lleva a cabo a la luz de dia y diariamente en la misma plaza
2018-08-01 00:00:00 Presentada denúncia a l'regidoria de Seguretat Ciutadana, reiterant les queixes dels veïns, i de l'associació, per la manca de control policial els caps de setmana, el que es tradueix en baralles i sorolls que alteren el descans dels residents. Presentada denúncia a la regiduria de Seguridad Ciudadana, reiterando las quejas de los vecinos, y de la asociación , por la falta de control policial los fines de semana, lo que se traduce en peleas y ruidos que alteran el descanso de los residentes.
2018-07-30 00:00:00 Reunion amb una veïna del barri en què aquesta ens ha donat ha conèixer els temes que la preocupen i l'associació li ha explicat, tant el seu funcionament intern com el que coneix al respecte dels temes que ens han transmès, així mateix la importància d'unir esforços sobre els temes que es considera mal resolts per part de l'Ajuntament en la nostra barriada Reunion con una vecina del barrio en la que esta nos ha dado ha conocer los temas que la preocupan y la asociación le ha explicado , tanto su funcionamiento interno como lo que conoce al respecto de los temas que nos han transmitido, asimismo la importáncia de unir esfuerzos sobre los temas que se considera mal resueltos por parte del Ayuntamiento en nuestra barriada
2018-07-27 00:00:00 Escrit d'informació de la assocació al departament de Sanitat de l'Ajuntament de Palma recollint les informacions dels veïns al respecte del gran nombre de rosegadors que s'observen al barri Escrito de informació de la asocación al departamento de Sanidad del ayuntamiento de Palma recogiendo las informaciones de los vecinos al respecto del gran número de roedores que se observan en el barrio
2018-07-25 00:00:00 Reunió a la regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma on s'ha demanat informació sobre la notícia apareguda en els mitjans de comunicació on l'ajuntament informa de la decisió de disminuir els carrils de trànsit al passeig marítim. lo qual segons l'opinió dels veïns d'El Terreno pot comportar un augment de trànsit a l'av Joan Miró al seu pas pel barri, per la qual cosa l'associació demana informació de les mesures previstes per part del departament municipal corresponent. Reunión en la regiduria de Urbanismo del ayuntamiento de Palma en donde se ha recabado información sobre la noticia aparecida en los medios de comunicación donde el ayuntamiento informa de la decisión de disminuir los carriles de tráfico en el paseo marítimo. lo qual en opinión de los vecinos de El Terreno puede conllevar un aumento de tráfico en la avda Joan Miró a su paso por el barrio, por lo que la asociación recaba información de las medidas previstas por parte del departamento municipal correspondiente.
2018-07-25 00:00:00 Escrit sol·licitant informació al departament d'urbanisme de l'ajuntament de Palma, referent a unes obres, sobre les quals alguns veïns ens indiquen que sembla no compleixen els requisits corresponents Escrito solicitando información al departamento de urbanismo del ayuntamiento de Palma, al respecto de unas obras, sobre las cuales algunos vecinos nos indican que parece no cumplen los requisitos correspondientes
2018-07-25 00:00:00 L'associació recull la queixa i presenta escrit d'denúncia a l'ajuntament al respecte dels problemes que ocasionen uns okupes al carrer Menendez Pelayo, així com el dubte de si uns gossos que els acompanya pateixen de mals tractes ja que se'ls sent bordar de forma angoixant La asociación recoge la queja y presenta escrito de denúncia al ayuntamiento al respecto de los problemas que ocasionan unos okupas en la calle Menendez Pelayo, así como la duda de si unos perros que les acompaña sufren de malos tratos ya que se les oye ladrar de forma angustiosa
2018-07-23 00:00:00 Presentada queixa a l'ajuntament pel mal estat de la pintura dels senyals de trànsit assenyalades en els vials del barri, amb petició que es pintin amb urgència i en alguns casos siguin reforçades per senyalització vertical Presentada queja al ayuntamiento por el mal estado de la pintura de las señales de tráfico señaladas en los viales del barrio, con petición de que se pinten con urgéncia y en algunos casos sean reforzadas por senalización vertical
2018-07-23 00:00:00 Es recullen les queixes dels veïns de la part alta del Terreno, i es presenta escrit explicant l'ajuntament la necessitat d'un major control dels cotxes i especialmemt de les furgonetes que estan aparcats a l'aparcament de Dos de Maig, ja que s'observa que en alguns casos hi son per llargs períodes en el mateix lloc, fins i tot sembla que alguns es fan servir com a magatzem. S'urgeix a l'ajuntament a un mes estricte control del lloc. Se recogen las quejas de los vecinos de la parte alta de El Terreno, y se presenta escrito explicando al ayuntamiento la necesidad de un mayor control de los coches y especialmemte las furgonetas que estan aparcados en el aparcamiento de Dos de Mayo, ya que se observa que en algunos casos están por largos periodos en el mismo lugar, incluso parece que algunos se utilizan como almacén. Se urge al ayuntamiento a un mas estricto control del lugar.
2018-07-21 00:00:00 Hem informat a una de la resposta que ens ha aportat la policia municipal a la seva queixa, al respecte dels sorolls i molèsties que produeix un establiment de la part alta del Terreno Hemos informado de la respuesta que nos ha aportado la policia municipal a la queja de una vecina al respecto de los ruidos y moléstias que produce un establecmiento de la parte alta de El Terreno
2018-07-20 00:00:00 395/5000 Presentat escrit a l'ajuntament assenyalant l'ús incorrecte que es fa de l'aparcament del carrer Dos de Maig per part d'alguns usuaris, detallant les explicacions que han aportat a l'Associació els veïns de la zona, requerint així mateix la necessitat de major control del mateix per part de la policia municipal a causa de la importància que té aquest espai per als residents. Presentado escrito al ayuntamiento señalando el uso incorrecto que se hace del aparcamiento de la calle Dos de Maig por parte de algunos usuarios, detallando las explicaciones que han aportado a la Asociación los vecinos de la zona, requiriendo asimismo la necesidad de mayor control del mismo por parte de la policia municipal debido a la importáncia que tiene este espacio para los residentes.
2018-07-20 00:00:00 Presentada denúncia a l'ajuntament sobre l'estat de brutícia que es dóna, de vegades, als voltants dels contenidors del carrer Reial Patrimoni, al costat de Joan Miró, amb grans restes de menjar a terra. Així mateix s'ha sol·licitat que s'afegeixi un contenidor per a vidre. Presentada denúncia al ayuntamiento al respecto del estado de suciedad que se da , en ocasiones, en los alrededores de los contenedores de la calle Reial Patrimoni, junto a Joan Miró, con grandes restos de comida en el suelo. Asimismo se ha solicitado que se añada un contenedor para cristal.
2018-07-19 00:00:00 Escrit a la Defensora de la Ciutadania donant-nos per enterats de la comunicació en la que ens dona a conèixer el document que presentará a la Comissió de Queixes de l'Ajuntament, en la que la informem també de la nostre valoració sobre el mateix Escrito a la Defensora de la Ciudadanía dándonos por enterados de la comunicación en la que nos da aconocer el documento que presentará a la Comisión de Quejas del Ayuntamiento, en la que le informamos tambien de nuestra valoración sobre el mismo
2018-07-19 00:00:00 Registrada queixa a l'ajuntament al respecte del mal estat dels senyals de trànsit que estan sobre la calçada en tot el barri, indicant que la pintura gairebé ha desaparegut i sol·licitant que es repintin, així com el reforçar amb senyals verticals algunes d'elles Registrada queja en el ayuntamiento al respecto del mal estado de las señales de trafico que están sobre la calzada en todo el barrio, indicando que la pintura casi ha desaparecido y solicitando que se repinten, así como el reforzar con señales verticales algunas de ellas
2018-07-17 00:00:00 Reunió de treball amb el veí-voluntari nou responsable de l'REGISTRE de SORTIDA i ENTRADA de documents relacionats amb la nostra comunicació "oficial" amb l'ajuntament. Reunión de trabajo con el vecino-voluntario nuevo responsable del REGISTRO de SALIDA y ENTRADA de documentos relacionados con nuestra comunicación "oficial" con el ayuntamiento.
2018-07-17 00:00:00 Reunió amb el veí-voluntari, responsable del disseny del cartell de les FESTES d'EL TERRENO, 2018, ja que deles reunions celebrades amb el grup organitzador ja es coneixen els principals detalls de les mateixes Reunión con el vecino-voluntario, responsable del diseño del cartel de las FIESTAS de EL TERRENO, 2018, ya que de las reuniones celebradas con el grupo organizador ya se conocen los principales detalles de las mismas
2018-07-16 00:00:00 Nova reunió del grup VOLUNTARIS d'El TERRENO per anar perfilant els actes que es duran a terme a les Festes del barri el setembre vinent Nueva reunión del grupo VOLUNTARIS de El TERRENO para ir perfilando los actos que se llevarán a cabo en las Fiestas del barrio el próximo septiembre
2018-07-14 00:00:00 Escrit de denúncia a l'ajuntament, en nom d'una veïna, a la qual posa en el seu coneixement les molèsties que produeix als veïns un establiment amb bar exterior, a la part alta de barri. Escrito de denúncia al ayuntamiento , en nombre de una vecina, en la que pone en su conocimiento las molestias que produce a los vecinos un establecimiento con bar exterior, en la parte alta de el barrio.
2018-07-14 00:00:00 L'associació ha reiterat la seva queixa per l'estat de les ceres de la costa del carrer Pedrera la qual representa una verdader barrera arquitectònica per als usuaris i veïns del barri. hem sol·licitat una prova en la qual es pugui visualitzar com pot circular una persona que necessiti desplaçar-se en cadira de rodes o transportar un cotxe per a nens, fins i tot que s'observi com pot fer ús d'aquesta vorera una persona gran. També hem sol·licitat una reunió amb responsables del departament corresponent i de la regidora del Districte Ponent La asociación ha reiterado su queja por el estado de las aceras de la cuesta de calle Pedrera la cual representa una verdader barrera arquitectónica para los usuarios y vecinos del barrio. hemos solicitado una prueba en la que se pueda visualizar como puede circular una persona que necesite desplazarse en silla de ruedas o transportar un coche para niños, incluso que se observe como puede hacer uso de esta acera una persona mayor. También ha solicitado una reunión con responsables del departamento correspondiente y de la regidora del Districte Ponent
2018-07-13 00:00:00 Reunió amb el cronista de la ciutat que ens ha donat a conèixer una iniciativa de l'ajuntament de Palma que té previst col·locar el proper mes de setembre la placa commemorativa d'un fet històric esdevingut en els voltants d'aquest lloc Reunión con el cronista de la ciudad que nos ha dado a conocer una iniciativa del ayuntamiento de Palma que tiene previsto colocar el próximo mes de septiembre la placa conmemorativa de un hecho histórico acaecido en los alrededores de este lugar
2018-07-12 00:00:00 Reunió amb la Defensora de la Ciudadania per conèixer informació de les gestions que ha dut a terme amb el dossier que l'associació va presentar a aquest departament fa dos mesos en què s'aportava documentació de les gestions més importants que la nostre associació ha dut a tramitat amb l'ajuntament de Palma al llarg de la present legislatura i a les quals no ha obtingut resposta Reunión con la Defensora de la Ciudadania para conocer información de las gestiones que ha llevado a cabo con el dossier que la asociación presentó a este departamento hace dos meses en los que se aportaba documentación de las gestiones mas importantes que nuestra asociación ha tramitado con el ayuntamiento de Palma a lo largo de la presente legislatura y a las que no se ha obtenido respuesta
2018-07-12 00:00:00 Realitzades gestions amb possibles participants a les Festes d'El Terreno, 2018, per tal de presentar la informació resultant als membres de la comissió orgnizadora en la propera reunió Realizadas gestiones con posibles participantes en las Fiestas de El Terreno, 2018, con el fin de presentar la información resultante a los miembros de la comisión orgnizadora en la próxima reunión
2018-07-11 00:00:00 Reunió amb el grup promotor del projecte SEMPRE ACOMPANYATS, programa de support als majors del barri a càrrec de veins voluntaris Reunión con el grupo promotor del proyecto SIEMPRE ACOMPAÑADOS, programa de apoyo a los mayores del barrio a cargo de vecinos voluntarios
2018-07-09 00:00:00 Reunió del grup de veïns VOLUNTARIS d'EL TERRENO per iniciar el canvi d'opinions per tal de preparar les pròximes festes del Terreno del mes de setembre Reunión del grupo de vecinos VOLUNTARIS d'EL TERRENO para iniciar el cambio de opiniones con el fin de preparar las próximas fiestas de El Terreno del mes de septiembre
2018-07-05 00:00:00 Escrit de denúncia a l'ajuntament en referència al mal estat del vallat de un solar al carrer França Escrito de denúncia al ayuntamiento en referéncia al mal estado del vallado de cerramiento de un solar en calle França
2018-07-05 00:00:00 Escrit de solucitud al departament que correspongui de l'ajuntament de Palma perquè justifiqui el fet que els caps de setmana es desactivin per al trànsit i s'autoritzi l'aparcament de vehicles en els carrils centrals del passeig marítim a la zona del Terreno Escrito de solucitud al departamento que corresponga del ayuntamiento de Palma para que justifique el hecho de que los fines de semana se deshabiliten para el tráfico y se autorice el aparcamiento de vehículos en los carriles centrales del paseo marítimo en la zona de El Terreno
2018-07-03 00:00:00 Escrit de denúncia a l'ajuntament referent a la deficient o inadequada colocacióm de contenidors en dos punts del carrer Robert Graves Escrito de denúncia al ayuntamiento al respecto de la deficiente o inadecuada colocacióm de contenedores en dos puntos de la calle Robert Graves
2018-07-03 00:00:00 Escrit sol·licitant informació a Emaya pel que fa als contenidors de la plaça Mediterrània Escrito solicitando información a Emaya respecto a los contenedores de la plaza Mediterrània
2018-07-03 00:00:00 Remés escrit a l'ajuntament sol·licitant una reflexió per part dels tècnics responsbles, si l'arbrat que està plantat a la av Joan Miró, entre Menendez Pelayo i carrer França, és l'adequat, donat els problemes que ha ocasionat als veïns i que es tornaran a reproduir una altra vegada quan tornin a créixer Remitido escrito al ayuntamiento solicitando una reflexión por parte de los tècnicos responsbles, de si el arbolado que está plantado en la avda Joan Miró, entre Menendez Pelayo y calle Francia, es el adecuado, dado los problemas que han ocasionado a los vecinos y que se volverán a reproducir otra vez cuando vuelvan a crecer
2018-07-02 00:00:00 Sol·licitada entrevista amb la defensora de la Ciudadania per conèixer l'estat de les gestions al respecte de la documentació que se li va presentar fa dos mesos referents a diferents temes als quals l'ajuntament no ha donat resposta Solicitada entrevista con la Defensora de la Ciudadania para conocer el estado de las gestiones al respecto de la documentació que se le presentó hace dos meses referentes a distintos temas a los que el ayuntamiento no ha dado respuesta
2018-06-28 00:00:00 Reunió amb responsables polítics i tècnics de la regidoria d'Infraestructures per exposar el mal estat dels carrers del barri i conèixer si hi ha accions previstes per a la seva millora a breu termini. Reunión con responsables políticos i tècnicos de la regiduria de Infraestructuras para exponer el mal estado de las calles del barrio y conocer si hay acciones previstas para su mejora a breve término.
2018-06-26 00:00:00 Escrit a l'Ajuntament sol·licitant una reunió per a ser informats de les mesures que es pensen prendre donat al previsible problema de trànsit que es produirá a l'av Joan Miró al seu pas per El terreny una vegada que es dugui a terme l'eliminació de carrils al passeig marírítimo. Escrito al Ayuntamiento solicitando una reunión para ser informados de las medidas que se piensan tomar dado el previsible problema de tráfico que se producirá en la avda Joan Miró a su paso por El Terreno una vez que se lleve a cabo la eliminación de carriles en el paseo marírítimo.
2018-06-22 00:00:00 Realitzades gestions per a la renovació del patrocini per part d'Obra Social La Caixa del programa per afavorir la cohesió social infantil impulsat per l'associació, SONS d'EL TERRENO Realizadas gestiones para la renovación del patrocinio por parte de Obra Social La Caixa del programa para favorecer la cohesión social infantil impulsado por la asociación, SONS d'EL TERRENO
2018-06-21 00:00:00 Realitzades gestions davant la Conselleria de Salut, referents a algunes deficiències en el Centre de Salut del Terreno de les que hem estat informats per treballadors del centre Realizadas gestiones ante la Conselleria de Salud, referentes a algunas deficiéncias en el Centro de Salud de El Terreno de las que hemos sido informados por trabajadores del centro
2018-06-15 00:00:00 Presentat al policia de barri un llistat de petites deficiències que per la seva persistència en el temps donen la sensació d'abandonament i mala imatge a tota la zona Presentado al policia de barrio un listado de pequeñas deficiéncias que por su persisténcia en el tiempo dan la sensacion de abandono y mala imagen en toda la zona
2018-06-14 00:00:00 Elevada denúncia per l'abandó en què es troba la plaça Gomila així com l'aparcament de vehicles sobre la plaça en faltar pilons que ho impedien Elevada denúncia por el abandono en que se encuentra la plaza Gomila así como el aparcamiento de vehiculos sobre la plaza al faltar pilones que lo impedian
2018-06-11 00:00:00 Realitzades reunions de treball amb diversos dels participants en la festa de Sant Joan a El Terreno, amb la finalitat d'unir criteris Realizadas reuniones de trabajo con varios de los participantes en la fiesta de Sant Juan en El Terreno, con la finalidad de aunar criterios
2018-06-08 00:00:00 Sol·licitada resposta a una qüestió que va deixar plantejada en la seva última visita a El Terreno el batlle de Palma, referents a les llicències que puguin disposar alguns establiments hotelers establerts al barri en els últims anys. Solicitada respuesta a una cuestión que dejó planteada en su última visita a E Terreno el alcalde de Palma, referentes a las licéncias de que puedan disponer algunos establecimientos hoteleros establecidos en el barrio en los últimos años.
2018-06-07 00:00:00 Continuació de les gestions amb departaments de l'ajuntament relatives al control de l'obra que pugui malmetre "L'arc d'En Vilella" i que vam denunciar ahir Continuación de las gestiones con departamentos del ayuntamiento relativas al control de la obra que pudiera dañar "L'arc d'en Vilella" y que denunciamos ayer
2018-06-07 00:00:00 3a reunió del Consell d'Alumnes de Primària de El Terreno 3a reunión del Consell d'Alumnes de Primària de El Terreno
2018-06-07 00:00:00 Reunió del grup VOLUNTARIS d'EL TERRENO per acabar de perfilar els detalls de la celebració de Sant Joan a El Terreno, el proper 15 de juny Reunión del grupo VOLUNTARIS d'EL TERRENO para ir perfilando los últimos detalles para la celebración de San Juan en El Terreno, el próximo 15 de Junio
2018-06-07 00:00:00 Presentats escrits a través del Registre Municipal i del Districte Ponent, en relació a temes que van quedar pendents durant l'última visita d'alcalde de Palma, A.Noguera, relacionades amb temes urbanístics i dels quals no s'ha tingut resposta fins al moment. Presentados escritos a través del Registro Municipal y del Districte Ponent, en relación a temas que quedaron pendientes durante la última visita de alcalde de Palma, A.Noguera, relacionadas con temas urbanísticos y de los cuales no se ha tenido respuesta hasta el momento.
2018-06-07 00:00:00 3a reunió de la Comissió d'alumnes de Primària de El Terreno, en el Casal de Barri 3a reunión de la Comisión de alumnos de Primária de El Terreno en el Casal de Barri
2018-06-07 00:00:00 Reunió del grup VOLUNTARIS d'EL TERRENO per tal d'ultimar detalls relacionats amb la festa de Sant Joan a El Terreno 201 Reunión del grupo VOLUNTARIS d'EL TERRENO con el fin de ultimar detalles relacionados con la fiesta de Sant Joan a El Terreno 2018
2018-06-06 00:00:00 Reunió de treball amb un representant de Districte Ponent per exposar-li temes ptoblemáticos de la nostra barriada i conèixer l'estat de queixes presentades amb anterioritat Reunión de trabajo con un representante de Distrito Ponent para exponerle temas ptoblemáticos de nuestra barriada y conocer el estado de quejas presentadas con anterioridad
2018-06-06 00:00:00 Denúncia a Urbanisme i districte Ponent referent a l'avís d'una veïna que es podrien estar produint danys en el conegut com "Arc d'En Vilella", a la plaça de Son Catlaret, element que compta amb la qualificació de bé protegit Denúncia a Urbanismo y distrito Ponent al respecto del aviso de una vecina de que se podrian estar produciendo daños en el conocido como "Arc d'En Vilella", en la plaza de Son Catleret, elemento que cuenta con la calificación de bién protegido
2018-06-05 00:00:00 DMS en relació a la denúncia d'una veïna que informa del maltractament que s'està donant a un gos d'una casa veïna a la seva, sembla que habitada per "okupes" DMS en relación a la denúncia de una vecina que informa del maltrato que se está dando a un perro de una casa vecina a la suya, parece que habitada por "okupas"
2018-06-05 00:00:00 Reunió de treball amb el veí-voluntari responsable del nostre serveis informàtics amb relació a temes propis d'aquest departament Reunión de trabajo con el vecino-voluntario responsable de nuestro servicios informàticos en relació a temas própios de este departamento
2018-06-04 00:00:00 DMS exposant les queixes de veïns en relació a l'obra d'un particular, exposant a més els problemes de circulació a l'interior del barri que els continus talls al carrer produeix DMS exponiendo las quejas de vecinos en relación a la obra de un particular, exponiendo además los problemas de circulación en el interior del barrio que los continuos cortes en la calle produce
2018-06-04 00:00:00 Escrit de denúncia i gestions directes en relació a les pintades i altres danys produïts a la Capella de Sant Alonso Rodriguez, del bosc de Bellver i voltants d'aquesta construcció Escrito de denúncia y gestiones directas en relación a las pintadas y otros daños producidos en la Capilla de San Alonso Rodriguez, del bosque de Bellver y alrededores de dicha construcción
2018-06-04 00:00:00 Escrit dirigit a la regidora de Seguretat Ciutadana i del Districte Ponent, al qual està adscrit nostre barri, reiterant per enèsima vegada les queixes dels veïns pels desordres habituals de cap de setmana i així mateix repetir la sol·licitud que es col·loqui una patrulla de forma estable a Gomila i voltants que asseguri la tanquilitat i ordre públic els dies i hores més conflictius Escrito dirigido a la regidora de Seguridad Ciudadana y del Distrito Ponent, al que está adscrito nuestro barrio, reiterando por enésima vez las quejas de los vecinos por los desordenes habituales de fin de semana y asimismo repetir la solicitud de que se coloque una patrulla de forma estable en Gomila y alrededores que asegure la tanquilidad y orden público los dias y horas mas conflictivos
2018-06-01 00:00:00 Gestions relacionades amb la celebració de Sant Joan a El Terreno el proper 15 de juny Gestiones relacionadas con la celebración de Sant Joan a El Terreno el próximo 15 de Junio
2018-06-01 00:00:00 Comunicació amb el policia de barri de la zona relacionades amb queixes diverses de veïns Comunicación con el policia de barrio de la zona relacionadas con quejas diversas de vecinos
2018-05-31 00:00:00 Assemblea anual de socis de l'associació al Casal Asamblea anual de socios de la asociación en el Casal
2018-05-30 00:00:00 Reunió al Casal amb el grup promotor del projecte solidari "BEN ACOMPANYATS" destinat a les persones en situació de solitud del nostre barri Reunión en el Casal con el grupo promotor del proyecto solidario "BEN ACOMPANYATS" destinado a las personas en situación de soledad de nuestro barrio
2018-05-23 00:00:00 Reunió a la regidoria d'Urbanisme amb motiu de la primera selecció de propostes per a optar poteriormente a presentar un pre pojecte destinat a l'edificació del complex esportiu-social de s'Aigo Dolça Reunión en la regiduria de Urbanismo con motivo de la primera selección de propuestas para optar poteriormente a presentar un pre poyecto destinado a la edificación del complejo deportivo-social de s'Aigo Dolça
2018-05-21 00:00:00 Gestions a la regidoria de Sanitat en relació a les queixes de veïnes de l'avda Joan Miró per les condicions d'insalubritat causades per l'excessiva alçada dels arbres situats a la voravia davant del seu domicili Gestiones en la regiduria de Sanidad en relación a las quejas de vecinas de la avda Joan Miró por las condiciones de insalubridad causadas por la excesiva altura de los árboles situados en la acera enfrente de su domicilio
2018-05-21 00:00:00 Reunió amb responsables d'Emaya en relació a queixes de veïns motivades per la inconvenient col·locació dels nous contenidores de escombraries amb visita a diversos emplaçaments Reunión con responsables de Emaya en relación a quejas de vecinos motivadas por la inconveniente colocación de los nuevos contenedores de basura con visita a varios emplazamientos
2018-05-18 00:00:00 Gestions directes amb la responsable d'Emaya pel que fa a recollida de residus i col·locació dels nous contenidors per donar-li a conèixer les queixes dels veïns pel que fa a les condicions de la seva reposició i així mateix conèixer quin serà el resultat final d'aquest canvi de contenidors i la seva ubicació. S'ha acordat una reunió el proper dilluns dia 21. Gestiones directas con la responsable de Emaya en lo que atañe a recogida de residuos y colocación de los nuevos contenedores para darle a conocer las quejas de los vecinos en cuanto a las condiciones de su reposición y asimismo conocer cual será el resultado final de este cambio de contenedores y su ubicación. Se ha acordado una reunión el próximo lunes dia 21.
2018-05-17 00:00:00 Gestions per informar de la presència de "okupas" en un habitatge del carrer Menedez Pelayo Gestiones para informar de la presencia de "okupas" en una vivienda de calle Menedez Pelayo
2018-05-17 00:00:00 Reunió de treball amb el grup VOLUNTARIS DEL TERRENO, per tractar sobre l'organització de Sant Joan a El Terreno, el proper 15 de juny Reunión de trabajo con el grupo VOLUNTARIS DE EL TERRENO, para tractar sobre la organización de Sant Joan a El Terreno, el próximo 15 de Junio
2018-05-16 00:00:00 Gestions per denunciar diversos abandonaments a Robert Graves i Passeig Marítim, especialment reprovables Gestiones para denunciar diversos abandonos en Robert Graves y Paseo marítimo, especialmente reprobables
2018-05-15 00:00:00 Lliurat a l'Oficina de la Defensora de la Ciutadania una ampliació del dossier referent a l'actuació de l'associació i de la manca de resposta per part de l'ajuntament de Palma al llarg d'aquesta legislatura Entregado en la Oficina de la Defensora de la Ciudadania una ampliación del dossier referente a la actuación de la asociación y a la falta de respuesta por parte de el ayuntamiento de Palma a lo largo de esta legislatura
2018-05-14 00:00:00 Reunió amb l'equip promotor de l'activitat social "SEMPRE ACOMPANYATS", que pretén crear al barri una xarxa solidària i voluntària d'ajuda als veïns majors en situació de soledat o necessitat Reunión con el equipo promotor de la actividad social "SEMPRE ACOMPANYATS", que pretende crear en el barrio una red solidaria y voluntária de ayuda a los vecinos mayores en situación de soledad o necesidad
2018-05-14 00:00:00 Escrit de sol·licitud a Districte Ponent perquè traslladi a Participació Ciutadana les deficiències que es van poder constatar, especialment pel que fa a sonoritat, en la recent reunió del CONSELL DE BARRI, al qual van assistir els regidors Angèlica Pastor i José Hila Escrito de solicitud a Districte Ponent para que traslade a Participació Ciutadana las deficiéncias que se pudieron constatar, especialmente en cuanto a sonoridad, en la reciente reunión del CONSELL DE BARRI, al que asistieron los regidores Angélica Pastor y José Hila
2018-05-11 00:00:00 Assistència de l'associació com a integrant del jurat en el concurs de "AVANTPROJECTES DE CONTRACTES DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ EL PROJECTE BÀSIC D'ACTIVITATS PER A l'EXECUCIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DE s'AIGO DOLÇA", aquesta selecció no ha estat possible pel fet que una part significativa dels projectes presentats no complia els requisits demanats per l'ajuntament per poder presentar-se. S'acorda donar un termini a les empreses per esmenar els errors, així com tornar a convocar la sessió. Asisténcia de la asociación como integrante del jurado en el concurso de "ANTEPROYECTOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PARA REDACTAR EL PROYECTO BÁSICO DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE S'AIGO DOLÇA", dicha selección no ha sido posible debido a que una parte significativa de los proyectos presentados no cumplia los requisitos solicitados por el ayuntamiento para poder presentarse. Se acuerda dar un plazo a las empresas para subsanar los errores, así como volver a convocar la sesión.
2018-05-11 00:00:00 Selecció de texts significatius de les demandes que ha realitzat l'associació a diverses regidories de l'Ajuntament, al llarg de la present legislatura conservades en el registre d'SORTIDES d'aquesta associació, amb la finalitat de completar la informació que nodreix el dossier que es presentarà a la Defensora de Ciutadania en la demanda que vam presentar per la manca de resposta als veïnats en el que respecta a millores al barri. Selección de textos significativos de las demandas que ha realizado la asociación, a la largo de esta legislatura, a diversas regidurias del ayuntamiento, conservadas en el registro de SALIDAS de esta asociación, con la finalidad de completar la información que nutre el dossier que se presentará a la Defensora de Ciudadania en la demanda que presentamos por la falta de respuestasen lo que respecta a mejoras en el barrio.
2018-05-10 00:00:00 Gestions amb diversos departaments de l'ajuntament relacionades amb la seva possible col·laboració en les festes de sant Joan a El Terreno i les festes del mes de setembre Gestiones con diversos departamentos del ayuntamiento relacionadas con su posible colaboración en las fiestas de sant Joan a El Terreno y las fiestas delmes de Septiembre
2018-05-08 00:00:00 Elaboració d'un llistat que recull les nombroses reunions que l'associació a mantingut amb l'ajuntament al llarg d'aquesta legislatura, amb especificació de la regidoria, amb la finalitat que formi part del dossier que es lliurarà a la Defensora de la Ciutadania, per que pugui argunentar les gestions que ha fet aquesta associació i la poca atenció que han merescut aquestes gestions per part de l'ajuntament Elaboración de un listado que recoge las nunerosas reuniones que la asociación a mantenido con el ayuntamiento a lo largo de esta legislatura, con especificación de la regiduria, con la finalidad de que forme parte del dossier que se entregará a la Defensora de la Ciudadania, para que pueda argunentar las gestiones que ha hecho esta asociación y la escasa atención que han merecido estas gestiones por parte de el ayuntamiento
2018-05-03 00:00:00 Reunió amb el policia de barri que dona resposta als diversos escrits, que corresponen a temes d'ordre públic, que l'associació ha dirigit darrerament a l'ajuntament Reunión con el policía de barrio que da respuesta a los diversos escritos, que corresponden a temas de orden público y que la asociación ha dirigido ultimamente al ayuntamiento
2018-05-03 00:00:00 Reunió amb la defensora de la Ciutadania a la qual se li ha lliurat un dossier relatiu a reclamacions veïnals, algunes històriques, i que no troben adequada resposta per part de l'ajuntament tot i les gestions realitzades per l'associació. Reunión con la Defensora de la Ciudadania a la que se le ha entregado un dossier relativo a reclamaciones vecinales, algunas históricas, y que no encuentran adecuada respuesta por parte del ayuntamiento a pesar de las gestiones realizadas por la asociación
2018-04-30 00:00:00 Inici de gestions per concertar entrevista amb la regidora de Sanitat amb la finalitat d'exposar-li temes que afecten al barri i que consideram corresponen al seu departament Inicio de gestiones para concertar entrevista con la concejala de Sanidad con el fin de exponerle temas que afectan al barrio y que consideramos corresponden a su departamento
2018-04-30 00:00:00 Inici de gestions per concertar una entrevista amb la Defensora de la Ciutadania, Ajuntament de Palma, amb la finalitat de dar'li a conèixer algunes de les gestions realitzades per la associació al llarg de la present legislatura i els escassos resultats aconseguits així com les queixes que ens traslladen els veïnats per aquest motiu Inicio de gestiones para concertar un encuentro con la Defensora de la Ciudadanía, Ayuntamiento de Palma, con el fin de darles a conocer algunas de las gestiones realizadas por la asociación a lo largo de la presente legislatura y los escasos resultados conseguidos así como las quejas que nos trasladan los vecinos por este motivo
2018-04-27 00:00:00 Reunió de treball amb l'equip econòmic de la Junta de l'Associació Reunión de trabajo con el equipo económico de la Junta de la Asociación
2018-04-26 00:00:00 Reunió amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palma Reunión con el regidor de Cultura del ayuntamiento de Palma
2018-04-26 00:00:00 Realitzades gestions amb la finalitat de que l'ajuntament senyalitzi adequadament els recorreguts perquè els visitants puguin accedir amb facilitat al bosc de Bellver des de l'Av Joan Miró, tenint en compte també els que fan servir l'accés del carrer Polvorí. Realizadas gestiones con la finalidad de que el ayuntamiento señalice adecuadamente los recorridos para que los visitantes puedan acceder con facilidad al bosque de Bellver desde la Avda Joan Miró, teniendo en cuenta tambien los que usan el acceso de la calle Polvorín.
2018-04-26 00:00:00 Realitzades gestions en relació a la preparació de la Festes de El Terreno que es faran el mes de setembre Realizadas gestiones en relación a la preparación de la Fiestas de El Terreno a celebrar el mes de Septiembre
2018-04-26 00:00:00 Realitzades gestions per recordar a Districte Ponent les queixes d'unes veïnes de l'Avda Joan Miró en relació als problemes de salubritat provocats per l'arbrat que hi ha en el tram comprès entre carrer Menendez y Pelayo i carrer França Realizadas gestiones para recordar a Districte Ponent las quejas de unas vecinas de la Avda Joan Miró en relación a los problemas de salubridad provocados por el arbolado que existe en el tramo comprendido entre calle Menendez y Pelayo y calle Francia
2018-04-25 00:00:00 Assistència a l'ajuntament amb motiu de la segona sessió de la junta d'alumnes de primària de El Terreno i que s'ha celebrat al saló de plens amb assistència de l'alcalde de Palma, aquesta iniciativa està liderada pel Liceu Francès i participen alumnes d'aquest centre , del CEIP el Terreno i del col·legi la Immaculada, aquest interessant projecte s'ha generat en l'àmbit de la Taula d'Entitats del Terreno Asisténcia al ayuntamiento con motivo de la segunda sesión de la junta de alumnos de primaria d El Terreno y que se ha celebrado en el salón de plenos con asisténcia del alcalde de Palma, esta iniciativa está liderada por el Liceo francés y participan alumnos de este centro, del CEIP El Terreno y del colegio La Immaculada, este interesante proyecto se ha generado en el ámbito de la Mesa de Entidades de El Terreno
2018-04-23 00:00:00 Reunió de la junta de l'associació per a, entre altres temes, conèixer el resultat econòmic de l'exercici anterior, estudiar les dates possibles per a la asamblea anual de socis i reunió de veïns així com debatre i conèixer el resultat de els diferents escrits, gestions i contactes que l'associació ha tingut amb l'ajuntament des d'inicis de març. Reunión de la junta de la asociación para, entre otros temas, conocer el resultado económico del ejercicio anterior, estudiar las fechas posibles para la asamblea anual de socios y reunión de vecinos así como debatir y conocer el resultado´de los diferentes escritos, gestiones y contactos que la asociación ha tenido con el ayuntamiento desde inicios de Marzo.
2018-04-23 00:00:00 Iniciades gestions per part de l'associació encaminades a intentar pal·liar les necessitats d'un lloc atenció per als veïns de la 3a edat de barri. Iniciadas gestiones por parte de la asociación encaminadas a intentar paliar las necesidades de un lugar atención para los vecinos de la 3a edad de el barrio.
2018-04-20 00:00:00 Reunió de treball amb el veí-voluntari responsable de la nostra web per tal d'elaborar un sistema que faciliti als nostres voluntaris la gestió informàtica d'altes de socis així com els cobraments de quotes i altres. Reunión de trabajo con el vecino-voluntario responsable de nuestra web con el fin de elaborar un sistema que facilite a nuestros voluntarios la gestión informática de altas de socios asi como los cobros de quotas y otros.
2018-04-19 00:00:00 Reunió amb el veí-voluntari, assessor d'urbanisme de l'associació, per estudiar la resposta de l'ajuntament a la pregunta pel que fa al grau de compliment dels pressupostos municipals 2017 assignats a El Terreno, així com coneixer les partides assignades al nostre barri en els presuestos municipals per a l'exercici 2018. aquesta reunió se celebra amb la finalitat de poder debatre aquesta informació en la pròxima junta de l'associació, amb un major coneixement aquest tema. Reunión con el vecino-voluntario, asesor de urbanismo de la asociación, para estudiar la respuesta dada por el ayuntamiento en lo que hace referéncia al grado de cumplimiento de los presupuestos muicipales para el año 2017 a El Terreno, asi como las partidas asignadas a nuestro barrio en los presuestos municipales para el ejercicio 2018. Esta reunión se celebra con la finalidad de poder debatir en la próxima junta de la asociación, con un mayor conocimiento este tema.
2018-04-19 00:00:00 Reunió de treball amb el tresorer de l'associació per estudiar el balanç econòmic de l'any 2017, amb la finalitat de presentar-lo a la propera reunió de junta. Reunión de trabajo con el tesorero de la asociación para estudiar el balance económico del año 2017, con la finalidad de presentarlo a la próxima reunión de junta.
2018-04-13 00:00:00 Realitzades les gestions necessàries a l'ajuntament en relació a la celebració del proper Mercadet que aquesta previst realitzar el 13 de Maig, en parc de la Quarentena Realizadas las gestiones necesarias en el ayuntamiento en relación a la celebración del próximo MERCADET que esta previsto realizar el 13 de Mayo, en parque de La Quarentena
2018-04-09 00:00:00 Reclamació a l'ajuntament referent a la presència al barri de cartells indicatius d'ordenances municipals que es van col·locar fa uns dos anys, amb presència de l'alcalde Palma, comandaments policials i premsa i que a dia d'avui no compleixen l'objectiu que anuncien en no haver presència policial efectiva que controli el seu compliment, l'associació sol·licita la retirada dels cartells en cas que per part de l'ajuntament no hi hagi la voluntat de fer complir el que anuncia. Reclamación al ayuntamiento al respecto de la presencia en el barrio de carteles indicativos de ordenanzas municipales que se colocaron hace unos dos años, con preséncia del alcal de Palma, mandos policiales y prensa y que a dia de hoy no cumplen el objetivo que anuncian al no haber preséncia policial efectiva que controle su cumplimiento, la asociación solicita la retirada de dichos carteles en caso de que por parte del ayuntamiento no exista la voluntat de hacer cumplir lo que anuncia.
2018-04-09 00:00:00 Escrit de denúncia de l'Associació reiterant la queixa pròpia i dels veïns en relació als desordres que s'han produït en les nits de festes de Setmana Santa i Pasqua 2018, incidint en la reiteració d'aquests fets i en la nul·la resposta efectiva que es observa per part de la regidoria competent Escrito de denúncia de la Asociación reiterando la queja propiay de los vecinos en relación a los desordenes que se han producido en las noches de fiestas de Semana Santa y Pascua 2018, incidiendo en la reiteración de estos hechos y en la nula respuesta efectiva que se observa por parte de la regiduria competente
2018-04-09 00:00:00 Informar a l'ajuntament perquè prengui les mesures oportunes en relació al fet que darrerament, en ambdós costats, la Plaça Gomila, és ocupada per vehicles a manera d'aparcament Informar al ayuntamiento para que tome las medidas oportunas en relación al hecho de que ultimamente, en ambos lados, la Plaza Gomila, es ocupada por vehículos a modo de aparcamiento
2018-04-09 00:00:00 Escrit de denúncia a l'Ajuntament reiterant el mal estat dels carrers i voreres del Terreno, i l'estat de deixadesa que s'observa en tot el barri en general. Escrito de denúncia al Ayuntamiento reiterando el mal estado de las calles y aceras de El Terreno, y el estado de dejadez que se observa en todo el barrio en general.
2018-04-07 00:00:00 Reunió amb representant de DINAMO, àrea juvenil de l'ajuntament de Palma, per coordinar i conèixer els seus projectes amb la finalitat que també es puguin desenvolupar al barri Reunión con representante de DINAMO, área juvenil del ayuntamiento de Palma, para coordinar y conocer sus proyectos con la finalidad de que también se puedan desarrollar en el barrio
2018-03-23 00:00:00 Realitzades gestions amb responsables de Districte Ponent relatives a donar curs als avisos que ens passen veïns sobre grups de persones que de forma diària i també durant el dia ocupen la Plaça Gomila consumint alcohol, precisament sota el cartell que anuncia importants sancions per fer-ho Realizadas gestiones con responsables de Districte Ponent relativas a dar curso a los avisos que nos pasan vecinos acerca de grupos de personas que de forma diaria y también durante el dia ocupan la Plaza Gomila consumiendo alcohol, precisamente bajo el cartel que anuncia importantes sanciones por hacerlo
2018-03-23 00:00:00 Hem rebut per part d'Emaya imatges de la neteja d'herbes que s'està realitzant en el barri, s'ha respost que agraïm el treball que es realitza però que no hauria de donar-se el cas que es deixés tant de temps sense realitzar aquesta neteja, així mateix es pregunta si es va a netejar tot el barri. Hemos recibidido por parte de Emaya imágenes de la limpieza de hierbas que se está realizando en el barrio, se ha respondido que agradecemos el trabajo que se realiza pero que no debiera darse el caso de que se dejara tanto tiempo sin realizar esta limpieza, asimismo se pregunta si se va a limpiar todo el barrio.
2018-03-23 00:00:00 Realitzada gestions per tal de conèixer la desaparició dels contenidors de la Plaça Gomila així com saber quan es finalitzarà el canvi de la totalitat dels contenidors del barri Realizada gestiones con el fin de conocer la desaparición de los contenedores de la Plaza Gomila asi como conocer cuando se finalizará el cambio de la totalidad de los contenedores del barrio
2018-03-21 00:00:00 Assistència a la reunió periódica del Consell Territorial de Districte Ponent en el qual, entre altres temes, s'ha presentat a les associacions d'aquesta zona als responsables de la reorganitzada Policia de Barri, per part de la nostra Associació es va convenir amb l'oficial responsable que establiriem un primer contacte un cop passades les festes de Pasqua. Asisténcia a la reunión periódica del Consell Territorial de Districte Ponent en el que,entre otros temas, se ha presentado a las asociaciones de esta zona a los responsables de la reorganizada Policia de Barri, por parte de nuestra Asociación se convino con el oficial responsable que estableceriamos un primer contacto una vez pasadas las fiestas de Pascua.
2018-03-20 00:00:00 Reunió amb diverses veïnes que col·laboren amb l'Associació com voluntàries per tal de repassar les seves respectives comeses, les dificultats observades i resultats aconseguits Reunión con varias vecinas que colaboran con la Asociación como voluntárias con el fin de repasar sus respectivos cometidos, las dificultades observadas y resultados conseguidos
2018-03-15 00:00:00 Reunió al Casal del grup promotor del "HORT URBÀ ECOLÒGIC" de El Terreno Reunión en el Casal del grupo promotor del "HORT URBÀ ECOLÒGIC" de El Terreno
2018-03-15 00:00:00 Reunió amb un grup de veïnes i l'assessor de "Districte Ponent" al qui li han explicat personalment els greus problemes sanitaris que ocasiona als veïns i als seus domicilis l'excessiva grandària de l'arbrat de la seva zona Reunión con un grupo de vecinas i el asesor de "Districte Ponent" al que le han explicado directamente los graves problemas sanitarios que ocasiona a los vecinos y a sus domicilios el excesivo tamaño del arbolado de su zona
2018-03-15 00:00:00 Realitzades gestions amb la regidoria d'urbanisme per tal d'assenyalar-li deficiències observades al mapa de llicències de activitats del barri Realizadas gestiones con la regiduria de urbanismo con el fin de señalarle deficiencias observadas en el mapa de licencias de actividades del barrio
2018-03-14 00:00:00 Realitzades gestions a les oficines muicipals de "districte Ponent" relatives a les queixes de veïns de l'avda Joan Miró amb relació a l'excessiu desenvolupament de l'arbrat de la seva zona Realizadas gestiones ante las oficinas municipales de "distrcte Ponen relativas a las quejas de vecinos de la avda Joan Miró con relación al excesivo desarrollo del arbolado de su zona
2018-03-14 00:00:00 Trobada amb veïns afectats pels desordres de cap de setmana per conèixer l'estat actual d'aquests fets a la zona de la plaça Gomila i voltants. Encuentro con vecinos afectados por los desórdenes de fin de semana para conocer el estado actual de dichos hechos en la zona de plaza Gomila y alrededores
2018-03-13 00:00:00 Realitzades gestions relatives a aconseguir una ubicació adequada per a albergar un centre per als veïns de la tercera edat de El Terreno Realizadas gestiones relativas a conseguir una ubicación adecuada para albergar un centro para los vecinos de la tercera edad de El Terreno
2018-03-13 00:00:00 Reunió al Casal del grup de wasap comunitari "ARA AL TERRENO", amb la finalitat d'estudiar accions que facin visualitzar a l'ajuntament de Palma el seu descontent per la poca atenció que presta al barri Reunión en el Casal del grupo de wasap comunitário "ARA EL TERRENO", con la finalidad de estudiar acciones que hagan visualizar al ayuntamiento de Palma su descontento por la poca atención que al consistorio de la ciudad presta al barrio
2018-03-12 00:00:00 Enviar informació a la regidoria d'Urbanisme per informar d'inexactituds en relació al recentment elaborat catàleg de llicències d'activitats a El Terreno Enviar información a la regiduria de Urbanismo al respecto de informar de inexactitudes en relación al recién elaborado catálogo de licencias de actividades en El Terreno
2018-03-12 00:00:00 Gestions en relació a una de les conclusions que es van prendre en la recent reunió per presentar el programa "Sempre acompanyats", per veïns de a gent gran, relatives a buscar un lloc per a activitats i reunió Gestiones en relación a una de las conclusiones que se tomaron en la reciente reunión para presentar el programa "Sempre acompanyats", para vecinos de la tercera edad, relativas a buscar un lugar de actividades y reunión
2018-03-07 00:00:00 Reunió de treball al Casal amb representants del Centre de Salud de El Terreno, Càritas Parroquial, S.S. Ponent, GREC, Residència Borenco i AVV Bellver de El Terreno, amb la finalitat de estudiar la possibilitat d' implementar al barri el servei d'atenció als majors "Sempre Acompanyats". Reunión de trabajo en el Casal entre representantes del Centro de Salud de El Terreno, Cáritas Parroquial, S.S. Ponent, GRIEGO, Residencia Borenco y AVV Bellver de El Terreno, con el fin de estudiar la posibilidad de implementar el barrio el servicio de atención a los mayores, "Siempre Acompañados".
2018-03-07 00:00:00 404/5000 Jornada de presentació de la 1a JUNTA D'ALUMNES DE PRIMÀRIA de EL TERRENO, projecte educatiu de formació en valors, en el qual participen les escoles Ceip El Terreno, La Immaculada, Liceu Francès i Escola Sueca, els quals envien als seus delegats per a sessions de treball en el qual s'estudien i detecten, sota el seu punt de vista, els problemes més importants del barri i les seves possibles solucions. Jornada de presentación de la 1a JUNTA DE ALUMNOS DE PRIMARIA DE EL TERRENO, proyecto educativo de formación en valores, en el que participan los colegios Ceip El Terreno, La Immaculada, Liceo Francés y Escuela Sueca, los cuales envian a sus delegados para sesiones de trabajo en el que se estudian y detectan, bajo su punto de vista, los problemas mas importantes del barrio y sus posibles soluciones.
2018-03-07 00:00:00 Reunió amb un veí en relació als problemes produïts per obres i els caps de setmana i la possibilitat d'ajudar-lo a comunicar-los als departaments corresponents de l'Ajuntament donada la importància dels perjudicis. Reunión con un vecino en relación a los problemas producidos por obras y los fines de semana y la solicitud de ayudarle a comunicarlos a los departamentos correspondientes del Ayuntamiento dados la importáncia de los perjuicios.
2018-03-07 00:00:00 Comunicació amb el departament corresponent en relació a l'avís d'un veí que va detectar materials considerats perillosos a prop dels contenidors de la corba de Sa Portassa Comunicación con el departamento correspondiente en relació al aviso de un vecino que detectó materiales considerados peligrosos cerca de los contenedores de la curva de Sa Portassa
2018-03-02 00:00:00 Iniciada nova secció participativa al nostre web,   www.elterreno.info   que sota el títol de ALTRES MIRADES / COL·LABORACIONS, pretén ser un aparador on mostrar aspectes del nostre entorn, de forma artística, des del mirada personal dels nostres veïns. Iniciada nueva sección participativa en nuestra web, www.elterreno.info que bajo el título de OTRAS MIRADAS/COLABORACIONES, pretende ser un escaparate donde mostrar aspectos de nuestro entorno, de forma artística, desde el mirada personal de nuestros vecinos.
2018-02-28 00:00:00 Presentats en el registre municipal una bateria d'escrits amb preguntes referents a gestions fetes anterior i en ocasions repetidament per l'Associació, amb la finalitat de poder donar informació als veïns a l'assemblea anual de l'Associació Presentados en el registro municipal una bateria de escritos con preguntas referentes a gestiones hechas anterior y en ocasiones repetidamente por la Asociación, con la finalidad de poder dar información a los vecinos en la asamblea anual de la Asociación
2018-02-28 00:00:00 Assistència de representants de l'Associació a l'acte institucional amb motiu del Dia de les Illes Balears i lliurament dels Premis Ramon Llull, responent a la invitació rebuda del Govern dels Illes Balears Asisténcia de representantes de la Asociación al acto institucional celebrado con motivo del Dia de les Illes Balears y entrega de los Premios Ramon Llull, respondiendo a la invitación recibida del Govern de les Illes Balears
2018-02-28 00:00:00 Sol.licitada informació a l'ajuntament per conèixer els seu projectes en relació a l'aparcament de vehicles al barri, recordant.li que en la darrera visita de l'alcalde al barri la associació li mostrà un solar pendent d'execució de expropiació i que en el Peri de El Terreno está assenyalat com a destinat a aparcaments Solicitada información al ayuntamiento para conocer sus proyectos en relación al aparcamiento de vehículos en el barrio, recordandole que en la última visita del alcalde al barrio la asociación le señaló un solar en la calle George Bernanos que está pendiente de ejecución de expropiación y que en el Peri de el Terreno está señalado como destinado a aparcamientos
2018-02-26 00:00:00 Reunió amb la regidora i presidenta d'Emaya, Neus Truyol i tècnics municipals, amb els quals hem fet un recorregut pel barri perquè coneguin directament algunes de les nostres problemàtiques Reunión con la regidora y presidenta de Emaya, Neus Truyol y técnicos municipales, con los que hemos hecho un recorrido por el barrio para que conozcan directamente algunas de nuestras problemáticas
2018-02-23 00:00:00 Reunió amb responsables del Patronat Riba amb la finalitat de conèixer els projectes que està previst que dugui a terme aquest Patronat a El terreno al llarg d'aquest any, així com l'avaluació dels que estaven projectats per a l'any passat. Reunión con responsables del Patronato Riba con la finalidad de conocer los proyectos que está previsto lleve a cabo este Patronato, en El Terreno, a lo largo de este año, así como la evaluación de los que estaban proyectados para el año pasado.
2018-02-22 00:00:00 Reunió amb la representant de S.S.Ponent a El Terreno per estudiar possibles iniciatives de participació juvenil encaminades a involucrar en accions de grup a joves del barri Reunión con la representante de S.S.Ponent en El Terreno para estudiar posibles iniciativas de participación juvenil encaminadas a involucrar en acciones de grupo a jovenes del barrio
2018-02-22 00:00:00 Reunió amb VOLUNTARIS d'EL TERRENO per avaluar la XOCOLATADA i TROBADA DE COQUES DOLCES INTERCULTURAL i la REVETLLA DE SANT SEBASTIÀ, així com acordar el calendari de pròxims esdeveniments per a l'inici d'aquest any, 2018. Reunión con VOLUNTARIS d'EL TERRENO para evaluar la XOCOLATADA I TROBADA DE COQUES DOLSES INTERCULTURAL y la REVETLLA DE SANT SEBASTIÀ, asi como acordar el calendario de próximos eventos para el inicio de este año, 2018.
2018-02-21 00:00:00 Reunió amb els veïns del Grup Promotor de l'HORT URBÀ ECOLÒCIC, amb representants municipals per conèixer l'estat actual de les gestions per poder iniciar el projecte. Reunión con los vecinos del GrupoPromotor del HORT URBÀ ECOLÒCIC, con representantes municipales para conocer el estado actual de las gestiones para poder iniciar el proyecto.
2018-02-19 00:00:00 Reunió amb veïns voluntaris promotors del MERCADET per veure de involucrar als comerços del barri en el projecte Reunión con vecinos-voluntarios del MERCADET para ver de involucrar a los comercios del barrio en el proyecto
2018-02-17 00:00:00 Gestions amb regidoria Ponent en relació a la queixa d'un veí per la reiteració dels sorolls i molèsties produïts per un local d'oci a Joan Miró Gestiónes con regiduria Ponent en relación a la queja de un vecino por la reiteracion de los ruidos y molestias producidos por un local de ocio en Joan Miró
2018-02-15 00:00:00 L'Associació a sol·licitat a l'Ajuntament que en breu es realitzi una presentació de la policia de Barri a El Terreno amb la finalitat que siguin conegudes pels veïns les seves funcions La Asociación a solicitado al Ayuntamiento que en breve se realice una presentación de la Policia de Barrio en El Terreno con la finalidad de que sean conocidas por los vecinos sus funciones
2018-02-14 00:00:00 Intervenció de l'Associació com a ponents en les "Jornades de Bones Practiques", S.S. Ponent, en la qual participa al costat de representants de la Taula d'Entitats del Terreno, per explicar la seva constitució i funcionament. Intervención de la Asociación como ponentes en las "Jornades de Bones Practiques",S.S. Ponent, en la que participa junto a representantes de la Mesa de Entidades de El Terreno, para explicar su constitución y funcionamiento.
2018-02-13 00:00:00 Assistència de l'Associació a la presentació oficial de la nova Policia de Barri Asistencia de la Asociación a la presentación oficial de la nueva Policia de Barrio
2018-02-12 00:00:00 Gestions amb l'oficina del districte en relació a confirmar temes de llicència en vigor de locals del Terreno Gestiones con la oficina del distrito en relación a confirmar temas de licéncia en vigor de locales de El Terreno
2018-02-12 00:00:00 Reunió ordinaria de la Junta de la Associació. Reunión ordinaria de la Junta de la Asociación
2018-02-12 00:00:00 Gestions referents a les queixes i denúncia a l'ajuntament d'un veïnat del carrer Pedrera Atención a las quejas y denuncia al ayuntamiento de un vecindario de la calle Pedrera en relación a la peligrosidad de la calle para los peatones
2018-02-12 00:00:00 Gestions relacionades amb el tancament de carrers per obres, de vegades, sense l'oportú permís municipal Gestiones relacionadas con el cierre de calles por obras, en ocasiones, sin el oportuno permiso municipal
2018-02-08 00:00:00 Reunió amb responsables tècnics d'Emaya referent a la renovació dels nous contenidors d'escombraries que es van a col·locar a El Terreno, alguns canvis que s'han previst a causa de les característiques del barri i de la flota de vehicles adquirits i les dues fases en que es durà a terme la reposició Reunión con responsables técnicos de Emaya al respecto de la renovación de los nuevos contenedores de basura que se van a colocar en El Terreno, algunos cambios que se han previsto debido a las característicasdel barrio y de la flota de vehículos adquiridos y las dos fases en que se llevará a cabo la reposición
2018-02-08 00:00:00 Reunió al CEIP El Terreno, per unificar accions i discurs entre els diferents participants del barri en les Jornades de Bones Pràctiques que es duran a terme la setmana que ve a Palma ia la qual es farà una presentació de la Taula d'Entitats d'El Terreno Reunión en el CEIP El Terreno,para unificar acciones y discurso entre los diferentes participantes del barrio en las Jornadas de Buenas Prácticas que se llevarán a cabo la próxima semana en Palma y en la que se hará una presentación de la Mesa de Entidades de El Terreno
2018-02-08 00:00:00 Reunió amb dos veïns del barri per definir unes col·laboracions de les que havíem tractat amb anterioritat i que portaran a terme a la nostra pàgina web i que estaran relacionades amb l'àrea de cultura. Reunión con dos vecinos del barrio para definir unas colaboraciones de las que habíamos tratado con anterioridad y que llevarán a cabo en nuestra página web y que estarán relacionadas con el área de cultura.
2018-02-08 00:00:00 Reunió de treball amb el webmaster del nostre web per donar forma a noves seccions dins la página, especialment en l'àrea de cultura, així com algún canvi dins la pàgina Reunión de trabajo con el webmaster de nuestra web para dar forma a nuevas secciones en la página, especialmente en el área de cultura, así como algún cambio en la página
2018-02-07 00:00:00 Reunió de treball amb la anterior secretària de la Associació per consultar-li al respecte d'uns formularis que s'han de presentar a l'ajuntament, així mateix el president demana a la anterior secretaria de la Associació la seva col-laboració com a VOLUNTÀRIA en tasques d'assesorament al respecte de temes que ella coneix a fons per haver-los treballat al llarg de molts d'anys Reunión de trabajo con la anterior secretaria de la asociación para consultarle al respecto de unos formularios que se deben presentar en el ayuntamiento, así mismo el presidente pide a la anterior secretaría de la Asociación su colaboración como VOLUNTARIA en tareas de asesoramiento al respecto de temas que ella conoce a fondo por haberlos trabajado a lo largo de muchos años
2018-02-06 00:00:00 Reunió entre el president i el vicepresident de l'Associació per estudiar conjuntament els temes prioritaris de cara al nou any, el calendari de les reunions amb la junta i tenir un canvi d'impressions al respecte del funcionament intern de la junta i les comissions de treball que col-laboren amb la Associació Reunión entre el presidente y el vicepresidente de la Asociación para estudiar conjuntamente los temas prioritarios de cara al nuevo año, el calendario de las reuniones con la junta y tener un cambio de impresiones al respecto del funcionamiento interno de la junta y las comisiones de trabajo que colaboran con la Asociación
2018-01-31 00:00:00 Reunió amb el col·lectiu TAULA D'ENTITATS DEL TERRENO, amb l'objectiu d'avaluar els esdeveniments celebrats en època nadalenca al nostre barri i en què han participat entitats que conformen la TAULA, així mateix es va decidir la creació de la JUNTA D'ALUMNES DEL TERRENO , formada per alumnes de primària dels diferents colegos del barri, la qual tindrà la primera reunió a principis de març Reunión con el colectivo MESA DE ENTIDADES DE EL TERRENO, con el objetivo de evaluar las últimos eventos celebrados en el barrio y en el que han participado entidades que conforman la MESA, asimismo se decidió la creación de la JUNTA DE ALUMNOS DE EL TERRENO, formada por alumnos de primária de los diferentes colegos del barrio la cual tendrà a primera reunión a principios de Marzo
2018-01-31 00:00:00 Reunió del president de l'Associació de veïns amb el director de la Institució Natzaret. Reunión del presidente de la Asociación de vecinos con el director de la Institución Natzaret.
2018-01-31 00:00:00 Participació de l'Associació de Veïns en el Programa de la tarda d'IB3 TV, en el què es va sol·licitar la nostra opinió al respecte de la prevista obra de remodelació del Passeig Marítim i la repercussió que podria tenir, especialment pel que fa al trànsit, a l'av Joan Miró al seu pas per El Terreno Participación de la Asociación de Vecinos en el Programa de la tarde de IB3 TV, en el que se solicitó nuestra opinión al respecto de la prevista obra de remodelación del Paseo Marítimo y la repercusión que podria tener, especialmente en cuanto al tráfico,en la avda Joan Miró a su paso por El Terreno
2018-01-29 00:00:00 Reunió al Casal amb uns nous veïns del barri que sol-licitan informació al respecte d'obrir, en un local que han adquirit a s'Aigo Dolça, un centre de formació holistica Reunión en el Casal con unos nuevos vecinos del barrio que solicitan información al respecto de abrir, en un local que han adquirido en s'Aigo Dolça, un centro de formación holística
2018-01-26 00:00:00 Participació en el programa informatiu matinal d'IB3 RÀDIO, amb la finalitat d'exposar la postura de la nostra associació i donar a conèixer com veuen els veïns el projecte de remodelació del Passeig Marítim i com pensan pot afectar a la circulació del carrer Joan Miró al tram que correspon a El Terreno. Participación en el programa informativo matinal de IB3 RADIO,con la finalidad de exponer la postura de nuestra asociación y dar a conocer lo que opinan los vecinos sobre el proyecto de remodelación del Paseo Marítimo y como puede afectar a la circulación de la calle Joan Miró en el tramo que pasa por El Terreno
2018-01-19 00:00:00 Gestions davant la regidoria de districte per donar-li a conèixer les queixes d'uns veïns per les molèsties que afecten fins i tot a la salut d'un d'ells, per les obres que es duen a terme en un edifici del carrer Joaquin Ruiz de Porras Gestiones ante la regiduria de distrito para darle a conocer las quejas de unos vecinos por las molestias que afectan incluso a la salud de uno de ellos, por las obras que se llevan a cabo en un edificio de la calle Joaquin Ruiz de Porras
2018-01-15 00:00:00 Reunió de l'Associació a l'ajuntament, convocada per l'alcalde de Palma, a la qual va assistir acompanyat per altres representants municipals, a la què es van abordar principalment temes problemàtics de l'actualitat del barri així com les previsions de realitzacions municipals recollides en els pressupostos de 2018, també es varen repassar les inversions recollides en els pressupostos de 2017 i que no s'han concretat. Reunión de la Asociación en el ayuntamiento, convocada por el alcalde de Palma, a la que asistió acompañado por otros representantes municipales, en la que se abordaron principalmente temas problemáticos de la actualidad del barrio así como las previsiones de realizaciones municipales recogidas en los presupuestos de 2018, también se abordaron las inversiones recogidas en los presupuestos de 2017 y que no se han concretado.
2018-01-14 00:00:00 Darrera reunió del grup VOLUNTARIS d'EL TERRENO per tal de preparar el FOGUERÓ I TORRADA veïnal de la revetlla de Sant Sebastià. Última reunión del grupo VOLUNTARIS d'EL TERRENO con el fin de preparar el FOGUERÓ Y TORRADA vecinal de la revetlla de Sant Sebastià.
2018-01-14 00:00:00 Reunió amb la direcció de la Institució Natzaret per reiterar i ampliar conceptes abordats en una recent trobada amb altres representants de la Institució. Reunión con la dirección de la Institución Natzaret para reiterar y ampliar conceptos abordados en un reciente encuentro con otros representantes de la Institución.
2018-01-10 00:00:00 Reunió de l'Associació amb representants de la regidoria d'Urbanisme, ajuntament de Palma, amb el propòsit de tractar temes relacionats amb l'actual projecte sobre el solar que ocupa la Institució Natzaret, des de la perspectiva històrica dels diferents plans urbanístics que han condicionat la edificabilitat de dit solar fins a l'actual normativa que el regula Reunión de la Asociación con representantes de la regiduria de Urbanismo, ajuntament de Palma, con el propósito de tratar temas relacionados con el actual proyecto sobre el solar que ocupa la Institución Natzaret, desde la perspectiva histórica de los diferentes planes urbanísticos que han condicionado la edificabiliidad de dicho solar hasta la actual normativa que lo regula
2018-01-09 00:00:00 Reunió de l'Associació amb representants de l'institució Natzaret dins l'àmbit de cooperació d'ambdues entitats i propostes al respecte de possibles construccions en el solar de dicha Institució Reunión de la Asociación con representantes de la Institución Natzaret en el ámbito de cooperación de ambas entidades y propuestas al respecto de posibles construcciones en el solar de dicha Institución
2017-12-21 00:00:00 Intervenció del president, en representació de l'Associació, en la primera trobada d'alumnes de 4rt de primària de col·legis d'El Terreno, a la Parròquia, per a un acte conjunt de celebració nadalenca que se celebrava per primera vegada i promogut a través de la Taula d'Entitats d'El Terreno Intervención del presidente, en representación de la Asociación, en el primer encuentro de alumnos de 4o de primária de colegios de El Terreno, en la Parroquia, para un acto conjunto de celebración navideña que se celebraba por primera vez y promovido a través de la Mesa de Entidades de El Terreno
2017-12-20 00:00:00 Assistència a la reunió del Consell Interterritorial convocada per Districte Ponent Asisténcia a la reunión del Consell Interterritorial convocada por Districte Ponent
2017-12-15 00:00:00 Celebració de la XOCOLATADA i TROBADA DE COQUES DOLCES INTERCULTURALS a la plaça Remígia Caubet. (Imatges de l'esdeveniment es poden veure a la web de l'ssociació web, www.eltereno.info ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ) Celebración de la XOCOLATADA i TROBADA DE COQUES DOLCES INTERCULTURALS en la plaza Remígia Caubet. (Imágenes del evento se pueden ver en la web de la sociación web, www.eltereno.info ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN)
2017-12-12 00:00:00 Entrevista de IB3TV a l'associació en relació a informació sobre el nostre barri Entrevista de IB3TV a la Asociación en relación a información sobre nuestro barrio
2017-12-12 00:00:00 Reunió ordinària de la Junta de l'Associació Reunión ordinaria de la Junta de la Asociación
2017-12-11 00:00:00 Presentació al representant d'Obra Social La Caixa del projecte per a la renovació del patrocini d'aquesta entitat al programa de cohesió social infantil SONS D'EL TERRENY que organitza i promou la nostra Asociaciació Presentación al representante de Obra Social La Caixa del proyecto para la renovación del patrocinio de dicha entidad al programa de cohesión social infantil SONS D'EL TERRENO que organiza y promueve nuestra Asociaciación
2017-12-04 00:00:00 Reunió del grup de VOLUNTARIS que s'encarreguen d'organitzar la XOCOLATADA de dia 15 de desembre Reunión del grupo de VOLUNTARIOS que se encargan de organizar la XOCOLATADA de dia 15 de diciembre
2017-12-04 00:00:00 Reunió, a petició de l'Associació, amb l'alcalde Palma i el Delegat a Balears de l'Autoritat Portuària per exposar les queixes veïnals en relació a la contaminació acústica i de l'aire produïda pel tràfic de trasanlantics al port de Palma. Reunión, a petición de la Asociación, con el Alcalde Palma y el Delegado en Baleares de la Autoridad Portuária para exponer las quejas vecinales en relación a la contaminación acústica y del aire producida por el tráfico de trasanlanticos en el puerto de Palma.
2017-12-01 00:00:00 Presentació al Casal, del llibre AIXÍ ERA EL TERRENO de Xavier Terrasa amb gran assistència de públic Presentación en el Casal, del libro AIXÍ ERA EL TERRENO de Xavier Terrasa con una gran preséncia de público
2017-12-01 00:00:00 Visita del representant d'Obra Social La Caixa amb la finalitat de conèixer personalment l'activitat musical infantil que es duu a terme els divendres i que aquesta patrocinada per aquesta entitat Visita del representante de Obra Social La Caixa con el fin de conocer personalmente la actividad musical infantil que se lleva a cabo los viernes y que esta patrocinada por dicha entidad
2017-11-28 00:00:00 Gestions amb la regidoria de Ponent en relació a les queixes d'una veïna per l'estat dels carrers del seu entorn Gestiones con la regiduria de Ponent en relación a las quejas de una vecina por el estado de las calles de su entorno
2017-11-27 00:00:00 Reunió DE VOLUNTARIS d'EL TERRENY per preparar i coordinar l'XOCOLATADA anual que celebrem al barri cada desembre Reunión DE VOLUNTARIS d'EL TERRENO para preparar y coordinar la XOCOLATADA anual que celebramos en el barrio cada Diciembre
2017-11-13 00:00:00 Reunió ordinaria de la junta de la Associació Reunión ordinaria de la junta de la Asociación
2017-11-07 00:00:00 Reunió del grup comunitari TAULA D'ENTITATS D'EL TERRENO Reunión del grupo comunitario MESA DE ENTIDADES DE EL TERRENO
2017-11-07 00:00:00 Reunió amb el cap de la Policia Local de Palma amb la finalitat de donar-li a conèixer les opinions dels veïns i de la junta de l'associació al respecte de la pasivitat front l'incompliment de les ordenances municipals especialment els caps de setmana Reunión con el jefe de la Policia Local de Palma con la finalidad de darle a conocer las opiniones de los vecinos y de la junta de la asociación al respecto de la permisibilidad en el incumplimiento de las ordenanzas municipales en especial los fines de semana
2017-11-06 00:00:00 Reunió amb el grup de voluntaris AMICS DEL CASAL per tal d'analitzar el funcionament i possibles millores Reunión con el grupo de voluntarios AMICS DEL CASAL con el fin de analizar el funcionamiento y posibles mejoras
2017-10-27 00:00:00 Reunió amb la regidora i responsables d'Emaya referent a la renovació i col·locació de nous contenidors al barri Reunión con la regidora y responsables de Emaya al respecto de la renovación y colocación de nuevos contenedores en el barrio
2017-10-26 00:00:00 Reunió al Casal amb la Coordinadora de la regidoria de Cultura i de la responsable de biblitecasde Palma al respecte de conèixer la situació de la biblioteca del Casal i possible col-laboració en temes culturals Reunión en el Casal con la Coordinadora de la concejalía de Cultura y de la responsable de bibliotecas en el Ayuntamiento de Palma al respecto de conocer la situación de la biblioteca del Casal y posible colaboración en temas culturales
2017-10-25 00:00:00 Assistència a la reunió del Consell Territorial del Districte Ponent Asisténcia a la reunión del Consell Territorial del Distrito Ponent
2017-10-11 00:00:00 Reunió ordinària de la Junta de l'Associació Reunión ordinaria de la Junta de la Asociación
2017-10-09 00:00:00 Reunió amb les noves veïnes-voluntàries de l'Associació Reunión con las nuevas vecinas-voluntarias de la Asociación
2017-10-03 00:00:00 Reunió amb la regidora i membres de la regidoria de Participació Ciutadana Reunión con la regidora y miembros de la regiduria de Participación Ciudadana
2017-10-02 00:00:00 Reunió amb membres de l'equip de professors del projecte de cohesió social SONS DEL TERRENO Reunión con miembros del equipo de profesores del proyecto de cohesión social SONS DE EL TERRENO
2017-10-02 00:00:00 Reunió amb membres de l'equip directiu del col·legi La Immaculada Reunión con miembros del equipo directivo del colegio LA iMMACULADA
2017-10-02 00:00:00 Reunió amb membres de l'equip directiu del CEIP DEL TERRENO Reunión con miembros del equipo directivo del CEIP EL TERRENO
2017-09-29 00:00:00 Reunió amb l'enllaç de la comunitat filipina de l'església Christ the Way of Salvation Reunión con el enlace de la comunidad filipina de la iglesia Christ the Way of Salvation
2017-09-27 00:00:00 Visita oficial de l'alcalde de Palma, Antoni Noguera a El Terreno, acompanyat de diversos regidors i tècnics municipals, per conèixer directament les problemes que li van exposar membres de la Junta de l'Associació i veïns convocats Visita oficial de el alcalde de Palma, Antoni Noguera a El Terreno, acompañado de varios regidores y técnicos municipales, para conocer directamente las problemas que le expusieron miembros de la Junta de la Asociación y vecinos convocados
2017-09-27 00:00:00 Reunió amb els components de la Taula d'Entitats del Terreno Reunión con los componentes de la Mesa de Entidades de El Terreno
2017-09-25 00:00:00 Reunions de treball amb col·laboradors de l'Associació, preparatòries de les activitats de la propera tardor Reuniones de trabajo con colaboradores de la Asociación, preparatorias de las actividades del próximo otoño
2017-09-19 00:00:00 Reunió del grup promotor dels veïns del barri amb tècnics municipals, en relació al projecte Hort Urbà Ecològic de El Terreno, al carrer Joan Miró. Reunión del grupo promotor de vecinos con tecnicos municipales, en relación al proyecto HORT URBÁ ECOLÓGIC de El Terreno, en la calle Joan Miró.
2017-09-18 00:00:00 Reunió de la Junta de l'Associació per preparar els temes a tractar i la visita oficial de l'alcalde de Palma a El Terreno, el proper dia 27 Reunión de la Junta de la Asociación para preparar los temas a tractar y la visita oficial del alcalde de Palma a El terreno, el próximo dia 27
2017-09-13 00:00:00 Reunió amb tècnics d'Emaya Reunión con técnicos de Emaya
2017-09-05 00:00:00 Reunió amb el grup promotor de l'Hort Urbà de El Terreno Reunión con el grupo promotor del Hort Urbà de El Terreno
2017-09-04 00:00:00 Reunió amb la regidora Angélica Pastor sobre temes generals del Terreno amb especial incidència en les queixes dels veïns referents als desordres de cap de setmana Reunión con la regidora Angélica Pastor sobre temas generales de El Terreno con especial incidéncia en las quejas de los vecinos referentes a los desordenes de fin de semana
2017-08-21 00:00:00 Reunió amb el grup encarregat de temes econòmics de la junta de veïnats Reunión con el grupo encargado de temas económicos de la junta de vecinos
2017-08-21 00:00:00 Runión amb el grup de VOLUNTARIS per debatre temes relacionats amb l'organització de les festes de El Terreno Runión con el grupo de VOLUNTARIOS para debatir temas relacionados con la organización de las fiestas de El Terreno
2017-08-14 00:00:00 Reunió amb tècnics d'Emaya Reunión con tecnicos de Emaya
2017-08-11 00:00:00 Reunió de treball amb membres de la junta per tractar temes diversos Reunión de trabajo con miembros de la junta para tractar temas diversos
2017-08-07 00:00:00 Reunió de treball amb el grup promotor de l'Hort Urbà Reunión de trabajo con el grupo promotor del Huerto Urbano
2017-08-04 00:00:00 Reunió de la Junta de l'AVV amb l'alcalde José Hila a l'ajuntament, on se li han presentat les queixes dels veïns i de la asoación pels temes pendents de millora al barri Reuníón de la junta de la AVV con el alcalde José Hila en el ayuntamiento, donde se le han presentado las quejas de los vecinos y de la asoación por los temas pendientes de mejora en el barrio
2017-08-03 00:00:00 Reunió amb Felipe Belinchón director de l'Àrea de Qualitat Urbana d'Emaya Reunión con Felipe Belinchon, director del Área de Qualitat Urbana de Emaya
2017-08-03 00:00:00 Reunió amb el grup de VOLUNTARIS D'EL TERRENO, per tractar temes relatius a les Festes del barri Reunion con el grupo de VOLUNTARIS DE EL TRRENO, para tractar temas relacionados con las Fiestas del barrio
2017-08-02 00:00:00 Reunió convinguda entre el representant del Districte Ponent i un veí per tractar sobre les queixes veïnals a la plaça de Son Catlaret, que s'atribueixen a clients d'un establiment turítico de l'entorn Reunión convenida entre el representante del Districto Ponent y un vecino para tractar sobre las quejas vecinales en la plaza de Son Catleret, que se atribuyen a clientes de un establecimiento turítico del entorno
2017-07-28 00:00:00 Reunió amb la responsable de Cursos i Activitats al Casal per fer un balanç de l'últim semestre i iniciar els plantejaments pel proper cicle Reunión con la responsable de Cursos y actividades en el Casal para hacer un balance del último semestre e iniciar los planteamientos para el próximo ciclo
2017-07-27 00:00:00 Reunió amb el grup de VOLUNTARIS per tractar temes relacionats amb les Festes de el Terreno, 2017. Reunión con el grupo de VOLUNTARIoS para tratar temas relacionados con las Fiestas de El Terreno, 2017.
2017-07-27 00:00:00 Entrevista amb responsable del Patronat Riba en relació al projecte Hort Urbà del Terreno Entrevista con responsable del Patronat Riba en relación al proyecto Hort Urbà de El Terreno
2017-07-26 00:00:00 Reunió amb responsable de Districte Ponent en relació a la necessitat de redactar un Pla d'Usos de El Terreno Reunión con responsable de Districte Ponent en relación a la necesidad de redactar un Plan de Usos de El Terreno
2017-07-25 00:00:00 Reunion amb el contacte de la comunitat filipina del Terreno en relació a la seva possible participació de la seva comunitat en activitats del barri Reunion con el contacto de la comunidad filipina de El Terreno en relación a la posible participación de su comunidad en actividades del barrio
2017-07-24 00:00:00 Reunión amb la coordinadora del Mercadet del Terreno Reunión con la coordinadora del Mercadet de El Terreno
2017-07-20 00:00:00 Reunió al Casal entre membres de la junta de l'associació i membres de la regidoria d'Urbanisme de l'ajuntament Reunión en el Casal entre miembros de la junta de la asociación y miembros de la regiduria de Urbanismo del ayuntamiento
2017-07-20 00:00:00 Participación en un programa de IB3 TV relacionados con temas de El Terreno Participación en un programa de IB3 TV relacionados con temas de El Terreno
2017-07-18 00:00:00 Assistència a la reunió del Consell Territorial de barris del Districte Ponent Asisténcia a la reunión del Consell Territorial de barris del Distrito Ponent
2017-07-18 00:00:00 Reunió de treball amb el grup promotor del MERCADET d'EL TERRENO Reunión de trabajo con el grupo promotor del MERCADET de EL TERRENO
2017-01-12 00:00:00 Reclamació a l'ajuntament en relació al mal estat de la vorera en alguns trams del carrer Joan Miró Reiterada petició d'informació a l'ajuntament al respecte d'una obra que a primera vista no compleix els requisits que assenyala en el cartell de permis d'obra que consta en la seva façana Presentada denúncia a l'ajuntament en relació a l'observació d'un veí per obra en una façana amb instal·lació d'un tub o xemeneia de gran impacte visual en tenir l'edifici una certa protecció arquitectònica. DMS a l'ajuntament en relació a la manca de control per part del departament corresponent en els permisos que es donan per poder tencar al tràfic els carrers del barri Reiterada sol·licitud d'entrevista amb l'alcalde sol·licitant una reunió al costat d'un equip de regidors per tractar temes d'El Terreno que sembla no tenen solució a causa de la falta de coordinació dels diferents departaments o regidories. Reiterada solicitud de entrevista con el alcalde solicitando una reunión junto a un equipo de concejales para tratar temas de El Terreno que parece no tienen solución debido a la falta de coordinación de los diferentes departamentos o concejalias DMS al ayuntamiento en relación a la falta de control por parte del departamento correspondiente en los permisos que se otorgan para poder cerrar al tráfico las calles del barrio Presentada denúncia al ayuntamiento en relación a la observación de un vecino por obra en una fachada con instalación de un tubo o chimenea de gran impacto visual al tener el edificio una cierta protección arquitectónica. Reiterada petición de información al ayuntamiento al respecto de una obra que a simple vista no cumple los requisitos que señala en el cartel de permiso de obra que consta en su fachada. Reclamación al ayuntamiento en relación al mal estado de la acera en algunos tramos de la calle Joan Miró
2017-01-11 00:00:00 Presentada DMS a l'Ajuntament en relació als permisos que s'atorguen per al tancament dels carrers del barri amb motiu d'obres i els problemes de trànsit que generen a l'interior del barri Celebrada la reunió periòdica amb l'oficial de la policia local destinat a la nostra zona per tractar temes de la seva competència que afecten al nostre barri Gestions en relació a la denúncia d'un veí de, pel que sembla, obres il·legals en un establiment hoteler que limita amb el seu domicili i que poden constituir risc per a la integritat de la seva casa Reunió amb el director del Centre d'estudis musicals Irineu Segarra, en relació a una possible col-laboració amb el programa de cohesió social infantil i juvenil, SONS D'EL TERRENO, que du a terme la nostre associació amb el patrocini de l'Obra Social La Caixa Presentada DMS al Ayuntamiento en relación a los permisos que se otorgan para el cierre de las calles del barrio con motivo de obras y los problemas de tráfico que generan en el interior del barrio Celebrada la reunión periódica con el oficial de la policía local destinado a nuestra zona para tratar temas de su competencia que atañen a nuestro barrio Gestiones en relación a la denúncia de un vecino de, al parecer , obras ilegales en un establecimiento hotelero lindante con su domicilio y que pueden constituir riesgo para la integridad de su casa Reunión con el director del Centro de estudios musicales Irineu Segarra, en relación a una posible colaboración con el programa de cohesión social infantil y juvenil, SONS DE EL TERRENO, que lleva a cabo nuestra asociación con el patrocinio de la Obra Social La Caixa
2017-01-09 00:00:00 Reiterada sol·licitud d'entrevista a l'alcalde per presentar-li les queixes dels veïns del barri en relació, especialment, a qüestions relacionades amb els desordres que es donen especialmete a la zona de Plaça Gomila i Robert Graves, els caps de setmana Al dia d'avui, s'han concedit entrevistes a UH Ràdio, Cadena Ser, i RNE, en relació a un article publicat a Diario de Mallorca, relatives al Casal de Barri així com la inactivitat de la biblioteca des de fa bastants d'anys. Diverses reunions de treball amb veïns per tractar temes particulars de cada un d'ells Reiterada solicitud de entrevista al alcalde para presentarle las quejas de los vecinos del barrio en relación, especialmente, a cuestiones relacionadas con los desordenes que se dan especialmete en la zona de Plaza Gomila y Robert Graves, los fines de semana En el dia de hoy, se han concedido entrevistas a UH Radio, Cadena Ser, y RNE, en relación a un artículo publicado en Diario de Mallorca, relativas al Casal de Barri asi como la inactividad de la biblioteca desde hace varios años. Diversas reuniones de trabajo con vecinos para tratar temas particulares de cada uno de ellos
2017-01-06 00:00:00 Presentada reclamació per DMS a l'Ajuntament en relació a la foscor en què aquesta la zona i vorera en zona molt determinada de Joan Miró Presentada reclamación al Ayuntamiento a través de DMS en relación a la oscuridad en que esta la zona y acera en zona muy determinada de Joan Miró
2017-01-05 00:00:00 Gestions amb el director de la Institució Natzaret per a la possible celebració d'un concert benèfic a favor d'aquesta institució aprofitant un esdeveniment que prepara l'associació Gestiones con el director de la Institución Natzaret para la posible celebración de un concierto benéfico a favor de esta institución aprovechando un evento que prepara la asociación
2016-12-28 00:00:00 Entrevista per Cope Ràdio sobre la situació actual a El Terreno en el que fa referència a l'ordre públic
DMS denunciant obertures irregulars i sense control d'alguns locals d'oci nocturn, en Joan Miró, durant les festes nadalenques
Entrevista para Cope Radio acerca de la situación actual en El Terreno en lo que hace referencia al orden público
DMS denunciando aberturas irregulares y sin control de algunos locales de ocio nocturno, en Joan Miró, durante las fiestas navideñas
2016-12-27 00:00:00 Comunicades a Districte Ponent les incidències i desordres públics que ens han comunicat els veïns en el que que fa referència a les nits de les festes de Nadal Comunicadas a Districte Ponent las incidéncias y desordenes públicos que nos han comunicado los vecinos en lo que que hace referéncia a las noches de las fiestas de Navidad
2016-12-23 00:00:00 Presentada a l'ajuntament DMS sol·licitant es remeti a l Associació de Veïns definició de les partides i del seu import, que han estat adjudicades al nostre barri en els pressupostos municipals 2017
Presentada DMS a l'ajuntament sol·licitant millores en la visualització del '' cedeixi el paso''situado a la confluència de Joan Miró i carrer França.
Presentada al ayuntamiento DMS solicitando se remita a l Asociación de Vecinos definición de las partidas y de su importe, que han sido adjudicadas a nuestro barrio en los presupuestos municipales 2017
Presentada DMS al ayuntamiento solicitando mejoras en la visualización del ''ceda el paso''situado en la confluéncia de Joan Miró y calle França.
2016-12-22 00:00:00 Reunió a la regidoria d'Urbanisme a propòsit de temes relacionats amb la segona convocatòria del concurs '' Art Urbà '' convocat per aquesta regidoria
Presentats a l'ajuntament els preceptius informes previs per poder convocar un acte en un espai públic, en aquest cas el tradicional fogueró i torrada de la revetlla de Sant Sebastià a la plaça mirador Remigia Caubet.
Reunión en la regiduria de Urbanismo a propósito de temas relacionados con la segunda convocatòria del concurso ''Art Urbà'' convocado por esta regiduria
Presentados al ayuntamiento los preceptivos informes previos para poder convocar un acto en un espacio público, en este caso el tradicional fogueró i torrada de la revetlla de Sant Sebastià en la plaza mirador Remìgia Caubet.
2016-12-21 00:00:00 Assistència a la reunió periòdica del Consell Territorial en el qual es plantegen temes d'interès per a les diferents associacions que representen els veïns de Districte Ponent
Recollida queixa documentada, així com les reclamacions que porta fetes davant l'Ajuntament, pel que sembla sense èxit, d'un veí que resideix a Joan Miró, prop de la corba de Natzaret, en la qual demostra els greus problemes que produeixen les aigües de pluja al seu pas per Joan Miró, en no ser suficient la recollida d'aigües pels pluvials,
Recollides queixes de diversos veïns, per la manca de civisme, per part de propietaris de mascotes a les entrades al bosc de Bellver
Asisténcia a la reunión periódica del Consell Territorial en el que se plantean temas de interés para las diferentes asociaciones que representan a los vecinos de Districte Ponent
Recogida queja documentada, así como las reclamaciones que lleva hechas ante el Ayuntamiento, al parecer sin éxito, de un vecino que reside en Joan Miró, cerca de la curva de Natzaret, en la que demuestra los graves problemas que producen las aguas de lluvia a su paso por Joan Miró, al no ser suficiente la recogida de aguas por los pluviales,
Recogidas quejas de varios vecinos, por la falta de civismo, por parte de propietarios de mascotas en las entradas al bosque de Bellver
2016-12-20 00:00:00 Enviada per quarta vegada petició d'entrevista a l'alcalde de Palma per exposar-li els persistents problemes del barri amb argumentació a una possible solució als mateixos Enviada por cuarta vez petición de entrevista al alcalde de Palma para exponerle los persistentes problemas del barrio con argumentación a una posible solución a los mismos
2016-12-19 00:00:00 Realitzades les gestions amb l'ajuntament en relació a disposar dels permisos pertinents per poder celebrar el fogueró i torrada popular la revetlla de Sant Sebastià
Iniciades les gestions per veure d'aconseguir la realització del campionat d'escacs, open, escolar, Sant Sebastià 2017, en el nostre barri.
Inici de treballs de documentació per presentar en el seu dia a l'ajuntament un dossier raonat de locals d'oci, en el barri, que han concitat les queixes dels veïns al llarg de molts anys, així com tot tipus de denúncies davant la policia, tant local com nacional.
Entrevista amb el director d'una important escola de música radicada a Palma, per tal de veure d'establir un conveni per al proper any en relació al taller infantil d'educació musical bàsica, CANTA BALLA, per a nines i nins de 6 a 10 anys, que es du a terme al Casal els divendres a l`horabaixa. Aquest taller és gratuït i està patrocinat per Obra Social la Caixa.
Conocatòria al grupo de trabajo VOLUNTARIS d'EL TERRENO para iniciar los preparativos para la celebración de la fiesta Sant Sebastià a El Terreno, del próximo mes de Enero
Gestiones con el ayuntamiento en relación a la reiterada falta de luz en el alumbrado público de algunas calles del barrio, denunciada por vecinos
Realizadas las gestiones con el ayuntamiento en relació a disponer de los permisos pertinentes para poder celebrar el foguerò y torrada popular la revetlla de Sant Sebastià
Iniciadas las gestiones para ver de conseguir la realización del campeonato de ajedrez, open, escolar, Sant Sebastià 2017, en nuestro barrio.
Inicio de trabajos de documentación para presentar en su dia al ayuntamiento un dossier razonado de locales de ocio, en el barrio, que han concitado las quejas de los vecinos a lo largo de muchos años, así como todo tipo de denúncias ante la policia, tanto local como nacional.
Entrevista con el director de una importante escuela de música radicada en Palma, con el fin de ver de establecer un convenio para el pròximo año en relación al taller infantil de educación musical bàsica, CANTA BALLA, para niñas y niños de 6 a 10 años, que se lleva a cabo en el Casal los viernes por la tarde. Este taller es gratuito y está patrocinado por Obra Social la Caixa.
2016-12-19 00:00:00 Participació d'un representant de la junta de l'associació en les deliberacions del concurs ART URBÀ, convocat per la regidoria d'urbanisme, atès que en les bases algunes de les actuacions que es proposen són per a ser realitzades a El Terreno
Inici de gestions en relació a la denúncia d'un veïnat del barri en relació als problemes que es produeixen al carrer Joan Miró per mor de l'aigua els dies de pluja forta.
Participación de un representante de la junta de la asociación en las deliberaciones del concurso ART URBÀ, convocado por la regiduria de urbanismo, dado que en las bases algunas de las actuaciones que se proponen son para ser realizadas en El Terreno
Inicio de gestiones en relación a la denuncia de un vecino del barrio en relación a los problemas que se producen en la calle Joan Miró a causa del agua los días de lluvia fuerte.
2016-12-18 00:00:00 Reiterada denúncia a Districte Ponent pels escàndols d'aquest cap de setmana, s'ha aportat informació dels veïns referents a hores i locals així com les hores en què algun veí ha telefonat a la policia, sense resultat. Reiterada denúncia a Districte Ponent por los escándalos de este fin de semana, se ha aportado información de los vecinos referentes a horas y locales así como las horas en que algun vecino ha llamado a la policia, sin resultado.
2016-12-18 00:00:00 Comunicació a l'Ajuntament en relació a avisos de veïns que informen que els carrers de la part alta del barri, així com a la Portassa, estan a les fosques Comunicación al Ayuntamiento en relación a avisos de vecinos que informan que las calles de la parte alta del barrio, así como a la Portassa, están a oscuras
2016-12-16 00:00:00 Reunió amb la nova "Cap de servei" dels SS Ponent, amb la finalitat d'establir un primer contacte personal i en la qual el president de l'Associació de veïns, entre otos temes de possible acció conjunta o col·laborativa, li explicà les característiques del conveni entre Obra social la Caixa i la nostre associació al programa de cohesió social "SONS d'El TERRENO". Reunión con la nueva "Cap de servei" de los SS Ponent, con la finalidad de establecer un primer contacto personal y en la que el presidente de la Asociación de vecinos, entre otos temas de posible acción conjunta o colaborativa, le explicó las características del convenio entre Obra Social la Caixa y nuetra asociación en el programa de cohesión social "SONS d'EL TERRENO".
2016-12-16 00:00:00 A causa del mal estat del temps, a les negatives perspectives i prediccions de millora del mateix es decideix a les 17h. i de forma conjunta, supendre la celebració de la XOCOLATADA, tant els grups corals com els de veïns-voluntaris, dels de Seveis Socials i de joves, han esperat fins a l'últim moment per prendre aquesta decisió. Debido al mal estado del tiempo, a las negativas perpectivas y predicciones de mejora del mismo se decide a las 17h. y de forma conjunta, supender la celebración de la XOCOLATADA, tanto los grupos corales como los de vecinos-voluntarios, de los de Sevicios Sociales i de jovenes, han esperado hasta el último momento para tomar esta decisión.
2016-12-15 00:00:00 Reunió amb responsables de diferents departaments de la regidoria d'Urbanisme en relació a la informació que ha aportat un veí sobre la situació i permisos de què disposen diferents locals d'oci a El Terreno Reunión con responsables de distintos departamentos de la regiduria de Urbanismo en relación a la información que ha aportado un vecino sobre la situación y permisos de que disponen diferentes locales de ócio en El Terreno
2016-12-13 00:00:00 Reunió dels veïnats-voluntaris amb l'equip de SS Ponent, Dinamo i Espais Joves organitzadors conjunts, junt amb la veïnada Carolina Pallin, que aporta el grup coral d'alumnes de col-legi Sant Pere, de Palma, que participaran a la XOCOLATADA 2016, per acabar de concretar les actuacions de cada grup de treball a la festa, així mateix s'acorda donar-li a la festa el caire de solidària, a benefici de la institució Natzaret. Reunión de los vecinos-voluntarios con el equipo de SS Poniente, Dinamo y Espacios Jóvenes organizadores conjuntos, junto con la vecina Carolina Pallin, que aporta el grupo coral de alumnos de colegio Sant Pere de Palma, que participarán en la CHOCOLATADA 2016, para acabar concretar las actuaciones de cada grupo de trabajo a la fiesta, así mismo se acuerda darle a la fiesta el carácter de solidaria, a beneficio de la institución Nazaret.
2016-12-12 00:00:00 Reunió de la junta de l'Associació amb Antoni Noguera, regidor d'Urbanisme i el director general Fco Cifuentes, en què ens van explicar les partides consignades en els pressupostos municipals de 2017 que estaven assignades a millores a El Terreno en el pròxim any. Reunion de la junta de la Asociación con Antoni Noguera, regidor de Urbanismo y el director general Fco Cifuentes, en la que nos explicaron las partidas consignadas en los presupuestos municipales de 2017 que estaban asignadas a mejoras en El Terreno en el próximo año.
2016-12-05 00:00:00 Reiterada a Districte Ponent la queixa pels reiterats successos vandàlics de cada cap de setmana sense que s'observi millora en l'actuació municipal, així mateix s'informa que s'ha demanat en diverses ocasions una entrevista a l'alcalde sense que rebi cap resposta Reiterada a Districte Ponent la queja por los reiterados sucesos vandálicos de cada fin de semana sin que se observe mejora en la actuación municipal, asimismo se informa de que se ha pedido en diversas ocasiones una entrevista al alcalde sin que se reciba respuesta alguna
2016-12-05 00:00:00 Entrevistes amb el president de l'Associació emeses per UH Ràdio, Cadena Cope i IB3 TV, referent a les queixes dels veïns pels coneguts temes d'inseguretat i desordres públics els caps de setmana Entrevistas con el presidente de la Asociacion emitidas por UH Radio, Cadena Cope i IB· TV, al respecto de las quejas de los vecinos por los conocidos temas de inseguridad y desordenes públicos los fines de semana
2016-12-03 00:00:00 Diverses gestions amb el grup de treball que s'encarrega de preparar la XOCOLATADA que es durà a terme el proper dia 16 de desembre Diversas gestiones con el grupo de trabajo que se encarga de preparar la XOCOLATADA que se llevará a cabo el próximo dia 16 de Diciembre
2016-12-01 00:00:00 Passada informació a Districte Ponent en relació a enderrocs i divers material d'obra deixada en els voltants dels contenidors de l'antic Zivago. La runa han estat retirats el mateix matí. Pasada información a Districte Ponent en relación a escombros i diverso material de obra dejada en los alrededores de los contenedores del antiguo Zivago. Los escombros han sido retirados la misma mañana.
2016-12-01 00:00:00 Passada información a Districte Ponent en relació al avís per part d'un veïnat de que un local d'oci nocturn estava deixant al carrer, vora els contenidors al costat de Zivago, escombraries i altres restes. Pasada información a Districte Ponent en relación al aviso por parte de un vecino de que un local de ocio nocturno estaba dejando en la calle, junto a los contenedores frente a Zivago, basura y otros restos.
2016-11-30 00:00:00 Gestions amb Participació Ciutadana al respecte de la presència d'un sense sostre que sembla pernocta a l'exterior del Casal y deixa les seves pertinences i matalàs a la terrassa, creant un aspecte d'inseguretat als usuaris del Casal. Gestiones con Participación Ciudadana al respecto de la presencia de un sin techo que parece pernocta en el exterior del Casal y deja sus pertenencias y colchón en la terraza, creando un aspecto de inseguridad a los usuarios del Casal.
2016-11-28 00:00:00 Entrevista del president de l'Associació en COPE Ràdio i UH Ràdio referent a la situació d'intranquil·litat dels veïns i l'aparició de pancartes en balcons, especialment en Joan Miró, denunciant sorolls i inseguretat els caps de setmana. Entrevista del presidente de la Asociación en COPE Radio y UH Radio al resspecto de la situación de intranquilidad de los vecinos y la aparición de pancartas en balcones, especialmente en Joan Miró, denunciando ruidos y inseguridad los fines de semana.
2016-11-27 00:00:00 Sol·licitada entrevista amb el batle de Palma per plantejar-li els temes que semblen sense solució del nostre barri, les gestions que s'han dut a terme al respecte i la sol·licitud d'una major implicació municipal en ells. S'ha sol·licitat que a ella assisteixin també els regidors de Seguretat Ciutadana, Urbanisme i Sanitat per la implicació dels seus respectius departaments i coordinar una possible acció conjunta i més efectiva que les que s'han fet fins al moment. Solicitada entrevista con el alcalde de Palma para plantearle los temas que parecen sin solucion de nuestro barrio, las gestiones que se han llevado a cabo al respecto y la soliciyud de una mayor implicación municipal en ellos. Se ha solicitado que a ella asistan tambien los regidores de Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Sanidad por la implicación de sus respectivos departamentos y coordinar una posible acción conjunta y mas efectiva que las que se han llevado a cabo hasta el momento.
2016-11-27 00:00:00 Lliurada informació a Districte Ponent en relació als comentaris dels veïns sobre el soroll i altres, a Joan Miró, voltants de plaça Gomila, el cap de setmana, després que es publiqués a la premsa un augment de control nocturn en aquesta zona. Enviada información a Districte Ponent en relación a los comentarios de los vecinos acerca del ruido y otros, en Joan miró, alrededores de plaza Gomila, el fin de semana, despues que se publicara en la prensa un aumento de control nocturno en esta zona.
2016-11-25 00:00:00 Gestions amb la policia local en relació a una furgoneta abandonada per molt de temps a Robert Graves Gestiones con la policia local en relación a una furgoneta abandonada por largo tiempo en Robert Graves
2016-11-22 00:00:00 Reunión con el grupo de whatsapp comunitario, ALERTA EL TERRENO,con el que la Asociación mantiene estrecho contacto para coordinar acciones encaminadas a protestar civicamente por la desidia municupal en el tema de los disturbios nocturnos de fin de semana Reunióncon el grupo de whatsapp comunitario, ALERTA EL TERRENO,con el que la Asociación mantiene estrecho contacto para coordinar acciones encaminadas a protestar civicamente por la desidia municipal en el tema de los disturbios nocturnos de fin de semana
2016-11-22 00:00:00 Entrevista a CANAL 4 RÀDIO, del president de l'Associació, referent a la notícia apareguda al diari UH la setmana passada i esmentada anteriorment Entrevista en CANAL 4 RADIO, del presidente de la Asociación, al respecto de la noticia aparecida en el periodico UH la semana pasada y mencionada con anterioridad
2016-11-22 00:00:00 Entrevista del president de l'Associació a ES RÀDIO en relació a la notícia a del diari UH i esmentada anteriorment Entrevista del presidente de la Asociación en ES RADIO en relación a la noticia aperecida en el periodico UH y mencionada anteriormente
2016-11-22 00:00:00 Reunió de treball amb el veí-voluntari responsable de la nostra web, amb la finalitat d'estudiar el que puguem disposar d'un formulari via internet que faciliti les tasques d'informació i altres habituals als voluntaris que assisteixen als veïns i socis des del Casal i a l'oficina PMH Riba Reunión de trabajo con el vecino-voluntario responsable de nuestra web, con el fin de estudiar el que podamos disponer de un formulario via internet que facilite los trabajos de información y otros habituales a los voluntarios que asisten a los vecinos y socios desde el Casal y en la oficina PMH Riba
2016-11-21 00:00:00 Entrevista del president de l'Associació a la Cadena Cope referent a notícies de premsa sobre el nostre barri i l'actitud dels veïns aparegudes en el al diari UH i esmentades anteriorment. Entrevista del presidente de la Asociación en la Cadena Cope al respecto de noticias de prensa sobre nuestro barrio y la actitud de los vecinos aparecidas en el el periodico UH y mencionadas anteriormente.
2016-11-21 00:00:00 Entrevista del president de l'Associació concedida a UH RÀDIO en relació a notícies de premsa aparegudes en alguns mitjans i esmentades anteriorment Entrevista del presidente de vla Asociación concedida a UH RADIO en relación a noticias de prensa aparecidas en algunos medios y mencionadas con anterioridad
2016-11-18 00:00:00 Entrevista a la cadena Ser, Ràdio Mallorca, del president de l'Associació, en relació a notícies aparegudes al diari UH, pel que fa a possibles accions del veinats en el cas que no se solucionin els problemes de cap de setmana Entrevista en la cadena Ser, Radio Mallorca,del presidente de la Asociación, en relación a noticias aparecidas en el periódico UH, con respecto a posibles acciones de los vecinos en el caso que no se solucionen los problemas de fin de semana
2016-11-18 00:00:00 Presentació a responsables de la nostra coral juvenil de la veïna-voluntària que s'encarregarà de la coordinació entre aquest col·lectiu i l'Associació Presentación a responsables de nuestra coral juvenil de la vecina-voluntaria que se encargará de la coordinación entre este colectivo y la Asociación
2016-11-18 00:00:00 Reclamació a Districte Ponent en relació a l'excessiu tonatge dels camions que porten els materials a les obres. en principi aquest tema s'havia parlat en una reunió anterior amb Urbanisme. Malgrat això i encara que s'ha rebaixat el tonatge autoritzat l'associació considera que el tonatge autoritzat és excessiu i així ho ha exposat. Reclamación a Districte Ponent en relación al excesivo tonelaje de los camiones que llevan los materiales a las obras. en principio este tema se habia hablado en una reunión anterior con Urbanismo. A pesar de ello y aunque se ha rebajado el tonelaje autorizado la asociación considera que el tonelaje autorizado es excesivo y asi lo ha expuesto.
2016-11-15 00:00:00 Primera reunón del grup de treball format per veïns-voluntaris en relació a organitzar la XOCOLATADA i presentació de la Trobada Intercultural de coques dolces, que es durà a terme el proper dia 16 del mes de desembre. A la reunió també van assistir representants de CMSS Ponent, DINAMO i Espais Joves, tots ells membres dels equips socials els qui treballen especialment amb els joves del barri. Primera reunón del grupo de trabajo formado por vecinos-voluntarios en relación a organizar la XOCOLATADA y presentación de la Fiesta Intercultural de cocas dulces que se llevará a cabo el próximo dia 16 del mes de diciembre. A la reunión tambien asistieron representantes de CMSS Ponent, DINAMO i Espais Joves, todos ellos miembros de los equipos sociales quie trabajan especialmente con los jovenes del barrio.
2016-11-14 00:00:00 Recaptada informació a un responsable de la concejalia d'Urbanisme amb la finalitat de conèixer l'estat a dia d'avui de les reclamacions efectuades al regidor d'Urbanisme en una reunió tinguda el mes de setembre. Es té coneixement que no s'ha fet res per intentar solucionar les demandes presentades. Recabada información a un responsable de la concejalia de Urbanismo con la finalidad de conocer el estado presente de las reclamaciones efectuadas al regidor de Urbanismo en una reunión tenida el mes de setiembre. Se tiene conocimiento que no se ha hecho nada para intentar solucionar las demandas presentadas.
2016-11-14 00:00:00 Contacte amb el coordinador de relacions amb la ciutadania de la Policia Nacional referent a conèixer a qui dirigir la petició dels veïns perquè hi hagi una major presència efectiva d'aquest cos de policia els caps de setmana. Contacto con el coordinador de relaciones con los ciudadanos de la Policia Nacional al respecto de conocer a quien dirigir la petición de los vecinos de que haya una mayor preséncia efectiva de este cuerpo de policia los fines de semana.
2016-11-14 00:00:00 Entrevista amb una veïna-voluntària referent a coordinar la seva col·laboració per mantenir en actiu els escrits que adrecem a l'ajuntament i que no són contestats. Entrevista con una vecina-voluntaria al respecto de coordinar su colaboración para mantener en activo los escritos que dirigimos al ayuntamiento y que no son contestados.
2016-11-14 00:00:00 S'ha remès una DMS al regidor d'Urbanisme i de Llicències d'Activitats municipals, insistint que es prenguin mesures per tal de conèixer la situació legal d'alguns establiments d'oci altament conflictius a la Zona de Plaça Gomila i carrers confluents Se ha remitido una DMS al regidor de Urbanismo y de Licencias de actividades municipales, insistiendo en que se tomen medidas con el fin de conocer la situación legal de algunos establecimientos de ocio altamente conflictivos en la Zona de Plaza Gomila y calles confluyentes
2016-11-11 00:00:00 L'Associació ha presentat escrit de denúncia al respecte de la caiguda, motivada pel mal estat de l'enrajolat de la vorera en Joan Miró, confluència amb Robert Graves, d'una veïna del Terreno que ha resultat amb ferides i contusions a la cara i diferents parts del cos, aportant a l'escrit l'informe mèdic així com fotografia del lloc de l'accident amb detall de les rajoles causants del mateix La Asociación ha presentado escrito de denúncia al respecto de la caida, motivada por el mal estado del embaldosado de la acera en Joan Miró , confluéncia con Robert Graves, de una vecina de El Terreno que ha resultado con heridas y magulladuras en cara y diferentes partes del cuerpo, aportando al escrito el parte médico así como fotografia del lugar del accidente con detalle de las baldosas causantes del mismo
2016-11-10 00:00:00 Escrit de denúncia a la Regidoria de Seguretat Ciutadana en relació als greus incidents i alteracions de l'ordre públic que s'han produït la nit de TOTS SANTS reclamant, una vegada mes, que es prenguin les mesures necessàries per solucionar el problema, recordant que no es compleix la normativa referent a que el nostre barri ha estat declarat pel mateix Ajuntament ZONA d'ESPECIAL INTERVENCIÓ Escrito de denúncia a la Regiduria de Seguridad Ciudadana en relación a los graves incidentes y alteraciones del orden del orden público que se han producido la noches de TOTS SANTS reclamando , una vez mas, que se tomen las medidas necesarias para solucionar el problema, recordando que no se cumple la normativa al respecto de que nuestro barrio ha sido declarado por el mismo Ayuntamiento ZONA DE ESPECIAL INTERVENCIÓN
2016-11-09 00:00:00 L'Associació de Veïnats es dirigeix al batle de Palma per donar compte de l'estat d'alarma dels veïns davant els greus desordres públics que s'han produït el vespra de TOTS SANTS, edició augmentada dels que es viuen cada cap de setmana i reclama que de manera urgent es faci complir la didposición que declarava aquest barri ZONA d'ESPECIAL INTERVENCIÓ La Asociación de Vecinos se dirige al alcalde de Palma para dar cuenta del estado de alarma vecinal ante los graves desordenes públicos que se han producido la vispera de TOTS SANTS, edición aumentada de los que se viven cada fin de semana y reclama que de forma urgente se haga cumplir con la didposición que declaraba este barrio ZONA DE ESPECIAL INTERVENCIÓN
2016-11-08 00:00:00 Reunió de la junta directiva de l'Associació en la qual el president informa sobre assumptes diversos així com de la reacció dels veïns davant els disturbis esdevinguts a la nit i matinada de TOTS SANTS, així com de les accions que pensen dur a terme. Així mateix membres de la junta fan èmfasi en els incompliments de l'actual consistori i s'estudien formes de donar a conèixer el nostre malestar als partits polítics que conformen l'actual consistori per aquest fet Reunión de la junta directiva de la Asociación en la que el presidente informa sobre asuntos diversos así como de la reacción de los vecinos ante los disturbios acaecidos en la noche y madrugada de TOTS SANTS, así como de las acciones que piensan llevar a cabo. Asimismo miembros de la junta hacen incapié en los incumplimientos del programa electoral y peticiones que presentó la Asociación a los partidos políticos y se decide estudiar formas de dar a conocer nuestro malestar a los partidos políticos que conforman el actual consistório por este hecho
2016-11-03 00:00:00 Reunió amb veïns integrats en el whatsapp comunitari ALERTA EL TERRENO per debatre possibles accions per denunciar els disturbis esdevinguts la matinada de TOTS SANTS així com veure de promoure protestes públiques perquè l'Ajuntament tingui en compte les seculars reclamacions sobre aquest tema per part de l'Associació i resta de veïns Reunión con vecinos integrados en el whatsapp comunitario ALERTA EL TERRENO para debatir posibles acciones para denunciar los disturbios acaecidos la madrugada de TOTS SANTS así como ver de promover protestas públicas para que el Ayuntamiento tenga en cuenta las seculares reclamaciones sobre este tema por parte de la Asociación y resto de vecinos
2016-11-01 00:00:00 Entrevista d'IB3 T.V. amb un representant de l'Associació referent als incidents esdevinguts en la nit de Tots Sants, en què ha explicat els disturbis provocats per joves durant aquesta nit i la matinada, el que ha provocat un gran rebuig i alarma entra els veïns. Entrevista de IB3 T.V. con un representante de la Asociación referente a los incidentes acaecidos en la noche de ''Tots Sants'', en el que ha explicado los disturbios provocados por jovenes durante esta noche y madrugada, lo que ha provocado un gran rechazo i alarma entre de los vecinos.
2016-10-31 00:00:00 Reunió amb un representant de la comunitat filipina del barri per avaluar la primera col·laboració que han tingut en una de les nostres festes, la bunyolada, que s'ha considerat molt positiva, pel que s'ha acordat continuar informant dels esdeveniments que es programin a partir d' ara, per veure de promoure la cohesió entre distints grups que conformen el nostre barri Així mateix s'ha constatat la participació de joves d'aquesta comunitat a la nostra coral juvenil 4 VENTS Reunión con un representante de la comunidad filipina del barrio para evaluar la primera colaboración que han tenido en una de nuestras fiestas, la BUNYOLADA, que se ha considerado muy positiva, por lo que se les irá informando de los eventos que se programen a partir de ahora para favorecer la cohesión entre los distintos grupos que conforman nuestro barrio Asimismo se ha constatado la participación de jovenes de esta comunidad en nuestra coral juvenil 4 VENTS
2016-10-31 00:00:00 Gestions amb districte Ponent en relació a les molèsties que produeix un local d'oci del carrer Joan Miró, les quals han estat reiteradament exposades a tots els nivells municipals sense que fins al moment s'hagi aconseguit un resultat positiu a les nostres peticions Gestiones con districte Ponent en relación a las molestias que produce un local de ocio de la calle Joan Miró, las cuales han sido reiteradamente expuestas a todos los niveles municipales sin que hasta el momento se haya conseguido un resultado positivo a nuestras peticiones
2016-10-31 00:00:00 Gestions amb districte Ponent en relació a les molèsties que produeix un local d'oci del carrer Joan Miró, les quals han estat reiteradament exposades a tots els nivells municipals sense que fins al moment s'hagi aconseguit un resultat positiu a les nostres peticions Gestiones con districte Ponent en relación a las molestias que produce un local de ocio de la calle Joan Miró, las cuales han sido reiteradamente expuestas a todos los niveles municipales sin que hasta el momento se haya conseguido un resultado positivo a nuestras peticiones
2016-10-30 00:00:00 Comunicació a l'Ajuntament en relació a l'observació d'un veí que ha informat a l'Associació de que al carrer Brigadier Joaquin de Porras 3, hi ha la instal·lació per un llum d'enllumenat públic que, no obstant això, no té el fanal pertinent pel que la zona està a les fosques. Comunicación al Ayuntamiento en relación a la observación de un vecino que ha informado a la Asociación de que en la calle Brigadier Joaquin de Porras 3, existe la instalación para una lámpara de alumbrado público que, sin embargo, no tiene la farola pertinente por lo que la zona está a oscuras.
2016-10-30 00:00:00 Comunicació a l'Ajuntament en relació a l'observació d'un veí que ha informat a l'Associació de que al carrer Brigadier Joaquin de Porras 3, hi ha la instal·lació per un llum d'enllumenat públic que, no obstant això, no té el fanal pertinent pel que la zona està a les fosques. Comunicación al Ayuntamiento en relación a la observación de un vecino que ha informado a la Asociación de que en la calle Brigadier Joaquin de Porras 3, existe la instalación para una lámpara de alumbrado público que, sin embargo, no tiene la farola pertinente por lo que la zona está a oscuras.
2016-10-25 00:00:00 Reunió amb el nou regidor de cultura de l'ajuntament de Palma per establir línies de cooperació amb la finalitat de promoure la descentralització de les activitats culturals de Palma Reunión con el nuevo regidor de cultura del ayuntamiento de Palma para establecer lineas de cooperación con la finalidad de promover la descentralización de las actividades culturales de Palma
2016-10-24 00:00:00 Reunió de treball amb la finalitat d'estudiar la possibilitat d'implantar criteris de sostenibilitat a les festes que organitzi l'Associació Reunión de trabajo con el fin de estudiar la posibilidad de implantar criterios de sostenibilidad a las fiestas que organice la Asociación
2016-10-21 00:00:00 Entrevista per a IB3 TV, que ha tingut com a tema les queixes públiques d'aquesta associació i nombrosos veïns en relació als incidents que es produeixen casi tots els caps de setmana, de matinada i al matí, especialment a la zona de Gomila Entrevista para IB3 TV, que ha tenido como tema las quejas públicas de esta asociación y numerosos vecinos en relación a los incidentes que se producen casi todos los fines de semana, de madrugada y por la mañana, especialmente en la zona de Gomila
2016-10-20 00:00:00 Reunió amb qualificats membres de la policia local per expressar directament la queixa d'aquesta associació, en representació dels veïns, del malestar generalitzat pel que sembla una no execució de la normativa sobre botellot i ordre públic, que es divulga en els cartells informatius col·locats pel ajuntament per tot el barri, en el qual s'anuncien importants sancions als que infringeixin regles bàsiques de convivència. Reunión con cualificados miembros de la policia local para expresar directamente la queja de esta asociación en representación de los vecinos, del malestar generalizado por lo que parece una no ejecución de la normativa sobre botellón y orden público que se divulgan en los carteles informativos colocados por el ayuntamiento por todo el barrio, en el que se anúncian importantes sanciones a los que infrinjan reglas básicas de convivéncia.
2016-10-18 00:00:00 Enviat escrit a l'ajuntament en relació a la queixa d'un veí per les greus i continuades molèsties que produeix un establiment d'oci radicat a Joan Miró, així com el que sembla la inadequació de les seves instal·lacions per a l'activitat que en ell es realitza. Enviado escrito al ayuntamiento en relación a la queja de un vecino por las graves i reiteradas molestias que produce un establecimiento de ocio radicado en Joan Miró, así como lo que parece la inadecuación de sus instalaciones para la actividad que en el se lleva acabo.
2016-10-15 00:00:00 Informe a Ditricte Ponent en relació a les queixes de veïns de Joan Miró per la repetició de sorolls i baralles aquest cap de setmana, així com reiterar el mal ambient entre els veïns del Terreno per la falta desolución d'aquests fets per part de l'Ajuntament Informe a Ditricte Ponent en relación a las quejas de vecinos de Joan Miró por la repetición de ruidos y peleas este fin de semana, así como reiterar el mal ambiente entre los vecinos de El Terreno por la falta desolución de estos hechos por parte del Ayuntamiento
2016-10-13 00:00:00 Entrevista de membres de la junta de l'Associació per al programa DUES VOLTES, que s'emetrà per IB3, el dimecres 26 d'octubre, amb motiu de les denúncies formulades per diversos veïns i la mateixa junta, en relació al de l'any que causen al ferm dels carrers, els vehicles de gran tonatge que s'empren en algunes obres del barri, amb autorització de l'ajuntament. Entrevista de miembros de la junta de la Asociación para el programa DUES VOLTES, que se emitirá por IB3, el miércoles 26 de octubre, con motivo de las denuncias formuladas por varios vecinos y la misma junta en relación al daño que causan en el firmes de las calles, los vehículos de gran tonelaje que se emplean en algunas obras del barrio, con autorización del ayuntamiento.
2016-10-13 00:00:00 Notificació a Districte Ponent de la falta de llum en els fanals del carrer, per avaria, a la zona limítrofa amb Son Armadams Notificación a Districte Ponent de la falta de luz en las farolas de la calle, por averia, en la zona limitrofe con Son Armadams
2016-10-10 00:00:00 Reunió a la regidoria d'Urbanisme per participar en el jurat format expressament per concedir els premis del certamen CREART, convocats per aquesta regidoria per tal de realitzar tres accions artístiques a Palma, sent el Terreno, amb la Plaça Remígia Caubet, un dels emplaçaments on s'havia de dur a terme una d'aquestes propostes. En aquesta ocasió els premis es van declarar deserts ja que el jurat va considerar que els projectes presentats, o no eren d'acord a les bases o no tenien la qualitat suficient. Es va acordar, per unanimitat, tornar a preparar una altra convocatòria Reunión en la regiduria de Urbanismo para participar en el jurado formado exprofeso para conceder los premios del certamen CREART, convocados por esta regiduria con el fin de realizar tres acciones artísticas en Palma, siendo El Terreno, con la Plaza Remígia Caubet, uno de los emplazamientos donde se debia llevar a cabo una de estas propuestas. En esta ocasión los premios se declararon desiertos dado que el jurado consideró que los proyectos presentados, o no eran conforme a las bases o no tenian la calidad suficiente. Se acordó, por unanimidad, volver a preparar otra convocatória
2016-10-10 00:00:00 Reunió amb el representat d'una de les grans empreses que tenen la seu en el nostre barri per presentar-li la Associació, els seus plantejaments, finalitat i objectius. Reunión con el representante de una de las grandes empresas que tienen su sede en nuestro barrio para presentarle la Asociación, sus planteamientos, finalidad y objetivos.
2016-10-10 00:00:00 Queixa a Districte Ponent motivada per les condicions acústiques de la sala gran del Casal de Barri i els problemes que això comporta per a certes activitats, així com la falta d'internet al Casal, donant-se la peradoxa que al local inferior usat pels serveis socials dependents de l'ajuntament disposen de connexió per fibra. Les dues reivindicacions constaven a les sol·licituds que vam presentar als partits polítics amb anterioritat a les passades elecions Queja a Districte Ponent motivada por las condiciones acústicas de la sala grande del Casal de Barri y los problemas que esto conlleva para ciertas actividades, asi como la falta de internet en el Casal, dándose la peradoja que en el local inferior usado por los servicios sociales dependientes del ayuntamiento disponen de conexión por fibra. Ambas reivindicaciones constaban en las solicitudes que presentamos a los partidos políticos con anterioridad a las pasadas eleciones
2016-10-08 00:00:00 Informe a Districte Ponent respecte a l'estat d'absolut taponament en què han quedat els embornals de la part baixa del barri després de les últimes pluges. Amb el consegüent perill davant d'unes pròximes precipitacions Informe a Districte Ponent respecto al estado de absoluto taponamiento en que han quedado los imbornales de la parte baja del barrio despues de las últimas lluvias. Con el consiguiente peligro ante unas próximas precipitaciones
2016-10-07 00:00:00 Reunió amb la Coordinadora General d'Infraestructures i Accessibilitat en la que se'ns va informar dels projectes de la regidoria d'Infraestructures en relació al nostre barri, sent una de les primeres realitzacions la millora de l'enllumenat nadalenc Reunión con la Coordinadora General de Infraestructuras i Acesibilidad en la que se nos informó de los proyectos de la regiduria de Infraestructuras en relación a nuestro barrio, siendo una de las primeras realizaciones la mejora del alumbrado navideño
2016-10-07 00:00:00 Reiterat informe respecte al mal estat per als vianants del carrer Francesc Vidal Sureda, així com el perill per a la integritat física dels usuaris a causa del creixement de les herbes i arbrat que creixen en els seus laterals. Fem constar que a part dels molts escrits dirigits a Emaya, hem tingut tres entrevistes personals amb la seva presidenta per explicar-li el fet, sense que fins al moment s'hagi fet cas al requeriment Reiterado informe respecto al mal estado para los viandantes de la calle Francesc Vidal Sureda, así como el peligro para la integridad física de los usuarios debido al crecimiento de las hierbas y arbustos que crecen en sus laterales. Hacemos constar que aparte de los muchos escritos dirigidos a Emaya, hemos tenido tres entrevistas personales con su presidenta para explicarle el hecho, sin que hasta el momento se haya hecho caso al requerimiento
2016-10-07 00:00:00 Informe a Districte Ponent al respecte d'uns mobles deixats al Passeig Marítim, sobre l'acera al costat dels contenidors soterrats i que donen una imatge molt negativa d'aquesta zona Informe a Districte Ponent al respecto de unos muebles dejados en el Paseo Maritimo,sobre la acera junto a los contenedores soterrados y que dan una imagen deprimente de esta zona
2016-10-06 00:00:00 Entrevista amb la Regidora del Districte Ponent i titular de la regidoria de l'àrea de Seguretat Ciutadana, per exposar-li la opinió de la Junta de l'Associació respecte a l'actual estat de compliment, el qual es considera insuficient, de les realitzacions municipals, en totes les seves àrees, en relació a les nostres propostes pre electorals així com els objectius que constaven en els programes electorals dels partits que governen l'actual consistori. Entrevista con la Regidora del Districte Ponent y titular de la regiduria del área de Seguridad Ciudadana, para exponerle la opinión de la Junta de la Asociación con respecto al actual estado de cumplimiento, el cual se considera insuficiente, de las realizaciones municipales, en todas sus áreas, en relación a nuestras propuestas pre electorales así como los objetivos que constaban en los programas electorales de los partidos que gobiernan el actual Consistorio.
2016-10-02 00:00:00 Denúncia a Districte Ponent de tres baralles, amb el corresponent escandol, que s'han produït aquest cap de setmana, en el matí del diumenge Denúncia a Districte Ponent de tres peleas, con el consiguiente escándalo, que se han producido este fin de semana, en la mañana del domingo
2016-09-29 00:00:00 Denunciar davant Districte Ponent de les incidències i baralles, de les que han informat els veïns en aquest últim cap de setmana, especialment la nit de dissabte a diumenge. Denunciar ante Districte Ponent de las incidéncias y peleas, de las que han informado los vecinos en este último fin de semana, especialmente la noche del sábado al domingo.
2016-09-28 00:00:00 Reunió entre components de S.S.Ponent, DINAMO i Espais Joves amb l'Associació per a avaluar les passades festes d'El Terreno, especialment pel que fa a les activitats infantils i juvenils. Reunión entre componentes de S.S.Ponent,DINAMO y Espais Joves con la Asociación para evaluar las pasadas fiestas de El Terreno, especialmente en lo que atañe a las actividades infantiles y juveniles.
2016-09-28 00:00:00 Reunió amb el Director General d'Urbanisme sobre temes relacionats amb el seu Departament a la nostre barriada Reunión con el Director General de Urbanismo sobre temas relacionados con su departamento en nuestra barriada.
2016-09-27 00:00:00 Reunió al Casal amb un grup de pares interessats en la proposta d'un taller infantil, per a nens entre 6 i 10 anys i que es durà a terme els divendres horabaixa, dins el programa''SONS D'EL TERRENO''de cohesió social a través de la música Reunión en el Casal con un grupo de padres interesados en la propuesta de un taller infantil, para niños entre 6 y 10 años y que se llevará a cabo los viernes por la tarde, dentro del programa''SONS D'EL TERRENO''de cohesión social a través de la musica
2016-09-27 00:00:00 Reunió de la Junta de l'Associació de Veïns per tractar especialment temes referents a la preparació de la convocatòria de l'Assemblea anual de socis Reunión de la Junta de la Asociación de Vecinos para tratar en especial temas referentes a la preparación de la convocatoria de la Asamblea anual de socios
2016-09-27 00:00:00 Avís a Districte Ponent en relació a un tall de carrer per una obra obra, sense que consti permís visible per a això. Aviso a Districte Ponent en relación a un corte de calle por una obra obra sin que conste permiso visible para ello.
2016-09-26 00:00:00 Comunicació amb Districte Ponent per informar i demanar explicacions a les avaries de llum de l'últim cap de setmana en carrer Robert Graves i voltants Comunicación con Districte Ponent para informar y pedir explicaciones a las averias de luz del último fin de setmana en calle Robert Graves i inmediaciones
2016-09-26 00:00:00 Denúncia referent a un tall de carrer en Josep Villalonga, cantonada Lanuza, en el que l'empresa constructora ha fet servir un permís caducat per dur a terme el tall d'aquesta via Denúncia al respecto de un corte de calle en Josep Villalonga, esquina Lanuza , en el que la empresa constructora ha usado un permiso caducado para llevar a cabo el corte de esta via
2016-09-26 00:00:00 Queixa verbal a Districte Ponent en relació a la notícia apareguda en premsa segons la qual l'Ajuntament concedeix a dues barriades de Palma la possibilitat d'establir dins el seu perímetre la característica de ZONA 20, la qual cosa redueix la velocitat permesa als vehicles dins la barriada, en canvi, El Terreno, ve demanant aquesta particularitat i no els ha concedeixen. Queja verbal a Districte Ponent en relación a la noticia aparecida en prensa según la cual el Ayuntamiento concede a dos barriadas de Palma la posibilidad de establecer dentro de su perímetro la característica de ZONA 20, lo que reduce la velocidad permitida a los vehículos dentro la barriada, en cambio , El Terreno, viene pidiendo esta particularidad y no se nos concede.
2016-09-26 00:00:00 Queixa verbal a Districte Ponent en relació a la notícia apareguda en premsa segons la qual El Terreno seria una de les últimes zones de Palma en veure renovats els seus contenidors s'escombraries. Queja verbal a Districte Ponent en relación a la noticia aparecida en prensa segun la qual El Terreno seria una de las últimas zonas de Palma en ver renovados sus contenedores de basuras.
2016-09-26 00:00:00 Comunicació verbal a Districte Ponent en relació a que s'estan produint millores i inversions a altres barriades de Palma que, al contrari de El Terreno, impliquen despesa i inversió, en canvi a la nostre barriada sens ofereixen iniciatives decoratives, que encara que son benvingudes, no representan una millora sustancial de les condicions d'habitabilitat al nostre barri Comunicación verbal a Districte Ponent en relación a que se están produciendo mejoras e inversiones en otras barriadas de Palma que, al contrario de El Terreno, implican gasto e inversión, en cambio en nuestra barriada se nos ofrecen iniciativas decorativas, que aunque son bienvenidas , no representan una mejora sustancial de las condiciones de habitabilidad en nuestro barrio
2016-09-26 00:00:00 comunicació a Urbanisme referent a l'ús d'un permís de tancament de carrer caducat en una obra del nostre barri Comunicación a Urbanismo al respecto del uso de un permiso de cierre de calle caducado en una obra de nuestro barrio
2016-09-26 00:00:00 Informe a Districte Ponent en relació al fet que s'ha observat en una obra un permís de tancament de carrers amb data caducada Informe a Districte Ponent en relación a que se ha observado en una obra un permiso de cierre de calles con fecha caducada
2016-09-26 00:00:00 Informe a Districte Ponent en relació al fet que s'ha produït un altre apagada dels fanals que il·luminen el trama entre l'hotel Victòria i carrer Menendez Pelayo Informe a Districte Ponent en relación a que se ha producido otro apagón de las farolas que iluminan el trama entre el hotel Victória i la calle Menendez Pelayo
2016-09-25 00:00:00 Reunió amb l'equip de voluntaris que organitzen les properes Festes del barri, per a un últim repàs dels esdeveniments programats Reunión con el equipo de voluntarios que organizan las proximas Fiestas del barrio, para un último repaso de los eventos programados
2016-09-22 00:00:00 Presentat escrit a la regidoria d'urbanisme a rel de l'avis d'una veïnada en relació a una, sembla, inadequació, de la part visible d'una obra, a una casa del barri, amb el que descriu el cartell de les característiques previstes de la mateixa Presentado escrito a la concejalía de urbanismo a raíz del aviso de una vecina en relación a una, parece, inadecuación, de la parte visible de una obra en una casa del barrio, con lo descrito en el cartel de las características previstas de la misma
2016-09-22 00:00:00 Sol·licitud a Districte Ponent per si pot informar a l'Associació en referencia a les sancions que es posen, especialmemte els caps de setmana en aplicació de la nova normativa, coneguda com ''antibotellot'', tenint en compte que s'han conegut la imposició de diverses sancions a la plaça de la Mediterrània. Aqueta informació pot tenir interes debut a que els veinats diuen que no han conegut l'efecte de la nova normativa Solicitud a Districte Ponent por si puede informar a la Associació al respecto de las sanciones que se ponen, especialmemte los fines de semana en aplicación de la nueva normativa, conocida como ''antibotellon'', habida cuenta que se han conocido la aplicación de varias denúncias en la plaza de la Mediterrània. Esta información puede tener interés dado que los vecinos comentan que no han observado el efecto de la nueva normativa.
2016-09-21 00:00:00 Reunió que correspon al trimestre present, amb la regidora del Districte Ponent i altres membres d'Associacions que conformen el districte, per passar revista a les actuacions municipals així com per a la presentació de propostes Reunión que corresponde al trimestre presente, con la regidora del Districte Ponent y otros miembros de Asociaciones que conforman el distrito, para pasar revista a las actuaciones municipales así como para la presentación de propuestas
2016-09-20 00:00:00 Reunió de treball amb el tecnic, cap del departament de control de la IEE a la regidoria d'Urbanisme, per tal de conèixer l'estat actual de les inspeccions a les finques abandonades del barri. Reunión de trabajo con el técnico, jefe del departamento de control de la IEE a la concejalía de Urbanismo, para conocer el estado actual de las inspecciones en las fincas abandonadas del barrio.
2016-09-20 00:00:00 Avís a Districte Ponent, gràcies a la informació de veïns, que alguns carrers del barri estan a les fosques. Aquest fet s'ha repetit diverses vegades i s'han realitzat els corresponents avisos. Aviso a Districte Ponent, gracias a la información de vecinos, que algunas calles del barrio están a oscuras. Este hecho se ha repetido varias veces y se han realizado los correspondientes avisos.
2016-09-19 00:00:00 Escrit de petició d'explicacions a l'Ajuntament en relació a conèixer les raons per les que el barri del Terreno serà dels últims a veure reposar els seus contenidors de fems, segons la programació difosa per Emaya a través de notícies de premsa. Escrito de petición de explicaciones al Ayuntamiento en relación a conocer las razones por las que el barrio de El Terreno será de los últimos en ver reponer sus contenedores de basura, segun la programación difundida por Emaya a traves de noticias de prensa.
2016-09-19 00:00:00 Escrit de requeriment a l'ajuntament, en relació a què es realitzi una desratització i desinsectació de les xarxes de sanejament del barri, iniciant per Joan Miró ja que segons empleats de l'empresa que s'encarrega del manteniment de la xarxa elèctrica municipal, les apagades de llum que es produeixen darrerament a Joan Miró són ocasionats pels desperfectes en els cables que produeixen els rosegadors Escrito de requerimiento al ayuntamiento, en relación a que se realize una desratización y desinsectación de las redes de saneamiento del barrio, iniciando por Joan Miró ya que segun empleados de la empresa que se encarga del mantenimiento de la red electrica municipal, los apagones de luz que se producen ultimamente en Joan Miró son ocasionados por los desperfectos en los cables que producen los roedores
2016-09-18 00:00:00 Avís a Districte Ponent respecte a la informació que ens han donat els operaris que estan arreglant les avaries elèctriques en Joan Miró en què ens informen que les últimes avaries han tingut com a motiu l'acció de les rates al subsòl Aviso a Districte Ponent respecto a la información que nos han dado los operarios que estan arreglando las averias electricas en Joan Miró en la que nos informan que las últimas averias han tenido como motivo la acción de las ratas en el subsuelo
2016-09-16 00:00:00 Reunió de treball amb el veí-voluntari responsable de la nostra web, a fi d'actualitzar el registre de sortides d'escrits a l'ajuntament per al control efectiu de les demandes que porta a terme l'Associació Reunión de trabajo con el vecino-voluntario responsable de nuetra web , al objeto de actualizar el registro de salidas de escritos al ayuntamiento para el control efectivo de las demandas que lleva a cabo la Associació
2016-09-16 00:00:00 Escrit cridant l'atenció a l'Ajuntament per la forma en què s'estan duent a terme les obres a El Terreno, el seu descoordinació, efectes sobre el trànsit i circulació de residents, així com de la inadequació de vehicles a les condicions singulars del barri. Sol·licitant una urgent rectificació i estudi pormenoriozado dels permisos i les condicions en què es concedeixen Escrito llamando la atención al Ayuntamiento por la forma en que se están llevando a cabo las obras en El Terreno, su descoordinación, efectos sobre el tráfico y circulación de residentes, así como de la inadecuación de vehiculos a las condiciones singulares del barrio. Solicitando una urgente rectificación y estudio pormenoriozado de los permisos y las condiciones en que se conceden.
2016-09-15 00:00:00 Reunió a la regidoria d'Urbanisme, Ajuntament de Palma, amb em el director general de vivenda i tècnics municipals al respecta de la organització dels permisos d'obres al barri, davant la sensibilització que han produit als veinats recents problemes de transit per la descoordinació entre departaments de l'ajuntament Reunión en la concejalía de Urbanismo, Ayuntamiento de Palma, con el director general de vivienda y técnicos municipales al respecto de la organización de los permisos de obras en el barrio, ante la sensibilización que ha producido entre los vecinos recientes problemas de tráfico por la descoordinación entre departamentos del ayuntamiento
2016-09-13 00:00:00 Gestions amb el president de la federació d'Associacions de Veïns en relació a queixes per la contaminació sonora que produeixen diversos vaixells especialment al moll de Paraires, així com la que prové d'alguns trasanlántics, especialment de les seves discoteques a l'aire lliure. Gestiones con el presidente de la federación de Asociaciones de Vecinos en relación a quejas por la contaminación sonora que producen varios barcos especialmente en el muelle de Pelaires, así como la que proviene de algunos trasanlánticos, especialmente de sus discotecas al aire libre.
2016-09-10 00:00:00 Avís a Districte Ponent, en relació a la intervenció d'algun veí a la plaça de la Mediterrània, protestant per la '' intervenció '' d'un dels artistes participants en el Certamen d'Art Jove, promogut per l'Institut Balear de la Joventut , que es porta a terme al barri Aviso a Districte Ponent, en relación a la intervención de algún vecino en la plaza de la Mediterrània, protestando por la ''intervención'' de uno de los artistas participantes en el Certamen d'Art Jove, promovido por el Institut Balear de la Joventut, que se lleva a cabo en el barrio
2016-09-08 00:00:00 Primera reunió amb el grup de voluntaris que col·laboren amb l'Associació en la realització dels diferents esdeveniments per preparar l'anual BUNYOLADA. A la reunió van assistir els responsables dels equips de Dinamo i Espais Joves que realitzan tasca social amb els joves del barri I que van exposar el seu interès a col·laborar així com el desig del grup de la Comissió de Joves del Terreno a col·laborar en aquesta festa. Primera reunión con el grupo de voluntarios que colaboran con la Asociación en la realización de los diferentes eventos para preparar la anual BUNYOLADA. A la reunión asistieron los responsables de los equipos de Dinamo y Espais Joves que relizan labor social con los jovenes del barrio, que expusieron su interés en colaborar así como el deseo del grupo de la Comisión de Jovenes de El Terreno en colaborar en dicha fiesta.
2016-09-05 00:00:00 Recordatori a Districte Ponent de la petició que ferem a l'ajuntament en el sentit de que es reparés l'enrajolat de la plaça mirador Remígia Caubet, tinguen en compta que els buits deixats per rajoles que màncan podrien provocar d'anys als participants a la festa de l'escuma prevista a les Festes d'El Terreno Recordatorio a Districte Ponent de la petición que hicimos al ayuntamiento en el sentido de que se reparara el embaldosado de la plaza mirador Remigia Caubet, teniendo en cuenta que los huecos dejados por baldosas que faltan podrían provocar de años a los participantes en la fiesta de la espuma prevista en las Fiestas de el Terreno
2016-09-03 00:00:00 Avís a Districte Ponent, per notificació d'un veí, sobre el nou tancament de carrer Dos de Maig per la presència d'uns camions, la queixa es dirigeix especialment al fet que no s'ha establert un recorregut alternatiu per part de l'ajuntament Aviso a Districte Ponent, por notificación de un vecino, sobre el nuevo cierre de calle Dos de Maig por la presencia de unos camiones, la queja se dirige especialmente a que no se ha establecido un recorrido alternativo por parte del ayuntamiento
2016-09-02 00:00:00 Avis a Districte Ponent per el col·lapse circulatori al carrer Bellver, debut a que un camió de gran tonatge circula en direcció contraria per Josep Villalonga des de Son Armadams, pel que s'ha tallat el tràfic de vehicles. Sembla ser que el vehicle disposa del permis per a la maniobra. Aviso a Districte Ponent por el colapso circulatorio en la calle Bellver, debido a que un camión de gran tonelaje circula en dirección contraria por José Villalonga desde Son Armadams, por lo que se ha cortado el tráfico de vehículos. Parece ser que el vehículo dispone de los permiso para la maniobra.
2016-09-01 00:00:00 Avís a Districte Ponent pels problemes de circulació que s'han originat a la part alte del barri, motivats per dues obres amb tall de carrers, que s'estan realitzant al mateix temps i que pels efectes que causen es confirma la manca de coordinació de els encarregats de donar els preceptius permisos d'obra per part de l'ajuntament. Aviso a Districte Ponent por los problemas de circulacion que se han originado en la parte alta del barrio,motivados por dos obras, con corte de calles, que se están realizando al mismo tiempo y que por los efectos que causan se confirma la falta de coordinación de los encargados de dar los preceptivos permisos de obra por parte del ayuntamiento
2016-08-31 00:00:00 Reunió de treball amb l'equip dels diferents serveis socials i municipals d'atenció als joves que col·laboren en el barri per repassar la seva participació en diferents actes dels que s'han responsabilitzat en les pròximes festes del barri. Així mateix primer contacte i presentació a l'Associació del nou equip que formen la nova Comissió de Joves d'El Terreno, que per la seva banda s'estrenen organitzant alguns tallers per a joves amb ocasió d'aquestes mateixes festes Reunión de trabajo con el equipo de los diferentes servicios sociales y municipales de atención a los jovenes que colaboran en el barrio para repasar su participación en diferentes actos de los que se han responsabilizado en las próximas fiestas del barrio. Asimismo primer contacto y presentación a la Asociació del nuevo equipo que forman la nueva Comissió de Joves d'El Terreno, que por su parte se estrenan organizando algunos talleres para jovenes con motivo de estas mismas fiestas.
2016-08-30 00:00:00 Avis a Districte Ponent al respecte de queixes de veïnats per els enrenous a Joan Miró passades les 02.30h del cap de setmana, així com la nul-la resposta de la policia local a les denúncies fetes per telèfon durant els fets. Aviso a Districte Ponent al respecto de quejas de vecinos por los escandalos en Joan Miró pasadas las 02.30h del fin de semana, así como la nula respuesta de la policía local a las denuncias hechas por teléfono durante los hechos.
2016-08-27 00:00:00 Reunió de treball amb la veïna-voluntària que s'encarrega de la coordinació dels cursos al Casal, per preparar els que es duran a terme a partir del mes de setembre. Reunión de trabajo con la vecina-voluntaria que se encarga de la coordinación de los cursos en el Casal, para preparar los que se llevarán a cabo a partir del mes de Septiembre.
2016-08-26 00:00:00 Entrevista, a petició seva, amb el responsable de l'empresa, que portarà a terme les obres per encàrrec d'Emaya, en què ha explicat els treballs preparatoris que es realitzaran al llarg del mes de setembre així com les precaucions que prendran per evitar al màxim les molèsties als veïns. Entrevista, a petició suya, con el responsable de la empresa, que llevará a cabo las obras por encargo de Emaya, en el que ha explicado los trabajos preparatorios que se realizarán a lo largo del mes de Septiembre así como las precauciones que tomarán para evitar al máximo las molestias a los vecinos.
2016-08-26 00:00:00 Avis a Districte Ponent de la preocupació de veïnats en realització els vehicles que s'empram a una obra a Josep Villalonga, considerant que son excessivament grans i de superior tonatge al convenient per als carrers del barri. Aviso a Districte Ponent de la preocupación de vecinos en realización a los vehículos que se emplean en una obra de José Villalonga, considerando que son excesivamente grandes y de superior tonelaje al conveniente para las calles del barrio.
2016-08-25 00:00:00 Trobada de treball amb diversos veïns relacionats amb elements de difusió de les properes festes del barri. Encuentro de trabajo con varios vecinos relacionados con elementos de difusión de las próximas fiestas del barrio.
2016-08-24 00:00:00 Reclamació a l'Ajuntament, regidoria de Sanitat, atenent les queixes de diversos veïns, perquè reclamin a la propietat la desratització d'un edifici dedicat a l'hosteleria que ha estat tancat per diversos anys i en el qual s'han iniciat obres de condicionament. Reclamación al Ayuntamiento, regiduria de Sanidad, atendiendo a las quejas de varios vecinos, para que reclamen a la propiedad la desratización de un edificio dedicado a la hosteleria que ha permanecido cerrado por varios años y en el cual se han iniciado obras de acondicionamiento.
2016-08-24 00:00:00 Escrit a l'Ajuntament sol·licitant un reforçament dels senyals de trànsit a la cruïlla dels carrers Robert Graves i Lanuza a causa dels incidents que en ell es produeixen, l'últim el d'un veí que ha resultat ferit en un xoc al no respectar el vehicle que descendia per Lanuza la preferéncia de pas que tenen els que circulen per Robert Graves Escrito al Ayuntamiento solicitando un reforzamiento de las señales de tráfico en el cruce da las calles Robert Graves y Lanuza debido a los incidentes que en el se producen, el último el de un vecino que ha resultado herido en un choque al no respetar el vehículo que descendia por Lanuza la preferéncia de paso que tienen los que circulan por Robert Graves
2016-08-23 00:00:00 Elaboració d'un informe a Districte Ponent, en relació a les queixes d'un veí, davant la propera obertura d'una discoteca, referent a la qual ens ha informat que no han estat esmenats les causes que van motivar el seu tancament. Elaboración de un informe a Districte Ponent, en relación a las quejas de un vecino, ante la proxima apertura de una discoteca, referente a la cual nos ha informado que no han sido subsanados las causas que motivaron su cierre.
2016-08-23 00:00:00 Avís a Districte Ponent, en relació a un accident ocorregut a la cruïlla de Robert Graves amb Lanuza, en el qual hi ha hagut algun desperfecte així com un veí accidentat, amb la finalitat que coneguin aquest punt coflictivo del barri i actuïn en a conseqüència davant el departament corresponent. Aviso a Districte Ponent, en relación a un accidente ocurrido en el cruce de Robert Graves con Lanuza, en el que ha habido algún desperfecto así un vecino accidentado, con el fin de que conozcan este punto coflictivo del barrio y actuen en consecuéncia ante el departamento correspondiente.
2016-08-23 00:00:00 Avís a Districte Ponent i a Urbanisme en relació a un tub de grans dimensions que ha aparegut a la part posterior d'un edifici de Joan Miró per si aquesta col·locació és il·legal, ja que, a més, pel que sembla, l'edifici té algúnas característiques arquitectòniques especials. Aviso a Districte Ponent y a Urbanismo en relación a un tubo de grandes dimensiones que ha aparecido en la parte trasera de un edificio de Joan Miró por si esta colocación fuera ilegal, ya que, además, al parecer, el edificio tiene algúnas características arquitectónicas especiales.
2016-08-20 00:00:00 Recollida queixa d'un veí i pass de la informació a Districte Ponent, referent a la re-obertura d'una discoteca a Joan Miró i la deficient insonorització de la mateixa. Recogida queja de un vecino i pase de la información a Districte Ponent, referente a la re-abertura de una discoteca en Joan Miró y la deficiente insonorización de la misma.
2016-08-18 00:00:00 Entrevista amb una veïna per convidar-la a assumir el comissariat d'una possible exposició de fotografies del barri, aprofitant el material fotogràfic que s'ha exposat en exposicions realitzades a Quars Llibres i al Casal Sollerich Entrevista con una vecina para invitarla a asumir el comisariado de una posible exposición de fotografias del barrio, aprovechando el material fotografico que se ha expuesto en exposiciones realizadas en Quars Llibres y en el Casal Sollerich
2016-08-18 00:00:00 Recollit avís d'una veïna i corresponent pas de la informació a Districte Ponent, referent a l'evacuació d'important quantitat de runa en un habitatge del barri, sense cap tipus de permís d'obra visible, per si s'estigués realitzant alguna acció encoberta. Recogido aviso de una vecina i correspondiente paso de la información a Districte Ponent, al respecto de la evacuación de importante cantidad de escombros en una vivienda del barrio, sin ningún tipo de permiso de obra visible, por si se estuviese realizando alguna acción encubierta.
2016-08-15 00:00:00 Entrevista amb el responsable de l'empresa que durà a terme les obres d'Emaya al barri per tenir informació de les caracterítiques de la seva actuació en el carrer Polvorì, així de com es durà a terme l'ordenació del trànsit en aquest carrer, especialment quan es tingui de treballar en la part propera a l'entrada del bosc Entrevista con el responsable de la empresa que llevará a cabo las obras de Emaya en el barrio para tener información de las caracteríticas de su actuación en calle Polvorin así de como se llevará a cabo la ordenación del tráfico en dicha calle, especialmente cuando se tenga que trabajar en la parte cercana a la entrada del bosque
2016-08-15 00:00:00 Entrevista amb la comissària de l'exposició PALMA FOTOGRÀFICA per conèixer el material de què disposa, en relació a una possible exposició de fotos del barri durant les Festes del Terreno Entrevista con la comisaria de la exposición PALMA FOTOGRÁFICA para conocer el material de que dispone, en relación a una posible exposición de fotos del barrio durante las Fiestas de El Terreno
2016-08-13 00:00:00 Recollit l'avís d'un veí i corresponent pas de la informació a Districte Ponent en relació d'una festa, anunciada per Facebook, en un local d'oci de Joan Miró, per aquest cap de setmana, per si considera establir algun servei de vigilància especial que asseguri el descans dels veïns de zona Recogido el aviso de un vecino y correspondiente paso de la información a Districte Ponent en relación de una fiesta,anunciada por Facebook, en un local de ocio de Joan Miró, para este fin de semana, por si considera establecer algún servicio de vigiláncia especial que asegure el descanso de los vecinos de zona
2016-08-11 00:00:00 Gestions amb especialistes en el tema, encaminades a una possible exposició de fotografies, actuals, del Terreno, que es podrien mostrar durant les festes d'El Terreno, 2015. Gestiones con especialistas en el tema, encaminadas a una posible exposición de fotografies, actuales, de El Terreno, que se podrian mostrar durante las fiestas de El Terreno, 2015.
2016-08-11 00:00:00 Gestions amb tècnics municipals referents a la possible actuació d'una banda de música, patrocinada per l'ajuntament de Palma, en les properes festes d' El Terreno. Gestiones con tecnicos municipales referentes a la posible actuación de una banda de música, patrocinada por el ayuntamiento de Palma, en las proximas fiestas de El Terreno
2016-08-11 00:00:00 Presentació a tècnics municipals d'un dossier, preparat pel veí Feliu Renom, en el qual es mostren cases de El Terreno que han estat objecte d'atenció d'artistes pintors al llarg dels anys, així com les que ell ha reflectit en els seus dibuixos , perquè es tinguin en compte les seves característiques, per si mereixessin per part dels tècnics municipals encarregats de l'elaboració del nou catàleg d'edificis que mereixin algun tipus de proteció. Presentación a tecnicos municipales de un dossier, preparado por el vecino Feliu Renom, en el que se muestran casas de El terreno que han sido objeto de atención de artistas pintores a lo largo de los años, asi como las que el ha reflejado en sus dibujos, para que se tengan en cuenta sus características,por si merecieran por parte de los tecnicos municipales encargados de la elaboración del nuevo catálogo de edificios que merezcan algún tipo de proteción.
2016-08-10 00:00:00 Gestions amb la coordinadora de la convocatória ART JOVE, d'arts visuals, convocada per el Departament de Juventut,G.B.en el que fa referència a permisos necessaris i altres detalls de la presentació que és realitzarà durant les festes d'El Terreno, 2016. Gestiones con la coordinadora de la convocatória ART JOVE, de artes visuales, convocada por el Departament de la Juuventut, G.B. en lo que hace referécia a permisos necesarios y otros detalles de la presentación que se hará en el transcurso de las Fiestas de El Terreno,2016
2016-08-09 00:00:00 Transmesa informació, amb imatges, a Districte Ponent, sobre l'actitud incívica de veïns que deixen tota mena de mobiliari i altres, a la via pública sense atendre els dies establerts per a la seva recollida. Trasmitida información, con imágenes, a Districte Ponent, sobre la actitud incívica de vecinos que dejan todo tipo de enseres en la via pública sin atender a los dias establecidos para su recogida.
2016-08-08 00:00:00 Reunió a la parròquia de Santa Teresita, amb el rector d'aquesta parròquia, a la vegada de la del Terreno, junt a un reduït grup de veïns, per tractar el tema del la possible feparació de l'òrgan que tenim a la nostra Parròquia, per mirar de fer front l'elevat pressupost presentat per l'especialista. S'acorda una altra reunió Reunión en la parroquia de Santa Teresita, con el párroco de esta parróquia, a su vez de la del Terreno, junto a un reducido grupo de vecinos, para tratar el tema del posible arreglo del órgano que tenemos en nuestra Parróquia para mirar de hacer frente al elevado presupuesto presentado por el especialista. Se acuerda otra reunión
2016-08-05 00:00:00 Reclamació per fallades, durant diversos dies, en l'enllumenat elèctric en alguna zona de Joan Miró, denunciada per veïns. Reclamación por fallos, durante varios dias, en el alumbrado electrico en alguna zona de Joan Miró, denunciada por vecinos.
2016-08-04 00:00:00 Reunió periòdica amb el policia de barri amb la finalitat d'intercanviar informació relativa a diversos aspectes de la nostre zona i de les reclamacions dels veïns Reunión periodica con el policia de barrio con la finalidad de intercambiar información relativa a diversos aspectos de nuestra zona y de las reclamaciones de los vecinos
2016-08-04 00:00:00 Entrevista en directe del president de l'Associació, a UH Ràdio, en relació a la posada en marxa de les mesures antibotellot a El Terreno, entre d'altres barris Entrevista en directo del presidente de la Asociación, en UH Radio, en relación a la puesta en marcha de las medidas antibotellon en El Terreno, entre otros barrios
2016-08-03 00:00:00 Assistència, juntament amb altres veïns a la col·locació a la plaça Gomila d'un dels cartells anunciadors de les mesures antibotellot dictades per l'Ajuntament de Palma, amb assistència de l'alcalde, la regidora de Seguretat Ciutadana i Distrcte Ponent i altres autoritats. Amb aquesta mesura es converteix en relitat una reclamació històrica per part de les diversa Juntes de l'Associació Asisténcia, junto a otros vecnos a la colocación en la plaza Gomila de uno de los carteles anunciadores de las medidas antibotellon dictadas por el Ayuntamiento de Palma, con asisténcia del Alcalde, le regidora de Seguridad Ciudadana y Districte Ponent y otras autoridades. Con esta medida se convierte en relidad una reclamación histórica por parte de las diversa Juntas de la Asociación
2016-08-02 00:00:00 Gestions amb l'arquitecte de PMH RIBA, en referència als treballs que s'estan programant en Urbanisme referent a l'ampliació de la llista d'edificis protegits de Palma. Gestiones con el arquitecto de PMH_RIBA, en referencia a los trabajos que se están programando en Urbanismo referente a la ampliación de la lista de edificios protegidos de Palma.
2016-08-02 00:00:00 Sol·licitat assessorament a dos veïns, coneixedors del tema, sobre la seva opinió referent a la possibilitat de demanar que s'estudiï si poguessin protegirse alguns edificis singulars del nostre barri Solicitado asesoramiento a dos vecinos, conocedores del tema, sobre su opinión referente a la posibilidad de pedir que se estudie si pudiesen protegirse algunos edificios singulares de nuestro barrio
2016-08-02 00:00:00 Gestions amb diversos veïns-col·laboradors en relació als preparatius per a les Festes del barri de setembre. Gestiones con diversos vecinos-colaboradores en relación a los preparativos para las fiestas del barrio de Septiembre.
2016-08-01 00:00:00 Comunicació a Emaya reiterant la necessitat de treure les hiebas que dificulten el pas als vianants que circulen pel carrer Francesc Bernat i Sureda, explicant el perill que suposa per als peatons el circular per aquest carrer sense acera Comunicación a Emaya reiterando la necesidad de quitar las hiebas que dificultan el paso a los viandantes que circulan por la calle Francesc Bernat i Sureda, explicando el peligro que supone para los peatones el circular por esta calle sin acera
2016-08-01 00:00:00 Elaborat informe per a la Districte Ponent referit a les nombroses pintades aparegudes en els darrers dies en moltes cases de la zona Joan Miró-Gomila, incloent imatges de les mateixes, sol·licitant s'estudiï per part de la Policia municipal les '' firmas''que han deixat els incívics visitants al nostre barri, per si consten en la informació de què disposen. Elaborado informe para la Districte Ponent referido a las numerosas pintadas aparecidas en los ultimos dias en muchas casas de la zona Joan Miró-Gomila, incluyendo imagenes de las mismas, solicitando se estudie por parte de la Policia municipal las ''firmas''que han dejado los incívicos visitantes a nuestro barrio, por si constan en la información de que disponen
2016-07-29 00:00:00 Reunió amb la coordinadora del Programa Art Jove del Departament de la Joventut del Govern Balear, amb relació a la participació d'aquest departament en les Festes del Terreno. Reunión con la coordinadora del Programa Art Jove del Departament de la Juventut del Govern Balear, en relació a la participación de este departamento en las Fiestas de El Terreno.
2016-07-29 00:00:00 Escrit de sol·licitud a l'Ajuntament de Palma perquè reposin, abans de la les Festes del Terreno, del mes de Setembre, les rajoles que falten a la plaça mirador Remígia Caubet, pel perill d'accident que suposen els buits en el paviment Escrito de solicitud al Ayuntamineto de Palma para que repongan antes de la las Fiestas de El Terreno, del mes de Septiembre,las baldosas que faltan en la plaza mirador Remigia Caubet , por el peligro de accidente que suponen los huecos en el pavimento
2016-07-28 00:00:00 Reunió amb veïnat-voluntari coneixedor del tema amb relació a la llista d'edificis protegits del barri que ha presentat per debatre l'Ajuntament de Palma, per si, baix el seu punt de vista, l'Associació hagués de presentar alegacions Reunión con vecino-voluntario conocedor del tema, en relación con la lista de edificios protegidos del barrio que ha presentado para debatir el Ayuntamiento de Palma, por sí, bajo su punto de vista, la Asociación tuviera que presentar alegaciones
2016-07-27 00:00:00 Reunió informal amb veïns del carrer Dos de Maig que han expressat la seva preocupació pel projecte que han conegut de la possible ubicació d'un establiment hoteler en aquest carrer i l'impacte que pot produir Reunión informal con vecinos de calle Dos de Mayo que han expresado su preocupación por el proyecto que han conocido de la posible ubicación de un establecimiento hotelero en dicha calle y el impacto que puede producir
2016-07-27 00:00:00 Escrit de petició a l'Ajuntament perquè prengui les mesures oportunes perquè el pas zebra de Joan Miró, enfront de carrer Lanuza, sigui més visible i estigui millor senyalitzat Escrito de petición al Ayuntamiento para que tome las medidas oportunas para que el paso cebra de Joan Miró, frente a calle Lanuza, sea mas visible y mejor señalado
2016-07-27 00:00:00 Escrit de denúncia a l'Ajuntament en relació a la velocitat excessiva amb què circulen molts vehicles pel carrer Joan Miró, sol·licitant-li prengui les mesures tècniques pertinents per solucionar aquest greu perill per als veïns Escrito de denuncia al Ayuntamiento en relación a la velocidad excesiva con que circulan muchos vehiculos por la calle Joan Miró, solicitándole tome las medidas tecnicas pertinentes para solucionar este grave peligro para los vecinos
2016-07-26 00:00:00 Reunió amb un membre de la Federació Balear d'Escacs en relació a l'organització d'un torneig d'Escacs infantil a les pròximes festes del Terreno Reunión con un miembro de la Federación Balear de Ajedrez en relación a la organización de un torneo de Ajedrez infantil en las próximas fiestas de El Terreno
2016-07-26 00:00:00 Reunió amb la directora de l'escola d'estiu del CEIP El Terreno en relació a la possible col·laboració per a la realització per part dels alumnes de la pancarta anunciadora de les Festes del Terreno, al setembre. Reunión con la directora de la escuela de verano del CEIP El Terreno en relación a la posible colaboración para la realización por parte de los alumnos de la pancarta anunciadora de las Fiestas de El Terreno, en Septiembre.
2016-07-26 00:00:00 Escrit de sol·licitud d'intermediació a l'Ajuntament en relació a les queixes del personal de la Unitat Bàsica de Salut de El Terreno i de veïns usuaris del Centre per les avaries de l'aire condicionat i problemes amb la comunitat del dit edifici per a la seva solució Escrito de solicitud de intermediación al Ayuntamiento en relación a las quejas del personal de la Unidad Básica de Salud de El Terreno y de vecinos usuarios de dicho Centro por las averias del aire acondicionado y problemas con la comunidad de dicho edificio para su solución
2016-07-26 00:00:00 Escrit de proposta a la Regidoria d'Urbanisme en relació a possibles millores per solucionar el problema d'aparcament a la part baixa del barri Escrito de propuesta a la Regidoria de Urbanismo en relación a posibles mejoras para solucionar el problema de aparcamiento en la parte baja del barrio
2016-07-25 00:00:00 Avís a Districte Ponent en relació a l'incident amb un camió que ha quedat encallat a la confluència del carrer Lleó, cantonada Dos de Maig i que impedeix la circulació dels vehicles a la part alta del barri Aviso a Districte Ponent en relación al incidente con un camion que ha quedado atascado en la confluéncia de la calle Lleó, esquina Dos de Maig i que impide la circulación de los vehiculos enla parte alta del barrio
2016-07-22 00:00:00 Entrevista al president de l'Associació a la Plaça Gomila amb IB3 TV, en relació a l'obertura del judici per un assassinat a s'Aigo Dolça l'estiu passat, els habituals conflictes de cap de setmana, les queixes dels veïns i les reivindicacions de l'Associació. Entrevista al Presidente de la Associació en la Plaza Gomila con IB3 TV, en relación a la abertura del juicio por un asesinato en el s'Aigo Dolça el verano pasado, los habituales conflictos de fin de semana, las quejas de los vecinos y las reivindicaciones de la Associació.
2016-07-22 00:00:00 Reunió amb el Policia de Barri per repassar diverses queixes que s'han formulat darrerament a El Terreno Reunión con el Policia de Barrio para repasar diversas quejas que se han formulado ultimamente en El Terreno
2016-07-20 00:00:00 Reunió de treball amb l'equip coordinador de les activitats juvenils en les pròximes Festes del barri, al setembre Reunión de trabajo con el equipo coordinador de las actividades juveniles en las próximas Fiestas del barrio, en Septiembre
2016-07-19 00:00:00 Reunió amb veïnes del barri per tractar temes generals Reunión con vecinas del barrio para tratar temas generales
2016-07-19 00:00:00 Reunió amb veïns-voluntaris en relació a la seva participació en els continguts de la nostra pàgina web Reunión con vecinos-voluntarios en relación a su participación en los contenidos de nuestra página web
2016-07-19 00:00:00 Reunió de treball i presentació amb l'Inspector de la Policia Nacional, Delegat Provincial de Participació Ciutadana Reunión de trabajo y presentación con el Inspector de la Policia Nacional, Delegado Provincial de Participación Ciudadana
2016-07-19 00:00:00 Reunió de treball amb el membre d'un centre educatiu del barri per veure d'establir possibles aliances en accions de conscienciació cívica, amb participació d'alumnes i veïns, per a l'inici del proper curs 2016-2017 Reunión de trabajo con el miembro de un centro educativo del barrio para ver de establecer posibles alianzas en acciones de concienciación cívica, con participación de alumnos y vecinos, para el inicio del próximo curso 2016-2017
2016-07-19 00:00:00 Denùncia a Districte Ponent en relació a la queixa de veïns per la brutícia escampada al voltant d'uns contenidors del carrer Salut, cantonada Bellver, sol·licitant que es procedeixi a la neteja de l'esmentat lloc Denúncia al Districte Ponent en relación a la queja de vecinos por la suciedad desparramada alrededor de unos contenedores de la calle Salud , esquina Bellver, solicitando que se proceda a la limpieza de dicho lugar
2016-07-18 00:00:00 Sol·licitada a Districte Ponent una reunió amb totes les àrees de l'Ajuntament involucrades en el tema de l'oci nocturn al barri, Seguretat Ciutadana, Urbanisme, Sanitat i Treball, així com la presència de representació de la Policia Nacional. Solicitada a Districte Ponent una reunión con todas las àreas del Ayuntamiento involucradas en el tema del ocio nocturno en el barrio, Seguridad Ciudadana, Urbanismo, Sanidad y Trabajo, y también la preséncia de un representante de a Policia Nacional.
2016-07-16 00:00:00 Doble reunió de la Junta de l'Associació al Casal amb la regidora i presidenta d'Emaya, Neus Truyol i el seu quip de col·laboradors en relació a cercar solució a la deficient neteja del barri així com de les obres de conducció d'aigües que s'iniciaran el proper mes d'agost Doble reunión de la Junta de Associació en el Casal con la regidora y presidenta de Emaya, Neus Truyol y su quipo de colaboradores en relación a buscar solucion a la deficiente limpieza del barrio asi como de las obras de conducción de aguas que se iniciarán el próximo mes de Agosto
2016-07-11 00:00:00 Reunió d'un grup de veinats amb els artistes seleccionats de la convocatòria dels Premis Art Jove, en la categoria d'Arts Visuals que impulsa el Departament de la Juventud, Govern Balear i que tindràn com a marc d'actuació el nostre barri. Reunión de un grupo de vecinos con los artistas seleccionados de la convocatoria de los Premios Art Jove de la categoria de Artes Visuales que impulsa el Departamento de la Juventud, Gobierno Balear y que tendrán como marco de actuación nuestro barrio.
2016-07-08 00:00:00 Reiterada denúncia a Districte Ponent per les contínues queixes de veïns coneguts, pels escàndols que es produeixen en Joan Miró / Gomila, els caps de setmana Reiterada denuncia a Districte Ponent por las continuas quejas de vecinos conocidos, por los escandalos que se producen en Joan Miró/Gomila, los fines de semana
2016-07-06 00:00:00 Remesa informació a Districte Ponent d'una veïna que aporta queixes concretes sobre molèsties nocturnes d'un local d'oci de Joan Miró, així com de la nul·la, o escassa resposta policial a les seves queixes al 092. Remitida información a Districte Ponent de una vecina que aporta quejas concretas sobre molestias nocturnas de un local de ocio de joan Miró, asi como de la nula, o escasa respuesta policial a sus quejas al 092.
2016-07-04 00:00:00 Sol·licitud a l'Ajuntament per conèixer la seva actuació en relació a la gestió de control de la ITE en els edificis d'aspecte deteriorat dels voltants de Plaça Gomila Solicitud al Ayuntamiento para conocer su actuación en relación a su gestión de control de la ITE en los edificios de aspecto deteriorado de los alrededores de Plaza Gomila
2016-07-04 00:00:00 Lliurada sol·licitud a l'Ajuntament per conèixer la seva gestió en relació al compliment de la normativa recentment aprovada, per Urbanisme, sobre revisió de llicències dels locals comercials, per la seva incidència en locals, sembla que incontrolats, del Terreno. Remitida solicitud al Ayuntamiento para conocer su gestión en relación al cumplimiento de la normativa recientemente aprovada por Urbanismo, sobre revisión de licencias de los locales comerciales, por su incidéncia en locales, parece que incontrolados, de El Terreno.
2016-07-01 00:00:00 Reiterar a districte Ponent les queixes de diversos veïns en relació als sorolls i molèsties que produeix els caps de setmana un conegut local d'oci de Joan Miró Reiterar a districte Ponent las quejas de varios vecinos en relación a los ruidos i molestias que produce los fines de semana un conocido local de ocio de Joan Miró
2016-07-01 00:00:00 Reunió amb l'equip gestor del programa Sons d'El Terreno, amb la finalitat d'avaluar el seu funcionament i resultats així com de considerar si durant l'estiu es continuen amb les activitats Reunión con el equipo gestor del programa ¨SONS D'EL TERRENO¨,con la finalidad de evaluar su funcionamiento y resultados así como de considerar si durante el verano se continuan con las actividades
2016-07-01 00:00:00 Gestions amb Districte Ponent en relació a les queixes que presenten uns veinats pels renous que fan els vespres uns okupas i els seus cans, al carrer Dos de Maig Gestiones con Distrito Ponent en relación a las quejas que presentan unos vecinos por los ruidos que hacen las noches unos okupas y sus perros, en la calle Dos de Mayo
2016-06-30 00:00:00 Reunió de treball amb representants de Serveis Socials Ponent, Dinamo i Espais Joves en relació a la participació d'aquests departaments municipals en les Festes d'El Terreno 2016 Reunión de trabajo con representantes de Serveis Socials Ponent, Dinamo y Espais Joves en relación a la participación de estos departamentos municipales en las Festes d'El Terreno 2016
2016-06-30 00:00:00 Reunió amb la Policia Local, de barri, per repassar i conèixer l'evolució de les últimes queixes presentades per l'Associació a intancia de veïns Reunión con la policia municipal, de barrio,para repasar y conocer la evolución de las últimas quejas presentadas por la Associació a intáncia de vecinos
2016-06-30 00:00:00 Reunió amb dues veïnes que s'han ofert com a voluntàries per fer un seguiment dels escrits de queixa que dirigim a l'Ajuntament, atès que en moltes ocasions aquests escrits no són contestats, per el que desconeixem el tràmit que segueixen Reunión con dos vecinas que se han ofrecido como voluntarias para hacer un seguimiento de los escritos de queja que dirijimos al Ayuntamiento, dado que en muchas ocasiones estos escritos no son contestados, por lo que desconocemos el trámite que siguen
2016-06-29 00:00:00 Sol·licitut a la regidoria del Districte Ponent perquè organitzi una reunió amb responsables d'Emaya amb la finalitat de fer-los arribar les queixes dels veïns en relació a la lamentable situació en què es troben els carrers del barri, contenidors, recollida d'escombraries, herbes, etc ..., així com intentar establir un calendari de treballs per tal de poder supervisar el seu compliment Solicitut a Districte Ponent para que organice una reunión con responsables de Emaya con la finalidad de hacerles llegar las quejas de los vecinos en relación a la lamentable situación en que se encuentran las calles del barrio, contenedores, recogida de basura, hierbas, etc..., así como el intentar establecer un calendario de trabajos con el fin de poder supervisar su cumplimiento
2016-06-29 00:00:00 El divendres 15 d'abril l'regidora i presidenta d'Emaya, Neus Truyol, va reunir els veïns al Casal per informar sobre la realització d'obres al barri amb la finalitat de substituir les antigues conduccions d'aigua, en aquesta reunió la Junta i veïns van expressar el seu interès en que a part de millorar la conducció d'aigua es preparés la infraestructura necessària perquè en un futur proper no s'hagués de tornar a aixecar el paviment, arribant-se a l'acord que s'establirien diverses taules tècniques per anar millorant i consensuant el projecte . Tot i els requeriments de l'Associació no hem tingut resposta a les nostres sol·licituds, de manera que l'Associació es dirigeix a la regidoria del Districte Ponent perquè intervingui en l'organització d'aquestes taules de treball El viernes 15 de Abril la regidora y presidenta de Emaya, Neus truyol, reunió a los vecinos en el Casal para informar acerca de la realización de obras en el barrio con la finalidad de sustituir las antiguas conducciones de agua, en esta reunión la Junta y vecinos expresaron su interés en que aparte de mejorar la conducción de agua se preparase la infraestructura necesaria para que en un futuro cercano no se hubiese de volver a levantar el pavimento, llegándose al acuerdo que se establecerian diversas mesas técnicas para ir mejorando y consensuando el proyecto. Pese a los requerimientos de la Asociación no hemos tenido respuesta a nuestras solicitudes, por lo que la Asociación se dirige a la regidoria del Districte Ponent para que intervenga en la organización de estas mesas de trabajo
2016-06-29 00:00:00 Gestions amb la policia municipal en relació a gestions a denúncies presentades per veïns amb anterioritat Gestiones con la policia municipal en relación a gestiones a denúncias presentadas por vecinos con anterioridad
2016-06-28 00:00:00 Comunicació a Districte Ponent a referència al mal estat dels contenidors i brutícia general a la Plaça Gomila Comunicación a Districte Ponent en referéncia al mal estado de los contenedores y suciedad general en la Plaza Gomila
2016-06-27 00:00:00 Reunió de treball amb responsables del departament de Joventut del Govern Balear per acordar al respecte de la concesió dels Premis d'ARTS VISUALS, 2016, que tindràn com a tema principal el barri d'El Terreno i que previsiblement s'entregaràn dins els actes de les festes del mes de setembre Reunión de trabajo con responsables del departamento de Juventud del Gobierno Balear para hablar de la concesión de los Premios de Las Artes Visuales, 2016, que tendrán como tema principal el barrio de El Terreno y que previsiblemente se entregarán dentro de los actos de las fiestas del mes de septiembre
2016-06-22 00:00:00 Reiterar la denúncia sobre el mal estat i perill per als vianants de circular pel carrer Fco Vidal i Sureda Reiterar la denúncia sobre el mal estado y peligro para los peatones de circular por la calle Fco Vidal y Sureda
2016-06-22 00:00:00 Reiterar la sol·licitud de coordinació entre els diferents departaments de l'Ajuntament en la realització de les anunciades obres d'Emaya al barri Reiterada la solicitud de coordinación entre los diferentes departamentos del Ayuntamiento en la realización de las anunciadas obras de Emaya en el barrio
2016-06-20 00:00:00 Comunicació directa amb la presidenta d'Emaya , Neus Truyol, en relació a la reiterada denúncia de la Associació pel mal estat i perill per els vianants del carrer Fco Vidal Y Sureda Comunicación directa con la presidenta de Emaya, Neus Truyol, en relación a la reiterada denuncia de la Asociación por el mal estado y peligro para los peatones de la calle Fco Vidal Y Sureda
2016-06-20 00:00:00 Continuació dels contactes de l'Associació amb l'equip de la regidora de Seguretat Ciutadana amb vista a eradicar definitivament els didturbios de cap de setmana Continuación de los contactos de la Asociación con el equipo de la regidora de Seguridad Ciudadana en orden a erradicar definitivamente los didturbios de fin de semana
2016-06-20 00:00:00 Reiterar Districte Ponent que es continuen les obres il·legals al jardí d'un local d'oci nocturn a Joan Miró Reiterar a Districte Ponent que se continuan las obras ilegales en el jardin de un local de ocio nocturno en Joan Miró
2016-06-18 00:00:00 Celebració amb gran èxit d'assistència i per segona vegada de la Festa veïnal de SANT JOAN a EL TERRENY, la qual ha estat possible gràcies a l'entusiasme d'un grup de veïns voluntaris Celebración con gran éxito de asistencia y por segunda vez de la Fiesta vecinal de SANT JOAN en EL TERRENO, la cual ha sido posible gracias al entusiasmo de un grupo de vecinos voluntarios
2016-06-18 00:00:00 Gestions al llarg de tot el dissabte amb la regidora de Seguretat Ciutadans i el seu equip, en relació als greus escàndols nocturns de divendres nit a Joan Miró i Plaça Gomila Gestiones a lo largo de todo el sábado con la regidora de Seguridad Ciudadan y su equipo, en relación a los graves escandalos nocturnos del viernes noche en Joan Miró y Plaza Gomila
2016-06-17 00:00:00 Reiterar a Districte Ponent la denúncia de veïns dels sorolls i molèsties que produeix un conegut local d'oci nocturn de Joan Miró Reiterar a Districte Ponent la denúncia de vecinos de los ruidos y molestias que produce un conocido local de ocio nocturno de Joan Miró
2016-06-16 00:00:00 Presentació als veïns al Casal, per part de l'equip del Patronat Riba, de les conclusions del PLA LLEVANT. El document íntegre es pot llegir en www.elterreno.info QUE PASSA AL TERRENO Pla Litoral Ponent Presentación a los vecinos en el Casal, por parte del equipo del Patronato Riba, de las conclusiones del PLA LLEVANT. El documento integro se puede leer enÑ www.elterreno.info QUE PASA EN EL TERRENO ¨Pla litoral Ponent¨
2016-06-15 00:00:00 Assistència a la reunió periòdica del Consell Territorial de barris Asistencia al la reunión periódica del Consell Territorial de barrios
2016-06-14 00:00:00 Gestions amb el tècnic responsable del Departament d'Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma referent a la celebració de diversos concerts que patrocinarà l'Ajuntament al nostre barri. La nostra Associació a plantejat a l'Ajuntament la necessitat de descentralitzar l'activitat cultural, la qual es realitza en gairebé la seva totalitat a Palma Ciutat Gestiones con el tecnico responsable del Departamento de Artes Escénicas de el Ayuntamiento de Palma al respecto de la celebración de varios conciertos patrocinados por el Ayuntamiento , en nuestro barrio. Nuestra Asociación a planteado al Ayuntamiento la necesidad de descentralizar la actividad cultural, la cual se realiza en casi su totalidad en Palma Ciudad
2016-06-14 00:00:00 Reiterar una queixa al Districte Ponent en relació al perill que suposa per a la integritat dels vianants el circular pel carrer Fco Vidal I Sureda causa de que no hi ha voreres i les herbes envaeixen la calçada, així mateix informar del despreniment de pedres del mur lateral Reiterar una queja al Districte Ponent en relación al peligro que supone para la integridad de los peatones el circular por la calle Fco Vidal Y Sureda debido a que no hay aceras y las hierbas invaden la calzada, asimismo informar del desprendimiento de piedras del muro lateral
2016-06-13 00:00:00 Gestions diverses en relació als preparatius per a la FESTA DE SANT JOAN a El Terreno Gestiones diversas en relación a los preparativos para la FIESTA DE SAN JUAN a El Terreno
2016-06-13 00:00:00 Denúncia, basada en informacions de veïns, sobre obres que s'estan realitzant, de manera sembla que il·legal, al pati d'un local d'oci del carrer Joan Miró Denuncia, basada en informaciones de vecinos, sobre obras que se están realizando, de forma parece que ilegal, en el patio de un local de ocio de la calle Joan Miró
2016-06-11 00:00:00 Remetre la informació aportada per veinats, a Districte Ponent, en relació als problemes de cap de setmana que produeix un local d'oci i que s'han incrementat en canviar d'ubicació, tot i que a la mateixa zona Remitida la información aportada por vecinos, a Districte Ponent, en relación a los problemas de fin de semana que produce un local de ocio y que se han incrementado al cambiar de ubicación, aunque en la misma zona
2016-06-09 00:00:00 Reunió amb la regidora de Seguretat Ciutadana i del Districte Ponent en relació a disturbis i actes vandàlics en els caps de setmana amb acarnissament continuat al domicili d'un veí Reunión con la regidora de Seguridad Ciudadana y del Districte Ponent en relación a disturbios y actos vandálicos en los fines de semana con ensañamiento continuado al domicilio de un vecino
2016-06-09 00:00:00 Reunió de treball a CEIP El Terreno amb l'equip de suport a la nostra coral infantil 4 VENTS, per avaluar el funcionament del projecte Sons d'El Terreno Reunión de trabajo en CEIP El Terreno con el equipo de apoyo a nuestra coral infantil 4 VENTS, para evaluar el funcionamiento del proyecto ¨SONS D'EL TERRENO¨
2016-06-08 00:00:00 Emesa queixa al Departament de Qualitat, de l'Ajuntament de Palma, pel que fa al mal funcionament de la pàgina de reclamacions així com de la mala gestió de les queixes que hem presentat al llarg d'aquest any Emitida queja al Departament de Qualitat, del Ajuntament de Palma, con respecto al mal funcionamiento de la página de reclamaciones así como de la mala gestión de las quejas que hemos presentado a lo largo de este año
2016-06-08 00:00:00 Emesa queixa al Departament de Qualitat, de l'Ajuntament de Palma, pel que fa al mal funcionament de la pàgina de reclamacions així com de la mala gestió de les queixes que hem presentat al llarg d'aquest any Emitida queja al Departament de Qualitat, del Ajuntament de Palma, con respecto al mal funcionamiento de la página de reclamaciones así como de la mala gestión de las quejas que hemos presentado a lo largo de este año
2016-06-06 00:00:00 Reunió de treball amb l'equip de veïns voluntaris, preparatòria de les Festes d'El Terreno 2016 Reunión de trabajo con el equipo de vecinos voluntarios, preparatoria de las Fiestas de el Terreno 2016
2016-06-03 00:00:00 Queixa urgent a Emaya a causa de l'abandó fora dels contenidors de la Plaça Gomila i davant del Zivago de gran quantitat d'embalatges, botelles i altres materials que feien mposible el pas per la vorera corresponent. Emaya va desplaçar una brigada de recollida i el problema va estar resolt a les 11.30h Queja urgente a Emaya debido al abandono fuera de los contenedores de la Plaza Gomila y frente al Zivago de gran cantidad de embalajes, botellas y otros materiales que hacian mposible el paso por la acera correspondiente. Emaya desplazó una brigada de recogida y el problema estuvo resuelto a las 11.30h
2016-06-03 00:00:00 Gestions relacionades amb la difusió de l'event SANT JOAN a EL TERRENO, el proper 17 de juny Gestiones relacionadas con la difusión del evento SAN JUAN en EL TERRENO, el próximo 17 de Junio
2016-06-02 00:00:00 Reunió de treball amb la responsable i equip de PMH Riba, per analitzar i coordinar accions previstes a curt termini Reunión de trabajo con la responsable i equipo de PMH Riba, para analizar i coordinar acciones previstas a corto termino
2016-05-30 00:00:00 Sol·licitada informació a EMAYA referent a conèixer l'inici de les anunciades obres de millora per a la conducció d'aigües al barri. Aquesta informació és molt important per a l'Associació ja que va sol·licitar una sèrie de taules tècniques amb altres departaments de l'Ajuntament per a la coordinació i optimització de l'obra. Solicitada informació a EMAYA al respecto de conocer el inicio de las anunciadas obras de mejora de la conducción de aguas en el barrio. Esta información es muy importante para la Associació ya que solicitó una serie de mesas técnicas con otros departamentos del Ayuntamiento para la coordinación y optimización de dicha obra.
2016-05-30 00:00:00 Última reunió del grup de treball, format per veïns-voluntaris, que ha assumit l'organització per segon any de la FESTA de SANT JOAN a EL TERRENO, que se celebrarà el 17 de juny a la Plaça Remígia Caubet. Així mateix, s'ha decidit una propera reunió per abordar la preparació de les Festes del Terreno que se celebren el mes de Setembre, ültima reunión del grupo de trabajo, formado por vecinos-voluntarios, que ha asumido la organización por segundo año de la FESTA de SANT JOAN a EL TERRENO, que se celebrará el 17 de Junio en la Plaza Remígia Caubet. Asimismo, se ha decidido una próxima reunión para abordar la preparación de las Fiestas de El Terreno que se celebran el mes de Septembre,
2016-05-27 00:00:00 Assistència a l'acte celebrat a l'auditori del Parc Bit, en què van ser presentats els resultats obtinguts per a la Generació del PLA LITORAL PONENT. En breu, els treballs presentats en aquesta jornada, seran allotjats a la nostra pàgina web. Asisténcia al acto celebrado en el auditorium del Parc Bit, en el que fueron presentados los resultados obtenidos para la generació del PLA LITORAL PONENT. En breve, los trabajos presentados en esta jornada, serán alojados en nuestra página web.
2016-05-26 00:00:00 Reunions de treball amb diversos veïns que han assumit treballs de col·laboració en diferents àrees en què està involucrada l'Associació. Reuniones de trabajo con varios vecinos que han asumido trabajos de colaboración en diferentes áreas en las que está involucrada la Associació.
2016-05-24 00:00:00 Comunicació a Districte Ponent en relació a queixes de veïns per desordres en Joan Miró, a prop de Gomila, la nit del divendres dia 20 Comunicación a Districte Ponent en relación a quejas de vecinos por desordenes en Joan Miró,zona de Gomila, la noche del viernes dia 20
2016-05-24 00:00:00 Comunicació a Districte Ponent en relació a l'avís d'un veí de la possible propera reobertura d'un local amb historial de confictividad al barri Comunicación a Districte Ponent en relación al aviso de un vecino de la posible próxima reabertura de un local con historial de confictividad en el barrio
2016-05-19 00:00:00 Escrit de denúncia dirigit al Director General d'IB Salut ia la Directora General de Salut Pública i Consum, amb relació a les queixes que ens han fet arribar alguns veïns referents a l'olor a aigües fètides que es nota en la Unidat Bàsica de Salut del Terreno , a la Pl Gomila. Escrito de denúncia dirigido al Director General de IB Salut i a la Directora General de Salut Pública i Consum, en relació a las quejas que nos han hecho llegar algunos vecinos referentes al olor a aguas fétidas que se nota en la Unidat Bàsica de Salut de El Terreno, en la Plza Gomila.
2016-05-18 00:00:00 Reunió al Casal de Barri, promoguda per Districte Ponent, amb assistència de representants d'associacions, entitats i veïns dels barris de Sa Teulera, Son Armadans, Port-pi, La Bonanova i el Terreno, amb la finalitat que s'exposin projectes de millora d'aquestes zones Reunión en el Casal de Barri, promovida por Districte Ponent, con asisténcia de representantes de Asociaciones, entidades y vecinos de los barrios de Sa Teulera, Son Armadams, Port-pi, La Bonanova y El Terreno,con la finalidad de que se expongan proyectos de mejora de estas zonas
2016-05-17 00:00:00 Reunió convocada per Participació Ciutadana per informar a les Associacions de Veïns sobre les noves formes en què es concedrán les subvencions anuals a les Associacions per a la seva activitats Reunión convocada por Participació Ciudadana para informar a las Asociaciones de Vecinos acerca de las nuevas formas en que se concedrán las subvenciones anuales a las Asociaciones para su actividades
2016-05-16 00:00:00 Reunió convocada per Participació Ciutadana per explicar a les associacions de veïns els canvis en la forma de gestionar els Casals de Barri a partir de l'any que Reunión convocada por Participación Ciudadana para explicar a las Asociaciones de vecinos los cambios en la forma de gestionar los Casals de Barri a partir del próximo año
2016-05-11 00:00:00 Reportatge de la Cadena Ser, Ràdio Mallorca, al Casal de Barri amb motiu del centenari del naixement de l'escriptor Camilo José Cela, que va residir a El Terreno La informació d'aquest acte es pot trobar en aquesta pàgina web: QUE PASSA AL BARRI - EL TERRENO EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ Reportage de la Cadena Ser, Radio Mallorca,en el Casal de Barri con motivo del centenario del nacimiento del escritor Camilo José Cela, que residió en El Terreno La información de este acto puede encontrarse en esta página web: QUE PASA EN EL BARRIO - EL TERRENO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
2016-05-09 00:00:00 Entrevista amb la directora general de cultura, Ajuntament de Palma, amb la finalitat d'explicar-li la deficient situació en què es troben els voltants de l'Arc d'En Vilella, al carrer Son Catleret, així mateix que es consideri el situar una escultura de l'artista Remigia Caubet a la plaça-mirador que porta el seu nom. Entrevista con la Directora general de cultura, Ajuntament de Palma, con la finalidad de explicarle la deficiente situación en que se encuentran los alrededores de l'Arc d'En Vilella, en la calle Son Catleret, asimismo que se considere el situar una escultura de la artista Remigia Caubet en la plaza -mirador que lleva su nombre.
2016-05-09 00:00:00 Visita a la regidora i presidenta d'Emaya Neus Truyol amb la finalitat de reiterar-li la queixa d'uns veïns del carrer Francesc Vidal i Sureda per l'abandonament i falta de neteja de les herbes de les voreres del que obliga els vianants a circular per dins de la calçada. Havent-se produït un incident en fregar un vehicle a una vianant Visita a la regidora y presidenta de Emaya Neus Truyol con la finalidad de reiterarle la queja de unos vecinos de la calle Francisco Vidal y Sureda por el abandono y falta de limpieza de las yerbas de los arcenes lo que obliga a los peatones a circular por dentro de la calzada. Habiéndose producido un incidente al rozar un vehículo a una viandante
2016-05-03 00:00:00 Reunió de treball amb el nostre webmaster amb la finalitat d'elaborar un registre de les denúncies i escrits que dirigim a l'Administració per poder fer un seguiment dels mateixos, ja que hem constatat que en nombroses ocasions no són respostos. Reunión de trabajo con nuestro webmaster con la finalidad de elaborar un registro de las denuncias y escritos que dirigimos a la Administración para poder hacer un seguimiento de los mismos, ya que hemos constatado que en numerosas ocasiones no son respondidos
2016-05-02 00:00:00 Reunió de treball amb l'equip de coordinadors de SONS d'EL TERRENo per tal d'estudiar noves formes de promoció i difusió del projecte Reunión de trabajo con el equipo de coordinadores de SONS d'EL TERRENO con el fin de estudiar nuevas formas de promoción y difusión del proyecto
2016-05-02 00:00:00 Comunicat a la regidoria d'Urbanisme, Ajuntament de Palma, amb la finalitat de requerir la formació de les meses tècniques necessàries per abordar temes pendents de la barriada i que es van acordar en la recent visita del regidor d'urbanisme, Antoni Noguera, a El Terreno Comunicado a la regiduria de Urbanismo, Ajuntament de Palma, con la finalidad de requerir la formación de las mesas técnicas necesarias para abordar temas pendientes de la barriada y que se acordaron en la reciente visita del regidor de urbanismo, Antoni Noguera, a El Terreno
2016-04-27 00:00:00 Reunió al Casal de Barri, amb el regidor d'Urbanisme, Antoni Noguera, amb la finalitat de conèixer les realitzacions municipals que es duran a terme a la barriada en el breu termini Reunión en el Casal de Barri, con el regidor de Urbanismo, Antoni Noguera, con la finalidad de conocer las realizaciones municipales que se llevaran a cabo en la barriada en el breve plazo
2016-04-26 00:00:00 Entrevista amb la Directora General de Participació Ciutadana, en relació a la manca d'il·luminació exterior del Casal de Barri i el seu entorn el que comporta la existència d'una zona fosca i perillosa al barri, així mateix dels problemes que tenim per dur a terme la seva funció amb els mitjans de què disposem i per part de la Directora General se'ns ha informat dels projectes que es preparen de cara al funcionament d'aquests centres en un proper futur Entrevista con la Directora General de Participación Ciudadana, en relación a la falta de iluminación exterior del Casal de Barri y su entorno lo que conlleva la existéncia de una zona oscura y peligrosa en el barrio, asimismo de los problemas que tenemos para llevar a cabo su función con los medios de que disponemos y por parte de la Directora General se nos ha informado de los proyectos que se preparan de cara al funcionamiento de estos centros en un próximo futuro
2016-04-25 00:00:00 Reunió a la seu de Emaya amb la seva presidenta i directius d'altres associacions, amb motiu de la presentació del projecte: PROGRAMA ECOBARRIS, ¨Accions pel medi ambent i la sostenibilitat als barris i pobles de Palma¨. Reunión en la sede da Emaya con su presidenta y directivos de otras asociaciones, con motivo de la presentación del proyecto: PROGRAMA ECOBARRIS,¨Accions pel medi ambent i la sostenibilitat als barris i pobles de Palma¨
2016-04-25 00:00:00 Reiterar a Districte Ponent la sol·licitud d'informació de com tramitar amb efectivitat les reclamacions que dirigim a diversos departaments d'Emaya, a causa de la manca de respostes a les nostres peticions. Reiterar a Districte Ponent la solicitud de información de como tramitar con efectividad las reclamaciones que dirigimos a diversos departamentos de Emaya, debido a la falta de respuestas a nuestras peticiones.
2016-04-25 00:00:00 Reiterar a Districte Ponent els avisos de veïns en relació a obres, al pareixer sense permís i a porta tancada, a locals de Joan Miró. Reiterar a Districte Ponent los avisos de vecinos en relación a obras, al perecer sin permiso y a puerta cerrada, en locales de Joan Miró.
2016-04-22 00:00:00 Passar comunicació a Districte Ponent en relació a la presència d'un nou indigent a Joan Miró, que s'allotja sota el porxo de l'antiga oficina de la Banca March i que pel que sembla ha provocat algun incident amb vehicles que circulen pel carrer abans esmentat Pasar comunicación a Districte Ponent en relación a la presencia de un nuevo indigente en Joan Miró, que se aloja bajo el porche de la antigua oficina de la Banca March y que al parecer ha provocado algún incidente con vehículos que circulan por la calle antes mencionada.
2016-04-21 00:00:00 Entrevista amb una una veïna en què ha exposat a l'Associació les deficiències que observa i pateix prop del seu domicili, a la zona de Son Catlaret Entrevista con una una vecina en las que ha expuesto a la Asociación las deficiéncias que observa y padece cerca de su domicilio, en la zona de Son Catleret
2016-04-21 00:00:00 Donar part a la Policia Municipal de l'avís de veïns al respecte d'obres que es realitzen a locals de Joan Miró, pel que sembla de forma irregular. Dar parte a la Policia Municipal del aviso de vecinos al respecto de obras que se realizan en locales de Joan Miró, al parecer de forma irregular.
2016-04-21 00:00:00 Reiterar a Districte Ponent i a Emaya els problemes per als vianants al carrer Fco Vidal i Sureda, així com la conveniència que es concedeixi un "cediu el pas" davant el n. 3, parada de l'autobús, ja que els passatgers han de creuar el carrer amb greu perill a causa del pas de vehicles. Reiterar al Districte Ponent y a Emaya los problemas para los peatones en la calle Fco Vidal y Sureda, así como la conveniéncia de que se conceda un "ceda el paso" frente al n.3, parada de autobús, ya que los pasajeros tienen que cruzar la calle con grave peligro debido al paso de vehículos.
2016-04-21 00:00:00 Reiterar a l'Ajuntament de Palma la queixa d'una veïnada de Joan Miró, zona de Natzaret, per la necessitat de podar el arbres que te d'avant ca seva, per les molèsties de tot tipus, fins i tot sanitaris que li causa, a l 'envair seva balconada. Les gestions s'iniciaren al gener d'enguany. Reiterar al Ayuntamiento de Palma, la queja de una vecina de Joan Miró, zona de Nazaret, por la necesidad de podar los árboles que tiene delante su casa, por las molestias de todo tipo, incluso sanitarios que le causa, al invadir su balcón. Las gestiones se iniciaron en enero de este año.
2016-04-21 00:00:00 Reiterar a l'Ajuntament de Palma la queixa d'una veïnada de Joan Miró, zona de Natzaret, per la necessitat de podar el arbres que te d'avant ca seva, per les molèsties de tot tipus, fins i tot sanitaris que li causa, a l 'envair seva balconada. Les gestions s'iniciaren al gener d'enguany. Reiterar al Ayuntamiento de Palma, la queja de una vecina de Joan Miró, zona de Nazaret, por la necesidad de podar los árboles que tiene delante su casa, por las molestias de todo tipo, incluso sanitarios que le causa, al invadir su balcón. Las gestiones se iniciaron en enero de este año.
2016-04-21 00:00:00 Reiterem denúncia per la problemàtica de pas dels vianants pel carrer Fco Vidal Sureda, a causa de les herbes que hi ha als laterals Reiteramos denuncia por la problemática de paso de los peatones por la calle Fco Vidal Sureda,debido a las hierbas que hay en los laterales
2016-04-21 00:00:00 Reiterar la queixa d'una veïna de Joan Miró per la manca de poda dels arbres davant de casa i que li envaeixen la balconada Reiterar la queja de una vecina de Joan Miró por la falta de poda de los arboles frente a su casa y que le invaden el balcón
2016-04-21 00:00:00 Reiterar a la policia municipal els avisos que ens envien els veïns referents a obres, pel que sembla sense permís i a porta tancada, que s'estan realitzant en locals de Joan Miró. Reiterar a la policia municipal los avisos que nos mandan los vecinos referentes a obras, al parecer sin permiso y a puerta cerrada, que se están realizando en locales de Joan Miró.
2016-04-20 00:00:00 Reunió de consell districte, amb lesregidores Angélica Pastor i Neus Truyol amb el tema dels serveis de neteja com a motiu principal Reunión de consejo distrito, con la regidoras Angélica Pastor y Neus Truyol con el tema principal de los servicios de limpieza como motivo principal
2016-04-18 00:00:00 Reunió de treball, amb veïns voluntaris, per a la preparació de la festa de SANT JOAN a EL TERRENO, 2016 Reunión de trabajo, con vecinos voluntarios,para la preparación de la fiesta de SANT JOAN a EL TERRENO, 2016
2016-04-14 00:00:00 Entrevista d'estudiants de la UIB amb representants de l'Associació als quals hem informat en aspectes sobre la nostra realitat per a un treball universitari en el qual han escollit El terreny com a model. Entrevista de estudiantes de la UIB con representantes de la Associación a los que hemos informado en aspectos sobre nuestra realidad para un trabajo universitario en el que han escogido El Terreno como modelo.
2016-04-14 00:00:00 Preparatius per a l'exposició pictòrica de l'artista i veí CULE que s'inaugurarà el divendres 15 al Casal Preparativos para la exposición pictórica del artista y vecino CULE que se inaugurará el viernes 15 en el Casal
2016-04-13 00:00:00 Inici de la preparació d'un dossier informatiu i promocional dirigit als comerços del barri Inicio de la preparación de un dossier informativo y promocional dirigido a los comercios del barrio
2016-04-13 00:00:00 Reiteració de gestions davant Sanitat, Ajuntament de Palma, iniciades a l'abril de 2015, referents a l'estat deficient d'alguns solars del barri. Reiteración de gestiones ante Sanidad, Ajuntament de Palma,iniciadas en Abril de 2015, referentes al estado deficiente de algunos solares del barrio.
2016-04-12 00:00:00 Reclamació al departament de Sanitat, Ajuntament de Palma, en relació a un dossier, presentat el passat abril de 2015, amb informació sobre l'estat de solars abandonats al Terreno, i del qual només ha estat remès des de llavors, a l'Associació, 1 informe parcial per part del destinatari Reclamación al departamento de Sanitat, Ajuntament de Palma, en relación a un dossier, presentado el pasado Abril de 2015, con información sobre el estado de solares abandonados en el Terreno, y del cual solo ha sido remitido desde entonces, a la Associació, un informe parcial por parte del destinatario
2016-04-12 00:00:00 Gestions amb la Policia Municipal en relació a una obra il·legal a Joan Miró Gestiones con la Policia Municipal en relación a una obra ilegal en Joan Miró
2016-04-12 00:00:00 Participació en una reunió tècnica promoguda per Participació Ciutadana-Ajuntament de Palma, en relació a temes de reformulació en la sol·licitud de les subvencions anuals per a activitats de les associacions de veïns Participación en una reunión técnica promovida por Participación Ciudadana-Ajuntament de Palma, en relación a temas de reformulación en la solicitud de las subvenciones anuales para actividades de las asociaciones de vecinos
2016-04-11 00:00:00 Gestions amb el departament de Mobilitat, Ajuntament de Palma, en relació a temes de trànsit i aparcament al barri. Gesstiones con el departamento de ¨Mobilitat¨, Ajuntament de Palma, en relación a temas de tráfico y aparcamiento en el barrio.
2016-04-11 00:00:00 Gestions relacionades amb la visita de la regidora Neus Truyol, el proper dia 15 d'Abril, per explicar a la Junta i als veïns, les obres de millora de la conducció d'aigües a El Terreno. Gestiones relacionadas con la visita de la regidora Neus Truyol, el próximo dia 15 de Abril, para explicar a la Junta y a los vecinos, las obras de mejora de la conducción de aguas en El Terreno.
2016-04-11 00:00:00 Reclamació a Participació Ciutadana, Ajuntament de Palma, amb relació a la deficient il·luminació nocturna exterior del Casal de Barri. Reclamación a Participació Ciutadana, Ajuntament de Palma, en relación a la deficiente iluminación nocturna exterior del Casal de Barri.
2016-04-11 00:00:00 Entrevista conjunta d'IB3 TV i ràdio, al president de l'Associació en relació a l'estat i projectes en el nostre barrio.La entrevista està recollida al nostre web, a la secció: QUE PASSA AL BARRI - NOTÍCIES. Entrevista conjunta de IB3 TV y radio, al presidente de la Associació en relación al estado y proyectos en nuestro barrio.La entrevista está recogida en nuestra web, en la sección: QUE PASA EN EL BARRIO - NOTICIAS.
2016-04-08 00:00:00 Reunió amb responsables de l'àrea de Serveis Socials que exerceixen la seva funció en el barri en relació a l'esdeveniment SANT JOAN a EL TERRENO. Reunión con responsables del área de Servicios Sociales que ejercen su función en el barrio en relación al evento SANT JOAN a EL TERRENO.
2016-04-07 00:00:00 Gestions amb diverses regidories de l'Ajuntament, que la Junta considera necessàries, després de l'anunci per part d'Emaya d'iniciar obres per a la millora de la conducció d'aigua al barri. La Junta considera que es podria aprofitar aquesta obra per escometre altres obres de forma coordinada Gestiones con diversas regidurias del Ayuntamiento, que la Junta considera necesarias, despues del anuncio por parte de Emaya de iniciar obras para la mejora de la conducción de agua en el barrio. La Junta considera que se podria aprovechar esta obra para acometer otras obras de forma coordinada
2016-04-07 00:00:00 Reiterar queixa a l'Ajuntament per la manca de poda dels arbres a Joan Miró, zona de Natzaret, a causa dels problemes, fins i tot de salut, que causen a una veïna gran. Reiterar queja al Ayuntamiento por la falta de poda de los árboles en Joan Miró, zona de Natzaret, debido a los problemas, incluso de salud, que causan a una vecina mayor
2016-04-07 00:00:00 Reunió amb el nostre webmaster relacionada amb millores en el sistema de gestió de la nostra Associació Reunión con nuestro web master relacionada con mejoras en el sistema de gestión de nuestra Associació
2016-04-07 00:00:00 Reiterada queixa a l'Ajuntament, manifestada per veïns, sobre problemes de trànsit a Robert Graves Reiterada queja al Ayuntamiento, manifestada por vecinos, sobre problemas de tráfico en Robert Graves
2016-04-05 00:00:00 Reclamació a l'Ajuntament relacionada amb la manca de neteja a punts concrets del barri Reclamación al Ayuntamiento relacionada con la falta de limpieza en puntos concretos del barrio
2016-04-05 00:00:00 Reiterar la reclamació a l'Ajuntament que netegin d'herbes els laterals del carrer Fco Vidal i Sureda ja que dificulta i posa en perill els vianants donat que aquest carrer no té vorera Reiterar la reclamación al Ayuntamiento de que limpien de hierbas de los laterales la calle Fco Vidal y Sureda ya que dificulta y pone en peligro a los peatones ya que esta calle no tiene acera
2016-04-05 00:00:00 Transmetre a l'Ajuntament la queixa d'un veí pels reiterats problemes d'aparcament tot i tenir un gual legalitzat i la falta d'ajuda per part de la Policia Local Trasmitir al Ayuntamiento la queja de un vecino por los reiterados problemas de aparcamiento a pesar de tener un vado legalizado y la falta de ayuda por parte de la policía municipal
2016-04-04 00:00:00 Reunió relacionada amb la programació de concerts al barri durant el present any Reunión relacionada con la programación de conciertos en el barrio durante el presente año
2016-04-04 00:00:00 Queixa a l'Ajuntament pel lamentable estat de neteja de la terrassa del Casal de Barri Queja al Ayuntamiento por el lamentable estado de limpieza de la terraza del Casal de Barri
2016-03-31 00:00:00 Reiterar davant l'Ajuntament les queixes d'una veïna de Joan Miró, a la zona de Natzaret, per les molèsties provocades per la falta de poda de l'arbrat, ja que s'introdueix en el seu balcó. Reiterar ante el Ayuntamiento las quejas de una vecina de Joan Miró , en la zona de Natzaret, por las molestias provocadas por la falta de poda del arbolado, ya que se introduce en su balcón.
2016-03-30 00:00:00 Reunió de coordinació amb els responsables de la coral jove Reunión de coordinación con los responsables de la coral juvenil
2016-03-30 00:00:00 Gestions referents a la possibilitat d'una exposició de pintura al Casal Gestiones referentes a la posibilidad de una exposición de pintura en el Casal
2016-03-30 00:00:00 Reunió de treball amb l'equip de coordinació de la nostra coral juvenil 4 Vents, acordant els detalls per a les primeres dues sortides. La primera per assistir a un taller de cant a Petra el proper 9 d'abril i la participació en un concert coral amb altres dues agrupacions el dia 1 de Maig a Felanitx Reunión de trabajo con el equipo de coordinación de nuestra coral juvenil 4 Vents, acordando los detalles para las primeras dos salidas. La primera para asistir a un taller de canto en Petra el próximo 9 de Abril y la participación en un concierto coral con otras dos agrupaciones el dia 1 de Mayo en Felanitx
2016-03-30 00:00:00 Primera reunió amb veïns-voluntaris per a l'organització de la celebració de la 2a edició SANT JOAN a EL TERRENO Primera reunión con vecinos-voluntarios para la organización de la celebración de la 2a edición SANT JOAN a EL TERRENO
2016-03-29 00:00:00 Gestions relacionades amb Serveis Socials i els veïns de la barriada Gestiones relacionadas con Servicios Sociales i los vecinos de la barriada
2016-03-29 00:00:00 Informe a l'Ajuntament sobre la incorrecta col·locació d'un senyal de trànsit a Dos de Maig Informe al Ayuntamiento sobre la incorrecta colocación de una señal de tráfico en Dos de Maig
2016-03-29 00:00:00 Gestions referents a queixes de veïns per que no respecten els nous senyals de trànsit a la costa de La Pedrera Gestiones referentes a quejas de vecinos por que no respetan las nuevas señales de tráfico en la cuesta de La Pedrera
2016-03-28 00:00:00 Reclamació a l'Ajuntament sobre temes generals referents a la neteja del barri Reclamación al Ayuntamiento sobre temas generales referentes a la limpieza del barrio
2016-03-28 00:00:00 Gestions referents a problemes ocasionats per l'ocupació il·legal d'habitatges al barri Gestiones referentes a problemas ocasionados por la ocupación ilegal de viviendas en el barrio
2016-03-28 00:00:00 Gestions referents a problemes ocasionats per l'ocupació il·legal d'habitatges al barri Gestiones referentes a problemas ocasionados por la ocupación ilegal de viviendas en el barrio
2016-03-24 00:00:00 Gestions en relació a la denúncia d'uns veïns sobre possibles obres il·legals en un local d'oci a Joan Miró Gestiones en relación a la denuncia de unos vecinos sobre posibles obras ilegales en un local de ocio en Joan Miró
2016-03-23 00:00:00 Gestions relacionades amb problemes de trànsit a Robert Graves Gestiones relacionadas con problemas de tráfico en Robert Graves
2016-03-22 00:00:00 Gestions amb Districte Ponent en relació a denúncies de veïns per la deficient gestió d'Emaya pel que fa a la neteja del barri Gestiones con Districte Ponent en relación a denuncias de vecinos por la deficiente gestión de Emaya en lo que atañe a la limpieza del barrio
2016-03-17 00:00:00 Gestions davant la Policia Municipal en relació a la denúncia d'un veí que va donar avís d'obres irregulars en un local d'oci sense activitat Gestiones ante la Policia Municipal en relación a la denúncia de un vecino que dio aviso de obras irregulares en un local de ocio sin actividad
2016-03-16 00:00:00 Participació a la reunió del Consell Interterritorial del Districte de Ponent. Participación en la reunión del Consejo interterritorial del Districte de Ponent.
2016-03-14 00:00:00 Reunió de treball amb alguns veïns que ajudarán com a voluntaris amb la finalitat de potenciar la nostra pàgina web i les activitats del Casal Reunión de trabajo con algunos vecinos que se incorporarán como voluntarios con la finalidad de potenciar nuestra página web y las actividades del Casal
2016-03-14 00:00:00 Reunió de treball amb el monitor responsable dels cursos d'escacs que s'imparteixen al Casal, amb la intenció d'intercanviar idees referents a la possibilitat de programar un torneig d'escacs, categoria infantil, durant les pròximes festes del Terreno Reunión de trabajo con el monitor responsable de los cursos de ajedrez que se imparten en el Casal, con la intención de intercambiar ideas referentes a la posibilidad de programar un torneo de ajedrez, categoria infantil,durante las próximas fiestas de El Terreno
2016-03-10 00:00:00 Entrevista amb el diari UH en relació a la recent normativa de l'Ajuntament de Palma, Regidoria de Seguretat Ciutadana, en la qual es qualifica, entre altres la zona del Terreno com a zona d'actuació preferent, en el que es refereix a concentracions a l'exterior de locals d'oci i consum d'alcohol al carrer, l'entrevista es va publicar el 14 de març de 2016 i es pot llegir en ¨El Terreny en els mitjans de comunicació, a la nostra pàgina web Entrevista con el periodico UH en relación a la reciente normativa del Ayuntamiento de Palma, Regidoria de Seguridad Ciudadana, en la que se califica, entre otras, la zona de El Terreno como de zona de actuación preferente, en lo que serefiere a concentraciones en el exterior de locales de ocio y consumo de alcohol en la calle, la entrevista se publico el 14 de marzo de 2016 y se puede leer en ¨El Terreno en los medios de comunicación¨,en nuestra página web
2016-03-10 00:00:00 Reunió de treball amb el responsable del conjunt musical en relació al concert de Jazz que l'Associació pretén oferir als veïns durant la setmana Santa Reunión de trabajo con el respponsable del conjunto musical en relación al concierto de Jazz que la Associación pretende ofrecer a los vecinos durante la semana Santa
2016-03-09 00:00:00 Reunió amb el responsable de DINAMO, (Departament de joventut de l'Ajuntament), per repassar les col·laboracions tingudes fins al moment i analitzar les pròximes Reunión con el responsable de DINAMO, (Departamento de juventud del Ayuntamiento), para repasar las colaboraciones tenidas hasta el momento y analizar las próximas
2016-03-08 00:00:00 Visita al Casal de Barri de la regidora del districte Ponent y de Seguridad Ciudadanar para explicar a los vecinos las nuevas medidas referentes a concentraciones y consumo de alcohol en la calle. - El Texto oficial de este normas pueden leerse en esta web - QUE PASA EN EL BARRI - REALITZACIONS MUNICIPALES Visita al Casal de Barri de la regidora del districte Ponent y de Seguridad Ciudadana para explicar a los vecinos las nuevas medidas referentes a concentraciones y consumo de alcohol en la calle. - El Texto oficial de este normas pueden leerse en esta web - QUE PASA EN EL BARRIO - REALIZACIONES MUNICIPALES
2016-03-08 00:00:00 Entrevista radiofònica de la Cadena Cope sobre temes generals d'El Terreno Entrevista rediofónica de la Cadena Cope sobre temas generales de El Terreno
2016-03-08 00:00:00 Reunió a l'Ajuntament amb el tècnic de Musica i Arts Escèniques per anar concretant la possible incorparación del Terreno en l'àmbit de la programació musical de Palma. Reunión en el Ayuntamiento con el tècnico de Musica y Artes Escénicas para ir concretando la posible incorparación de El Terreno en el ámbito de la programación musical de Palma.
2016-03-07 00:00:00 Continuació de les gestions sobre les queixes dels veïns referents a gossos solts a la part alta d'El Terreno Continuación de las gestiones referentes a las quejas de los vecinos referentes a perros sueltos en la parte alta d'El Terreno
2016-03-07 00:00:00 Reunió periòdica de la Junta de l'Associació Reunión periódica de la Junta de la Associació
2016-03-07 00:00:00 Reclamació a l'Ajuntament sol·licitant la ¨presència activa¨de la policia municipal els caps de setmana ja que s'ha constatat que generalment la seva actuació és passiva. Reclamación al Ayuntamiento solicitando la ¨presencia activa¨de la policia municipal los fines de semana ya que se ha constatado que generalmente su actuación és pasiva.
2016-03-06 00:00:00 Gestions urgents amb la Regidoria de Ponent, referents a les baralles i aldarulls, denunciats per veïns, esdevinguts en els voltants de la plaça Gomila, la matinada del diumenge 6 març. Gestiones urgentes con la Regidoria de Ponent, referentes a las peleas y disturbios, denunciados por vecinos, acaecidos en los alrededores de la plaza Gomila, la madrugada del domingo 6 de Marzo
2016-03-04 00:00:00 Denúncia davant el INFOF, Ajuntament de Palma, per la concessió de permisos, de forma descontrolada, que permeten el tall de carrers amb motiu d'obres en habitatges privats en al barri Denúncia ante el INFOF, Ajuntament de Palma, por la concesión de permisos, de forma descontrolada, que permiten el corte de calles con motivo de obras en viviendas privadas en en el barrio
2016-03-04 00:00:00 Reunió amb el veí Feliu Renóm i el nostre webmaster amb la finalitat d'establir una col·laboració activa de l'artista a la nostra pàgina web Reunión con el vecino Feliu Renóm y nuestro webmaster con la finalidad de establecer una colaboración activa del artista en nuestra página web
2016-03-04 00:00:00 Gestions relatives a la denúncia de veïns en relació a gossos sense control en carrer Dos de Maig i Josep Villalonga Gestiones relativas a la denúncia de vecinos en relación a perros sin control en calle Dos de Mayo y José Villalonga
2016-03-03 00:00:00 Reunió d'avaluació amb els voluntaris que han fet possible des de l'obertura del Casal el servei d'atenció als veïns en els punts d'informació de l'Associació. (Casal de Barri i oficina de l'Ajuntament, PMH-RIBA de Joan Miró) Reunión de evaluación con los voluntarios que han hecho posible desde la apertura del Casal el servicio de atención a los vecinos en los puntos de información de la Associació. ( Casal de Barri y oficina del Ayuntamiento,PMH-RIBA de Joan Miró)
2016-03-03 00:00:00 2a reunió de treball amb el tècnic del departament de Mùsica i Arts Escèniques, Ajuntament de Palma, amb la fnalitat d'establir una programació de concerts a El Terreno al llarg de 2016 i inici 2017 2a reunión de trabajo con el técnico del departamento de Mùsica i Arts Escèniques, Ajuntament de Palma, con la fnalidad de establecer una programación de conciertos en El Terreno a lo largo de 2016 y inicio 2017
2016-03-03 00:00:00 Gestions encaminades a poder oferir informació als veïns sobre la possibilitat d'establir al barri una zona ACIRE Gestiones encaminadas a poder ofrecer información a los vecinos sobre la posibilidad de establecer en el barrio una zona Acire
2016-02-26 00:00:00 Reunió de treball amb personal tècnic de Servei Social Ponent per coordinar les actuacions empreses per l'Associació i aquest departament. Reunión de trabajo con personal técnico de Servei Social Ponent para coordinar las actuaciones emprendidas por l'Associació y este departamento.
2016-02-25 00:00:00 Sol·licitar a l'Ajuntament la neteja de l'espai enfront de la capella de Sant Alonso Rodriguez al bosc de Bellver Solicitada al Ayuntamiento la limpieza del espacio frente a la capilla de San Alonso Rodriguez en el bosque de Bellver
2016-02-22 00:00:00 Reunió amb el director general de l'Institut Municipal d'Esports amb la finalitat que es tingui en compte a la nostra barriada en la programació esportiva de Palma. El resultat de l'encontre ha estat satisfactori Reunión con el Director General del Institut Municipal d'Esports con la finalidad de que se tenga en cuenta a nuestra barriada en la programación deportiva de Palma. El resultado del encuentro ha sido satisfactorio.
2016-02-22 00:00:00 Reclamació a l'Ajuntament, a instància veïnal, per la existència d'herbes als carrers i pel mal estat d'algunes voravies Reclamación al Ayuntamiento, a instáncia vecinal, por la existéncia de hierbas en las calles y por el mal estado de algunas aceras
2016-02-22 00:00:00 Assistència a la reunió informativa de la regidora Neus Truyols, regidoria de ECOLOGIA, AGRICULTURA i BENESTAR ANIMAL, en la qual la nostra associació a mes de participar en el torn de preguntes en temes que ens afecten, va poder informar dels treballs realitzats l'any anterior en la preparació d'una CAMPANYA de CONSCIENCIACIÓ CÍVICA, sent convidats a presentar-la per fer-la servir provablement com a projecte pilot en aquesta matèria Asisténcia a la reunión informativa de la regidora Neus Truyols, concejalia de ECOLOGIA, AGRICULTURA y BENESTAR ANIMAL, en la que nuestra asociación a mas de participar en el turno de preguntas en relación a temas que nos afectan, pudo informar de los trabajos realizados el año anterior en la preparación de una CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CÍVICA, siendo invitados a presentarla para hacerla servir provablemente como proyecto piloto en esta materia
2016-02-19 00:00:00 Reunió amb els integrants de diferents departaments municipals, DINAMO, VAN FURGO, SERV.SOCIALS PONENT i tècnics de PMH-RIBA, en relació a diferents accions a dur a terme durant els propers mesos, entre ells la configuració, si és possible, d'una TAULA d'ENTITATS del barri. Reunión con los integrantes de diferentes departamentos municipales, DINAMO, VAN FURGO, SERV.SOCIALS PONENT y tecnicos de PMH-RIBA, en relación a diferentes acciones a llevar a cabo durante los próximos meses, entre ellos la configuración si es posible de una MESA de ENTIDADES del barrio.
2016-02-02 00:00:00 Entrevista amb el director gerent d'Atenció Primària, IB Salut, amb l'objectiu d'aconseguir que el Centre de Salut del Terreno presti atenció als veïns almenys una tarda a la setmana, així com el aconseguir que tots els tràmits per aconseguir la targeta sanitària es puguin fer en el mateix centre sense haver de desplaçar-se a Casa del Mar. Entrevista con el director gerente de Atención Primaria, IB Salut, con el objetivo de conseguir que el Centro de Salud de El Terreno preste atención a los vecinos al menos una tarde a la semana, así como el conseguir que todos los trámites para conseguir la tarjeta sanitaria se puedan hacer en el mismo centro sin tener que desplazarse a Casa del Mar.
2016-02-01 00:00:00 Entrevista amb el responsable del Departament de Música i Arts Escèniques, Ajuntament de Palma, amb la finalitat d'establir un calendari de concerts, d'acord amb la oferta que fa el pròpi Ajuntament, a El Terreno al llarg de 2016 Entrevista con el responsable del Departamento de Música y Artes Escénicas, Ayuntamiento de Palma, con la finalidad de establecer un calendario de conciertos, en base a la oferta que hace el própio Ayuntamiento, en El Terreno a lo largo de 2016
2016-02-01 00:00:00 Entrevista al C.I.M, amb un tècnic responsable de l'Àrea d'Esports, per conèixer les possibilitats d'aprofitament dels mitjans d'aquesta institució en profit dels veïns del barri del Terreny Entrevista en el C.I.M, con un técnico responsable del Área de Deportes, para conocer las posibilidades de aprovechamiento de los medios de esta Institución en provecho de los vecinos del barrio de El Terreno
2016-01-27 00:00:00 Gestions amb Serveis Socials Ponent, relatives a aconseguir el Casal, un curs d'espanyol, nivell A2, per a veïns estrangers del barri que ho necessiten per regularitzar la seva documentació a Espanya Gestiones con Serveis Socials Ponent, relativas a conseguir en el Casal, un curso de español, nivel A2, para vecinos extrangeros del barrio que lo necesitan para regularizar su documentacion en España
2016-01-26 00:00:00 Reunió amb l'equip de veïns-voluntaris, per avaluar la celebració de la revetl-la de Sant Sebastià, i estudiar la possibilitat de repetir la celebració dels esdeveniments que l'associació va programar l'any passat reunión con el equipo de vecinos-voluntarios, para evaluar la celebración de la revetl-la de Sant Sebastià, y estudiar la posibilidad de repetir la celebración de los eventos que la asociación programó el año pasado
2016-01-25 00:00:00 Gestions amb Districte Ponent, relatives a estudiar la viabilitat de facilitar el pas de vianants a la¨carretera de la Bonanova¨ ja que no hi ha espai perquè circulin els vianants amb un mínim de seguretat. Es proposa estudiar una voravia ¨en volada¨ën el lateral que dóna al torrent. Gestiones con Districte Ponent, relativas a estudiar la viabilidad de facilitar el paso de peatones en la ´carretera de la Bonanova¨ ya que no hay espacio para que circulen los peatones con un mínimo de seguridad. Se propone estudiar una acera en voladizo¨ën el lateral que da a torrente.
2015-11-27 00:00:00 En els últims dies l'Associació ha realitzat diverses denúncies a instància de veïns que han acudit al Casal o al Punt d'Informació de RIBA "a exposar fets i situacions que els afectaven Llocs del fets:c.Polvorí, c. Joan Miró i c. Robert Graves En los últimos dias la Asociación ha realizado diversas denúncias a instáncia de varios vecinos que han acudido al Casal o al Punto de Información de RIBA"a exponer hechos y situaciones que les afectaban Lugar de los hechos: c.Polvorí, c.Joan Miró y c. Robert Graves
2015-11-27 00:00:00 Participació del president de l'Associació en la gravació d'un programa per a IB3. TV, en la qual s'informa de la realitat del barri encarant el futur Participación del presidente de la Asociación en la grabación de un programa para IB3. TV,en la que se informa de la realidad del barrio encarando el futuro
2015-11-26 00:00:00 Iniciades les gestions per aconseguir que l'Unitat Básica de Salut d'El Terreno pugui donar servei als veïnats algun dia a la setmana a l'horabaixa, així mateix que es pugui gestionar la targeta sanitària al mateix Centre, ja que en l'actualitat els veïnats s'han de desplaçar al Centre de Salut de Casa del Mar amb els inconvenients que això suposa. Iniciadas las gestiones para conseguir que la Unidad Básica de Salut de El Terreno pueda dar servicio a los vecinos algún dia a la semana por la tarde, asimismo que se pueda gestionar la targeta sanitaria en el mismo Centro ya que en la actualidad los vecinos tienen que desplazarse al Centro de Salud de Casa del Mar con los inconvenientes que ello supone
2015-11-26 00:00:00 Assistència a la convocatòria de reunió de la regidora de Participació Ciutadana a entitats i associacions de veïns per iniciar un debat de cara a promoure un nou model de funcionament dels Casal de Barri. Asisténcia a la convocatória de reunión de la regidora de Participación Ciudadana a entidades y Asociaciones de Vecinos para iniciar un debate de cara a promover un nuevo modelo de funcionamiento de los Casal de Barri.
2015-11-25 00:00:00 Reunió de l'equip organitzador de la BUNYOLADA, celebrada el passat 23 d'octubre, per avaluar el resultat aconseguit i comentar experiències Així mateix, vist l'èxit que va suposar l'any passat la TROBADA DE COQUES DOLÇES, celebrada al desembre de 2014, es va acordar repetir l'esdeveniment incloent en aquesta ocasió un taller de torró que se celebrarà al CEIP El Terreno, per la qual cosa es va decidir que la nostra Associació s'iniciaria les gestions necessàries per a la seva celebració, així mateix la data de la propera reunió preparatòria. Reunión del equipo organizador de la BUNYOLADA, celebrada el pasado 23 de Octubre, para evaluar el resultado conseguido y comentar experiéncias Asimismo,visto el éxito que supuso el año pasado la TROBADA DE COQUES DOLÇES, celebrada en Diciembre de 2014, se acordó repetir el evento incluyendo en esta ocasión un taller de turrón que se celebrará en el CEIP El Terreno,por lo que se decidió que nuestra Asociación iniciaria los gestiones necesarias para su celebración, asimismo la fecha de la próxima reunión preparatória.
2015-11-24 00:00:00 Reunió amb l'equip responsable del programa soci-cultural SONS D'EL TERRENO per avaluar l'inici d'activitats de la coral infantil-juvenil QUATRE VENTS Reunión con el equipo responsable del programa socio-cultural SONS D'EL TERRENO para evaluar el inicio de actividades de la coral infantil-juvenil QUATRE VENTS
2015-11-24 00:00:00 Reunió de la Junta directiva de l'Associació de Veïns per estudiar l'informe elaborat pel vocal encarregat d'estudiar el asunto, per acordar presentar la sol·licitud de subvencions oficials qe s'han convocat per a les activitats previstes per al proper any, l'informe pren com a base les realitzades per aquesta Associació el present 2015. Així mateix per iniciar la preparació dels temes que es van a abordar en la propera reunió de socis Reunión de la Junta directiva de la Asociación de Vecinos para estudiar el informe elaborado por el vocal encargado de ello, para acordar presentar la solicitud de subvenciones oficiales qe se han convocado para las actividades previstas para el próximo año, el informe toma como base las realizadas por esta Asociación el presente 2015. Asimismo para iniciar la preparación de los temas que se van a abordar en la próxima reunión de socios
2015-11-24 00:00:00 Reunió amb l'equip coordinador del programa SONS D'EL TERRENO per avaluar el seu funcionament després de les primeres setmanes d'activitat. Entre d'altres acords s'ha decidit formar dos grups per edats i s'ha anunciat l'inici d'activitat del professor de coreografia. Reunión con el equipo coordinador del programa SONS D'EL TERRENO para evaluar su funcionamiento tras las primeras semanas de actividad. Entre otros acuerdos se ha decidido formar dos grupos por edades y se ha anunciado el inicio de actividad del profesor de coreografia.
2015-11-18 00:00:00 Reunió periòdica amb l'oficial de la policia comunitària assignat a El Terreno per a l'estudi de les situacions conflictives que s'hagin produït en l'última quinzena, així com les denúncies dels veïns. Reunión periódica con el oficial de la policia comunitaria asignado a El Terreno para el estudio de las situaciones conflictivas que se hayan producido en la última quincena, así como las denúncias de los vecinos.
2015-11-16 00:00:00 Lliurada sol·licitud a l'Ajuntament sol·licitant WIFI obert i gratuït a la plaça-mirador Remígia Caubet, així com la seva reposició al Casal de Barri, ja que consta a la informació de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma que aquest edifici disposa d'aquest servei Enviada solicitud al Ayuntamiento solicitando WIFI abierto y gratuito en la plaza-mirador Remígia Caubet, así como su reposición en el Casal de Barri, ya que consta en la información de la página web del Ayuntamiento de Palma que este edificio dispone de este servicio
2015-11-14 00:00:00 Reunió periòdica amb l'oficial de la Policia Governativa, adscrit a la nostra zona, per esponer-li les queixes dels veïns i tractar d'estudiar possibles solucions. Reunión periódica con el oficial de la Policia Gubernativa, adscrito a nuestra zona, para esponerle las quejas de los vecinos y tratar de estudiar posibles soluciones.
2015-11-12 00:00:00 L'Associació assumint la representació de veïns coneguts ha remés dues denúncies, per escrit, a l'Ajuntament de Palma, en què es recullen les queixes d'aquests veïns de Joan Miró referents a escàndols nocturns que es produeixen en locals d'oci d'aquest carrer els fins de setmana La Associació asumiendo la representación de vecinos conocidos ha remitido dos denúncias, por escrito, al Ayuntamiento de Palma, en las que se recogen las quejas de estos vecinos de Joan Miró referentes a escandalos nocturnos que se producen en locales de ocio de esta calle los fines de semana
2015-11-06 00:00:00 Remès escrit de denúncia a l'Ajuntament, el qual ja va ser presentat per primera vegada fa diversos mesos, en el qual en nom de l'Associació es recullen queixes dels veïns de Joan Miró, en relació a disturbis que s'ocasionen en un lloc concret d'aquesta carrer, davant de dos coneguts locals d'oci, tots els caps de setmana. Remitido escrito de denúncia al Ayuntamiento, el cual ya fué presentado por primera vez hace varios meses,en el que en nombre de la Associació se recogen quejas de los vecinos de Joan Miró, en relación a disturbios que se ocasionan en un lugar concreto de esta calle, frente a dos conocidos locales de ocio, todos los fines de semana.
2015-11-05 00:00:00 Reunió de treball amb l'assessor del Districte Ponent, amb la finalitat d'intercanviar informació sobre els problemes del barri Reunión de trabajo con el asesor del Districte Ponent, con la finalidad de intercambiar información sobre los problemas del barrio
2015-11-05 00:00:00 Remesa informació a Districte Ponent referent a iniciar les gestions encaminades a protegir l'entorn de l'Arc d'En Villella¨ubicado a la plaça de Son Catlaret Remitida información a Districte Ponent referente a iniciar las gestiones encaminadas a proteger el entorno del ¨arc d'En Villella¨ubicado en la plaza de Son Catleret
2015-11-05 00:00:00 Escrit dirigit a la Regidoria d'Urbanisme, Ajuntament de Palma, perquè prengui en consideració l'adquisició del solar que està en venda, situat al carrer George Bernanos cantonada Anglaterra, perquè juntament amb el solar situat en Joan Miró, al costat de Natzaret, propietat municipal, junt a l'espai resultant de l'expropiació del solar conegut per Zivago, es creés una xarxa d'aparcaments per a ús, preferentment, per als veïns Escrito dirigido a la Regiduria de Urbanismo, Ajuntament de Palma, para que tome en consideración la adquisición del solar que está en venta,situado en la calle George Bernanos esquina inglaterra, para que juntamente con el solar situado en Joan Miró, junto a Natzaret, propiedad municipal y al espacio resultante de la expropiación del solar conocido por Zivago, se creara una red de aparcamientos para uso, preferentemente, para los vecinos
2015-11-05 00:00:00 Escrit reiteratiu de denúncia a la Regidoria de Sanitat en relació a la inacció municipal en els solars de l'antic bar Carrusel, carrer Joan Miró, i de la discoteca Zivago, en Robert Graves. Escrito reiterativo de denúncia a la Regidoria de Sanidad en relación a la inacción municipal en los solares del antiguo bar Carrusel, calle Joan Miró, y de la discoteca Zivago, en Robert Graves.
2015-11-05 00:00:00 Reunió informal amb part dels membres de la Junta de l'Associació per temes de evaluació d'accions realitzades i parlar de projectes per els propers mesos Reunión informal con parte de los miembros de la Junta de la Asociación para temas de evaluación de acciones realizadas y hablar de proyectos para los próximos meses
2015-11-05 00:00:00 Reunió informal amb part dels membres de la Junta de l'Associació per temes de evaluació d'accions realitzades i parlar de projectes per els propers mesos Reunión informal con parte de los miembros de la Junta de la Asociación para temas de evaluación de acciones realizadas y hablar de proyectos para los próximos meses
2015-11-05 00:00:00 Reunió periòdica al Casal amb l'assessor de la Regidoria de Ponent per exposar-li els problemes detectats i altres que ens han comunicat els veïns, així com per part del responsable polític, exposició dels projectes més immediats previstos per a la millora del barri Reunión periódica en el Casal con el asesor de la Regidoria de Ponent para exponerle los problemas detectados y otros que nos han comunicado los vecinos, así como por parte del responsable político exposición de los proyectos mas inmediatos previstos para la mejora del barrio
2015-11-04 00:00:00 Denúncia a l'Ajuntament d'un local d'oci a Joan Miró en relació a la seva activitat i les molèsties que ocasiona Denuncia al Ayuntamiento en relación a un local de ócio en Joan Miró en relación a su actividad y las molestias que ocasiona
2015-10-29 00:00:00 Reunió amb responsables de dinamització juvenil de l'Ajuntament de Palma, (DINAMO i ESPAI JOVE), amb la finalitat d'establir vincles de col·laboració entre les àrees que els hi són pròpies i l'Associació. Reunión con responsables de dinamización juvenil del Ayuntamiento de Palma, (DINAMO i ESPAI JOVE),con la finalidad de establecer vínculos de colaboración entre las áreas que les son propias y la Associació.
2015-10-28 00:00:00 Reunió amb l'oficial de la Policia Comunitària per presentar les queixes dels veïns i comentar els principals esdeveniments en matèries que afecten a l'Ajuntament Reunión con el oficial de la Policia Comunitaria para presentarle las quejas de los vecinos y comentar las principales acontecimientos en materias que atañen al Ayuntamiento
2015-10-16 00:00:00 Reunió al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma a la qual han assistit representants de diverses Associacions de Veïns de l'àrea de Ponent, junt amb el President de les Associacios veinals, per expressar la seva opinió sobre les necessitats més peremptòries de la zona. Reunión en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma a la que han asistido representantes de diversas Asociaciones de Vecinos del área de Ponent, junto con el presidente de las asociaciones de Vecinos, para expresar su opinión acerca de las necesidades mas perentorias de dicha zona.
2015-10-16 00:00:00 Reunió a l'Ajuntament, juntament amb altres membres d'Associacions de Veïns de l'Àrea de Ponent, amb responsables d'Urbanisme, per rebre informació del Projecte Riba en aquest sector, així com presentar els projectes de desenvolupament que cada Associació considera prioritaris. Reunión en el Ayuntamiento, junto con otros miembros de Asociaciones de Vecinos del área de Ponent, con responsables de Urbanismo, para recibir información del Proyecto Riba en este sector, así como presentar los proyectos de desarrolo que cada Associació considera prioritarios.
2015-10-15 00:00:00 Trobades amb diversos veïns-voluntaris per tractar temes relacionats amb activitats de l'Associació Encuentros con diversos vecinos-voluntarios para tratar temas relacionados con actividades de la Associació.
2015-10-14 00:00:00 Reunió al Casal de Barri amb la nova Regidora de Participació Ciutadana Eva Frade, acompanyada de la directora general del mateix Departament Marina Orell i de la tècnica de la mateixa àrea Maribel Alcazar, per tractar de temes relacionacos amb el funcionament del Casal. Els detalls d'aquesta reunió es poden trobar a la secció de la nostra web: QUE PASSA AL TERRENO? Reunión en el Casal de Barri con la nueva Regidora de Participació Ciudadana Eva Frade, acompañada de la Directora General del mismo Departamento Marina Orell y de la tecnica de la misma área Maribel Alcazar, para tratar de temas relacionacos con el funcionamiento del Casal.. Los detalles de esta reunión se pueden encontrar en la sección de nuestra web: QUE PASA EN EL TERRENO?
2015-10-08 00:00:00 Inauguració d'un punt d'informació al veí en el local de l'Ajuntament ocupat pel Patronat RIBA, al carrer Joan Miró. Aquest punt d'informació, atès per voluntaris de l'Associació, estarà a disposició dels veïns, en principi, els dijous de 10 a 12,30h Inauguración de un punto de información al vecino en el local del Ayuntamiento ocupado por el Patronato RIBA, en la calle Joan Miró. Dicho punto de información,atendido por voluntarios de la Associació, estará a disposición de los vecinos, en principio, los jueves de 10 a 12,30h
2015-10-06 00:00:00 Entrevista amb responsables del departament de Cultura de l'Ajuntament de Palma per intentar que s'ampliin al nostre barri les programacions culturals que se celebren normalment i gairebé exclusivament a Palma-Ciutat. Entrevista con responsables del departamento de Cultura del Ayuntamiento de Palma para tratar de que se amplien a nuestro barrio las programaciones culturales que se celebran normalmente y casi exclusivamente en Palma-Ciudad.
2015-10-05 00:00:00 Reunió amb diversos veïns per tractar temes relacionats amb la seva possible col·laboració amb l'Associació i amb els cursos al Casal Reunión con diversos vecinos para tratar temas relacionados con su posible colaboración con la Associació y con los cursos en el Casal
2015-10-02 00:00:00 Presentació als alumnes del CEIP El Terreno, al Casal de Barri, del projecte sociocultural, promogut per la nostre Associació, SONS D'EL TERRENO. La presentació a estat a càrrec del director de corals Joan Laínez. Presentación a los alumnos del CEIP El Terreno, en el Casal de Barri, del proyecto socio-cultural, promovido por nuestra Associació, SONS D'EL TERRENO. La presentación a sido a cargo del director de corales Joan Laínez.
2015-10-01 00:00:00 Reunió amb emresaris hotelers del barri per explicar-los, a petició seva, els projectes de l'Ajuntament en relació amb el barri. Reunión con emresarios hoteleros del barrio para explicarles, a peticion suya, los proyectos del Ayuntamiento en relación con el barrio.
2015-09-30 00:00:00 Reunió de l'equip responsable d'organitzar la "bunyolada" que se celebrarà a la plaça-mirador el proper 23 d'Octubre Reunión del equipo responasble de organizar la "buñolada" que se celebrará en la plaza-mirador el próximo 23 deOctubre.
2015-09-29 00:00:00 Reunió amb l'oficial de barri de la Policia municipal per avaluar l'estat general de la barriada en les últimes setmanes Reunión con el oficial de barrio de la Policia municipal para evaluar el estado general de la barriada en los últimas semanas
2015-09-28 00:00:00 Reclamacions als departaments corresponents de l'Ajuntament en relació al mal estat d'algunes infraestructures .- / - Reunió amb el Departament de Sanitat, Ajuntament de Palma, en relació al seguiment d'un dossier presentat per l'Associació de Veïns sobre solars abandonats i en mal estat en al barri. Reclamaciones a los departamentos correspondientes del Ayuntamiento en relación al mal estado de algunas infraestructuras .- / - Reunión con el Departamento de Sanidad , Ayuntamiento de Palma, en relación al seguimiento de un dossier presentado por la Associació de Vecinos sobre solares abandonados y en mal estado en el barrio.
2015-09-26 00:00:00 Acompanyament al Regidor d'Urbanisme A. Noguera, en la seva visita al barri, per comprovar l'acció artística duta a terme a la Plaça Gomila dins el context de la NIT DE L'ART celebrada a Palma. - / - Gestions i reunions en relació als propers cursos al Casal Acompañamiento al Regidor de Urbanismo A. Noguera en su visita al barrio para comprobar la acción artística llevada a cabo en la Plaza Gomila dentro del contexto de la NIT DE L'ART celebrada en Palma. - / - Gestiones y reuniones en relación a los próximos cursos en el Casal
2015-09-24 00:00:00 Reunió al Casal de Barri a iniciativa de diversos veïns en relació a la possibilitat d'establir un mercat ocasional o periòdic a la plaça-mirador Remígia Caubet Reunión en el Casal de Barri a iniciativa de varios vecinos en relación a la posibilidad de establecer un mercadillo ocasional o periódico en la plaza-mirador Remígia Caubet
2015-09-18 00:00:00 Gestions preparatòries de les activitats al Casal de Barri en relació a l'inici de cursos i tallers. - Entrevista amb veïns en relació a activitats molestes i desordres al Passeig Marítim. Gestiones preparatorias de las actividades en el Casal de Barri en relación al inicio de cursos y talleres. - Entrevista con vecinos en relación a actividades molestas y desórdenes en el Paseo Marítimo.
2015-09-17 00:00:00 Gestions generals en relació a la gestió i organització del Casal i de l'Associació. / Participació en un programa en directe de IB3T.TV, dedicat a l'estat del solar de s'Aigo Dolça i proyecyo de futur. Gestiones generales en relació a la gestión y organización del Casal y de la Associació./ Participación en un programa en directo de IB3T.TV, dedicado al estado del solar de s'Aigo Dolça y proyecyo de futuro.
2015-09-17 00:00:00 Getions en relació al mal estat de l'acera a Joan Miró, davant del número 16, (restaurant xinès i farmàcia) Getiones en relación al mal estado de la acera en Joan Miró, frente al número 16,restaurante chino y farmácia
2015-09-16 00:00:00 Reunió al Patronat RIBA amb Serveis Socials Ponent i membres del Patronat en relació a la festa juvenil que es va haver de suspendre durant les passades Festes d'El Terreno a causa de la climatologia adversa. es va decidir crear una nova celebració el mes d'octubre. / Reunió al CEIP El Terreny de la AWW d'El Terreno amb la direcció del centre educatiu, Serveis Socials Ponent, têcnic en Educació de l'Ajuntament de Palma i el director de corals Joan Lainez per presentar un projecte socio-educatiu adreçat especialment als alumnes del centre . Reunión en el Patronato RIBA con Serveis Socials Ponent y miembros del Patronato en relación a la fiesta juvenil que se tuvo que suspender durante las pasadas Fiestas de El Terreno a causa de la climatologia adversa. se decidió crear una nueva celebración el mes de Octubre. / Reunión en el CEIP El Terreno de la AWW de El Terreno con la dirección del centro educativo, Serveis Socials Ponent, tecnico en Educación del Ayuntamiento de Palma y el director de corales Joan Lainez para presentar un proyecto socio educativo dirigido especialmente a los alumnos del centro
2015-09-15 00:00:00 Reunió amb funcionaris d'Emaya i de membres del Patronat RIBA, en relació a l'organització d'un programa de Concienciación Cívica, tant per a escolars de ls escoles del barri com per a adults. / Reunió amb una veïna alemanya en relació a la possibilitat d'afavorir i promoure la cooperació i coneixament entre la colònia de residents alemanys i resta de residents. / Reunión con funcionarios de Emaya y de miembros del Patronato RIBA,en relación a la organización de un programa de Concienciación Cívica, tanto para escolares de ls colegios del barrio como para adultos. / Reunión con una vecina alemana en relación a la posibilidad de favorecer y promover la cooperación y concimiento entre la colónia de residentes alemanes y resto de residentes. / Gestiones en relación al funcionamento de la Associació
2015-09-14 00:00:00 Reunió amb veïns en relació a la posibilidad de obrir un nou "Punt d'Informació" de l'Associació en l'oficina del Patronat RIBA, situada al carrer Joan Miró. Reunió amb un grup de veïns en relació a la creació d'una "Comissió organitzadora d'esdeveniments". Es va acordar realitzar reunions periódicas par a establir un calendari de celebracions socials per tal de dinamitzar el barri. Gestions en relació al saneamiiento i desrratizaciò de la plaça 122, en carrer George Bernanos, així com sol·licitar el canvi de contenidors d'escombraries al mateix carrer, cantonada Menendez Pelayo. Reunión con vecinos en relación a la posibilidad de abrir un nuevo "Punto de Información" de la Associació en la oficina del Patronato RIBA, sita en la calle Joan Miró. Reunión con un grupo de vecinos en relación a la creación de una "Comisión organizadora de eventos". Se acordó realizar reuniones periódicas para establecer un calendario de celebraciones sociales con el fin de dinamizar el barrio. Gestiones en relación al saneamiiento y desrratización de la plaza 122, en calle George Bernanos,así como solicitar el cambio de contenedores de basura en la misma calle, esquina Menendez Pelayo.
2015-09-11 00:00:00 Gestions en referència a la caiguda d'un tros de para-sol a la plaça-mirador Remígia Caubet Gestiones en referéncia a la caida de un trozo de parasol en la plaza-mirador Remígia Caubet.
2015-09-09 00:00:00 Reunions i gestions relatives a l'inici d'activitats del proper curs al Casal Reuniones y gestiones relativas al inicio de actividades del próximo curso en el Casal
2015-09-08 00:00:00 Reunions i gestions relatives a l'inici d'activitats del proper curs al Casal Reuniones y gestiones relativas al inicio de actividades del próximo curso en el Casal
2015-09-07 00:00:00 Gestions relatives a l'ordenació del trànsit rodat al carrer Pedrera Gestiones relativas a la ordenación del tráfico rodado en calle Pedrera
2015-09-02 00:00:00 Reunió amb la regidora del Districte Ponent, Angélica Pastor i assessors, per a un repàs exhaustiu de les problemàtiques del barri, es va arribar a l'acord d'establir un calendari de reunions amb els responsables de cada àrea de l'Ajuntament implicat en cadascun dels problemes exposats Reunión con la regidora del Districte Ponent, Angélica Pastor y equipo de asesores, para un repaso exhaustivo de las problemáticas del barrio, se llegó al acuerdo de establecer un calendario de reuniones con los responsables de cada Area del Ayuntamiento implicado en cada uno de los problemas expuestos.
2015-08-28 00:00:00 Gestions: Regidoria Ponent, tema: Neteja embornals.- Diverses, referents al nou projecte de Programa Social, impulsat per l'Associació per al curs 2015-16.- Sessió de treball dedicat a la web.- Gestions informatives diverses amb PHM- RIBA.- Informe per escrit de l'estat d'algunes gestions amb l'Ajuntament, referents al barri, als membres de la Junta de l'Associació.- Rebut de informació de treballs relacionats amb la neteja al barri, per part de la Regidoria de Ponent Rebut d'informació de l'estat de projectes referents al barri proporcionat per PHM-RIBA.- Gestions relacionades amb la difusió de les Festes del Terreno 2015. Gestiones:Regiduria Ponent, tema: Limpieza imbornales.- Diversos, referentes al nuevo proyecto de Programa Social para el curso 2015-16.- Sesión de trabajo dedicado a la Web.- Gestiones informativas diversas con PHM- RIBA.- Reporte por escrito del estado de algunas gestiones con el Ayuntamiento, referentes al barrio, a los miembros de la Junta de la Associació.- Recibo de información de trabajos relacionados con la limpieza en el barrio, por parte de la Regiduria de Ponent Recibo de información del estado de proyectos referentes al barrio proporcionado por PHM-RIBA.- Gestiones relacionadas con la difusión de las Fiestas de El Terreno 2015.
2015-08-20 00:00:00 Reunió de treball amb la coordinadora de RIBA, Joana Andreu, amb la finalitat de intercanviar idees de projectes per realitzar a breu termini, el primer, promogut per l'Ajuntament de Palma, dins el context de la Nit de l'Art que és celebrarà a Palma el proper 15 de Setembre, així mateix d'un projecte socio-cultural adreçat als nins i joves del barri i que promou l'Associació per aquest proper curs escolar./ S'acorda a partir de Setembre establir un punt d'informació als veïnats a les oficines del PMH-RIBA, el qual , en principi, estarà en funcionament un dematí a la setmana. Reunión de trabajo con la coordinadora de RIBA,Joana Andreu, con el fin de intercambiar ideas de proyectos para realizar en breve plazo, el primero, prouesto por el Ayuntamiento de Palma, en el contexto de la "Nit de l'Art" que se celebrará en Palma el próximo 15 de Septiembre, asimismo de un proyecto socio-cultural dirigido a los niños y jóvenes del barrio y que promueve la Asociación para este próximo curso escolar. / Se acuerda a partir de Septiembre establecer un punto de información a los vecinos en las oficinas del PMH-RIBA, el cual , en principio, estará en funcionamiento un mañana a la semana.
2015-08-19 00:00:00 Es remet una altra reclamació a l'Ajuntament instant la neteja d'herbes de tots la carrers del barri. / També, que regularment es netegin els baixos del Casal i així mateix que se solucioni el problema humà de l'indigent que en el resideix des de fa ja molt de temps. Se remite otra reclamación al Ayuntamiento instando la limpieza de hierbas de todas la calles del barrio. / También, que regularmente se limpien los bajos del Casal y asimismo que se solucione el problema humano del indigente que en el reside desde hace ya mucho tiempo.
2015-08-19 00:00:00 Breu reunió amb el sergent de la Policia Municipal del nostre districte per informar-lo de les queixes de diversos veïns Breve reunión con el sargento de la Policia Municipal de nuestro distrito para informarle de las quejas de varios vecinos
2015-08-19 00:00:00 Reunió de treball amb el nostre veí-webmaster per anar avançant en la confecció de la nostra web. La versió en anglès de la mateixa va endavant gràcies a les traduccions que ens aporta la nostra veïna Geraldine Reunión de trabajo con nuestro vecino-webmaster para ir avanzando en la confección de nuestra web. La versión en inglés de la misma va adelantando grácias a las traducciones que nos aporta nuestra vecina Geraldine
2015-08-17 00:00:00 Reclamacions a l'Ajuntament per denúncies veïnals: Per danys produïts per rosegadors al c. Salut. / Per sorolls, molèsties i escàndol a la via pública, produïts en discoteca a Joan Miró. / Per presència de grans rosegadors a George Bernanos i Robert Graves. / Per sorolls i molèsties en local Joan Miró. / Per sorolls i faltes de civisme a Dos de Maig. / Reclamaciónes al Ayuntamiento por denúncias vecinales: Por daños producidos por roedores en c. Salud./ Por ruidos, molestias y escándalo en la via pública, producidos en discoteca en Joan Miró./ Por preséncia de grandes roedores en George Bernanos y Robert Graves./ Por ruidos y molestias en local Joan Miró./ Por ruidos y faltas de civismo en Dos de Maig./
2015-08-13 00:00:00 Reunió de treball amb Llorenç Coll, Tècnic Municipal, dep. Educació, Ajunt de Palma i amb Joan Lainez, director de corall i gerent de la JOIB, amb la finalitat d'analitzar la possibilitat de crear un programa formatiu músic / social dirigit especialment als nins d'El Terreno. El resultat ha constatat la gran falta d'iniciatives encaminades a proporcionar elements d'integració i desenvolupament d'una part d'aquest segment poblacional al nostre barri. Decomú acord s'ha acordat que partir d'ara s'iniciaran les gestions per aconseguir el finançament necessari i estudi de mètodes de treball per tal de poder posar en marxa aquest programa en el pròxim curs 21015/16 Reunión de trabajo con Llorenç Coll, Tecnico Municipal, dep. Educación, Ajunt de Palma y con Joan Lainez, director de coral y gerente de la JOIB, con la finalidad de analizar la posibilidad de crear un programa formativo músico/social dirigido en especial a los niños de El Terreno. El resultado ha sido constatar la gran falta de iniciativas encaminadas a proporcionar elementos de integración y desarrollo de una parte de este segmento poblacional en nuestro barrio. De comun acuerdo se ha acordado que partir de ahora se iniciarán las gestiones para conseguir la financiación necesaria y estudio de métodos de trabajo con el fin de poder poner en marcha este programa en el próximo curso 21015/16
2015-08-12 00:00:00 S'ha enviat una sol·licitud, per escrit, a la regidoria de Ponent sol·licitant una reunió amb els responsables dels departaments de Sanitat, per tractar sobre la presència de rosegadors al barri, i d'Emaya per conèixer el projecte i terminis de neteja del mateix , ateses les reclamacions dels veïns. Se ha remitido una solicitud, por escrito, a la regiduria de Ponent solicitando una reunión con los responsables de los departamentos de Sanidad, para tratar sobre la preséncia de roedores en el barrio, y de Emaya para conocer el proyecto y plazos de limpieza del mismo, dadas las reclamaciones de los vecinos.
2015-08-11 00:00:00 Reunió de treball amb el veí webmaster per repassar el progrés i incorporació de millores al nostre web, encara en construcció. Reunión de trabajo con el vecino webmaster para repasar el progreso e incorporación de mejoras en nuestra web, todavia en contrucción.
2015-08-11 00:00:00 Reunió restringida de Junta, per analitzar les últimes decisions adoptades sobre els preparatius de les Festes d'El Terreno que se celebren el proper setembre i concretar aspectes col·laterals referents a les mateixes i a tenir en compte. Reunión restringida de Junta,para analizar las últimas decisiones adoptadas sobre los preparativos de las Fiestas de El Terreno que se celebran el próximo Septiembre y concretar aspectos colaterales referentes a las mismas y a tener en cuenta.
2015-08-10 00:00:00 Reunió amb el director de corals Joan Lainez per confirmar dos concerts nadalencs a El Terreno dins de la col·laboració iniciada l'any passat, també la participació de la coral NONAME, del Terreno i que el mateix dirigeix, en les festes de la barriada que es celebren al setembre i així mateix l'estudi d'un ambiciós projecte d'àmbit social relacionat amb la creació d'una coral jove amb la qual dinamitzar la vida cultural d'aquest segment poblacional Reunión con el director de corales Joan Lainez para confirmar dos conciertos navideños en El Terreno dentro de la colaboración iniciada el año pasado,también la participación de la coral NONAME, de El Terreno y que el mismo dirige,en las fiestas de la barriada que se celebran en Septiembre y asimismo el estudio de un ambicioso proyecto de ámbito social relacionado con la creación de una coral joven con la que dinamizar la vida cultural de este segmento poblacional
2015-08-06 00:00:00 Carta a la regidora del districte Ponent de l'Ajuntament de Palma per reiterar una vegada mes el malestar i decepció dels veïns davant la nul·la resposta de l'Ajuntament en el qe repecta a la neteja dels carrers del Terreno, exigint que "qui correspongui" es posi en contacte amb l'Associació per donar a conèixer la previsió d'actuació al respecte. Carta a la regidora del distrito Ponent del Ayuntamiento de Palma para reiterar una vez mas el malestar y decepción de los vecinos ante la nula respuesta del Ayuntamiento en lo qe repecta a la limpieza de las calles de El Terreno, exigiendo que "quien corresponda" se ponga en contacto con la Asociación para dar a conocer la previsión de actuación al respeto.
2015-08-05 00:00:00 Gestions amb l'oficial de la Policia Municipal al qual li correspon El Terreno perquè s'agilizen els treballs de neteja del solar "Zivago" en Robert Graves per les reiterades queixes dels veïns del mateix per l'olor que desprenen les escombraries acumulades després de la mort d'un indigent en el mateix Gestiones con el oficial de la Policia Municipal al que le corresponde El Terreno para agilizar los trabajos de limpieza del solar "Zivago" en Robert Graves por las quejas de los vecinos del mismo debido al olor que desprenden las basuras acumuladas despues del fallecimiento de un indigente en el mismo
2015-08-04 00:00:00 Presentació al registre de l'Ajuntament d'un escrit-denúncia de l'Associació informant axahustivamente dels problemes i deficiències de les conduccions d'aigua corrent a la zona alta 'El Terreno on es produeixen amb excessiva freqüència talls en el subministrament d'aigua, arribant a ser en alguna ocasió de fins a diversos dies Presentación en el registro del Ayuntamiento de un escrito-denúncia de la Asociación informando axahustivamente de los problemas y deficiéncias de las conducciones de agua corriente en la zona alta de El Terreno donde se producen con excesiva frecuéncia cortes en el suministro de agua, llegando a ser en alguna ocasión de hasta varios dias
2015-08-03 00:00:00 Entrevista a l'Ajuntament amb el responsable del Departament de Música i Arts Escèniques en relació a possibles aportacions d'aquest Departament a actes culturals a El Terreno Entrevista en el Ayuntamiento con el responsable del Departamento de Música y Artes Escénicas en relación a posibles aportaciónes de este Departamento a actos culturales en El Terreno
2015-08-03 00:00:00 Entrevista al Poliesportiu Sant Ferran amb el tècnic responsable per a la promoció de l'esport base en l'àrea de Palma i Ponent per a una col·laboració en la idèa de la Junta de l'Associació en dinamitzar els aspectes formatius-esportius entre els nins del nostre barri, aprofitant els programes que el Consell de Mallorca organitza Entrevista en el Polideportivo Sant Ferrán con el técnico responsable para la promoción del deporte base en el área de Palma y Ponent para una colaboración en el empeño de la Junta de la Associació en dinamizar los aspectos formativos-deportivos entre los niños de nuestro barrio, aprovechando los programas que el Consell de Mallorca organiza
2015-08-03 00:00:00 Reunió de Junta per tractar especialment aspectes relacionats amb les Festes d'El Terreno, a celebrar el proper mes de setembre. Així mateix s'han abordat temes relacionats amb sanitat, problemàtica en el servei d'aigua a la part alta del barri i altres temes relacionats amb el bosc de Bellver Reunión de Junta para tratar especialmente aspectos relacionados con las Fiestas de El Terreno, a celebrar el próximo mes de Septiembre. Asimismo se han abordado temas relacionados con sanidad, problemática en el servicio de agua en la parte alta del barrio y otros temas relacionados con el bosque de Bellver
2015-07-30 00:00:00 Tercera reunió de treball de la comissió organitzadora de les Festes d'El Terreno Tercera reunión de trabajo de la comisión organizadora de las Fiestas de El Terreno
2015-07-30 00:00:00 La nostra veïna Geraldine O'Mahony ens ha fet arribar les primeres traduccions dels textos que apareixeran a la nostra pàgina web en la versió anglesa Nuestra vecina Geraldine O'Mahony nos ha hecho llegar las primeras traducciones de los textos que aparecerán en nuestra página web en la versión inglesa
2015-07-29 00:00:00 Visita oficial de Jose Hila, Alcalde Palma en companyia de la Regidora del Districte Ponent, al qual pertany El Terreno i Regidora de l'àrea de Seguretat Ciutadana, Angèlica Pastor. L'Alcalde ha estat rebut al Parc de la Quarentena, després de visitar-lo, ha recorregut: Plaça Maditerrània, els carrers Germans Schembri, Plaça Gomila, Joan Miró, Lanuza, Robert Graves, Joan Miró fins S'Aigo Dolça, on ha vist l'estat del solar de l'antiga piscina del mateix nom. Reportatge fotogràfic al Facebook de l'Associació dia 30/07/2015 i en aquesta web, apartat: Què hi ha de nou ?, de la secció: Que passa a El Terreno? Visita oficial de Jose Hila, Alcalde Palma en compañia de la Regidora del Districte Ponent, al que pertenece El Terreno y Regidora del área de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor. El Alcalde ha sido recibido en el Parque de la Cuarentena, despues de visitarlo ha recorrido : Plaça Maditerrània, las calles Germans Schembri, Plaça Gomila, Joan Miró, Lanuza, Robert Graves, Joan Miró hasta S'aigo Dolça, donde ha visto el estado del solar de la antígua piscina del mismo nombre. Reportage fotagráfico en el Facebook de la Associació dia 30/ 07/ 2015 y en esta Web, apartado :¿Que hay de nuevo?, de la sección:¿Que pasa en El Terreno?
2015-07-28 00:00:00 Ha visitat el Terreno, Antoni Noguera, segon Tinent d'Alcalde i Regidor de l'àrea Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne. (Informació escrita i fotogràfica al Facebook de l'Associació del dia 29/07/2015 i a l'apartat: Què hi ha de nou ?, de la secció: Què passa a El Terreno ?, d'aquesta web, baix el títol "Comentari a la visita d'Antoni Noguera") Ha visitado El Terreno, Antoni Noguera, segundo Teniente de Alcalde y Regidor del área Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna. (Información escrita i fotoráfica en el Facebook de la Associació, del dia 29/ 07 /2015 y en el apartado ¿Qué hay de nuevo?, de la sección ¿Que pasa en El Terreno de esta web, bajo el título:"Comentari a la visita d'Antoni Noguera")
2015-07-27 00:00:00 Reunió amb directius de la Federació Balear d'Escacs per estudiar la possibilitat d'incloure aquest esport en les festes d'El Terreno Reunión con directivos de la Federación Balear de Ajedrez para estudiar la posibilidad de incluir este deporte en las fiestas de El Terreno
2015-07-23 00:00:00 Segona reunió de treball de la comissió organitzadora de les Festes d'El Terreno que celebaran al setembre Segunda reunión de trabajo de la comisión organizadora de las Fiestas de El Terreno que se celebaran en Septiembre
2015-07-22 00:00:00 Reunió amb Federico Pena per estudiar la possibilitat de col·laboració entre Emprender Go Up i l'Associació de Veïnats de El Terreno per dur a terme un mercat artesanal a la zona de la Plaça Gomila a finals d'agost i principis de setembre Reunión con Federico Pena para estudiar la posibilidad de colaboración entre Emprender Go Up i l'Associació de Veïnats de El Terreno para llevar a cabo un mercadillo artesanal en la zona de la Plaza Gomila a finales de Agosto i principios de Septiembre
2015-07-22 00:00:00 Reunió amb Llorenç Coll, responsable de l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palma per a l'estudi d'un projecte d'educació musical per als nins d'El Terreno, a dur a terme el proper curs, 2015/2016 Reunión con Llorenç Coll, responsable de l'Area d'Educació de l'Ajuntament de Palma para el estudio de un proyecto de educación musical para los niños de El Terreno , a llevar a cabo el próximo curso, 2015/2016
2015-07-21 00:00:00 Reunió de treball amb el nostre veí-webmaster per avaluar l'evolució de la realització de la nostre web, amb la pretensió de poder-la presentar a principis del mes de setembre Reunión de trabajo con nuestro vecino-webmaster para evaluar la evolución de la realización de nuetra Web, con la pretensión de poder presentarla a principios del mes de Septiembre
2015-07-21 00:00:00 S'ha enviat una carta a la Regidora del Districte Ponent de l'Ajuntament de Palma, en la qual es dóna compte de les queixes dels veïns en relació a diverses plagues detectades al barri, així mateix del mal estat dels contenidors d'escombraries i de la manca d'atenció per part d'Emaya a l'eliminació de les herbes existents en molts carrers. (El text complet de la carta es pot llegir en el nostre Facebook: www.facebook.com/avvelterreno Data 22 de Juliol de 2015) Se ha remitido una carta a la Regidora del Districte Ponent de l'Ajuntament de Palma, en la que se da cuenta de las quejas de los vecinos en relación a diversas plagas detectadas en el barrio, asimismo del mal estado de los contenedores de basura y de la falta de atención por parte de Emaya a la eliminación de las yerbas existentes en muchas calles. ( El texto completo de la carta se puede leer en nuestro Facebook: www.facebook.com/avvelterreno Fecha 22 Julio de 2015)
2015-07-17 00:00:00 Reunió amb el veí i arquitecte José Ma. Ross Mateu sobre una possible col·laboració amb l´Associació de Veïnats i la creació d´un departament d`Urbanisme en la mateixa.
Reunió de treball amb la veïna Geraldine O´Mahony que ha ofert la seva col·laboració per a la traducció a l´anglès de la nova web de l´Associació, actualment en construcció.
Reunión con el vecino y arquitecto José Ma. Ross Mateu sobre una posible colaboración con la Associació de Veïnats y la creación de un departamento de Urbanismo en la misma.
Reunión de trabajo con la vecina Geraldine O'Mahony que ha ofrecido su colaboración para la traducción al inglés de la nueva Web de la Associació, actualmente "en construcción".
2015-07-14 00:00:00 Avui s'ha reiterat per via telefònica la sol-licitud de neteja d'herbes del barri per part d'Emaya, anteriorment les reclamacions s'havien fet per via telemàtica, aconseguint un resultat parcial ja que les que corresponen al departament de Parcs i Jardins si havien estat retirades
Avui s'ha reunit per primera vegada la comissió que s'encarregarà de la confecció del programa de les Festes d'El Terreno,2015, han participat membres dels Serveis Socials de Ponent, Dinamo, i l'Associació de Veïnats d'El Terreno. En primer lloc s'ha fet una avaluació per part de tots els presents dels resultats de la darrera Festa de Sant Joan a El Terreno, En aquesta primer encontre s'han esbocat tota una serie de possibles actes per a diferents edats i sensibilitats i després de dues hores de intensa i imaginativa reunió els participants han decidit tornar a trobar-se el proper dijous amb les idees avui presentades un poc mes perfilades.
Hoy se ha reiterado por vía telefónica la solicitud de limpieza de hierbas del barrio por parte de Emaya. Anteriormente las reclamaciones se habían hecho por vía telemática, consiguiendo un resultado parcial ya que las que corresponden al departamento de Parques y Jardines si habían sido retiradas
Hoy se ha reunido por primera vez la comisión que se encargará de la confección del programa de las Fiestas de El Terreno 2015, han participado miembros de los Servicios Sociales de Poniente, Dinamo, y la Asociación de Vecinos de El Terreno. En primer lugar se ha realizado una evaluación por parte de todos los presentes los resultados de la última Fiesta de San Juan en El Terreno. En este primer encuentro se han vertido toda una serie de posibles actos para diferentes edades y sensibilidades y después de dos horas de intensa e imaginativa reunión los participantes han decidido volver a encontrarse el próximo jueves con las ideas hoy presentadas un poco mas perfiladas.
2015-07-13 00:00:00 Responent a la invitació de la nova Regidora del districte de Ponent, Angelica Pastor, l'Associació ha tingut una entrevista amb ella en la que s'ha parlat a fons de les distintes àrees problemàticas del nostre barri i de les possibles solucions. La regidora disposava d'un ampla informe elaborat per el seu assessor Manuel Fernandez amb qui el president de l'Associació havia tingut una reunió de treball la setmana anterior i en la que es repassà especialment els temes presentats als partits polítics en la seva visita al barri abans de les eleccions. Entre els acords cal destacar la continuïtat de la Taula Tècnica en la que segurament s'hi realitzaran alguns ajustos per fer mes efectius els encontres. Així mateix s'ha parlat de possibles millores al Casal de Barri. Respondiendo a la invitación de la nueva Concejala del distrito de Poniente, Angelica Pastor, la Asociación ha tenido una entrevista con ella en la que se ha hablado a fondo de las distintas áreas problemáticas de nuestro barrio y de las posibles soluciones. La concejala disponía de un ancho informe elaborado por su asesor Manuel Fernandez con quien el presidente de la Asociación había tenido una reunión de trabajo la semana anterior y en la que se repasó especialmente los temas presentados a los partidos políticos en su visita al barrio antes de las elecciones. Entre los acuerdos destaca la continuidad de la Mesa Técnica en la que seguramente se realizarán algunos ajustes para hacer más efectivos los encuentros. Asimismo se ha hablado de posibles mejoras en el Casal de Barri.
2015-07-10 00:00:00 La nova regidora del districte Palma-Ponent, Angelica Pastor, ha convocat el proper dilluns horabaixa a la Junta de l'Associació de Veïnats d'El Terreno per establir un primer contacte. La Junta vol fer constar la seva satisfacció per la celeritat amb què s'ha produït aquesta convocatòria. Informarem del resultat de la mateixa. La nueva concejala del distrito Palma-Ponent, Angelica Pastor, ha convocado el próximo lunes por la tarde a la Junta de la Asociación de Vecinos de El Terreno para establecer un primer contacto. La Junta quiere hacer constar su satisfacción por la celeridad con que se ha producido esta convocatoria. Informaremos del resultado de la misma.
2015-07-10 00:00:00 Convocada per el proper dimarts, 14 de juliol la primera reunió de la comissió que s'encarregarà de la organització de les Festes d'el Terreno 2015. Informarem del resultat de la mateixa. Convocada para el próximo martes, 14 de julio la primera reunión de la comisión que se encargará de la organización de las Fiestas de el Terreno 2015. Informaremos del resultado de la misma.
2015-07-08 00:00:00 Ante las quejas presentadas por esta Associació por los frecuentes cortes de suministro a algunas zonas del barrio el responsable de aguas de Emaya se ha puesto en contacto con nuestro vicepresidente Felipe del Val para comunicarle que están monitorizando la red para observar cualquier tipo de problema. Asimismo han acordado que si algún vecino tiene problemas de presión puede encauzar la queja a través de la Associació y Felipe se encargará personalmente de trasladar la incidéncia.
2015-07-06 00:00:00 Reunió al Casal amb Manuel Fernandez, assesor de la regidoria del districte Ponent de l'Ajuntament per recollir i confirmar les propostes de millores per El Terreno que havia presentat al seu dia la Associació al candidat a la batlia de Palma. Així com propostes de comunicació entre l'Associació i la Regidoria per agilitzar al màxim la posible solució als problemes que vagin sorgint
2015-07-02 00:00:00 Reunió de treball amb el webmaster i alguns veïnats convidats a colaborar amb la projectada nova web de El Terreno
2015-07-02 00:00:00 Presentada denúncia via telemàtica per la falta de resposta d'Emaya a les reiterades reclamacions de l'Associació en referència a la eliminació d'herbes als carrers del barri
2015-06-30 00:00:00 Reiterada la reclamació per la eliminació d'herbes dels carrers del barri. Fa unes setmanes un responsable del Servei d'Inspecció d'Emaya va informar que començaria la neteja
2015-06-29 00:00:00 Reunió de treball per analitzar i definir seccions i responsables de les diferents àrees de la pàgina web de l'Associació
2015-06-29 00:00:00 Reunió per analitzar els resultats de la Festa deSant Joan a El Terreno, presentació de conclusions i recollir per escrit les experiències adquirides de cara a possibles pròxims events d'aquest tipus a les pròximes Festes de El Terreno
2015-06-23 00:00:00 Reunió al barri amb un tècnic de mobilitat de l'Ajuntament de Palma en relació a diverses sol-licituds unes de veïnats, altres de la pròpia Associació, en referència a temes de tràfic i senyalització: Pilons a la zona de davant l'hotel Victòria, ja que hi ha una zona sense ells, estudi de senyalització de zona per a motos al carrer Bellver cantonada Salut, ja que els caps de setmana hi aparquen cotxes que dificulten la maniobra de gir cap a Dos de maig, problemàtica dels cotxes aparcats damunt l'acera al carrer Robert Graves, ( és una queixa de veïnats de la zona), per haver de caminar per enmig del carrer i altres.
2015-06-22 00:00:00 Reunió de treball amb el veïnat- webmaster que ens dissenya la nova web de l'Associació per definir continguts i aspecte. Va prenent forma!
2015-06-16 00:00:00 Conversa informal amb Antoni Noguera que gestionarà l'Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne de Palma. Ha expressat la seva intenció de visitar el barri a les properes setmanes
2015-06-16 00:00:00 Reunió a la Plaça-mirador Remígia Caubet amb representant dels Serveis Socials de Ponent, altres membres de la Junta de la Associació i voluntàries, per concretar els darrers detalls de la organització de la Festa de Sant Joan a El Terreno, que celebrarem el proper 19 de Juny.
2015-06-15 00:00:00 Reunió en el Casal amb els veïnats voluntaris: Pepe Ripoll i Fernando Alonso Tema:Posada en marxa del Servei d'Atenció Vecinal, per a suggerèncias, queixes i denúncies.
2015-06-15 00:00:00 Reunión con la vecina- voluntaria, Luisa Tobar, nueva responsable de envios masivos de información. El primer envio se hará esta misma semana
0000-00-00 00:00:00 Assemblea anual de socis de l'associació al Casal Assamblea anual de socios de la asociación en el Casal
0000-00-00 00:00:00 Assemblea anual de socis de l'associació al Casal Assamblea anual de socios de la asociación en el Casal
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00 Realitzades gestions davant la Conselleria de Salut, referents a algunes deficiències en el Centre de Salut del Terreno de les que hem estat informats per treballadors del centre Realizadas gestiones ante la Conselleria de Salud, referentes a algunas deficiéncias en el Centro de Salud de El Terreno de las que hemos sido informados por trabajadores del centro
0000-00-00 00:00:00 Realitzades gestions referents a la renovació del patrocini d'Obra Social La Caixa per al programa de cohesió social infantil que porta a terme l'associació, SONS d'EL TERRENO Realizadas gestiones referentes a la renovación del patrocinio de Obra Social La Caixa para el programa de cohesión social infantil que lleva a cabo la asociación, SONS d'EL TERRENO
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00 Reunió a petició de la Associació amb tècnics d'Emaya per solucionar accessos c. Polvorí i altres de la part alta del barri afectats per les obres de conducció d'aigües Reunión a petición de la Asociación con tecnicos de Emaya para solucionar accesos c. Polvorí y otros de la parte alta del barrio afectados por las obras de conducción de aguas
0000-00-00 00:00:00 Reunió amb tècnics responsables de Serveis Socials, de l'àrea de Joventut, de l'Ajuntament de Palma, per tractar temes referits a aquest col·lectiu al nostre barri. Reunión con tecnicos responsables de Servicios Sociales, del área de Juventut, del Ayuntamiento de Palma, para tratar temas concernientes a este colectivo en nuestro barrio.
0000-00-00 00:00:00